Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1991 Sb. Zákon o zaměstnanosti 01.02.1991
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání 01.02.1991
3/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce 01.02.1991
4/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách 01.02.1991
5/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb. 01.02.1991
6/1991 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Fajmanovy skály a Klenky, Chynínské buky, Kokšín, Lopata, Míšovské buky, Lípa, Třímanské skály, Habrova seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina 15.01.1991
7/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění vyhlášek č. 151/1980 Sb., č. 14/1982 Sb. a č. 86/1984 Sb. 15.01.1991
8/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb 15.01.1991
9/1991 Sb. Zákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti 01.02.1991
10/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu silničních motorových vozidel poháněných stlačeným plynem 01.02.1991
11/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o súkromných školách 01.02.1991
12/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Malta o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty 08.10.1990
13/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce 01.02.1991
14/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 121/1990 Sb., o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů 01.02.1991
15/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991 01.02.1991
16/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně 01.02.1991
17/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o organizaci služeb pro zprostředkování práce (č. 88) a Úmluvy o noční práci žen zaměstnaných v průmyslu (revidované 1948) (č. 89) 12.06.1951
18/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o jiných úkonech v obecném zájmu 01.02.1991
19/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci 01.02.1991
20/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání 01.02.1991
21/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců 01.02.1991
22/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce 01.02.1991
r1/c5/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby 01.02.1991
23/1991 Sb. Ústavní zákon, kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky 08.02.1991
24/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o poisťovníctve 01.03.1991
25/1991 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky 01.02.1991
26/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se stanoví pravidla pro užívání státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky 01.02.1991
27/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 533/1990 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti, o provádění zahraničně obchodní činnosti bez registrace nebo povolení a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami 01.02.1991
28/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o obchodování se subjekty z Jihoafrické republiky 01.02.1991
29/1991 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 217/1988 Sb., o odvádění nájemného na zvláštní účty nájemného, a vyhláška ministerstva financí č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani 01.02.1991
30/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách 01.02.1991
31/1991 Sb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike 01.02.1991
32/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o Předpisu L 10 o civilní letecké telekomunikační službě 01.02.1991
33/1991 Sb. Oznámení ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky o vydání výnosu, kterým se zrušují některé resortní právní předpisy 01.02.1991
34/1991 Sb. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
35/1991 Sb. Oznámenie ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní rozkazu, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky Poriadok pre výkon väzby 01.02.1991
36/1991 Sb. Oznámení Státní banky československé o vydání výnosu o Bankovním informačním systému
37/1991 Sb. Oznámení Českého báňského úřadu o vydání výnosu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů
38/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje seznam celnic, celních odboček a územních obvodů celnic a vymezuje celní pohraniční pásmo 01.02.1991
39/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o celní statistice, formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení 01.02.1991
40/1991 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb. a vyhlášky č. 589/1990 Sb. 21.01.1991
41/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hmotném a finančním zabezpečení studentů vysokých škol vysílaných ke studiu do zahraničí 21.01.1991
42/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 01.03.1991
o1/c8/1991 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích 21.01.1991
43/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon 01.02.1991
44/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a náhradach advokátov za poskytovanie právnej pomoci 01.02.1991
45/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Italské republiky o vědeckotechnické spolupráci 30.11.1990
46/1991 Sb. Zákon o zvyšování důchodů 01.03.1991
47/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci 01.03.1991
48/1991 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o očkování proti přenosným nemocem 15.02.1991
49/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania 01.02.1991
50/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa určujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie 01.02.1991
51/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa určujú bližšie podmienky zabezpečovania rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, ako aj podmienky na vydávanie dokladov o kvalifikácii s celoštátnou pôsobnosťou 01.02.1991
52/1991 Sb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška odmeny predsedom a členom komisií pre privatizáciu národného majetku a licitátorom 01.02.1991
53/1991 Sb. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorý sa mení výnos o osobitných paušálnych cestovných náhradách pre kominárov a vykupovačov druhotných surovín v organizáciách miestneho hospodárstva 01.02.1991
54/1991 Sb. Oznámení hlavního arbitra České a Slovenské Federativní Republiky o vydání výnosu o odchylném určení příslušnosti pro rozhodování některých sporů 01.03.1991
o1/c10/1991 Sb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 10. ledna 1990 č. 25/1991 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky 01.02.1991
55/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o výcviku a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů silničních motorových vozidel 01.03.1991
o1/c12/1991 Sb. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike 11.03.1991
56/1991 Sb. Zákon o jednacím řádu Federálního shromáždění 01.03.1991
57/1991 Sb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriadení Policajného zboru Slovenskej republiky 01.03.1991
58/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vymezení obsahu mzdových prostředků 01.03.1991
59/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů č. 78/1989 Sb., o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (poštovní řád) 01.03.1991
60/1991 Sb. Vyhláška Státní banky československé o vydávání mincí po 1 haléři, 5 haléřích, 10 haléřích, 20 haléřích, 50 haléřích, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs se státním znakem České a Slovenské Federativní Republiky 01.04.1991
61/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 01.01.1991
62/1991 Sb. Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu, kterým se prohlašují další přirozeně se vyskytující zdroje minerálních vod v lázeňských místech Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Luhačovice, Lázně Libverda a Hodonín za přírodní léčivé zdroje a ve zřídelních místech Kyselka, Ondrášov, Lázně Kynžvart, Brodek u Přerova, Žďár, Lesná a Velká Šťáhle za přírodní minerální vody stolní
r1/c13/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby 01.03.1991
o1/c13/1991 Sb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 25. januára 1991 o zriadení Policajného zboru Slovenskej republiky 01.03.1991
63/1991 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže 01.03.1991
64/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti 01.03.1991
65/1991 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úľavách z domovej dane 01.03.1991
66/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 16/1972 Sb., o hospodaření s lihem 01.03.1991
67/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o poskytování stipendií studentům postgraduálního studia 01.03.1991
68/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob tvorby a použitia účelových poistných fondov 01.03.1991
69/1991 Sb. Vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon o metrologii 01.04.1991
70/1991 Sb. Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu, kterým se vydává platový řád pro soudce z povolání Nejvyššího soudu České republiky
71/1991 Sb. Oznámenie Štátnej arbitráže Slovenskej republiky o vydání výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov Štátnej arbitráže Slovenskej republiky
o1/c14/1991 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí 01.03.1991
o1/c15/1991 Sb. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike 15.03.1991
72/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů 01.03.1991
73/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb. 01.03.1991
74/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost 01.03.1991
75/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování ročních odměn ředitelům rozpočtových a příspěvkových organizací 01.03.1991
76/1991 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů 01.03.1991
77/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování příslušníků Sboru ozbrojené ochrany železnic a příslušníků Sboru ozbrojené ochrany letišť 01.03.1991
78/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé o vydání výnosu o podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovou výstavbu
o1/c16/1991 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev v obcích 01.03.1991
79/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o prijímaní na štúdium na stredných školách 01.03.1991
80/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o stredných školách 01.03.1991
r1/c17/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby 01.03.1991
81/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se zrušují zákon České národní rady č. 131/1974 Sb., o Národní ceně České socialistické republiky, a zákon České národní rady č. 132/1974 Sb., o Novinářské ceně Jana Švermy 20.03.1991
82/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 175/1989 Zb. 20.03.1991
83/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti 20.03.1991
84/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o daňových orgánoch 20.03.1991
85/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem České republiky 20.03.1991
86/1991 Sb. Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie v súvislosti s dôchodkovým zabezpečením
87/1991 Sb. Zákon o mimosoudních rehabilitacích 01.04.1991
88/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác 21.03.1991
89/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Socialistické federativní republice Jugoslávii 27.08.1990
90/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské lidové socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě a Protokolu k ní 07.01.1991
91/1991 Sb. Ústavní zákon o Ústavním soudu České a Slovenské Federativní Republiky 01.04.1991
92/1991 Sb. Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby 01.04.1991
93/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave 01.04.1991
94/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy technickej v Košiciach 01.04.1991
95/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom fonde kultúry 01.04.1991
96/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach 01.04.1991
97/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 249/1990 Sb. 25.03.1991
98/1991 Sb. Zákon České národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České republice 25.03.1991
99/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o stanovení minimální mzdy 25.03.1991
100/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb., vyhlášky č. 39/1988 Sb. a vyhlášky č. 315/1990 Sb. 01.04.1991
101/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky č. 289/1990 Zb. 01.04.1991
102/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách a ukončovaní prípravy v odborných učilištiach a učilištiach 01.04.1991
103/1991 Sb. Ústavní zákon o československé federaci (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
104/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte 06.02.1991
105/1991 Sb. Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
106/1991 Sb. Zákon České národní rady o neperiodických publikacích 01.05.1991
107/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními 01.04.1991
108/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o dovozní přirážce 01.04.1991
109/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 380/1990 Sb., o zákazu obchodování s Iráckou republikou a Státem Kuvajt 27.03.1991
110/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 219/1988 Zb. o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného a vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úlavách na domovej dani 27.03.1991
r1/c23/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 27.03.1991
o1/c23/1991 Sb. Opatření ministerstva financí České republiky o úlevě u správního poplatku za vydání loveckého lístku pro cizince 01.04.1991
o2/c23/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterými stanovilo I. a II. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991
111/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku 29.03.1991
112/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky o zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 29.03.1991
113/1991 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu súkromným školám 29.03.1991
114/1991 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem 01.04.1991
115/1991 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětů ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu 01.04.1991
116/1991 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky, kterou se upravují sazby odměn výkonných umělců a náhrad výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů za užití zaznamenaných výkonů nebo zvuků a zvukových a zvukově obrazových snímků na veřejných produkcích prostřednictvím technických zařízení 01.04.1991
117/1991 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o pořádání veřejných produkcí 01.04.1991
118/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost 29.03.1991
119/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování ročních odměn a osobního ohodnocení ředitelům rozpočtových a příspěvkových organizací 29.03.1991
120/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňují některé právní předpisy o cestovních náhradách 01.04.1991
121/1991 Sb. Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení plavby prvního českého parníku Bohemia 15.04.1991
122/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů vydávaných v Československé socialistické republice a v Polské lidové republice 14.03.1989
123/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Islandské republiky o zrušení vízové povinnosti 15.07.1990
o1/c24/1991 Sb. Opatření ministerstva financí České republiky o úlevě u notářských poplatků z dědictví - odškodnění podle zákona o soudní rehabilitaci 29.03.1991
124/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 101/1973 Sb., o projektových soutěžích 01.05.1991
125/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech, ve znění vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 178/1988 Sb. 12.04.1991
126/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií 12.04.1991
127/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien 15.04.1991
128/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky 15.04.1991
129/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o komerčných právnikoch 01.06.1991
130/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice 15.04.1991
131/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky 15.04.1991
132/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se stanoví případy, kdy může podnik se zahraniční majetkovou účastí vzniknout bez povolení 15.04.1991
133/1991 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu, ve znění ústavního zákona č. 160/1990 Sb. 15.04.1991
134/1991 Sb. Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení 01.05.1991
135/1991 Sb. Zákon o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky 15.04.1991
136/1991 Sb. Zákon o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků 15.04.1991
137/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb. 15.04.1991
138/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí 01.05.1991
139/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991 15.04.1991
140/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky č. 163/1988 Zb. o nákupe tovaru organizáciami v maloobchodných predajniach 15.04.1991
141/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o nostrifikácii diplomov a iných dokladov o štúdiu na zahraničných vysokých školách 01.05.1991
r1/c27/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 15.04.1991
o1/c27/1991 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích 15.04.1991
142/1991 Sb. Zákon o československých technických normách 15.05.1991
143/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti 26.04.1991
144/1991 Sb. Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení 26.04.1991
145/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací 26.04.1991
146/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní riaditeľov organizácií, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť 26.04.1991
147/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o poskytovaní ročných odmien a osobného ohodnotenia riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií 26.04.1991
148/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 31. augusta 1982 č. 315-5796-3161 o osobitnej úprave náhrad cestovných výdavkov pracovníkov prijatých zo Slovenskej socialistickej republiky do aparátu federálnych inštitúcií v znení výnosu Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 18. júna 1990 č. 225-18991-5157 26.04.1991
o1/c28/1991 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí 26.04.1991
o2/c28/1991 Sb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľave zo správneho poplatku za vydanie poľovníckeho lístku pre cudzincov 01.04.1991
149/1991 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 8/1990 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti 30.04.1991
150/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací v působnosti federace 30.04.1991
151/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů pracovníkům organizací s podnikatelskou činností 30.04.1991
152/1991 Sb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky 30.04.1991
153/1991 Sb. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti predsedov senátov krajských a okresných súdov 30.04.1991
o1/c29/1991 Sb. Opatření ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o úpravě některých cestovních náhrad 01.04.1991
154/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce 01.05.1991
155/1991 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří 01.05.1991
156/1991 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory 01.05.1991
157/1991 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko 01.05.1991
158/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o obchodních vztazích mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojených států amerických 17.11.1990
159/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 15.02.1991
160/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 01.04.1991
161/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
162/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládami zemí BENELUXu 01.01.1991
o1/c32/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
163/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany 10.05.1991
164/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany 10.05.1991
165/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany 10.05.1991
166/1991 Sb. Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v Tatranskom národnom parku 01.05.1991
r1/c33/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 10.05.1991
o1/c33/1991 Sb. Opatrenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o úprave niektorých cestovných náhrad 01.04.1991
167/1991 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
168/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o vázanosti České a Slovenské Federativni Republiky Dodatkovými protokoly I a II k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemajících mezinárodní charakter, přijatých v Ženevě dne 8. června 1977 07.12.1978
169/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o uložení listiny o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Opčnímu protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, sjednanému v New Yorku dne 16. prosince 1966 23.03.1976
170/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Turecké republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatického, zvláštního nebo služebního pasu 20.03.1991
171/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky 24.05.1991
172/1991 Sb. Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 24.05.1991
173/1991 Sb. Zákon České národní rady o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž 24.05.1991
174/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon o mimosoudních rehabilitacích 24.05.1991
175/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky o cenovém odvodu z cen vytěženého uhlí v České republice 24.05.1991
176/1991 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v okresných a v obvodných úradoch, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť 01.06.1991
177/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů pracovníkům organizací řízených federálními ústředními orgány, které neprovozují podnikatelskou činnost 24.05.1991
178/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o sídlech a územní působnosti školských úřadů 24.05.1991
179/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom 01.06.1991
180/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci 01.06.1991
181/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zaväznosti opráv, zmien a doplnkov Česko-slovenského liekopisu - štvrtého vydania 01.10.1991
o1/c36/1991 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích 24.05.1991
182/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení 27.05.1991
183/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity) 27.05.1991
o1/c37/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo III. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991 02.05.1991
184/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 28.05.1991
185/1991 Sb. Zákon České národní rady o pojišťovnictví 28.05.1991
186/1991 Sb. Vyhláška ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o hospodaření s teplem, řízením soustav centralizovaného zásobování teplem a o ochranných pásmech 01.06.1991
187/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství 28.05.1991
188/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o postupu a úkolech orgánů a organizací při řízení a přípravě mládeže pro povolání ve středních odborných učilištích a střediscích praktického vyučování 28.05.1991
189/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o podmínkách uzavírání hospodářských smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování 28.05.1991
190/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví platový řád pro prokurátory a vyšetřovatele Generální prokuratury České republiky 28.05.1991
191/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví platový řád pro státní arbitry Státní arbitráže České republiky 28.05.1991
192/1991 Sb. Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení 28.05.1991
193/1991 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
194/1991 Sb. Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Antonína Dvořáka 29.05.1991
r1/c39/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 29.05.1991
o1/c39/1991 Sb. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných správ Zboru požiarnej ochrany v Slovenskej republike 29.05.1991
195/1991 Sb. Zákon o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru 31.05.1991
196/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Matici slovenskej 07.06.1991
197/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky 30.05.1991
198/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 30.05.1991
199/1991 Sb. Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k znovuotevření Stavovského divadla v Praze při příležitosti 200. výročí úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta 30.05.1991
200/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní 14.11.1990
201/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává Předpis L 17 - Ochrana civilního letectví proti činům nezákonného vměšování 01.06.1991
202/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování redaktorů - novinářů 30.05.1991
203/1991 Sb. Oznámenie Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa Úprava Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky o zaradení zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia 30.05.1991
204/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Policajnom zbore Slovenskej republiky 20.06.1991
o1/c41/1991 Sb. Zoznam obvodných úradov životného prostredia, ktoré sú stavebnými úradmi k 1. 1. 1991 na území Slovenskej republiky, vydaný Slovenskou komisiou pre životné prostredie 20.06.1991
205/1991 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací 31.05.1991
206/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o hospodárení s teplom, riadení sústav centralizovaného zásobovania teplom a o ochranných pásmach 31.05.1991
207/1991 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb. 31.05.1991
208/1991 Sb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel 01.06.1991
209/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky a spolupráci a výměně v oblasti mládeže 06.02.1991
210/1991 Sb. Oznámení ministerstva kultury České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie 31.05.1991
211/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňují směrnice Českého svazu spotřebních družstev, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie 01.06.1991
o1/c42/1991 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích 31.05.1991
212/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o špeciálnych školách 01.07.1991
213/1991 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel 14.06.1991
214/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o vzájemném zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek 18.03.1991
215/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o obchodní a ekonomické spolupráci mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky 02.04.1991
r1/c43/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 14.06.1991
o1/c43/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 14.06.1991
216/1991 Sb. Zákon o cestovních dokladech a cestování do zahraničí 01.07.1991
217/1991 Sb. Zákon o zrušení zákona č. 73/1973 Sb., o branné výchově, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 17/1976 Sb. 01.07.1991
218/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů 31.05.1991
219/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů 01.07.1991
220/1991 Sb. Zákon České národní rady o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře 01.06.1991
221/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zatupitelstev v obcích 31.05.1991
222/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o způsobu náhrady osobám, kterým byly zkráceny nároky z individuálního důchodového připojištění podle vyhlášky č. 11/1955 Ú. l. (Ú. v.), kterou se vyhlašují některá opatření ministra financí o individuálním důchodovém připojištění 31.05.1991
223/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hospodářství o zrušení vyhlášky Státní plánovací komise č. 104/1985 Sb., o palivových a energetických základnách 31.05.1991
224/1991 Sb. Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky č. 162/1988 Sb., o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách, ve znění vyhlášky č. 40/1990 Sb. 31.05.1991
225/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů v organizacích, které neprovozují podnikatelskou činnost 31.05.1991
226/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Helénské republiky o vzájemném zrušení vízové povinnosti 28.03.1991
227/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů 24.06.1991
228/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů 24.06.1991
229/1991 Sb. Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 24.06.1991
230/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky o zřizování středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování ústředními orgány státní správy a o podmínkách uzavírání smluv k jejich materiálnímu a finančnímu zabezpečení 24.06.1991
231/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích 01.06.1991
232/1991 Sb. Zákon České národní rady o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací 01.06.1991
233/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky o výši finanční náhrady v hotovosti poskytované podle zákona o mimosoudních rehabilitacích 01.06.1991
234/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce 01.06.1991
235/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 13/1970 Zb. o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu 31.05.1991
236/1991 Sb. Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia 31.05.1991
o1/c46/1991 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích 31.05.1991
237/1991 Sb. Zákon o patentových zástupcích 01.07.1991
238/1991 Sb. Zákon o odpadech 01.08.1991
239/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči 01.07.1991
240/1991 Sb. Zákon České národní rady o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat 01.07.1991
241/1991 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce 20.06.1991
242/1991 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi 20.06.1991
243/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 34/1965 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o regresných náhradách 01.07.1991
o1/c47/1991 Sb. Opatření ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků souvisejících s vydáním věci podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích 20.06.1991
r1/c47/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 20.06.1991
o2/c47/1991 Sb. Opatření ministerstva financí České republiky o pověření Magistrátního úřadu hlavního města Prahy k poskytování úlev u správních poplatků 20.06.1991
o3/c47/1991 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen 01.06.1991
o4/c47/1991 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám) 01.06.1991
o5/c47/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo IV. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991 15.05.1991
244/1991 Sb. Zákon o Federální bezpečnostní informační službě a o používání zpravodajských prostředků 01.07.1991
245/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku 01.07.1991
246/1991 Sb. Zákon o druhém zvýšení důchodů v roce 1991 01.07.1991
247/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací 14.06.1991
248/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 01.07.1991
249/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o poskytovaní príplatku na čiastočné vyrovnanie rastu životných nákladov pracovníkom organizácií, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť 14.06.1991
250/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zriadení pobočky Krajského súdu v Bratislave v Nitre 01.07.1991
251/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o změnách Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 01.06.1991
252/1991 Sb. Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání občanských pracovníků v oboru působnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra České republiky zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie 14.06.1991
253/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky 28.06.1991
254/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej televízii 01.07.1991
255/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskom rozhlase 01.07.1991
256/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat 01.07.1991
257/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 139/1991 Sb. 28.06.1991
258/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 18/1990 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti 28.06.1991
259/1991 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se stanoví způsob tvorby a použití účelových pojistných fondů 28.06.1991
260/1991 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování 01.07.1991
261/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ktorou sa určujú podmienky uzatvárania hospodárskych zmlúv o dočasnom užívaní majetku stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania štátnym podnikom, štátnou organizáciou alebo ich právnym nástupcom 01.07.1991
262/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o postupe a úlohách orgánov a organizácií pri riadení a príprave mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania a o podmienkach pre ich zriaďovania 01.07.1991
263/1991 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 76/1989 Sb., k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice 28.06.1991
264/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva hospodářství o vydání výnosu a financování hospodářské mobilizace 28.06.1991
o1/c49/1991 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí 28.06.1991
o2/c49/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo V. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991 01.06.1991
265/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen 01.08.1991
266/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách) 10.07.1991
267/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady 10.07.1991
268/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb. a zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 246/1990 Zb. 10.07.1991
269/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 198/1991 Zb. 10.07.1991
270/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve 10.07.1991
271/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii 10.07.1991
272/1991 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1987 Zb. o vyhlásení časti Západných Tatier za súčasť Tatranského národného parku 10.07.1991
273/1991 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vynimkách z §45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 10.07.1991
274/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací 10.07.1991
275/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 351/1990 Sb., o zákazu obchodního vývozu některých druhů zboží 10.07.1991
276/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky 10.07.1991
277/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 50/1991 Zb., ktorou sa určujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie 10.07.1991
278/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu k provedení §30 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, v oboru působnosti federálního ministerstva obrany 15.07.1991
279/1991 Sb. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 6/1978, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie 10.07.1991
280/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 249/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 97/1991 Sb. 15.07.1991
281/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 106/1991 Sb., o neperiodických publikacích 15.07.1991
282/1991 Sb. Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa 15.07.1991
283/1991 Sb. Zákon České národní rady o Policii České republiky 15.07.1991
284/1991 Sb. Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 15.07.1991
285/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky 15.07.1991
286/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se vydává platový řád pro prokurátory a vyšetřovatele Generální prokuratury České a Slovenské Federativní Republiky 15.07.1991
287/1991 Sb. Celní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
288/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
o1/c52/1991 Sb. Seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1991, vydaný ministerstvem životního prostředí České republiky 31.07.1991
289/1991 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške finančnej náhrady vyplatenej v hotovosti pri mimosúdnych rehabilitáciách 19.07.1991
290/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o platovém a hodnostním řádu příslušníků celní správy 01.08.1991
291/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o základní škole 01.09.1991
292/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o základních uměleckých školách 01.09.1991
293/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o školskej inšpekcii 01.08.1991
294/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o určení ďalšieho orgánu príslušného na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku 01.08.1991
295/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Irska o zrušení víz 12.04.1991
296/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o uložení listiny o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci, sjednané ve Washingtonu dne 19. června 1970 01.06.1978
o1/c54/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 31.07.1991
297/1991 Sb. Zákon o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé úrazem nebo nemocí z povolání 31.07.1991
298/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb. 01.08.1991
299/1991 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení a zrušení vyhlásenia niektorých národných kultúrnych pamiatok 01.08.1991
300/1991 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkovej rezervácie v meste Podolínec 01.08.1991
301/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 329/1990 Sb. 01.08.1991
302/1991 Sb. Vyhláška Státní banky československé o zásadách pro stanovení odměn za poskytování peněžních služeb 01.08.1991
303/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu o změně a doplnění výnosu, kterým se vydává platový řád pro učitele vysokých škol v působnosti federálního ministerstva národní obrany 31.07.1991
304/1991 Sb. Oznámení ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie 01.08.1991
o1/c55/1991 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obci 31.07.1991
r1/c55/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby 31.07.1991
o2/c55/1991 Sb. Opatření ministerstva financí České republiky k odstranění nesrovnalostí při vyměřování domovní daně 31.07.1991
305/1991 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti 31.07.1991
306/1991 Sb. Zákon o změnách v sociálním zabezpečení 01.08.1991
307/1991 Sb. Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu o přiznávání příplatku pracovníkům obecně ohroženým profesionální nákazou 31.07.1991
o1/c56/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo VI. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991 01.07.1991
o2/c56/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo nákup některých výrobků samostatně hospodařícími rolníky za ceny bez daně z obratu 15.07.1991
308/1991 Sb. Zákon o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností 01.09.1991
309/1991 Sb. Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) 01.10.1991
310/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1965 Sb., o Československé tiskové kanceláři 01.10.1991
311/1991 Sb. Zákon České národní rady o státní správě v odpadovém hospodářství 09.08.1991
312/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací 09.08.1991
313/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 594/1990 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1991 09.08.1991
314/1991 Sb. Zákon České národní rady o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity 28.09.1991
o1/c57/1991 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočňovanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí 09.08.1991
315/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť 09.08.1991
316/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti daňových orgánov 01.09.1991
317/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o podminekach pre priznávanie štipendií študentom postgraduálneho štúdia 01.09.1991
o1/c58/1991 Sb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určili sídla a obvody pôsobnosti daňových úradov v Slovenskej republike 09.08.1991
r1/c58/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby 09.08.1991
318/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom vodohodpodárskom fonde Slovenskej republiky 13.08.1991
319/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmiernení niektorých majetkových a iných krivd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií 13.08.1991
320/1991 Sb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských 13.08.1991
321/1991 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv dobrovoľným telovýchovným organizáciám 13.08.1991
322/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o bezvízovém styku 27.05.1991
323/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o Cestě československo-polského přátelství a pohraničních úsecích řek Dunajce a Popradu 27.05.1991
o1/c59/1991 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obcích 13.08.1991
o2/c59/1991 Sb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách na notárskych poplatkoch 13.08.1991
324/1991 Sb. Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se stanoví závazná osnova pro vypracování privatizačního projektu 15.08.1991
325/1991 Sb. Oznámení Federálního výboru pro životní prostředí o vydání výnosu o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby 15.08.1991
o1/c60/1991 Sb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách pri súdnych poplatkoch 15.08.1991
326/1991 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů 01.09.1991
327/1991 Sb. Ústavní zákon o referendu 16.08.1991
328/1991 Sb. Zákon o konkursu a vyrovnání 01.10.1991
329/1991 Sb. Vyhláška Státní banky československé o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1991 16.08.1991
r1/c61/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby 16.08.1991
330/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 19.08.1991
331/1991 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí 01.09.1991
332/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v nápravnovýchovných ústavoch Slovenskej republiky (Poriadok výkonu trestu) 21.08.1991
r1/c63/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby 21.08.1991
333/1991 Sb. Zákon o Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie 27.08.1991
334/1991 Sb. Zákon o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie 27.08.1991
335/1991 Sb. Zákon o soudech a soudcích 01.09.1991
336/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu dovozu sběrového papíru 27.08.1991
337/1991 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 11/1963 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku, vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 12/1983 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody, a vyhláška ministerstva financí č. 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 55/1979 Sb. 27.08.1991
338/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého 01.08.1991
339/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nigérijské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a zisků z majetku 02.12.1990
340/1991 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o Federálním fondu tržní regulace v zemědělství 27.08.1991
341/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 139/1991 Sb. a nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 257/1991 Sb. 27.08.1991
342/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích z užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 20/1973 Sb. 27.08.1991
343/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky o prodloužení dovolené pracovníkům organizací, které neprovozují podnikatelskou činnost 27.08.1991
344/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky 01.01.1992
345/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 586/1990 Sb., o odpisování základních prostředků 27.08.1991
346/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb. 27.08.1991
347/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže 01.09.1991
348/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 20/1991 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání 01.09.1991
349/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 22/1991 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce 01.09.1991
350/1991 Sb. Vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy o odměňování patentových zástupců 01.09.1991
351/1991 Sb. Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos o odměňování zdravotnických pracovníků 01.09.1991
352/1991 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení nároku na dovolenku na zotavenie pracovníkom v organizáciách, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť 30.08.1991
353/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o soukromých školách 30.08.1991
354/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o středních školách 30.08.1991
355/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 88/1991 Zb. o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác 30.08.1991
356/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o kontrole dodržiavania liečebného režimu 30.08.1991
357/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení študentov vysokých škôl počas štúdia v zahraničí 30.08.1991
358/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení cudzincov študujúcich v Slovenskej republike 30.08.1991
o1/c68/1991 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích 30.08.1991
o1/c69/1991 Sb. Opatření Federálního výboru pro životní prostředí, kterým se vyhlašuje Kategorizace a katalog odpadů 12.09.1991
o2/c69/1991 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen 01.08.1991
o3/c69/1991 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám) 01.08.1991
o4/c69/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
359/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb. 13.09.1991
360/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 73/1974 Sb., o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech 01.10.1991
361/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zdravotní způsobilosti žadatelů o přijetí pro výkon práce příslušníka celní správy a organizaci a výkonu zdravotnických služeb v celní správě 13.09.1991
362/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách 15.09.1991
363/1991 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se provádí zákon o regresních náhradách 13.09.1991
364/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa zrušujú vyhlášky upravujúce poistné podmienky zmluvného poistenia 01.11.1991
365/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské lidové socialistické republiky 01.01.1991
366/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vysílání československých pracovníků z podniků se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice k zaměstnání na základě smluv o dílo 23.04.1991
r1/c70/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby 13.09.1991
367/1991 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti 20.09.1991
368/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zjednodušeném způsobu odměňování pracovníků v organizacích kultury 20.09.1991
369/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů 24.05.1991
370/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů 15.08.1991
371/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o bezvízovém styku 05.09.1991
372/1991 Sb. Oznámení ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos, kterým se vydává disciplinární řád pro pracovníky organizací veřejné silniční a městské dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství v České socialistické republice 20.09.1991
373/1991 Sb. Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu o hygienických požadavcích na potravinářské prodejny 20.09.1991
374/1991 Sb. Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu o mikrobiologických požadavcích na poživatiny a jejich obaly 20.09.1991
o1/c71/1991 Sb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na úseku správnych poplatkov k vyhláške Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch 20.09.1991
375/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb. a vyhlášky č. 346/1991 Sb. 23.09.1991
376/1991 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o závaznosti Doplňku k Československému lékopisu - čtvrtému vydání v České republice 01.12.1991
377/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o spôsobe odmeňovania pracovníkov v organizáciách kultúry 23.09.1991
378/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o sociálnej odkázanosti 23.09.1991
379/1991 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 56/1981 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě 23.09.1991
380/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví výše odměny členům komisí pro privatizaci národního majetku a licitátorům 23.09.1991
o1/c72/1991 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady, kterým se vyhlašuje přijímání návrhů kandidátů na soudce Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky 23.09.1991
r1/c72/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby 23.09.1991
o2/c72/1991 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích. 23.09.1991
381/1991 Sb. Zákon České národní rady o Komoře veterinárních lékařů České republiky 01.10.1991
382/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o použití vojáků v činné službě Československé armády při střežení objektů zvláštního významu a k ochraně státních hranic 30.09.1991
383/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o vydávání a použití investičních kupónů 30.09.1991
384/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky o stanovení povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele 30.09.1991
385/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami 30.09.1991
386/1991 Sb. Vyhláška Státní banky československé o platebním styku a zúčtování 01.10.1991
387/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se vydává předpis L 8400 Zkratky a kódy 01.11.1991
o1/c73/1991 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen 09.09.1991
o2/c73/1991 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám) 09.09.1991
388/1991 Sb. Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí České republiky 04.10.1991
389/1991 Sb. Zákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování 04.10.1991
390/1991 Sb. Zákon České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních 04.10.1991
391/1991 Sb. Zákon České národní rady o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů 15.10.1991
392/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup podľa §34 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách 04.10.1991
393/1991 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků 01.11.1991
394/1991 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky 10.10.1991
395/1991 Sb. Zákon České národní rady o školských zařízeních (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
396/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb. a č. 234/1991 Sb. 15.10.1991
397/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon 15.10.1991
398/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb., č. 225/1990 Sb., č. 423/1990 Sb. a č. 534/1990 Sb. 15.10.1991
399/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o speciálních školách a speciálních mateřských školách 15.10.1991
400/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 15.10.1991
401/1991 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o programech odpadového hospodářství 15.10.1991
402/1991 Sb. Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných padesátikorun s motivy lázní Karlových Varů, Mariánských Lázní a Piešťan 31.10.1991
403/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o hygieně v obchodě a kancelářích (č. 120) 11.01.1991
404/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o poskytování příplatku k úhradě cestovních výdajů pracovníkům přijatým z České republiky do federálních orgánů na území Slovenské republiky 15.10.1991
o1/c76/1991 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích 15.10.1991
o2/c76/1991 Sb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na odstránenie nezrovnalostí a tvrdostí pri vyrubovaní domovej dane 15.10.1991
405/1991 Sb. Zákon o kontrole v České a Slovenské Federativní Republice 17.10.1991
406/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o prodloužení dovolené na zotavenou v organizacích, které neprovozují podnikatelskou činnost 17.10.1991
407/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií 17.10.1991
408/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o předcházení a kontrole nebezpečí z povolání způsobených karcinogenními látkami a činiteli (č. 139) 11.01.1991
409/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Čínské lidové republiky 01.01.1991
o1/c77/1991 Sb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa 17.10.1991
410/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky 01.11.1991
411/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně mzdy (č. 95) 11.01.1991
412/1991 Sb. Zákon o kárné odpovědnosti soudců 01.12.1991
413/1991 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole 01.11.1991
414/1991 Sb. Vyhláška Státní banky československé o mezibankovním platebním styku a zúčtování 01.11.1991
415/1991 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů 01.01.1992
416/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o invalidních, starobních a pozůstalostních dávkách (č. 128) 11.01.1991
o1/c79/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo VII. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991 01.10.1991
417/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii 01.11.1991
418/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej kontrole 01.11.1991
419/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva 01.11.1991
420/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov 01.11.1991
421/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb. 01.11.1991
422/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlášení 19. septembra za pamätný deň Slovenskej republiky 01.11.1991
423/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 01.01.1992
o1/c80/1991 Sb. Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 320/1991 Zb., ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských 01.11.1991
o2/c80/1991 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí 01.11.1991
424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 01.11.1991
425/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování prací konaných mimo pracovní poměr 01.11.1991
426/1991 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení 01.11.1991
427/1991 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se stanoví náležitosti návrhu pozemkových úprav a pravidla posuzování přiměřenosti kvality a výměry vyměňovaných pozemků 01.11.1991
428/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury 01.11.1991
o1/c81/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 01.11.1991
429/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 541/1990 Sb. 01.11.1991
430/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o spôsobe určenia náhrady zvýšených nákladov výkonu trestu odňatia slobody 01.11.1991
431/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody, a o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb 01.11.1991
432/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o sociální péči o námořníky na moři a v přístavech (č. 163) 11.01.1991
433/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167) 11.01.1991
434/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o částečném zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Malajsie 15.08.1991
o1/c82/1991 Sb. Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o Federálním fondu tržní regulace v zemědělství 01.11.1991
435/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 221/1990 Sb. 01.11.1991
436/1991 Sb. Zákon České národní rady o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky 01.11.1991
437/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb. 01.11.1991
438/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb. 01.11.1991
439/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a mění zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze 01.11.1991
440/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o odplate za ústredné (diaľkové) vykurovanie a za dodávku teplej vody 01.11.1991
441/1991 Sb. Oznámení generálního prokurátora České republiky o vydání výnosu, kterým se zřizuje obvodní prokuratura pro netrestní věci v hlavním městě Praze 01.11.1991
442/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o ukončování studia ve středních školách a učilištích 12.11.1991
443/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 354/1990 Zb. 12.11.1991
444/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně pracovníků proti nebezpečím z povolání způsobeným znečištěním vzduchu, hlukem a vibracemi na pracovištích (č. 148) 11.01.1991
445/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně zdraví a lékařské péči pro námořníky (č. 164) 11.01.1991
o1/c84/1991 Sb. Opatření Federálního výboru pro životní prostředí k zákonu č. 309 ze dne 9. července 1991 o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami 12.11.1991
446/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane 01.12.1991
447/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Maďarské republiky o výměně informací a spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením 15.05.1991
448/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Venezuelské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů 15.08.1991
449/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Bolivijské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů 18.09.1991
450/1991 Sb. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o hodnostiach príslušníkov Zboru požiarnej ochrany 01.12.1991
451/1991 Sb. Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky 05.11.1991
452/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministerstva zdravotnictví České republiky o zřizování a činnosti církevních škol a škol náboženských společenství 05.11.1991
453/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou republikou 27.09.1991
454/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic 01.10.1991
o1/c86/1991 Sb. Usnesení České národní rady k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 367/1991 Sb., kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti 05.11.1991
455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 01.01.1992
456/1991 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o určení povinného podielu počtu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou na celkovom počte zamestnancov zamestnávateľa 08.11.1991
457/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb., vyhlášky č. 346/1991 Sb. a vyhlášky č. 375/1991 Sb. 08.11.1991
458/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 08.08.1975
459/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švýcarskou konfederací o podpoře a vzájemné ochraně investic 07.08.1991
460/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany o odměňování zdravotnických pracovníků 08.11.1991
o1/c88/1991 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích 08.11.1991
o2/c88/1991 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí 08.11.1991
461/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o minimální normě sociálního zabezpečení (č. 102) 11.01.1991
462/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami 11.11.1990
463/1991 Sb. Zákon o životním minimu 29.11.1991
464/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o stanovení nejnižší měsíční mzdy pro účely trestního zákona 29.11.1991
465/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov 01.01.1992
466/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice 16.09.1991
467/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky 01.01.1991
r1/c90/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 29.11.1991
468/1991 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 22.11.1991
469/1991 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre 01.12.1991
470/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb. a vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/1991 Sb. 22.11.1991
471/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 276/1991 Sb., o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky 22.11.1991
472/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 22.11.1991
473/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 568/1990 Zb. o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupnom na tieto dražby 22.11.1991
474/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odborném šetření příčin leteckých nehod 15.12.1991
o1/c91/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně 22.11.1991
475/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
476/1991 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání 27.11.1991
477/1991 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 27.11.1991
478/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic 23.10.1991
479/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokolu k ní 23.09.1991
480/1991 Sb. Zákon o době nesvobody 29.11.1991
481/1991 Sb. Ústavní zákon České národní rady, kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky 01.01.1992
482/1991 Sb. Zákon České národní rady o sociální potřebnosti 29.11.1991
483/1991 Sb. Zákon České národní rady o České televizi 01.01.1992
484/1991 Sb. Zákon České národní rady o Českém rozhlasu 01.01.1992
485/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 29.11.1991
486/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničních obchodu o omezení obchodování s Iráckou republikou 29.11.1991
487/1991 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče, ve znění vyhlášek ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 131/1988 Sb. a č. 61/1990 Sb. a vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 318/1990 Sb. 29.11.1991
488/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na vykonanie niektorých ustanovení autorského zákona 01.12.1991
489/1991 Sb. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych notárov a notárskych čakateľov 01.12.1991
r1/c93/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 01.08.1991
490/1991 Sb. Zákon o způsobu provádění referenda 03.12.1991
491/1991 Sb. Zákon o organizaci Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky a o řízení před ním 03.12.1991
492/1991 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla 01.01.1992
493/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní 03.12.1991
o1/c94/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 03.12.1991
r1/c94/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 01.11.1991
o2/c94/1991 Sb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
494/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v odpadovom hospodárstve 11.12.1991
495/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry 01.01.1992
496/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 198/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 269/1991 Zb. 11.12.1991
497/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade 01.01.1992
498/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) 01.01.1992
499/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 01.01.1992
500/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov 11.12.1991
501/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky 11.12.1991
502/1991 Sb. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o pracovnej pohotovosti zdravotníckych pracovníkov 15.12.1991
503/1991 Sb. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov 15.12.1991
504/1991 Sb. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o priznávaní príplatku pracovníkom všeobecne ohrozeným profesionálnou infekciou 15.12.1991
505/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice 01.01.1992
506/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se vydává Předpis L 4 Letecké mapy 01.01.1992
507/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění výnos č. 202/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování redaktorů - novinářů 05.12.1991
508/1991 Sb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení zaväznosti Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 05.12.1991
o1/c96/1991 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích 05.12.1991
r1/c96/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 01.09.1991
509/1991 Sb. Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník 01.01.1992
510/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a poľovníctva 18.12.1991
511/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 139/1991 Sb., nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 257/1991 Sb. a nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 341/1991 Sb. 18.12.1991
512/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí 18.12.1991
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 01.01.1992
514/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se doplňuje vyhláška č. 133/1989 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat 18.12.1991
515/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se doplňuje vyhláška č. 134/1989 Sb., kterou se vydává seznam hospodářsky významných druhů a rodů rostlin a zvířat 18.12.1991
516/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání výnosu Sazebník daně z obratu platný od 1. ledna 1992 01.01.1992
517/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o věrnostních stabilizačních odměnách pracovníků ve vybraných okresech a místech Severočeského, Západočeského a Jihočeského kraje 18.12.1991
518/1991 Sb. Oznámení Českého báňského úřadu o vydání výnosu, kterým se mění výnos o důlní degazaci 18.12.1991
519/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád 01.01.1992
520/1991 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach využívania ložísk nevyhradených nerastov 01.01.1992
521/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky o vedení evidence odpadů 18.12.1991
522/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích 01.01.1992
523/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášky č. 154/1991 Sb., vyhlášky č. 234/1991 Sb. a vyhlášky č. 396/1991 Sb. 18.12.1991
524/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 18.12.1991
525/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se vydává celní sazebník 01.01.1992
526/1991 Sb. Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 324/1991 Sb., kterou se stanoví závazná osnova pro vypracování privatizačního projektu 19.12.1991
527/1991 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 48/1991 Sb., o očkování proti přenosným nemocem 01.01.1992
528/1991 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 36/1987 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 01.01.1992
r1/c101/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 29.11.1991
529/1991 Sb. Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků 01.01.1992
530/1991 Sb. Zákon o dovozní dani 01.01.1992
531/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 139/1991 Sb., nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 257/1991 Sb., nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 341/1991 Sb. a nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 511/1991 Sb. 20.12.1991
532/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb., vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/1991 Sb. a vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 470/1991 Sb. 20.12.1991
533/1991 Sb. Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch 01.01.1992
534/1991 Sb. Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu o výbušninách 01.01.1992
535/1991 Sb. Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov 01.01.1992
536/1991 Sb. Vyhláška Slovenského banského úradu o pyrotechnických výrobkoch 01.01.1992
537/1991 Sb. Oznámení ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o vydání výnosu o změně a doplnění výnosu, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie 20.12.1991
538/1991 Sb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o platových pomeroch prokurátorov, vyšetrovateľov prokuratúry a právnych čakateľov prokuratúry 01.01.1992
539/1991 Sb. Zákon, kterým se doplňuje hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů 20.12.1991
540/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb. a zákona č. 529/1990 Sb. 20.12.1991
541/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 20.12.1991
542/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. 20.12.1991
543/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 20.12.1991
544/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích 20.12.1991
545/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1992
546/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1992
547/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb. a vyhlášky č. 160/1983 Zb. 20.12.1991
548/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. 01.01.1992
549/1991 Sb. Zákon České národní rady o soudních poplatcích 01.01.1992
550/1991 Sb. Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění 01.01.1992
551/1991 Sb. Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 01.01.1992
552/1991 Sb. Zákon České národní rady o státní kontrole 01.01.1992
553/1991 Sb. Zákon České národní rady o obecní policii 01.01.1992
554/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky o osvobození některých příjmů od daně z příjmů obyvatelstva a daňových úlevách pro začínající samostatně hospodařící rolníky 30.12.1991
555/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se zrušuje vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 91/1985 Sb., o systému informačních údajů o vlastnostech látek a materiálů 30.12.1991
556/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o platových poměrech prokurátorů a vyšetřovatelů prokuratury Generální prokuratury České a Slovenské Federativní Republiky 30.12.1991
557/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon 01.01.1992
558/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství 01.01.1992
559/1991 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vynimkách z §33 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 30.12.1991
560/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb 01.01.1992
561/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů 30.12.1991
562/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace 01.01.1992
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 01.01.1992
564/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii 01.01.1992
565/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb., č. 234/1991 Sb., č. 396/1991 Sb. a č. 523/1991 Sb. 01.01.1992
566/1991 Sb. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby 01.01.1992
567/1991 Sb. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky 01.01.1992
568/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie 31.12.1991
569/1991 Sb. Zákon České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky 01.01.1992
570/1991 Sb. Zákon České národní rady o živnostenských úřadech 01.01.1992
571/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve 01.01.1992
572/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v živnostenskom podnikaní 01.01.1992
573/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti 31.12.1991
574/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky 01.01.1992
575/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o náležitostech hlášení o dovozní dani 01.01.1992
576/1991 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů 01.01.1992
577/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o vydání výnosu o některých opatřeních souvisejících s ukončením systému komplexní bytové výstavby 31.12.1991
578/1991 Sb. Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů 01.01.1992
579/1991 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) 01.01.1992
580/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky 01.01.1992
581/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992 01.01.1992
r1/c110/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby 15.04.1991
582/1991 Sb. Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 01.01.1992
Přesunout nahoru