Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1966 Sb. Vyhláška vlády a Ústřední rady odborů k dalšímu rozvoji závodního stravování 25.01.1966
2/1966 Sb. Vládní vyhláška o kulturních fondech a koordinačním výboru kulturních fondů 01.02.1966
3/1966 Sb. Vládní vyhláška o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům 01.02.1966
4/1966 Sb. Vládní vyhláška o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl 01.02.1966
o1/c1/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
5/1966 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 108/1961 Sb., o zřízení University 17. listopadu v Praze 01.02.1966
6/1966 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci na úseku ochrany 02.12.1965
o1/c2/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 14.12.1965
o2/c2/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
7/1966 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa 16.02.1966
8/1966 Sb. Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o tvorbě, kontrole a statistice cen 01.03.1966
9/1966 Sb. Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o provádění kontroly a statistiky cen 01.03.1966
o1/c3/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c3/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
10/1966 Sb. Vyhláška ministra vnitřního obchodu o nákupu zboží ve vnitřním obchodě socialistickými organizacemi 01.03.1966
11/1966 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra ČSSR o hospodářských smlouvách v silniční nákladní dopravě 01.03.1966
12/1966 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o změně vyhlášky č. 3/1962 Sb., o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory 01.03.1966
13/1966 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení vyhlášky č. 174/1958 Ú. l., kterou bylo vyhlášeno usnesení vlády o stanovení začátku a konce pracovní doby v ústředních úřadech a v jiných státních orgánech 28.02.1966
14/1966 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu 15.12.1965
15/1966 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu, kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, podepsaná ve Varšavě dne 12. října 1929 01.08.1963
16/1966 Sb. Vládní vyhláška o náhradách za vypouštění nečištěných nebo nedostatečně čištěných odpadních vod do vodních toků 01.04.1966
17/1966 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o leteckém přepravním řádu 29.03.1966
18/1966 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví příslušnost soudů v dopravních trestních věcech v obvodu hlavního města Prahy 01.04.1966
19/1966 Sb. Zákon o vysokých školách 01.05.1966
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu 01.07.1966
o1/c7/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1966
o2/c7/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1966
o3/c7/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
21/1966 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zřízení Rady pro celní spolupráci 23.09.1965
o1/c8/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1966
22/1966 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci 14.01.1966
23/1966 Sb. Vyhláška Ústřední správy spojů a ministerstva vnitra o vymezení pojmu vysílacích rádiových stanic a o jejich přechovávání 01.05.1966
24/1966 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o hospodářských smlouvách ve vnitrostátní vodní nákladní dopravě 26.04.1966
o1/c9/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1966
o2/c9/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1966
o3/c9/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.12.1965
25/1966 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydávají studijní předpisy pro vysoké školy 01.05.1966
26/1966 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád) 01.05.1966
27/1966 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o přiznávání titulů absolventům, kteří ukončili studium před účinností zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách 01.05.1966
28/1966 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydávají předpisy o habilitačním a jmenovacím řízení a o obsazování volných pracovních míst učitelů vysokých škol 01.05.1966
29/1966 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
30/1966 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou 01.05.1966
31/1966 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně zákona o volbách do Národního shromáždění a do národních výborů 24.05.1966
32/1966 Sb. Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy a ministerstva financí o tvorbě cen výrobků podléhajících povinnému hodnocení a výrobků technicky pokrokových a technicky zastaralých 24.05.1966
o1/c12/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c12/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
33/1966 Sb. Vládní nařízení, kterým se doplňuje a mění vládní nařízení o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol 14.06.1966
34/1966 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o zrušení vízové povinnosti 18.05.1966
35/1966 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o ukončení platnosti Smlouvy o smírčím a rozhodčím řízení, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925 a Smlouvy o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925 24.03.1966
o1/c13/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1966
o2/c13/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 14.06.1966
36/1966 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se zrušují některé právní předpisy 20.06.1966
37/1966 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 115/1965 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů 20.06.1966
38/1966 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušují některé právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství 01.07.1966
39/1966 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury, ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o vedlejší hospodářské činnosti na některých školách poskytujících střední a vyšší vzdělání a v některých jiných školských zařízeních 01.07.1966
40/1966 Sb. Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o určení místní příslušnosti pro rozhodování hospodářských sporů, týkajících se některých závodů (organizačních složek) socialistických organizací 01.07.1966
41/1966 Sb. Směrnice ministerstva školství a kultury a ministerstva zemědělství a lesního hospodářství o výpomoci žáků škol II. cyklu (včetně učňů) při špičkových zemědělských pracích 24.06.1966
42/1966 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví o poskytování léčebně preventivní péče 01.07.1966
43/1966 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví o soustavě zdravotnických zařízení 01.07.1966
44/1966 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 01.07.1966
45/1966 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 01.07.1966
46/1966 Sb. Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o opatřeních proti přenosným nemocem 01.07.1966
47/1966 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví o pohřebnictví 01.07.1966
48/1966 Sb. Zákon Slovenské národní rady o změně zákona Slovenské národní rady o volbách do Slovenské národní rady 30.06.1966
49/1966 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Komisi Slovenské národní rady pro vodní hospodářství 30.06.1966
50/1966 Sb. Zákon Slovenské národní rady o působnosti Slovenské národní rady při řízení a organizaci vysokých škol na Slovensku 30.06.1966
51/1966 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválených zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
52/1966 Sb. Zákon o osobním vlastnictví k bytům 01.09.1966
53/1966 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 01.09.1966
o1/c19/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
54/1966 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství, ve znění vládního nařízení č. 95/1964 Sb. 01.09.1966
55/1966 Sb. Vyhláška Ústřední správy vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 136/1960 Sb., o Státní vodohospodářské inspekci 19.07.1966
56/1966 Sb. Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o úpravě lhůt k provádění úkonů peněžních ústavů na úseku platebního styku a zúčtování na účtech organizací 01.08.1966
57/1966 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
o1/c20/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
58/1966 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o kulturní a vědecké spolupráci 23.04.1966
59/1966 Sb. Vládní nařízení o prodloužení základní služby některým vojákům útvarů silničního vojska v roce 1966 28.07.1966
60/1966 Sb. Vládní vyhláška o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům 01.08.1966
61/1966 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 5 Kčs a o vydání pamětních stříbrných desetikorun "VELKÁ MORAVA - 1100 LET" 28.07.1966
o1/c22/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c22/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1966
o3/c22/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1966
62/1966 Sb. Vyhláška Státní plánovací komise o zásadách pro zkracování pracovní doby a pro úpravu pracovních a provozních režimů 05.08.1966
63/1966 Sb. Rámcové podmínky hospodaření podniků, schválené usnesením vlády ze dne 15. července 1966 č. 242 01.01.1967
64/1966 Sb. Zásady pro regulaci ekonomických a finančních vztahů uvnitř výrobních hospodářských jednotek, schválené usnesením vlády ze dne 15. července 1966 č. 242 05.08.1966
65/1966 Sb. Vládní nařízení o změnách působnosti v oboru ochrany před povodněmi 11.08.1966
66/1966 Sb. Vyhláška ministerstva financí o pomoci při výstavbě obytných domů s byty v osobním vlastnictví a o prodeji bytů z národního majetku občanům 01.09.1966
o1/c24/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
67/1966 Sb. Vyhláška ministerstva financí o místních poplatcích 23.08.1966
68/1966 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
69/1966 Sb. Metodické pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí pro vypracování návrhu státního prováděcího plánu a státního rozpočtu na rok 1967 20.09.1966
70/1966 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o celním projednávání mezinárodních přeprav nákladů, prováděných automobilovou dopravou 17.02.1966
71/1966 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství 20.05.1966
72/1966 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o civilním řízení 11.08.1966
73/1966 Sb. Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci 01.01.1967
o1/c29/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.09.1966
74/1966 Sb. Zákon Slovenské národní rady o působnosti Slovenské národní rady a jejich orgánů při zabezpečování péče o zdraví lidu 29.09.1966
o1/c30/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1964
75/1966 Sb. Vyhláška předsedy vlády o zrušení směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy 01.10.1966
o1/c31/1966 Sb. Oznámení 30.09.1966
76/1966 Sb. Vyhláška ministerstva financí o odpisování základních prostředků 01.01.1967
o1/c32/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
77/1966 Sb. Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o platovém řádu pro pracovníky orgánů státní správy 26.10.1966
78/1966 Sb. Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o poskytování odměn pracovníkům rozpočtových organizací 26.10.1966
o1/c33/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
79/1966 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vlády Polské lidové republiky o kulturní spolupráci 09.07.1966
o1/c34/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
80/1966 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o pravidlech silničního provozu 01.01.1967
81/1966 Sb. Zákon o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích
82/1966 Sb. Zákon o pojišťovnictví 01.01.1967
83/1966 Sb. Zákon o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky 08.11.1966
84/1966 Sb. Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy, kterou se stanoví odchylky pro výpočet průměrného výdělku pro některé skupiny pracovníků 01.01.1967
85/1966 Sb. Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o platebním styku a zúčtování na účtech organizací 01.01.1967
o1/c37/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1966
o2/c37/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
86/1966 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška č. 34/1965 Sb., o regresních náhradách 01.01.1967
87/1966 Sb. Vyhláška Státní komise pro techniku, ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o některých ekonomických opatřeních v investiční výstavbě 01.01.1967
88/1966 Sb. Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 15.12.1966
89/1966 Sb. Vládní nařízení o udělování čestného odznaku "Za ochranu hranic ČSSR" 03.12.1966
90/1966 Sb. Vyhláška ministra národní obrany, kterou se uveřejňuje výpis z rozkazu presidenta republiky k provedení zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, na úseku vojenských vysokých škol 03.12.1966
91/1966 Sb. Vyhláška ministerstva financí o odměňování některých prací konaných mimo pracovní poměr 01.01.1967
o1/c39/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 03.12.1966
92/1966 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o přiznávání titulů absolventům Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa 07.12.1966
93/1966 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí 01.01.1967
94/1966 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání 01.01.1967
o1/c40/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
95/1966 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o mezinárodní silniční dopravě 03.11.1966
o1/c41/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c41/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
96/1966 Sb. Vládní nařízení o jednotných kalkulačních zásadách 01.01.1967
97/1966 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu 19.12.1966
98/1966 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu 01.01.1967
99/1966 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušují některé další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství 01.01.1967
100/1966 Sb. Vládní nařízení o plánovitém řízení národního hospodářství 01.01.1967
101/1966 Sb. Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství 01.01.1967
102/1966 Sb. Vyhláška ministerstva financí a Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků 01.01.1967
103/1966 Sb. Vyhláška ministerstva financí o financování neinvestičních potřeb rozvoje vědy a techniky a obdobných činností 01.01.1967
104/1966 Sb. Vyhláška ministerstva financí o správě národního majetku 01.01.1967
105/1966 Sb. Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o úvěrování socialistických organizací a úrokových sazbách 01.01.1967
106/1966 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací 01.01.1967
o1/c45/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c45/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1967
o3/c45/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
107/1966 Sb. Vyhláška Státní komise pro techniku o dokumentaci staveb 01.01.1967
108/1966 Sb. Vyhláška Státní komise pro techniku o oprávnění k projektové činnosti 01.01.1967
109/1966 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 104/1960 Sb., o zřízení podniku Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav a ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 105/1960 Sb., o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb. 20.12.1966
110/1966 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování zahraničních absolventů československých vysokých škol 01.01.1967
111/1966 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky) 01.01.1967
o1/c46/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1966
o2/c46/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.12.1966
112/1966 Sb. Zákon o zemědělské dani 01.01.1967
113/1966 Sb. Zákon o důchodové dani družstevních a jiných organizací 01.01.1967
114/1966 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani 01.01.1967
115/1966 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění 28.12.1966
116/1966 Sb. Zákon o soudních poplatcích 01.01.1967
117/1966 Sb. Zákon o některých důsledcích zanedbávání péče o děti 01.01.1967
118/1966 Sb. Vládní nařízení o stabilisačním odvodu spotřebních a výrobních družstevních organizací 01.01.1967
119/1966 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydává statut Ústřední publikační správy 01.01.1967
120/1966 Sb. Vládní vyhláška o ukládání pokut za porušování povinností stanovených k ochraně vod před znečišťováním 01.01.1967
Přesunout nahoru