Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1989 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení zvláštního příspěvku horníkům 30.01.1989
2/1989 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úplatách ve vodním hospodářství (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 91/1988 Sb.)
3/1989 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 127/1971 Sb. 01.02.1989
4/1989 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 47 Strážske 30.01.1989
5/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o Systému posuzování jakosti a certifikace vzájemně dodávaných výrobků 07.12.1988
6/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských 10.12.1988
7/1989 Sb. Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o některých místních poplatcích vybíraných v Krkonošském národním parku 01.02.1989
8/1989 Sb. Vyhláška Českého geologického úřadu o registraci geologických prací, o odevzdávání a zpřístupňování jejich výsledků, o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru 01.04.1989
9/1989 Sb. Vyhláška Slovenského geologického úradu o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra 01.04.1989
o1/c1/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 28.10.1988
o2/c1/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1989
o3/c1/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.01.1989
o4/c1/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c1/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1989
o6/c1/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.01.1989
10/1989 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k ochraně veřejného pořádku 14.02.1989
11/1989 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 66 pro volby do Sněmovny lidu a ve volebních obvodech č. 15, 24, 53, 62, 66, 68, 92 a 118 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 14.02.1989
12/1989 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 52 (Studená) 14.02.1989
13/1989 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebních obvodech č. 129 (Brno-město - východ) a č. 170 (Bruntál) 14.02.1989
14/1989 Sb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy 01.05.1989
15/1989 Sb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevozpracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 14.02.1989
16/1989 Sb. Vyhláška předsedy Státní banky československé o poplatcích, náhradách a paušálech náhrad při provádění zahraničních, směnárenských a jiných bankovních operací a služeb 01.03.1989
17/1989 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku 17.02.1989
18/1989 Sb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku 17.02.1989
19/1989 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 32 Nitra-západ a vo volebnom obvode č. 142 Spišská Nová Ves 17.02.1989
20/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155) 02.12.1989
o1/c3/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c3/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
21/1989 Sb. Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí 01.07.1989
22/1989 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 01.07.1989
o1/c5/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1989
o2/c5/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o3/c5/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o4/c5/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 20.03.1989
23/1989 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
24/1989 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 44 (Český Těšín II) 22.03.1989
25/1989 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 124 (okr. Teplice) 22.03.1989
26/1989 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu 01.07.1989
o1/c6/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1989
o2/c6/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1989
o3/c6/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1989
o4/c6/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 22.03.1989
o5/c6/1989 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 28.12.1988
27/1989 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
28/1989 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o doplnení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 156/1982 Zb., ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá 30.03.1989
29/1989 Sb. Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu 01.07.1989
o1/c7/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1989
o2/c7/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1989
o3/c7/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
30/1989 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění k ochraně veřejného pořádku 30.03.1989
31/1989 Sb. Zákon o jednacím řádu Federálního shromáždění 01.04.1989
32/1989 Sb. Zákon o poslancích Federálního shromáždění 01.04.1989
33/1989 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 40 Halič 30.03.1989
o1/c8/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1989
o2/c8/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.03.1989
34/1989 Sb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku 30.03.1989
35/1989 Sb. Zákon České národní rady o jednacím řádu České národní rady 01.04.1989
36/1989 Sb. Zákon České národní rady o poslancích České národní rady 01.04.1989
o1/c9/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c9/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1989
o3/c9/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c9/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1989
37/1989 Sb. Zákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 01.07.1989
38/1989 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkových odvodech za neúměrný růst mezd a odměn za práci 03.04.1989
39/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení železniční dopravy na trati Břeclav - Brno 03.04.1989
40/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 50. výročí událostí 17. listopadu 1939 03.04.1989
41/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků podniků s obchodní činností, bytového hospodářství a místní výroby a služeb 03.04.1989
42/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních 09.04.1989
o1/c10/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1989
43/1989 Sb. Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady zo 17. februára 1989 o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku 05.04.1989
44/1989 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady 05.04.1989
45/1989 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o poslancoch Slovenskej národnej rady 05.04.1989
46/1989 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami 01.07.1989
47/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu vývozu některých plastických trhavin 05.04.1989
48/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd 01.06.1988
o1/c11/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 05.04.1989
o2/c11/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 05.04.1989
49/1989 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 133 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 04.05.1989
50/1989 Sb. Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachťovaní nerastov 01.07.1989
51/1989 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů 01.07.1989
52/1989 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
53/1989 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby 25.05.1989
o1/c14/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c14/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1989
54/1989 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace 01.06.1989
55/1989 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 01.06.1989
56/1989 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do České národní rady ve volebních obvodech č. 93 (Louny - východ) a č. 150 (Prostějov) 25.05.1989
57/1989 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hl. m. Prahy ve volebním obvodu č. 207 (Praha 5 - sídliště Barrandov I) 25.05.1989
58/1989 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 29 (okr. Děčín) a č. 105 (okr. Louny) 25.05.1989
59/1989 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o domovech mládeže spravovaných krajskými národními výbory 01.09.1989
60/1989 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o revizních lhůtách elektrických zařízení a o zkouškách a přezkušování revizních techniků těchto zařízení v organizacích podléhajících vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy 01.07.1989
o1/c15/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c15/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1989
61/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci na úseku ochrany rostlin 01.12.1988
62/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o psychotropních látkách 11.01.1989
63/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti 01.07.1989
64/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory 01.07.1989
65/1989 Sb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty 01.08.1989
66/1989 Sb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike 01.09.1989
o1/c17/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1989
o2/c17/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 23.06.1989
o3/c17/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1989
o4/c17/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 23.06.1989
o5/c17/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1989
o6/c17/1989 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 16.12.1988
o7/c17/1989 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.09.1987
67/1989 Sb. Zákon o národohospodářském plánování 01.07.1989
68/1989 Sb. Zákon o organizaci Československé státní dráhy 01.07.1989
69/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla 01.07.1989
70/1989 Sb. Vyhláška Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o zrušení vyhlášky Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 48/1980 Sb., o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu 01.08.1989
o1/c18/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1989
o2/c18/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c18/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c18/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c18/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c18/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1989
71/1989 Sb. Zákon o hospodářské arbitráži (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
72/1989 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 38 (Nymburk) 30.06.1989
73/1989 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 137 (Znojmo) 30.06.1989
74/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky, ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví 01.07.1989
75/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 139/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky tepla 01.08.1989
76/1989 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice 01.09.1989
77/1989 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby 30.06.1989
o1/c19/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1990
78/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (poštovní řád) 01.01.1990
79/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 100 Kčs 24.07.1989
o1/c20/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1989
o2/c20/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1989
o3/c20/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1989
80/1989 Sb. Hospodářský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
81/1989 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o povinném projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů a konkretizaci závazných výstupů státního plánu u dodávek produkce 01.08.1989
82/1989 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o kolektivních smlouvách 01.09.1989
83/1989 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 171 31.07.1989
84/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o celních úlevách při dovozu některých druhů neobchodního zboží 01.08.1989
85/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o udělení vědeckých hodností, vydávaných v Československé socialistické republice a v Mongolské lidové republice 30.03.1989
86/1989 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o povolování ověřování, výroby, dovozu a uvádění do oběhu, používání a kontrole veterinárních léčiv a přípravků 01.09.1989
87/1989 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se upravují organizace a způsob specializační přípravy veterinárních lékařů a jiné formy dalšího vzdělávání veterinárních pracovníků 01.09.1989
o1/c22/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 31.07.1989
o2/c22/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1989
o3/c22/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1989
o4/c22/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 31.07.1969
88/1989 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 87 Sliač 31.08.1989
89/1989 Sb. Pravidla hospodářského mechanismu pro státní podniky místní výroby a služeb s malým počtem pracovníků, schválená usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 8. června 1989 č. 175 31.08.1989
90/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášky č. 2/1984 Sb. 31.08.1989
91/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky 27.09.1988
92/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o přátelství a spolupráci 16.05.1989
93/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních 16.06.1989
94/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd 20.03.1989
95/1989 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, kterou se zrušuje vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 13/1988 Sb., o postupu při zvýšení rozpočtových nákladů a odsunu termínů předání kapacit ke zkušebnímu provozu a termínů dokončení u rozestavěných staveb 31.08.1989
96/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou 16.06.1989
97/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou 05.07.1989
98/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 23.05.1989
o1/c24/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1989
o2/c24/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 25.09.1989
o3/c24/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 25.09.1989
99/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu) 01.01.1990
100/1989 Sb. Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o bezpečnostní ochraně jaderných zařízení a jaderných materiálů 01.10.1989
101/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecných podmínkách pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci 06.07.1989
102/1989 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o školách v přírodě 01.10.1989
103/1989 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 01.01.1990
104/1989 Sb. Vyhláška Slovenského banského úradu o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom 01.01.1990
105/1989 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 29.09.1989
o1/c26/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 29.09.1989
o2/c26/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c26/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1989
o4/c26/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 29.09.1989
o5/c26/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1989
o6/c26/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 05.09.1989
o7/c26/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 29.09.1989
o8/c26/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1989
106/1989 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 116 a č. 160 18.10.1989
107/1989 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 58 (Plzeň - město XV) 18.10.1989
108/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 96/1987 Sb., o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mezd ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny 18.10.1989
109/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Maledivy 26.03.1989
110/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Burundi o kulturní spolupráci 17.02.1989
111/1989 Sb. Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích nesdružených do svazu družstev 18.10.1989
112/1989 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o provádění zdravotnických, zdravotně branných a sociálních úkolů Československého červeného kříže v České socialistické republice 01.12.1989
113/1989 Sb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina 01.12.1989
114/1989 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 18.10.1989
115/1989 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb., o divadelnej činnosti (divadelný zákon) 01.01.1990
116/1989 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 118/1988 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu 01.01.1990
117/1989 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 127/1971 Sb. a nařízení vlády České socialistické republiky č. 3/1989 Sb. 01.11.1989
118/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č. 179/1988 Sb. 02.11.1989
119/1989 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích 01.01.1990
120/1989 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 89/1961 Sb., o zdravotní péči o tělesnou výchovu 01.12.1989
121/1989 Sb. Vyhláška ministerstva Českého geologického úřadu o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu 01.12.1989
o1/c28/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c28/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1989
122/1989 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon) 01.01.1990
123/1989 Sb. Usnesení České národní rady k návrhu skupiny poslanců Federálního shromáždění ČSSR na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky 27.11.1989
124/1989 Sb. Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu skupiny poslancov Federálneho zhromaždenia ČSSR na vydanie ústavného zákona o spôsobe prijatia novej Ústavy Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky 27.11.1989
125/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí 17.02.1989
126/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o průběhu státních hranic v souvislosti s výsledky prvního společného přezkoušení průběhu československo-polských státních hranic na hraničních vodních tocích 10.10.1989
127/1989 Sb. Vyhláška Slovenského geologického úradu o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác, o udeľovaní povolenia a o odbornej spôsobilosti na ich výkon 01.12.1989
o1/c29/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1989
o2/c29/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1990
o3/c29/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1989
o4/c29/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1990
128/1989 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací 01.01.1990
129/1989 Sb. Zákon o rozpočtové soustavě Československé socialistické republiky a o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla) 01.01.1990
130/1989 Sb. Zákon o Státní bance československé 01.01.1990
131/1989 Sb. Zákon o Sbírce zákonů 01.01.1990
132/1989 Sb. Zákon o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat 01.01.1990
133/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat 01.01.1990
134/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydává seznam hospodářsky významných druhů a rodů rostlin a zvířat 01.01.1990
o1/c30/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 28.11.1989
o2/c30/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
135/1989 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky 30.11.1989
136/1989 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o informační soustavě organizací 01.01.1990
137/1989 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o závodním stravování 01.01.1990
138/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Karla Čapka 15.12.1989
139/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 250. výročí úmrtí Jana Kupeckého 15.12.1989
140/1989 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 24/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky sběrných surovin 01.01.1990
141/1989 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 99/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky lesních výrobků 01.01.1990
142/1989 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 27/1981 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zdravotnických a veterinárních výrobků 01.01.1990
143/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů o smlouvě o přípravě přeprav železničních vozových zásilek 01.01.1990
144/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva národní obrany o změně a doplnění vyhlášky č. 118/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací, určených k zabezpečení obranyschopnosti státu 01.01.1990
145/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků 01.01.1990
146/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování pracovníků v malých organizacích 01.01.1990
147/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a vodního hospodářství č. 73/1967 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních prostředků, polních a zemních prací, chemizace a jiných zemědělských prací 01.01.1990
148/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 84/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělské techniky 01.01.1990
149/1989 Sb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 60/1978 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona 01.01.1990
150/1989 Sb. Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 8. prosince 1989 15.12.1989
151/1989 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o oblastním plánování v České socialistické republice 01.01.1990
152/1989 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o oblastnom plánovaní v Slovenskej socialistickej republike 01.01.1990
153/1989 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 38/1986 Zb. o jednorazovom mimoriadnom odškodňovaní osôb za poškodenie na zdraví pri plnení úloh požiarnej ochrany 01.01.1990
154/1989 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 181/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje 01.01.1990
155/1989 Sb. Vyhláška Státní banky československé o oběhu zákonných peněz a poskytování náhrady za poškozené peníze 01.01.1990
156/1989 Sb. Zákon o odvodech do státního rozpočtu 01.01.1990
157/1989 Sb. Zákon o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice (zákon o důchodové dani) 01.01.1990
158/1989 Sb. Zákon o bankách a spořitelnách 01.01.1990
159/1989 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon, zákon o přečinech a trestní řád 01.02.1990
160/1989 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům 01.01.1990
o1/c34/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1990
o2/c34/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1990
o3/c34/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1989
o4/c34/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c34/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 22.12.1989
o6/c34/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1990
o7/c34/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c34/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 22.12.1989
o9/c34/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1989
161/1989 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 28.12.1989
162/1989 Sb. Devizový zákon 01.01.1990
163/1989 Sb. Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České socialistické republiky (rozpočtová pravidla republiky) 01.01.1990
164/1989 Sb. Zákon České národní rady, kterým se zrušuje zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 17/1989 Sb., o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku 28.12.1989
165/1989 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa zrušuje zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 18/1989 Zb. o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku 28.12.1989
166/1989 Sb. Usnesení České národní rady, kterým se ruší usnesení České národní rady č. 123/1989 Sb., k návrhu skupiny poslanců Federálního shromáždění ČSSR na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky 28.12.1989
167/1989 Sb. Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na zrušenie uznesenia SNR z 31. októbra 1989 č. 115 vyhláseného pod č. 124/1989 Zb. o spôsobe prijatia novej Ústavy ČSSR, ČSR a SSR 28.12.1989
168/1989 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany 01.01.1990
169/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé, kterou se provádí devizový zákon 01.01.1990
170/1989 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se mění vyhláška Federálního statistického úřadu č. 49/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automatizovaného zpracování dat 01.01.1990
o1/c35/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1990
o2/c35/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1989
o3/c35/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1990
o4/c35/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c35/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c35/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1989
171/1989 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací 01.01.1990
172/1989 Sb. Zákon České národní rady o vyhlašování obecně závazných právních předpisů a jiných opatření orgánů České socialistické republiky ve Sbírce zákonů 01.01.1990
173/1989 Sb. Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky 01.01.1990
174/1989 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Slovenskej socialistickej republiky (rozpočtové pravidlá) 01.01.1990
175/1989 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií 01.01.1990
176/1989 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení orgánov Slovenskej socialistickej republiky v Zbierke zákonov 01.01.1990
177/1989 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšuje sazba odvodu ze zisku a sazba důchodové daně 01.01.1990
178/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydávají vysvětlivky k celnímu sazebníku obchodního zboží 28.12.1989
179/1989 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně vyhlášky Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 27/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací 01.01.1990
180/1989 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 91/1981 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu a pro průmyslové zpracování 01.01.1990
181/1989 Sb. Vyhláška Správy federálních hmotných rezerv o změně vyhlášky č. 174/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv 01.01.1990
o1/c36/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c36/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1990
o3/c36/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1989
o4/c36/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1990
o5/c36/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c36/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1990
o7/c36/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 28.12.1989
o8/c36/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c36/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1990
o10/c36/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c36/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1990
182/1989 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 28.12.1989
183/1989 Sb. Ústavní zákon o volbě nových poslanců zákonodárných sborů 28.12.1989
184/1989 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění 28.12.1989
185/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci mládeže Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky 02.11.1989
186/1989 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o přijímání ke studiu ve středních školách 01.01.1990
187/1989 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 01.01.1990
188/1989 Sb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o povoľovaní výroby, dovozu, overovania a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov 01.01.1990
189/1989 Sb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o organizácii a spôsobe špecializačnej prípravy veterinárnych lekárov a iné formy dalšieho vzdelávania veterinárnych pracovníkov 01.01.1990
190/1989 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 40/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami 01.01.1990
191/1989 Sb. Vyhláška Československé komise pro atomovou energii, kterou se stanoví způsob, lhůty a podmínky ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků jaderných zařízení 01.01.1990
192/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o odvodech do státního rozpočtu 01.01.1990
193/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o důchodové dani 01.01.1990
194/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o zrušení některých finančněprávních předpisů 01.01.1990
195/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání 01.01.1990
196/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pružné pracovní době 01.01.1990
197/1989 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Blanský les 01.01.1990
198/1989 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky ministerstva kultury České socialistické republiky č. 75/1978 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona 01.01.1990
199/1989 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 28/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky polygrafických výrobků 01.01.1990
200/1989 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 38/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných organizacemi vnitřního obchodu 01.01.1990
201/1989 Sb. Vyhláška Státní banky československé o úvěrových vztazích socialistických organizací 01.01.1990
202/1989 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí, kterou se ruší některé předpisy z oboru sociálně ekonomických informací 01.01.1990
203/1989 Sb. Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích 01.01.1990
204/1989 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 49/1988 Sb., o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči 01.01.1990
205/1989 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 39/1979 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky vody z veřejných vodovodů a odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi 01.01.1990
206/1989 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 30.12.1989
207/1989 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o provádění odvodu ze zisku na základě finančního plánu 01.01.1990
208/1989 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních podniků a některých dalších socialistických organizací 01.01.1990
209/1989 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o regulačních odvodech ve mzdové oblasti 01.01.1990
210/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o fondu kulturních a sociálních potřeb 01.01.1990
211/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činností 01.01.1990
o1/c40/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1990
o2/c40/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1990
o3/c40/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c40/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1990
212/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Budapešťské smlouvě a mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení a Prováděcího předpisu k ní 05.08.1989
213/1989 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 30.12.1989
Přesunout nahoru