Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1967 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů 18.01.1967
o1/c1/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
2/1967 Sb. Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o pobídkových fondech a financování některých výdajů v rozpočtových a příspěvkových organizacích 29.01.1967
3/1967 Sb. Vyhláška, kterou se vydávají směrnice Ústřední rady odborů pro uzavírání, registraci a kontrolu kolektivních smluv 29.01.1967
4/1967 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře 01.02.1967
o1/c2/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 06.10.1966
5/1967 Sb. Nařízení předsednictva Slovenské národní rady o zřízení Pieninského národního parku 01.01.1967
6/1967 Sb. Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v odvodu pojistného nemocenského pojištění 15.02.1967
7/1967 Sb. Vyhláška Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 01.01.1967
o1/c3/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c3/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
8/1967 Sb. Vyhláška ministerstva financí o poskytování pracovního volna a o hospodářském zabezpečení pracovníků při účasti na odborném školení organizovaném formou krátkodobého internátního soustředění 01.03.1967
9/1967 Sb. Vyhláška ministerstva financí, Státní plánovací komise a Ústředního geologického úřadu o projektování a financování geologických prací 24.02.1967
10/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o letecké dopravě 22.11.1966
11/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky 19.08.1966
12/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví 16.09.1966
13/1967 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě hospodářského zákoníku a některých dalších právních předpisů 28.02.1967
14/1967 Sb. Pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí, kterými se upravují metodické pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí pro vypracování návrhu státního prováděcího plánu a státního rozpočtu na rok 1967 č. 69/1966 Sb. 28.02.1967
15/1967 Sb. Zákon Slovenské národní rady o změnách v organizaci a náplni úkolů některých výkonných orgánů Slovenské národní rady 02.03.1967
16/1967 Sb. Vládní nařízení o ekonomických nástrojích a o fondech jednotných zemědělských družstev 02.03.1967
17/1967 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o úpravě sběratelské výměny poštovních známek a ostatních předmětů filatelistického zájmu se zahraničním 01.03.1967
18/1967 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 02.03.1967
19/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou 27.09.1966
20/1967 Sb. Vyhláška Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určuje další místní národní výbor v kraji stavebním úřadem 04.01.1967
21/1967 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o volbách komisí lidové kontroly 22.03.1967
22/1967 Sb. Vyhláška ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací 01.01.1968
23/1967 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška č. 42/1962 Sb., o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů 01.04.1967
24/1967 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy 01.04.1967
o1/c8/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 22.03.1967
o2/c8/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1967
o3/c8/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1967
o4/c8/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c8/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1966
25/1967 Sb. Vyhláška ministerstva kultury a informací o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl 01.04.1967
26/1967 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích 01.04.1967
27/1967 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek 10.04.1967
28/1967 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu, kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností 01.05.1967
o1/c10/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c10/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1967
o3/c10/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c10/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c10/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1966
29/1967 Sb. Zákon o zřízení a působnosti ministerstva zemědělství a výživy 10.04.1967
30/1967 Sb. Vyhláška ministra financí o stažení bankovek po 100 Kčs a 50 Kčs vzoru 1953 10.04.1967
31/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení podniku Československý Filmexport a Československé televize k některým činnostem při vývozu a dovozu filmů a televizních záznamů 15.04.1967
o1/c11/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c11/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
32/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky 29.09.1966
33/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o výsadách a imunitách Dunajské komise 28.01.1964
o1/c12/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1967
o2/c12/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1967
o3/c12/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1967
34/1967 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 18.04.1967
35/1967 Sb. Zákon o opatřeních proti znečišťování ovzduší 01.05.1967
36/1967 Sb. Zákon o znalcích a tlumočnících 01.07.1967
37/1967 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 01.07.1967
o1/c14/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
38/1967 Sb. Vládní nařízení o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří, středních odborných a odborných škol 01.05.1967
39/1967 Sb. Vyhláška rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany československa, kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád) na Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa 26.04.1967
40/1967 Sb. Vyhláška rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa o zpětném přiznávání titulů Vysokou školou politickou ústředního výboru Komunistické strany Československa 26.04.1967
41/1967 Sb. Vyhláška ministerstva školství, jíž se mění a doplňuje příloha vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 26/1966 Sb., kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád) 26.04.1967
o1/c15/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 26.04.1967
o2/c15/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1967
42/1967 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra a Ústřední rady družstev o mzdových podmínkách domovníků 01.07.1967
43/1967 Sb. Opatření předsedy Ústřední komise lidové kontroly, kterým se vyhlašuje usnesení vlády o prodloužení platnosti pravidel pro provádění periodických revisí hospodaření 06.05.1967
o1/c16/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1967
o2/c16/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1967
44/1967 Sb. Zákon Slovenské národní rady o organizaci a náplni činnosti výkonných orgánů Slovenské národní rady v oboru zemědělství a výživy 26.04.1967
45/1967 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Protialkoholním sboru na Slovensku 07.05.1967
o1/c17/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c17/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1967
46/1967 Sb. Vládní nařízení o vypořádání škod způsobených provozní hospodářskou činností socialistických organizací na hmotném majetku jiných socialistických organizací a o náhradách v investiční výstavbě 17.05.1967
47/1967 Sb. Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o cenách 01.06.1967
48/1967 Sb. Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb a financování některých činností státních hospodářských organizací 01.06.1967
49/1967 Sb. Vyhláška ministerstva školství o postgraduálním studiu na vysokých školách 01.09.1967
50/1967 Sb. Zákon o státním rozpočtu na rok 1967 01.01.1967
51/1967 Sb. Zákon, kterým se mění §31 zákona č. 183/1964 Sb. o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění 31.05.1967
52/1967 Sb. Vládní vyhláška, kterou se zrušuje vládní vyhláška č. 120/1964 Sb., o úpravě důchodů některých osob 31.05.1967
53/1967 Sb. Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 01.07.1967
54/1967 Sb. Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určují další obvodní národní výbory v kraji stavebními úřady 26.04.1967
55/1967 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb 05.06.1967
56/1967 Sb. Vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví 01.07.1967
57/1967 Sb. Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví 01.07.1967
58/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 12.05.1967
o1/c22/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1967
o2/c22/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c22/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 14.06.1967
o4/c22/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1967
o5/c22/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
59/1967 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti 01.07.1967
60/1967 Sb. Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů 01.09.1967
o1/c23/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1967
61/1967 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1967, upravuje výše státního příspěvku na družstevní výstavbu rozestavěnou k 1. 1. 1967 a mění některá ustanovení vyhlášky č. 191/1964 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků, ve znění vyhlášky č. 26/1965 Sb. 21.06.1967
62/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o nabytí účinnosti nového znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) 01.04.1967
o1/c24/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c24/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c24/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1967
63/1967 Sb. Rozhodnutí presidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv 01.07.1967
64/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo (Brazzaville) 29.11.1966
65/1967 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o plaveckých a námořnických knížkách 01.07.1967
66/1967 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby 01.07.1967
o1/c25/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
67/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Nice dne 15. června 1957 15.12.1966
68/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o mezinárodní automobilové dopravě 05.05.1967
o1/c26/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 12.07.1967
o2/c26/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1967
o3/c26/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
69/1967 Sb. Zákon o národních výborech 01.01.1968
70/1967 Sb. Zákon o komisích lidové kontroly 13.07.1967
71/1967 Sb. Zákon o správním řízení (správní řád) 01.01.1968
72/1967 Sb. Zákon o Státní spořitelně 01.08.1967
73/1967 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních prostředků, polních a zemních prací, chemizace a jiných zemědělských prací 01.08.1967
74/1967 Sb. Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje Městský národní výbor v Kostelci nad Orlicí stavebním úřadem 01.07.1967
o1/c28/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1967
o2/c28/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c28/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c28/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c28/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
75/1967 Sb. Vyhláška ministerstev zdravotnictví a zahraničních věcí o dodatkové dovolené pracovníků, kteří konají práce zdraví škodlivé nebo zvlášť obtížné, a o náhradě za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u některých nemocí z povolání 20.07.1967
76/1967 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 500. výročí založení university v Bratislavě 20.07.1967
o1/c29/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c29/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c29/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.07.1967
o4/c29/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1967
77/1967 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Komisi Slovenské národní rady pro národní výbory 21.07.1967
78/1967 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Komisi lidové kontroly Slovenské národní rady 21.07.1967
79/1967 Sb. Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 01.09.1967
80/1967 Sb. Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se odnímá některým městským národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu 01.09.1967
81/1967 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se rozšiřuje působnost ministerstva hornictví 24.08.1967
82/1967 Sb. Vládní nařízení, kterým se Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin podřizuje vládě 01.09.1967
83/1967 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství 24.08.1967
84/1967 Sb. Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů, kterou se mění vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění 01.09.1967
85/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 82/1961 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb. 01.09.1967
86/1967 Sb. Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy, Státní plánovací komise, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů, kterou se upravuje uvolňování pracovníků a jejich umísťování a hmotné zabezpečení v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními opatřeními 24.08.1967
87/1967 Sb. Vyhláška ministerstva školství o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež 01.09.1967
88/1967 Sb. Vyhláška Svazu výrobních družstev o nemocenském pojištění členů výrobních družstev 24.08.1967
o1/c31/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c31/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1967
o3/c31/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
89/1967 Sb. Vyhláška Státního statistického úřadu o zavedení a využívání Jednotné klasifikace stavebních objektů 01.01.1968
90/1967 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 44/1966 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 12.09.1967
o1/c32/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1967
o2/c32/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1967
o3/c32/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1968
91/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou 26.06.1967
o1/c33/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c33/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1968
o3/c33/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
92/1967 Sb. Vyhláška Státní plánovací komise o palivových a energetických základnách pro spotřebiče pevných, tekutých nebo plynných paliv a elektrické energie 01.10.1967
93/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Unicoopu, družstevního podniku pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 26.09.1967
94/1967 Sb. Vyhláška rady Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 01.10.1967
o1/c34/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1967
o2/c34/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 26.09.1967
o3/c34/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c34/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c34/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c34/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c34/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c34/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c34/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1967
o10/c34/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1967
o11/c34/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o12/c34/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c34/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o14/c34/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1967
o15/c34/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1967
o16/c34/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o17/c34/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o18/c34/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
95/1967 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu 01.01.1968
o1/c35/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1967
o2/c35/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1967
96/1967 Sb. Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů 01.11.1967
97/1967 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se provádějí některá další ustanovení zákoníku práce a předpisů o nemocenském pojištění 24.10.1967
98/1967 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o úhradě za užívání nebytových prostorů 24.10.1967
o1/c36/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c36/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1967
o3/c36/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1967
o4/c36/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1967
o5/c36/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1967
o6/c36/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c36/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c36/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1967
99/1967 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení Státní dřevařské inspekce 25.10.1967
100/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně článku II, odstavce 1 Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelných pohromách, podepsané v Praze dne 6. října 1956 23.12.1966
101/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o bezvízovém styku 31.08.1967
102/1967 Sb. Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1963 Sb. o zajišťování správnosti měřidel a měření 01.04.1968
o1/c37/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 25.10.1967
103/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výměně studentů a absolventů vysokých škol 08.09.1967
o1/c38/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1967
o2/c38/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1967
o3/c38/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c38/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 07.11.1967
o5/c38/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
104/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky 04.10.1967
105/1967 Sb. Vyhláška ministerstva kultury a informací, kterou se mění vyhláška č. 73/1962 Sb., o inzerci v tisku 01.12.1967
o1/c39/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c39/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1967
o3/c39/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 14.11.1967
o4/c39/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1967
o5/c39/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c39/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
106/1967 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně a doplnění zákona o hospodářské arbitráži 24.11.1967
107/1967 Sb. Vládní nařízení o zabezpečení vztahů organizací ke státnímu rozpočtu 24.11.1967
o1/c40/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.09.1967
108/1967 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 11.12.1967
109/1967 Sb. Usnesení Národního shromáždění Československé socialistické republiky, kterým se vydává Vzorový statut městských národních výborů 11.12.1967
o1/c41/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c41/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1968
o3/c41/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 11.12.1967
o4/c41/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c41/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1967
110/1967 Sb. Ústavní zákon o národních výborech působících v hlavním městě Praze 12.12.1967
111/1967 Sb. Zákon o hlavním městě Praze 01.01.1968
o1/c42/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1965
o2/c42/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c42/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
112/1967 Sb. Ústavní zákon o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů 01.01.1968
113/1967 Sb. Zákon o volbách do Národního shromáždění 01.01.1968
114/1967 Sb. Zákon o volbách do národních výborů 01.01.1968
115/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o celních úlevách pro turistiku, vztahující se na dovoz turistických propagačních dokumentů a materiálů 06.06.1967
o1/c43/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.08.1967
o2/c43/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c43/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c43/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.12.1967
o5/c43/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.12.1967
o6/c43/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
116/1967 Sb. Zákon o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků 01.01.1968
117/1967 Sb. Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášky č. 142/1965 Sb. 01.01.1968
118/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví 25.06.1967
o1/c44/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c44/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.09.1967
o3/c44/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c44/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
119/1967 Sb. Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se prodlužuje účinnost úprav některých hospodářských závazkových vztahů 01.01.1968
120/1967 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o některých opatřeních na úseku hospodářských smluv v silniční a vodní nákladní dopravě 01.01.1968
121/1967 Sb. Vyhláška ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření 01.01.1968
122/1967 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu 01.01.1968
o1/c45/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 21.12.1967
o2/c45/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1968
123/1967 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti o tom, co se podle trestního zákona považuje za nakažlivé choroby domácích nebo jiných hospodářsky důležitých zvířat 01.01.1968
124/1967 Sb. Vyhláška ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež 01.01.1968
125/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Centrotexu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 01.01.1968
126/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Exica, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 01.01.1968
127/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Chemapolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 01.01.1968
o1/c46/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 27.12.1967
o2/c46/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c46/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c46/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1967
128/1967 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušují další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství 01.01.1968
129/1967 Sb. Vyhláška předsedy vlády o zrušení dalších směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy 01.01.1968
130/1967 Sb. Vládní nařízení o dodatkovém odvodu při nesplnění stanovených úkolů dodávek pro zahraniční obchod 28.12.1967
o1/c47/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1968
o2/c47/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.12.1967
131/1967 Sb. Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o prohloubení hmotné zainteresovanosti a odpovědnosti vedoucích pracovníků hospodářských organizací 01.01.1968
132/1967 Sb. Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru 01.01.1968
133/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Pragoinvestu, podniku zahraničního obchodu 01.01.1968
134/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o změně ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 312/1953 Ú. l., o zřízení Strojexportu, podniku zahraničního obchodu, ve znění vyhlášky č. 95/1960 Sb. a vyhlášky č. 147/1965 Sb. 01.01.1968
135/1967 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce Svazu výrobních družstev č. 88/1967 Sb., o nemocenském pojištění členů výrobních družstev 30.12.1967
o1/c48/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1967
o2/c48/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1967
o3/c48/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1966
Přesunout nahoru