Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
o1/c1/1990 Sb. Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 1. ledna 1990 02.01.1990
o2/c1/1990 Sb. Rozkaz prezidenta Československé socialistické republiky ze dne 29. prosince 1989 Změny ve vojenském školství 02.01.1990
o3/c1/1990 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen 02.01.1990
1/1990 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990 10.01.1990
2/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky elektřiny 01.04.1990
3/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o změně a doplnění vyhlášky federálního ministerstva paliv a energetiky č. 106/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv, ve znění vyhlášky č. 1/1987 Sb. 01.04.1990
4/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb. a č. 118/1989 Sb. 08.01.1990
5/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy 01.03.1990
6/1990 Sb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o mimoriadnom doplnení národných výborov o nových poslancov 12.01.1990
7/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 92/1977 Zb. 12.01.1990
8/1990 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti 12.01.1990
9/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky a zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy Čské socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky 12.01.1990
10/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České socialistické republiky 12.01.1990
11/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky topných plynů 01.04.1990
12/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 139/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky tepla, ve znění vyhlášky č. 75/1989 Sb. 01.04.1990
13/1990 Sb. Ústavní zákon o změně v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky 01.02.1990
14/1990 Sb. Ústavní zákon o odvolávání poslanců zastupitelských sborů a volbě nových poslanců národních výborů 23.01.1990
15/1990 Sb. Zákon o politických stranách 23.01.1990
16/1990 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem 23.01.1990
17/1990 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně doby trvání základní služby 29.01.1990
18/1990 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o regulačních odvodech ve mzdové oblasti 23.01.1990
19/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o usmerňovaní mzdových prostriedkov v družstevných organizáciách 23.01.1990
o1/c4/1990 Sb. Usnesení vlády České socialistické republiky ze dne 15. ledna 1990 č. 18 o udělení amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednání patří do působnosti orgánů České socialistické republiky 23.01.1990
20/1990 Sb. Zákon o zřízení Správy ochrany prezidenta Československé socialistické republiky a o Hradní stráži Československé socialistické republiky 01.02.1990
21/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o kalkulaci 01.02.1990
22/1990 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o tvorbě a kontrole cen 15.02.1990
o1/c6/1990 Sb. Postup při financování některých výdajů státních podniků a některých dalších socialistických organizací, schválený usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 18. ledna 1990 č. 34 01.02.1990
o2/c6/1990 Sb. Oznámení ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky o vydání Přehledu změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí, ve střediskových obcích a v matričních obvodech s účinností od 1. ledna 1989
23/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o účetnictví 01.03.1990
24/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu) 01.02.1990
25/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 80/1986 Zb. 01.03.1990
26/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu, ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb. 01.04.1990
27/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění vyhláška č. 136/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských výrobků 01.04.1990
28/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků, ve znění vyhlášky č. 57/1972 Sb. a vyhlášky č. 107/1981 Sb. 01.04.1990
29/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 13/1985 Sb., o základních podmínkách strojírenských a elektronických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko 01.04.1990
30/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 82/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu 01.04.1990
31/1990 Sb. Vyhláška Státní banky československé o odměnách za poskytování peněžních služeb 01.04.1990
32/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o poskytování příspěvků a náhrad pracovníkům získaným náborem prováděným některými organizacemi 01.02.1990
33/1990 Sb. Oznámení ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o vydání výnosu, kterým se mění platový řád pro soudce z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky 01.02.1990
34/1990 Sb. Oznámenie Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákonníka práce o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času, o ďalšej dovolenke a o dohodách o hmotnej zodpovednosti 01.02.1990
35/1990 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o smluvních cenách 15.02.1990
36/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o udeľovaní amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky 20.02.1990
37/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o změně vyhlášky č. 1/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství 01.03.1990
38/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se stanoví některé podmínky k zajištění bezpečného a plynulého provozu zdvihacích zařízení pro manipulaci s kontejnery ISO řady 1 01.10.1990
39/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích 20.02.1990
40/1990 Sb. Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky č. 162/1988 Sb., o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách 01.03.1990
41/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 38/1987 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach 01.04.1990
42/1990 Sb. Vyhláška Státní banky československé o druhém vydání bankovek po 100 Kčs 20.02.1990
43/1990 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o projektové přípravě staveb 15.03.1990
44/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ústředního ředitele Československého filmu o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu 01.03.1990
o1/c10/1990 Sb. Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 16. února 1990 20.02.1990
o2/c10/1990 Sb. Usnesení České národní rady k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady přijatého 12. ledna 1990 20.02.1990
o3/c10/1990 Sb. Usnesení České národní rady k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady přijatého 12. ledna 1990 20.02.1990
45/1990 Sb. Ústavní zákon o zkrácení volebního období zákonodárných sborů 01.03.1990
46/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 01.03.1990
47/1990 Sb. Zákon o volbách do Federálního shromáždění 01.03.1990
48/1990 Sb. Zákon o změně názvu University Jana Evangelisty Purkyně v Brně 01.03.1990
49/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu 01.03.1990
50/1990 Sb. Ústavní zákon Slovenskej národnej rady o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hymne Slovenskej republiky 01.03.1990
51/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky 01.03.1990
52/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb. a č. 4/1990 Sb. 05.03.1990
o1/c12/1990 Sb. Uznesenie vlády Slovenskej socialistickej republiky zo 14. februára 1990 číslo 73 o udelení amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prerokúvanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky 05.03.1990
53/1990 Sb. Ústavní zákon České národní rady o změně názvu České socialistické republiky 06.03.1990
54/1990 Sb. Zákon České národní rady o volbách do České národní rady 06.03.1990
55/1990 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1990 až 1992 06.03.1990
56/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky o školách v prírode 01.04.1990
57/1990 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné odchylné úpravě hospodářských závazků od ustanovení §295 odst. 2 hospodářského zákoníku pro odvětví federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, ministerstva výstavby a stavebnictví České socialistické republiky a ministerstva výstavby a stavebnictví Slovenské socialistické republiky 06.03.1990
58/1990 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise, Státní arbitráže Československé socialistické republiky a Federálního statistického úřadu, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti investičního rozvoje 01.04.1990
59/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva paliv a energetiky o vydání výnosu o deputátním uhlí a dříví 06.03.1990
60/1990 Sb. Oznámenie Slovenského štatistického úradu o vydaní výnosu, ktorým sa zrušujú smernice k republikovému štatistickému výkazu Real/S 14-04 o inovácii a kvalite výrobkov v priemysle 01.04.1990
o1/c13/1990 Sb. Usnesení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 06.03.1990
o2/c13/1990 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady 06.03.1990
o3/c13/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo I. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990
61/1990 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy, ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami 01.04.1990
62/1990 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o závaznosti Oprav a změn Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice 01.04.1990
63/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů v občanských, rodinných a trestních věcech 12.02.1990
64/1990 Sb. Ústavní zákon České národní rady o volebním období České národní rady 13.03.1990
65/1990 Sb. Ústavní zákon České národní rady o počtu poslanců České národní rady 13.03.1990
66/1990 Sb. Ústavní zákon České národní rady o slibu poslance České národní rady a národního výboru a slibu členů vlády České republiky 13.03.1990
67/1990 Sb. Ústavní zákon České národní rady o státních symbolech České republiky 13.03.1990
68/1990 Sb. Zákon České národní rady o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky 13.03.1990
69/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o vzájemném uznávání dokladů o vzdělání, jakož i dokladů o vědeckých hodnostech a titulech udělovaných v Československé socialistické republice a v Irácké republice 02.01.1990
70/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zrušení vízové povinnosti 01.02.1990
71/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o odchodu sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky 26.02.1990
72/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon 14.03.1990
73/1990 Sb. Zákon o civilní službě 14.03.1990
74/1990 Sb. Zákon, kterým se stanoví nové znění vojenské přísahy a služební přísahy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sborů nápravné výchovy, upravuje název československé armády, upravuje řádná dovolená vojáků v základní službě a jímž se mění zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti 14.03.1990
75/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov v znení vyhlášky č. 161/1971 Zb. 01.04.1990
76/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních 13.02.1990
77/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o uznávání studií a diplomů týkajících se vysokého školství ve státech evropského regionu 19.02.1982
78/1990 Sb. Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určujú nomenklatúry funkcií, kvalifikačné stupne a mzdové tarify umeleckých pracovníkov v organizáciách kultúry v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky a v organizáciách kultúry riadených národnými výbormi 14.03.1990
79/1990 Sb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o počte poslancov Slovenskej národnej rady, o znení sľubu poslancov Slovenskej národnej rady, členov vlády Slovenskej republiky a poslancov národných výborov a o volebnom období Slovenskej národnej rady 16.03.1990
80/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady 16.03.1990
o1/c18/1990 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady 16.03.1990
81/1990 Sb. Ústavní zákon o změně názvu Československé socialistické republiky 29.03.1990
82/1990 Sb. Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1990 01.04.1990
83/1990 Sb. Zákon o sdružování občanů 01.05.1990
84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím 29.03.1990
85/1990 Sb. Zákon o právu petičním 29.03.1990
86/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích 29.03.1990
87/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník 29.03.1990
88/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství 29.03.1990
89/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) 01.06.1990
90/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 43/1976 Sb. 29.03.1990
o1/c19/1990 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen 01.04.1990
91/1990 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1990 a o změně zákona České národní rady č. 174/1982 Sb., o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení 01.04.1990
92/1990 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 124/1969 Sb. 30.03.1990
93/1990 Sb. Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky 30.03.1990
94/1990 Sb. Zákon České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě 30.03.1990
95/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1990 a o zmenách zákona Slovenskej národnej rady č. 169/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie 01.04.1990
96/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Slovenskej komisie pre životné prostredie a o zmenách v pôsobnosti ministerstiev Slovenskej republiky 30.03.1990
97/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o zhromažďovacom práve a zákona o civilnej službe 30.03.1990
98/1990 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o důlně měřické dokumentaci při některých činnostech prováděných hornickým způsobem 01.07.1990
99/1990 Sb. Oznámení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o vydání výnosu pro výuku a zkoušky žáků ze svařování ve středních odborných školách a zvláštních odborných učilištích 01.04.1990
o1/c20/1990 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 30.03.1990
100/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé federativní republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 23.04.1990
101/1990 Sb. Ústavní zákon o změně názvu Československé federativní republiky 23.04.1990
102/1990 Sb. Ústavní zákon o státních symbolech České a Slovenské Federativní Republiky 23.04.1990
103/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník 01.05.1990
104/1990 Sb. Zákon o akciových společnostech 01.05.1990
105/1990 Sb. Zákon o soukromém podnikání občanů 01.05.1990
106/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži 01.05.1990
107/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu 01.05.1990
108/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 157/1989 Sb., o důchodové dani 23.04.1990
109/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 162/1989 Sb. 01.05.1990
110/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců 01.05.1990
111/1990 Sb. Zákon o státním podniku 01.05.1990
112/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí 01.05.1990
113/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. 01.05.1990
114/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby 01.05.1990
115/1990 Sb. Zákon o používání státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky 23.04.1990
116/1990 Sb. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor 01.05.1990
117/1990 Sb. Zákon o zásluhách M. R. Štefánika 23.04.1990
118/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství 01.05.1990
119/1990 Sb. Zákon o soudní rehabilitaci 01.07.1990
120/1990 Sb. Zákon, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli 23.04.1990
121/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů 01.05.1990
122/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování pracovníků aparátu politických stran a společenských organizací 01.05.1990
123/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, a vyhláška č. 91/1958 Sb., kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců 01.05.1990
o1/c25/1990 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění o určení počtu poslanců Sněmovny lidu volených na území národních republik 23.04.1990
124/1990 Sb. Zákon České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor 01.05.1990
125/1990 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 01.05.1990
126/1990 Sb. Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky 01.05.1990
127/1990 Sb. Zákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících s vydáním zákona o soukromém podnikání občanů 01.05.1990
128/1990 Sb. Zákon České národní rady o advokacii 01.07.1990
129/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov 01.05.1990
130/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach súvisiacich s vydaním zákona o súkromnom podnikaní občanov 01.05.1990
131/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 106/1988 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 01.05.1990
132/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o advokacii 01.07.1990
133/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady 27.04.1990
134/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani z obratu 01.05.1990
135/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování pracovníků při soukromém podnikání občanů 01.05.1990
136/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory 01.05.1990
137/1990 Sb. Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České republiky, kterou se mění vyhláška č. 123/1974 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou 01.05.1990
138/1990 Sb. Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České republiky, kterou se stanoví podmínky zákonného pojištění odpovědnosti podnikatele za škodu, která vznikne pracovníkovi při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním 01.05.1990
139/1990 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o zrušení některých předpisů v odvětví kultury 28.04.1990
140/1990 Sb. Vyhláška ministerstva průmyslu České republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky č. 67/1971 Sb., o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů 28.04.1990
141/1990 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 01.05.1990
o1/c27/1990 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám) 01.05.1990
142/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 10 Kčs 01.08.1990
143/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o zmene vyhlášky č. 124/1974 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou 01.05.1990
144/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti podnikateľa za škodu, ktorá vznikne pracovníkovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou 01.05.1990
145/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 01.05.1990
146/1990 Sb. Vyhláška Státní banky československé, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění pozdějších předpisů 01.05.1990
147/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních 27.04.1990
148/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos o poskytování příspěvků a náhrad pracovníkům získaným náborem prováděným některými organizacemi 28.04.1990
149/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se vydává seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení v Československé akademii věd 01.05.1990
150/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva národní obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje seznam zaměstnání vykonávaných občanskými pracovníky vojenské správy a výrobních hospodářských organizací v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany, zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie 01.05.1990
151/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva národní obrany o vydání výnosu o odměňování technickohospodářských pracovníků ve státním podniku Československý armádní film 01.07.1990
152/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva národní obrany o vydání výnosu o odměňování zdravotnických pracovníků 01.05.1990
153/1990 Sb. Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie 28.04.1990
154/1990 Sb. Oznámení ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví období s nižší potřebou práce 01.05.1990
155/1990 Sb. Oznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o obsazování některých funkcí konkursem 28.04.1990
156/1990 Sb. Oznámenie Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie 28.04.1990
157/1990 Sb. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky 01.05.1990
158/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 161/1989 Sb. 10.05.1990
159/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 10.05.1990
160/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu 10.05.1990
161/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 62/1978 Sb. 10.05.1990
162/1990 Sb. Zákon o zemědělském družstevnictví 15.05.1990
163/1990 Sb. Zákon o bohosloveckých fakultách 10.05.1990
164/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb. a zákona č. 91/1977 Sb. 10.05.1990
165/1990 Sb. Zákon o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České a Slovenské Federativní Republiky 10.05.1990
166/1990 Sb. Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 180/1980 Sb., o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace 10.05.1990
167/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů 10.05.1990
168/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o prokuratuře 01.06.1990
169/1990 Sb. Zákon o občanských komisích působících v resortech ministerstev vnitra a o změně a doplnění zákona č. 10/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákonů č. 63/1983 Sb. a č. 74/1990 Sb. 10.05.1990
170/1990 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách 15.05.1990
o1/c29/1990 Sb. Rozkaz prezidenta Československé federativní republiky ze dne 13. dubna 1990 Studijní obory na Vysoké vojenské pedagogické škole v Bratislavě 01.09.1990
171/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon) 01.06.1990
172/1990 Sb. Zákon o vysokých školách 01.07.1990
173/1990 Sb. Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací 01.06.1990
174/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o spoločenskom ohodnotení stromov rastúcich mimo lesa 01.06.1990
175/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon 01.07.1990
176/1990 Sb. Zákon o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví 01.06.1990
177/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací 18.05.1990
178/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád 01.07.1990
179/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody 01.07.1990
180/1990 Sb. Zákon o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů 01.07.1990
181/1990 Sb. Zákon o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti 31.07.1990
182/1990 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví 18.05.1990
183/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o vybírání smluvního cla ze zboží dováženého ze států, s nimiž nebyla uzavřena smlouva o vzájemném poskytování celních výhod 18.05.1990
184/1990 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb. 01.07.1990
185/1990 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost 01.06.1990
186/1990 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o oprávnění k projektové činnosti 18.05.1990
187/1990 Sb. Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění vyhláška České komise pro vědecké hodnosti č. 64/1977 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností 18.05.1990
188/1990 Sb. Oznámení ministerstva financí, cen a mezd České republiky o vydání výnosu o odměňování odborných a administrativních pracovníků České státní spořitelny 01.06.1990
189/1990 Sb. Oznámení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o vydání výnosu o odměňování technickohospodářských pracovníků vysokých škol v oboru působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 01.06.1990
190/1990 Sb. Oznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky - hlavního hygienika České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují směrnice o hygienických zásadách pro práce s chemickými karcinogeny 01.07.1990
o1/c33/1990 Sb. Rozkaz prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 1. května 1990 Změna názvu vojenské vysoké školy 01.05.1990
o2/c33/1990 Sb. Usnesení Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o obnovení moravsko-slezské samosprávy 18.05.1990
o3/c33/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo III. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990
191/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Národnej cene Slovenskej republiky 18.05.1990
192/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch 18.05.1990
193/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení neskorších predpisov, o zmenách v správe dôchodkovej dane a poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu a správe dane z príjmov obyvateľstva 18.05.1990
194/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o lotériách a iných podobných hrách 18.05.1990
195/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o opatreniach v sústave ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky 01.07.1990
196/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v sociálnom zabezpečení a o zmenách niektorých ďalších predpisov 01.09.1990
197/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 167/1973 Zb. o Matici slovenskej 18.05.1990
198/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o telesnej kultúre 18.05.1990
199/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 25/1977 Zb. o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 137/1983 Zb. 01.07.1990
200/1990 Sb. Zákon České národní rady o přestupcích 01.07.1990
201/1990 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích 18.05.1990
202/1990 Sb. Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách 18.05.1990
203/1990 Sb. Zákon České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky 01.07.1990
204/1990 Sb. Zákon České národní rady o prohlášení šestého července, dne upálení mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky 18.05.1990
205/1990 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu 18.05.1990
206/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o státním vyrovnávacím příspěvku 01.07.1990
207/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti 29.05.1990
208/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění 29.05.1990
209/1990 Sb. Zákon České národní rady o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované 01.07.1990
210/1990 Sb. Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 01.09.1990
211/1990 Sb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou 29.05.1990
212/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o odnětí nemovitého majetku státu v trvalém užívání Komunistické strany Československa 29.05.1990
213/1990 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví pro pracovníky ve zvláštním zapojení odchylky od zákoníku práce 01.06.1990
214/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 193/1989 Sb., kterou se provádí zákon o důchodové dani 29.05.1990
215/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení niektorých právnych predpisov v odvetví kultúry 01.07.1990
216/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti školství, vědy a kultury 03.04.1990
217/1990 Sb. Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství 01.07.1990
218/1990 Sb. Oznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o odměňování zdravotnických pracovníků 29.05.1990
219/1990 Sb. Oznámenie Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o vydaní výnosu o odmeňovaní odborných a administratívnych pracovníkov Slovenskej štátnej sporiteľne 01.06.1990
220/1990 Sb. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú zásady pre vymedzenie okruhu prác, pre výkon ktorých je nevyhnutné uzavretie písomnej dohody o hmotnej zodpovednosti 01.06.1990
o1/c36/1990 Sb. Štatút Národnej ceny Slovenskej republiky 29.05.1990
o2/c36/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo IV. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990
221/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady 30.05.1990
222/1990 Sb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku 01.07.1990
223/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vízových otázkách 29.05.1990
224/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací 11.06.1990
225/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb. a č. 52/1990 Sb. 15.06.1990
226/1990 Sb. Oznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o poskytování odměn za sběr žlučových kamenů 11.06.1990
227/1990 Sb. Oznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 01.07.1990
o1/c38/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo V. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného do 1. ledna 1990 09.07.1990
228/1990 Sb. Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
229/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku 01.07.1990
230/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 17/1990 Sb., o změně doby trvání základní služby 01.07.1990
231/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o zvýšení vyplácených důchodů a hranic nízkých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu 01.10.1990
232/1990 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu 15.06.1990
233/1990 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú odchýlky od Zákonníka práce pre pracovníkov v osobitnom zapojení 01.07.1990
234/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé č. 169/1989 Sb., kterou se provádí devizový zákon 15.06.1990
235/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku 01.07.1990
236/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění vyhlášek č. 181/1988 Sb. a č. 224/1988 Sb. 15.06.1990
237/1990 Sb. Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích 01.07.1990
238/1990 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení, ve znění vyhlášky č. 113/1983 Sb. 01.07.1990
239/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa určujú obvodné súdy v Bratislave na vybavenie vecí podĺa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii 01.07.1990
240/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci 01.07.1990
241/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o zřízení a činnosti Kulturního a informačního střediska Československé socialistické republiky ve Vídni a Rakouského kulturního institutu v Praze 01.07.1990
242/1990 Sb. Oznámenie Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o vydaní výnosu o vymedzení oprávnenia finančných správ a národných výborov pre odpúsťanie penále 15.06.1990
243/1990 Sb. Oznámení Státní banky československé o vydání výnosu o odměňování pracovníků ve Státní bance československé, Komerční bance, Všeobecné úvěrové bance, Československé obchodní bance, a. s. a Živnostenské bance 01.07.1990
244/1990 Sb. Oznámení Státní banky československé o vydání výnosu o úpravě platových poměrů pracovníků bank přidělených k výkonu funkce do zahraničí 01.07.1990
245/1990 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
246/1990 Sb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb. 18.06.1990
247/1990 Sb. Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 89/1990 Sb.)
248/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu 18.06.1990
249/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady 18.06.1990
250/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o způsobu úhrady nákladů na vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku 01.07.1990
251/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění vyhlášek č. 81/1988 Sb. a č. 241/1988 Sb., vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb. a č. 90/1989 Sb. a směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. srpna 1979 č. j. 316-1238/79-7305 o odměňování pracovníků, kteří v souvislosti s výkonem povolání řídí silniční motorová vozidla 09.07.1990
252/1990 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích 01.07.1990
253/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1990 Sb. o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky 18.06.1990
254/1990 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje 01.01.1991
255/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o odměňování zdravotnických pracovníků v působnosti federálního ministerstva dopravy 18.06.1990
256/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejichž provádění se vyžaduje povolení k zahraničně obchodní činnosti 29.06.1990
257/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o přechodném snížení výše pojistného na sociální zabezpečení pro osoby vykonávající uměleckou činnost 01.07.1990
258/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o stanovení nejnižší měsíční mzdy pro účely trestního zákona 01.07.1990
259/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 130/1984 Sb., kterou se provádí zákon o mateřském příspěvku 01.07.1990
260/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 01.07.1990
261/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte 01.07.1990
262/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška předsedy vlády č. 91/1958 Sb., kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců 01.07.1990
263/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňují vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, a některé další předpisy o nemocenském pojištění 01.07.1990
264/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 10/1984 Sb., kterou se vydávají podrobnější předpisy o zbraních a střelivu 29.06.1990
265/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřizování a provozování obchodních zastupitelství zahraničních osob 01.07.1990
266/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb 01.07.1990
267/1990 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 01.07.1990
268/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 76/1957 Ú. l., o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity) 01.09.1990
269/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zjednodušení úpravy odměňování dělníků, obchodně provozních a technickohospodářských pracovníků 01.08.1990
270/1990 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci 01.07.1990
271/1990 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o stravování v zařízeních sociální péče 01.07.1990
272/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti 01.07.1990
273/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb. 01.07.1990
274/1990 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení 29.06.1990
275/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci při předcházení a odhalování soudně trestných činů a zajišťování bezpečnosti silniční dopravy 01.06.1990
o1/c43/1990 Sb. Opatření ministerstva financí, cen a mezd České republiky o úlevách u soudních poplatků 29.06.1990
276/1990 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách, ve znění vyhlášky č. 170/1990 Sb. 09.07.1990
277/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 141/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch 09.07.1990
278/1990 Sb. Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o Chránenej krajinnej oblasti Latorica 01.09.1990
279/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se vydává Předpis L 1 Způsobilost leteckého personálu civilního letectví 10.07.1990
280/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky o vydání výnosu, jímž se mění a doplňuje výnos FMEP, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie 09.07.1990
281/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky o vydání výnosu, jímž se mění a doplňuje výnos FMHTS, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie 09.07.1990
282/1990 Sb. Nařízení vlády Československé federativní republiky o změně v organizaci vysokých škol uměleckého směru 09.07.1990
283/1990 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví postup národních výborů při prodeji bytů do osobního vlastnictví 09.07.1990
284/1990 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky 01.09.1990
285/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vysílání československých pracovníků z podniků se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice k zaměstnání na základě smluv o dílo 25.05.1990
286/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání výnosu o odměňování odborných pracovníků Investiční banky 09.07.1990
287/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění výnos o zvláštní úpravě náhrad cestovních výdajů pracovníků přijatých ze Slovenské socialistické republiky do aparátu federálních institucí 09.07.1990
288/1990 Sb. Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky 01.08.1990
289/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva financií a cien Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, uhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov 01.08.1990
290/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské kulturní úmluvy 05.05.1955
291/1990 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se vydává platový řád pro prokurátory a vyšetřovatele krajské a okresní prokuratury a právní čekatele prokuratury v České republice 13.07.1990
292/1990 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se vydává platový řád pro státní arbitry a arbitrážní čekatele krajských státních arbitráží v České republice 13.07.1990
293/1990 Sb. Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu, kterým se vydává platový řád pro soudce z povolání okresních a krajských soudů, státní notáře, justiční a notářské čekatele 13.07.1990
o1/c46/1990 Sb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady 13.07.1990
o2/c46/1990 Sb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku 13.07.1990
o3/c46/1990 Sb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady 13.07.1990
o4/c46/1990 Sb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu 13.07.1990
o5/c46/1990 Sb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou 13.07.1990
o6/c46/1990 Sb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku 13.07.1990
o7/c46/1990 Sb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon SNR č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona SNR č. 133/1990 Zb. 13.07.1990
o8/c46/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo jednotlivě hospodařícím rolníkům pro potřeby svého hospodářství nakupovat některé druhy výrobků za ceny bez daně z obratu 01.07.1990
294/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a kterým se zkracuje volební období národních výborů 24.11.1990
295/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 19.07.1990
296/1990 Sb. Ústavní zákon o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády České a Slovenské Federativní Republiky 19.07.1990
297/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy 19.07.1990
298/1990 Sb. Zákon o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého 19.07.1990
299/1990 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb., zákona č. 91/1977 Sb. a zákona č. 164/1990 Sb. 19.07.1990
300/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů 19.07.1990
301/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch v znení vyhlášky č. 6/1985 Zb. 01.08.1990
302/1990 Sb. Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností 01.08.1990
o1/c47/1990 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací 19.07.1990
o2/c47/1990 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o státním vyrovnávacím příspěvku 19.07.1990
o3/c47/1990 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti 19.07.1990
o4/c47/1990 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění 19.07.1990
303/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád 20.07.1990
304/1990 Sb. Zákon o platu a náhradách výdajů poslanců Federálního shromáždění 20.07.1990
305/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti 20.07.1990
306/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zřízení úřadů práce 20.07.1990
307/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o působnosti orgánu České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého 20.07.1990
308/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon č. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti 31.07.1990
309/1990 Sb. Branný zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
310/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí a cen Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 39/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích 01.08.1990
311/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění vyhlášky č. 14/1982 Sb. a vyhlášky č. 86/1984 Sb. 01.08.1990
312/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 195/1989 Sb., o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání, ve znění zákona č. 162/1990 Sb. 01.08.1990
313/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, a vyhláška č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku 01.08.1990
314/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě, ve znění vyhlášky č. 75/1987 Sb. a vyhlášky č. 38/1988 Sb. 01.10.1990
315/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb. a vyhlášky č. 39/1988 Sb. 01.10.1990
316/1990 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků 01.09.1990
317/1990 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 01.08.1990
318/1990 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče 31.07.1990
319/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 01.08.1990
320/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o odměňování odborných pracovníků v Agrobance a. s. Praha, Slovenské zemědělské bance a. s. Bratislava a Slovenské Tatra bance 01.08.1990
321/1990 Sb. Oznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se mění směrnice o poskytování obvodních zdravotnických služeb a poskytování zdravotnických služeb pracujícím v závodech 31.07.1990
322/1990 Sb. Oznámenie Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení obdobia s nižšou potrebou práce pre poskytnutie ďalšej dovolenky 31.07.1990
323/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, Státní banky československé a federálního ministerstva zahraničního obchodu o povolování majetkových účastí na podnikání v zahraničí a převodů majetkových podílů devizových tuzemců na zahraniční právnické osobě s podnikatelskou činností na devizové cizozemce 10.08.1990
324/1990 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 01.11.1990
325/1990 Sb. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania, štátnych notárov, justičných a notárskych čakateľov 10.08.1990
o1/c51/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo VI. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990 01.08.1990
o2/c51/1990 Sb. Oznámení hlavního arbitra České a Slovenské Federativní Republiky o vydání opatření o určení příslušnosti pro rozhodování sporů o výstavbě jaderných elektráren Temelín a Mochovce 01.10.1990
326/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl 15.08.1990
327/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Maďarské lidové republice 20.04.1990
328/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o odborné způsobilosti a o oprávnění k výkonu funkce členů lodních posádek československých námořních lodí 01.09.1990
o1/c52/1990 Sb. Redakční oznámení o opravě chyb 15.08.1990
329/1990 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče 01.09.1990
330/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o vnitrozemské vodní dopravě 04.05.1990
331/1990 Sb. Oznámení ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým pracovníkům 15.08.1990
332/1990 Sb. Oznámení ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se upravuje poskytování naturálních požitků technickohospodářských pracovníků v organizacích lesního hospodářství a zařazování organizačních jednotek organizací v působnosti ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky 15.08.1990
333/1990 Sb. Oznámení ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje instrukce o stejnokrojích pro pracovníky lesního hospodářství 15.08.1990
334/1990 Sb. Oznámení ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu pro provádění a organizaci trhacích prací v rámci resortu ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky 15.08.1990
335/1990 Sb. Oznámení ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při těžbě, soustřeďování, odvozu a manipulaci dříví 15.08.1990
336/1990 Sb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov krajských a okresných prokuratúr a právnych čekateľov prokuratúry v Slovenskej republike 15.08.1990
337/1990 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkov za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel v znení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 170/1973 Zb. 01.09.1990
338/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb., č. 90/1989 Sb. a č. 251/1990 Sb. 27.08.1990
339/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Dánska o zrušení vízové povinnosti 15.06.1990
340/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo 01.07.1990
341/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty 15.07.1990
342/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Švédska o zrušení vízové povinnosti 01.08.1990
343/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o tonážní značce na československých námořních lodích 01.10.1990
344/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva spojů o vydání výnosu, kterým se mění dálnopisný řád 27.08.1990
345/1990 Sb. Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění výnos o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů jízdních pracovníků silniční a městské dopravy 27.08.1990
346/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do orgánov samosprávy obcí 28.08.1990
347/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky 28.08.1990
348/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlásení 1. novembra 1990 za Deň zmerenia (Pamiatke obetiam politického násilia) 28.08.1990
349/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o změnách v organizaci Vysoké školy múzických umění v Bratislavě 28.08.1990
350/1990 Sb. Nařízení vlády České republiky o akreditační komisi 01.09.1990
351/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu obchodního vývozu některých druhů zboží 28.08.1990
352/1990 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 01.09.1990
353/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb. 01.09.1990
354/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti 01.09.1990
355/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o odměňování a dalších náležitostech pracovníků Státního leteckého útvaru 01.09.1990
356/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o plate a náhradách výdavkov poslancov Slovenskej národnej rady 29.08.1990
357/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb., vyhlášky č. 4/1976 Sb., vyhlášky č. 152/1983 Sb. a vyhlášky č. 74/1985 Sb. 01.09.1990
358/1990 Sb. Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. konání závodu Velká pardubická 15.09.1990
359/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o kulturní spolupráci 26.01.1990
360/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 16 Ochrana životního prostředí svazek I - Hluk letadel 01.10.1990
361/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 17 - Ochrana civilního letectví proti činům nezákonného vměšování 01.10.1990
362/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním 30.08.1990
363/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění a prodloužení účinnosti zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací 30.08.1990
364/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku 30.08.1990
365/1990 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o poskytování stipendií na vysokých školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (stipendijní řád) 01.09.1990
366/1990 Sb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov a arbitrážnych čakateľov krajských štátnych arbitráží v Slovenskej republike 30.08.1990
367/1990 Sb. Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) 24.11.1990
368/1990 Sb. Zákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích 05.09.1990
o1/c59/1990 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích 05.09.1990
369/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 24.11.1990
370/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o oprávnění k prodeji zboží a poskytování služeb na území České a Slovenské Federativní Republiky za devizové prostředky 10.09.1990
371/1990 Sb. Zákon České národní rady o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady 06.09.1990
372/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch 01.10.1990
o1/c61/1990 Sb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti 06.09.1990
o2/c61/1990 Sb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o zřízení úřadů práce 06.09.1990
o3/c61/1990 Sb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o působnosti orgánu České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého 06.09.1990
o4/c61/1990 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby 06.09.1990
373/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu, k Dohodě o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, k Dohodě o Mezinárodní finanční korporaci, k Dohodě o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky a k Dohodě o Mezinárodním sdružení pro rozvoj 13.09.1990
374/1990 Sb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach 01.10.1990
375/1990 Sb. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - hlavného hygienika Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o hygienických zásadách pri práci s chemickými karcinogénmi 17.09.1990
376/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů 20.09.1990
377/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 24.11.1990
378/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o povinných výtlačkoch neperiodických publikácií 01.01.1991
379/1990 Sb. Nařízení vlády České republiky o poskytování dotací soukromým školám 20.09.1990
380/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu obchodování s Iráckou republikou a Státem Kuvajt 20.09.1990
381/1990 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o úkolech národních výborů při zajišťování voleb do zastupitelstev v obcích 20.09.1990
o1/c64/1990 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním 20.09.1990
o2/c64/1990 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o prodloužení účinnosti zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací 20.09.1990
o3/c64/1990 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku 20.09.1990
o4/c64/1990 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí v Slovenskej republike 20.09.1990
382/1990 Sb. Zákon o rodičovském příspěvku 01.10.1990
383/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, a zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 43/1976 Sb. 15.10.1990
384/1990 Sb. Zákon o vymezení působnosti České a Slovenské Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti 01.11.1990
385/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 74/1990 Sb., a o některých opatřeních k vyřizování přestupků v působnosti České a Slovenské Federativní Republiky 01.11.1990
386/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky 27.09.1990
387/1990 Sb. Vyhláška Slovenského banského úradu o vyšetrovaní príčin havárií a závažných pracovných úrazov pri činnostiach podliehajúcich hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy 01.01.1991
388/1990 Sb. Vyhláška Slovenského banského úradu o banskomeračskej dokumentácii pri niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom 01.01.1991
o1/c65/1990 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 27.09.1990
389/1990 Sb. Zákon o dani z příjmů obyvatelstva 01.01.1991
390/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva zahraničního obchodu o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos o postupu při uzavírání a provádění zahraničně obchodních operací 28.09.1990
391/1990 Sb. Oznámenie Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie 28.09.1990
o1/c66/1990 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen 01.10.1990
o2/c66/1990 Sb. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o prijatí opatrenia, ktorým sa určujú sídla a obvody pôsobnosti daňových úradov v Slovenskej republike 05.09.1990
392/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o prodloužení účinnosti vyhlášky č. 224/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 363/1990 Sb. 28.09.1990
393/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkov 01.10.1990
394/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o programu Mírových sborů Spojených států v Československu 25.06.1990
395/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti 15.08.1990
396/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam zejména jako biotopy vodního ptactva a Protokolu o její změně 01.10.1986
397/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění výnos, kterým se pro pracovníky trustu podniků Vojenské lesy a statky v působnosti federálního ministerstva národní obrany upravují některé náhrady podle vyhlášky č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách 28.09.1990
398/1990 Sb. Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky o zvláštních paušálních náhradách cestovného pro kominíky a výkupčí druhotných surovin v organizacích místního hospodářství 28.09.1990
399/1990 Sb. Oznámenie Slovenského banského úradu o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné právne predpisy v pôsobnosti Slovenského banského úradu 28.09.1990
400/1990 Sb. Oznámenie Slovenského banského úradu a Slovenského geologického úradu o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava Ústredného banského úradu a Ústredného geologického úradu, ktorou sa vydáva vyhláška o vedení a doplňovaní geologickej dokumentácie 28.09.1990
o1/c67/1990 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám) 01.10.1990
401/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice 24.11.1990
402/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánu Slovenskej republiky pri vykonávaní zákona o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého 01.10.1990
403/1990 Sb. Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd 01.11.1990
404/1990 Sb. Zákon o státních vyznamenáních České a Slovenské Federativní Republiky 15.10.1990
405/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva paliv a energetiky o vydání výnosu o době osobní očisty horníků po skončení práce v podzemí 10.10.1990
406/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva hospodářství o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie 10.10.1990
o1/c69/1990 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 10.10.1990
407/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 1/1990 Sb., o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990 11.10.1990
408/1990 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření 01.11.1990
409/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1984 Zb. o základnej škole 01.11.1990
410/1990 Sb. Vyhláška Státní banky československé o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1990 11.10.1990
411/1990 Sb. Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k prvnímu výročí svatořečení Anežky České 15.10.1990
412/1990 Sb. Vyhláška Státní banky československé o stažení bankovek po 100 Kčs vzoru 1989 11.10.1990
413/1990 Sb. Vyhláška Státní banky československé o stažení bankovek po 50 Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatečné výměně bankovek po 10 Kčs vzoru 1960 11.10.1990
414/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů pro některé pracovníky dopravy, u nichž častá změna místa výkonu práce vyplývá ze zvláštní povahy povolání 11.10.1990
415/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva hospodářství, ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a ministerstva hospodářství Slovenské republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje §5 výnosu ve věci prémiového spoření mladých pro učně učebního oboru horník z prostředků organizací 11.10.1990
416/1990 Sb. Oznámení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky o vydání výnosu, jímž se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie 11.10.1990
417/1990 Sb. Oznámení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky o vydání výnosu, jímž se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie 11.10.1990
418/1990 Sb. Zákon České národní rady o hlavním městě Praze 24.11.1990
419/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství 15.10.1990
420/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství 15.10.1990
421/1990 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zrušení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovili ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme 01.11.1990
422/1990 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o akreditačnej komisii 15.10.1990
423/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb. a č. 225/1990 Sb. 15.10.1990
424/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., a vyhláška č. 84/1989 Sb., o celních úlevách při dovozu některých druhů neobchodního zboží 01.11.1990
r1/c71/1990 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
425/1990 Sb. Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 24.11.1990
o1/c72/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo VII. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990 01.09.1990
426/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 131/1989 Sb., o Sbírce zákonů 15.11.1990
427/1990 Sb. Zákon o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby 01.12.1990
428/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o úradnom jazyku v Slovenskej republike 25.10.1990
429/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se ruší vládní nařízení č. 13/1962 Sb., o nové organizaci Československého filmu 31.12.1990
430/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb., č. 251/1990 Sb. a č. 338/1990 Sb. 25.10.1990
431/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením 23.07.1990
432/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením 02.08.1990
433/1990 Sb. Oznámení ministerstva kultury České republiky o vydání výnosu o úpravě délky doby ve které lze v organizacích řízených ministerstvem kultury České republiky a v organizacích odvětví kultury spravovaných národními výbory poskytovat pracovníkům náhradní volno za práci přesčas 25.10.1990
o1/c73/1990 Sb. Opatření ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků 01.11.1990
o2/c73/1990 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 25.10.1990
434/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 308/1990 Sb., kterým se provádí zákon č. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti 29.10.1990
435/1990 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky 29.10.1990
436/1990 Sb. Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o zajištění jakosti vybraných zařízení z hlediska jaderné bezpečnosti jaderných zařízení 01.12.1990
437/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o odškodňování pracovních úrazů v zemědělství (č. 12) a Úmluvy o odškodnění pracovních úrazů (č. 17) 12.06.1950
438/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o odškodnění nemocí z povolání (revidované) (č. 42) 01.07.1950
439/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o zavedení metod stanovení minimálních mezd (č. 26) 12.06.1951
440/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o placených zprostředkovatelnách práce (č. 34) 12.06.1951
441/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů (č. 45) 12.06.1951
442/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o každoroční placené dovolené (č. 52) 12.06.1951
443/1990 Sb. Oznámení Českého báňského úřadu o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují některé obecně závazné právní předpisy vydané v působnosti Českého báňského úřadu 01.12.1990
444/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení úradov práce 29.10.1990
445/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť 29.10.1990
446/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 101/1981 Sb., o zadržování řidičských průkazů řidičům, kteří nemohou na místě zaplatit pokutu uloženou jim v blokovém řízení za přestupek v silničním provozu 31.10.1990
447/1990 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o habilitaci docentů a podmínkách a průběhu jmenování profesorů 01.11.1990
448/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o habilitácii docentov a vymenúvaní profesorov 01.11.1990
449/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup a úlohy ústredných orgánov, národných výborov a organizácií pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania 01.11.1990
450/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty (č. 100) 30.10.1958
451/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o poskytování letecké stravní normy členům posádek civilních letadel trvale vykonávajícím řídící činnost technickohospodářského charakteru v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy 29.10.1990
452/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o poskytování letecké stravní normy členům posádek civilních letadel v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy 29.10.1990
453/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání výnosu Sazebník daně z obratu platný od 1. ledna 1991 01.01.1991
454/1990 Sb. Oznámení ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie 01.11.1990
455/1990 Sb. Oznámení ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu o poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 29.10.1990
456/1990 Sb. Trestní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
457/1990 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění a kterým se mění trestní zákon č. 140/1961 Sb. 30.10.1990
458/1990 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd 01.11.1990
459/1990 Sb. Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení 30.10.1990
460/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o noční práci mladistvých zaměstnaných v průmyslu (revidovaná 1948) (č. 90) 12.06.1951
461/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Norského království o zrušení vízové povinnosti 15.07.1990
462/1990 Sb. Oznámení ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu o pracovní pohotovosti 01.11.1990
463/1990 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o poskytování lázeňské péče ve státních léčebných lázních 12.11.1990
464/1990 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví 15.11.1990
465/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o diskriminaci (zaměstnání a povolání) (č. 111) a Úmluvy o ochraně pracovníků před ionisujícím zářením (č. 115) 21.01.1965
466/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva hospodářství o vydání výnosu o zákazu práce v podzemí hlubinných dolů pro pracovníky mladší než 21 let 12.11.1990
467/1990 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňují směrnice, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení 01.12.1990
468/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o jednorázovém odškodnění za poškození zdraví nebo smrt, ke kterým došlo v souvislosti s pomocí poskytnutou Sboru nápravné výchovy 14.11.1990
469/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o povinném invalidním pojištění zaměstnanců v průmyslových a obchodních podnicích a ve svobodných povoláních, jakož i domáckých dělníků a osob zaměstnaných v domácnosti (č. 37), Úmluvy o povinném invalidním pojištění zaměstnanců v zemědělských podnicích (č. 38), Úmluvy o povinném pojištění pro případ smrti zaměstnanců v průmyslových a obchodních podnicích a ve svobodných povoláních, jakož i domáckých dělníků a osob zaměstnaných v domácnosti (č. 39) a Úmluvy o povinném pojištění pro případ smrti zaměstnanců v zemědělských podnicích (č. 40) 01.07.1950
470/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat (č. 98) a Úmluvy o metodách stanovení minimálních mezd v zemědělství (č. 99) 21.01.1965
471/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o volebnom období orgánov samosprávy obcí 05.09.1990
472/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii miestnej štátnej správy 24.11.1990
473/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o vzájemném předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody 27.10.1990
474/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby 01.12.1990
475/1990 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se určují pověřené obecní úřady 24.11.1990
476/1990 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání diplomů a jiných dokladů o studiu vydaných zahraničními vysokými školami (o nostrifikaci) 23.11.1990
477/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o základných umeleckých školách 01.02.1991
478/1990 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení národných kulturných pamiatok 30.11.1990
479/1990 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkových rezervácií v meste Jur pri Bratislave a v obci Plavecký Peter 30.11.1990
480/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb., č. 251/1990 Sb. a č. 430/1990 Sb. 30.11.1990
481/1990 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o odměnách členů volebních komisí ve volbách do zastupitelstev v obcích v roce 1990 30.11.1990
482/1990 Sb. Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Bohuslava Martinů 01.12.1990
483/1990 Sb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení 30.11.1990
484/1990 Sb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zmene o doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení 30.11.1990
485/1990 Sb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhlášky č. 84/1982 Zb. 01.01.1991
486/1990 Sb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti 01.01.1991
487/1990 Sb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti 01.01.1991
488/1990 Sb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti 01.01.1991
489/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat (č. 87) 21.01.1965
490/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o politice zaměstnanosti (č. 122) 15.07.1976
491/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o placeném studijním volnu (č. 140) 24.05.1977
492/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva spojů o vydání výnosu, kterým se mění telegrafní řád 01.01.1991
493/1990 Sb. Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie 30.11.1990
494/1990 Sb. Oznámenie Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia 30.11.1990
495/1990 Sb. Oznámenie Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorý mení a dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia 30.11.1990
496/1990 Sb. Ústavní zákon o navrácení majetku Komunistické strany Československa lidu České a Slovenské Federativní Republiky 01.01.1991
497/1990 Sb. Ústavní zákon o navrácení majetku Socialistického svazu mládeže lidu České a Slovenské Federativní Republiky 01.01.1991
498/1990 Sb. Zákon o uprchlících 01.01.1991
499/1990 Sb. Zákon o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními 15.12.1990
500/1990 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby 15.12.1990
501/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňují vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, a vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech 15.12.1990
502/1990 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách, ve znění pozdějších předpisů 15.12.1990
503/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť 01.01.1991
504/1990 Sb. Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu o odměňování a pracovní pohotovosti občanských pracovníků zdravotnické služby v oboru působnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra České republiky 15.12.1990
505/1990 Sb. Zákon o metrologii 01.02.1991
506/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o nucené nebo povinné práci (č. 29) 30.10.1958
507/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o minimálním věku pro práci pod zemí v dolech (č. 123) 07.06.1969
508/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních 01.11.1990
509/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Upravené dodatkové dohody o technické pomoci poskytované Mezinárodní agenturou pro atomovou energii vládě České a Slovenské Federativní Republiky 20.09.1990
510/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o uložení listiny České a Slovenské Federativní Republiky o odvolání výhrady Československé republiky k Protokolu o zákazu použití ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a bakteriologických prostředků 24.10.1990
511/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výrobně hospodářských organizacích v působnosti federálního ministerstva národní obrany 01.01.1991
512/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování dělníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany 01.01.1991
513/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany 01.01.1991
514/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění výnos o odměňování odborných veterinárních pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany 01.01.1991
515/1990 Sb. Oznámenie Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o odmeňovaní učiteľov vysokých škôl (platový poriadok pre učiteľov vysokých škôl) 17.12.1990
516/1990 Sb. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o doplnení a zmene úpravy, ktorou sa vydáva zoznam zamestnaní zaradených v zdravotníctve do I. a II. pracovnej kategórie pre účely dôchodkového zabezpečenia 01.01.1991
o1/c83/1990 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen 21.11.1990
o2/c83/1990 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám) 21.11.1990
517/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o územnom a správnom členení Slovenskej republiky 19.12.1990
518/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy 19.12.1990
519/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, jímž se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 228/1988 Sb., kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží 01.01.1991
520/1990 Sb. Nařízení vlády České republiky o odměnách členům zastupitelstev v obcích 24.11.1990
521/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zrušení vízové povinnosti 01.10.1990
r1/c84/1990 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
o1/c84/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo VIII. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990 15.10.1990
o2/c84/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo IX. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990 15.10.1990
o3/c84/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým doplňuje opatření o nákupu výrobků jednotlivě hospodařícími rolníky 01.11.1990
522/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. 05.01.1991
523/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 21.12.1990
524/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 01.01.1991
525/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane 01.01.1991
526/1990 Sb. Zákon o cenách 01.01.1991
527/1990 Sb. Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 01.01.1991
528/1990 Sb. Devizový zákon 01.01.1991
529/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd 05.01.1991
530/1990 Sb. Zákon o dluhopisech 01.02.1991
531/1990 Sb. Zákon České národní rady o územních finančních orgánech 01.01.1991
532/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci 21.12.1990
533/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti, o provádění zahraničně obchodní činnosti bez registrace nebo povolení a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami 01.01.1991
534/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb, č. 52/1990 Sb., č. 225/1990 Sb. a č. 423/1990 Sb. 21.12.1990
535/1990 Sb. Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky o veřejných dražbách při převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby a o vstupném na tyto dražby 01.01.1991
536/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zriaďování a činnosti církevných škôl 21.12.1990
537/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o léčebně preventivní péči a dávkách v nemoci (č. 130) 27.05.1972
538/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o odměňování členů posádek civilních letadel a řídících letového provozu 21.12.1990
539/1990 Sb. Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu o předklinickém zkoušení a klinickém hodnocení léčiv 21.12.1990
o1/c87/1990 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev v obcích 21.12.1990
o2/c87/1990 Sb. Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyhlásenie obcí Slovenskej republiky za mestá 24.11.1990
o3/c87/1990 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí 21.12.1990
540/1990 Sb. Zákon o Generálním inspektorovi ozbrojených sil České a Slovenské Federativní Republiky 01.01.1991
541/1990 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby 22.12.1990
542/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 01.01.1991
543/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe sociálneho zabezpečenia 01.01.1991
544/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o miestnych poplatkoch 01.01.1991
o1/c88/1990 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev v obcích 22.12.1990
o2/c88/1990 Sb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách na notárskych poplatkoch 01.12.1990
545/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon 01.02.1991
546/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1990 Sb., o občanských komisích působících v resortech ministerstev vnitra a o změně a doplnění zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákonů č. 63/1983 Sb. a č. 74/1990 Sb. 27.12.1990
547/1990 Sb. Zákon o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole 01.02.1991
548/1990 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú sídla okresných a obvodných úradov 01.01.1991
549/1990 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sídlach školských správ a určení druhov škôl a školských zariadení, ktoré patria do ich pôsobnosti 01.01.1991
550/1990 Sb. Vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů 01.01.1991
551/1990 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 97/1982 Sb. 27.12.1990
552/1990 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 27.12.1990
553/1990 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 27.12.1990
554/1990 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 27.12.1990
555/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání změny Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o usnadnění cestovního styku občanům obou států 24.09.1990
o1/c89/1990 Sb. Oznámení Úřadu předsednictva vlády České a Slovenské Federativní Republiky o zrušení Zásad k zabezpečení hospodárnosti při ověřování užitných vlastností výrobků a při provádění propagace 24.05.1990
556/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 01.01.1991
557/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům 01.01.1991
558/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku znakem novým 27.12.1990
559/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 215/1988 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani 01.01.1991
560/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani z obratu 01.01.1991
561/1990 Sb. Vyhláška Státní banky československé, kterou se zrušuje vyhláška Státní banky československé č. 201/1989 Sb., o úvěrových vztazích socialistických organizací 27.12.1990
562/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění výnos o odměňování posádek československých námořních lodí 27.12.1990
o1/c90/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým osvobozuje od daně z obratu prodeje, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby 01.12.1990
563/1990 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech federace 01.01.1991
564/1990 Sb. Zákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství 27.12.1990
565/1990 Sb. Zákon České národní rady o místních poplatcích 01.01.1991
566/1990 Sb. Zákon České národní rady o volbách soudců z lidu 28.12.1990
567/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními 28.12.1990
568/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupnom na tieto dražby 28.12.1990
569/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o dovozní přirážce 28.12.1990
570/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o správních poplatcích 01.01.1991
571/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování učitelů náboženství 28.12.1990
572/1990 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o osvobození zboží dováženého pro potřebu státem registrovaných církví, náboženských společností, řeholních řádů, kongregací a jejich charitativních zařízení od dovozního cla 01.01.1991
573/1990 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci 01.02.1991
574/1990 Sb. Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1991 01.01.1991
575/1990 Sb. Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky 01.01.1991
576/1990 Sb. Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) 01.01.1991
577/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o finančním hospodaření státních podniků 01.01.1991
578/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o úpravě osobních požitků poskytovaných duchovním církví a náboženských společností 01.01.1991
579/1990 Sb. Nařízení vlády České republiky o úlevách na domovní dani 01.01.1991
580/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 01.01.1991
581/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání výnosu, kterým se zrušují některé právní předpisy z oblasti finanční kontroly 01.01.1991
582/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání výnosu, kterým se vydávají pravidla pro provoz plynárenských zařízení 01.01.1991
583/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé, kterou se provádí devizový zákon 01.01.1991
584/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, pro ceny speciální techniky 01.01.1991
585/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor 01.01.1991
586/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o odpisování základních prostředků 29.12.1990
587/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hospodářství o zrušení vyhlášky federálního ministerstva paliv a energetiky č. 140/1983 Sb., o hospodaření s elektřinou vyrobenou v malých vodních elektrárnách 29.12.1990
588/1990 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se stanoví sídla a územní působnost finančních ředitelství a zřizují se finanční úřady a stanoví jejich územní působnost 01.01.1991
589/1990 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb. 01.01.1991
590/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 273/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 319/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 353/1990 Zb. 01.01.1991
591/1990 Sb. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 29.12.1990
o1/c99/1990 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby 29.12.1990
592/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky 29.12.1990
593/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 01.01.1991
r1/c100/1990 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby 29.12.1990
594/1990 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1991 01.01.1991
595/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe pre životné prostredie 29.12.1990
596/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách sudcov z ľudu okresných a krajských súdov Slovenskej republiky 29.12.1990
597/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej republiky 29.12.1990
598/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se vydávají pravidla technického provozu metra 29.12.1990
599/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos o devizové zainteresovanosti ze zahraničně hospodářské činnosti 01.01.1991
600/1990 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví výše odměny členům komisí pro privatizaci národního majetku a licitátorům 29.12.1990
601/1990 Sb. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie 29.12.1990
602/1990 Sb. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie 29.12.1990
Přesunout nahoru