Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1965 Sb. Vyhláška ministerstev zahraničního obchodu a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky vývozních investičních celků 03.01.1965
2/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou 25.10.1964
o1/c1/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c1/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1965
3/1965 Sb. Vyhláška ministerstva finanací, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1965 20.01.1965
4/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci na úseku veterinárním mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky 28.09.1964
5/1965 Sb. Vládní nařízení o změnách názvů některých fakult 01.02.1965
6/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) a Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) 01.01.1965
o1/c3/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1964
7/1965 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o organizaci sítě celnic a jejich působnosti 12.02.1965
o1/c4/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c4/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
8/1965 Sb. Směrnice o ochraně dřeva schválené usnesením vlády ze dne 14. ledna 1965 18.02.1965
o1/c5/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c5/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
9/1965 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví 26.11.1964
10/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti turistického ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií 03.07.1964
o1/c6/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c6/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1965
11/1965 Sb. Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků 01.04.1965
o1/c7/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1964
o2/c7/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 03.03.1965
o3/c7/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
12/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy a Úmluvě o mezinárodní výměně publikací 29.11.1964
13/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o zrušení vízové povinnosti 01.02.1965
14/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zřízení organizace pro spolupráci v hutnictví železa a o Statutu organizace pro spolupráci v hutnictví železa Intermetall 02.11.1964
15/1965 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky 09.03.1965
16/1965 Sb. Vyhláška ministerstev paliv, hutního průmyslu a rudných dolů, stavebnictví, Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin a Ústředního geologického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 155/1952 Ú. l., kterou se vydávají podrobné předpisy k provedení vládního nařízení o věrnostním přídavku horníků 09.03.1965
17/1965 Sb. Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se Obvodnímu národnímu výboru v Ostravě-Porubě odnímá působnost stavebního úřadu 01.01.1965
18/1965 Sb. Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství a Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o podmínkách údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu v majetku občanů a nesocialistických organizací 12.03.1965
o1/c10/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
19/1965 Sb. Zásady o uzavírání dohod o pracovní činnosti mezi socialistickými organizacemi a pracovníky schválené usnesením vlády ze dne 3. března 1965 13.03.1965
20/1965 Sb. Zásady pro poskytování některých služeb a oprav občany na základě povolení národního výboru schválené usnesením vlády ze dne 3. března 1965 13.03.1965
21/1965 Sb. Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a preventivní a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb 13.03.1965
22/1965 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o hájení a době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře 01.04.1965
23/1965 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o soutěžním řádu pro díla výtvarných umění 23.03.1965
24/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zřízení Organizace pro spolupráci v průmyslu valivých ložisek 02.12.1964
25/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o zrušení Dohod o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách uzavřených mezi vládou Československé socialistické republiky a vládami Bulharské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Maďarské lidové republiky 08.05.1963
o1/c14/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1965
26/1965 Sb. Vyhláška Státní plánovací komise a ministerstva financí o rozšíření pomoci pracovníkům v železniční dopravě při družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků 27.03.1965
27/1965 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 50 Kčs a pamětních stříbrných pětadvacetikorun k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou 27.03.1965
o1/c15/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1965
o2/c15/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c15/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
28/1965 Sb. Vládní vyhláška o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům 05.04.1965
29/1965 Sb. Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o nákupu a přímém prodeji ovoce a zeleniny spotřebitelům 10.04.1965
30/1965 Sb. Zákon o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 01.05.1965
31/1965 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 01.05.1965
32/1965 Sb. Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění 01.05.1965
33/1965 Sb. Zákon o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách) 01.05.1965
34/1965 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se provádí zákon o regresních náhradách 01.05.1965
35/1965 Sb. Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) 01.07.1965
36/1965 Sb. Zákon o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti 01.07.1965
37/1965 Sb. Vyhláška ministerstva financí k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti 01.07.1965
38/1965 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
o1/c19/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
39/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní spolupráci 19.02.1965
40/1965 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o určení podniku "Art Centrum, československé středisko výtvarných umění" k provádění vývozu a dovozu některých děl výtvarných umění 29.04.1965
41/1965 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o používání vlastních osobních vozidel pracovníky při vnějších výkonech 29.04.1965
42/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Českoslovesnké socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním 26.02.1965
o1/c22/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
43/1965 Sb. Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii 09.05.1965
44/1965 Sb. Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o zrušení vyhlášky č. 57/1961 Sb., o nákupu prázdných konzervárenských sklenic 22.05.1965
45/1965 Sb. Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům 01.07.1965
46/1965 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
o1/c24/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c24/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c24/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.04.1965
47/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Jednotné Úmluvě o omamných látkách 13.12.1964
48/1965 Sb. Zákon Slovenské národní rady o náhradách poslanců a platech funkcionářů Slovenské národní rady 01.06.1965
49/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě 19.03.1965
o1/c26/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1965
o2/c26/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c26/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c26/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1965
50/1965 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti o odměnách za poskytování právní pomoci (advokátní tarif) 01.07.1965
51/1965 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení 01.07.1965
52/1965 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1963 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních orgnizací se zemědělskou výrobou, ve znění vyhlášky č. 64/1964 Sb. 01.07.1965
53/1965 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel 01.07.1965
54/1965 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
o1/c28/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
55/1965 Sb. Metodické pokyny Státní plánovací komise pro vypracování státního plánu rozvoje národního hospodářství 29.06.1965
56/1965 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb. 01.08.1965
57/1965 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 01.08.1965
58/1965 Sb. Zákon, kterým se upravuje postih provinění a přestupků osob opětovně se dopouštějících výtržnictví, násilností a příživnictví 01.08.1965
59/1965 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody 01.08.1965
60/1965 Sb. Zákon o prokuratuře 01.08.1965
61/1965 Sb. Zákon, kterým se doplňují předpisy o organizaci státní báňské správy 01.08.1965
62/1965 Sb. Vyhláška Ústředního báňského úřadu, ministerstva chemického průmyslu a ministerstva všeobecného strojírenství o výbušinách 01.08.1965
63/1965 Sb. Zákon o cestovních dokladech 01.08.1965
64/1965 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o cestovních dokladech 01.08.1965
o1/c31/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1965
o2/c31/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
65/1965 Sb. Zákoník práce 01.01.1966
66/1965 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákoník práce 01.01.1966
67/1965 Sb. Zákon o některých změnách v nemocenském pojištění 01.01.1966
68/1965 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky 01.08.1965
69/1965 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky 01.08.1965
70/1965 Sb. Zákon o Sboru národní bezpečnosti 01.08.1965
71/1965 Sb. Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví 01.01.1966
72/1965 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby 14.07.1965
73/1965 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin v Ústřední správu uranového průmyslu 26.07.1965
74/1965 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 16/1963 Sb., o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol 26.07.1965
75/1965 Sb. Vládní vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 127/1954 Ú. l., o příspěvcích příjemců autorských odměn a o příspěvcích za užití volných děl kulturním fondům 01.08.1965
76/1965 Sb. Vyhláška ministerstva stavebnictví o změně a doplnění základních podmínek dodávky stavebních hmot, konstrukcí a dílců 01.08.1965
77/1965 Sb. Vyhláška ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 01.08.1965
78/1965 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti a generálního prokurátora, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 151/1961 Sb., o rejstříku trestů 26.07.1965
79/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o kulturní spolupráci 22.05.1965
o1/c36/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1965
o2/c36/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c36/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
80/1965 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o ochraně volně žíjících živočichů 01.09.1965
81/1965 Sb. Vládní nařízení o přesunu působnosti v oboru účetní evidence a o změně účetních zásad 01.09.1965
82/1965 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se provádějí některá ustanovení zákoníku práce 01.01.1966
83/1965 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 550. výročí upálení mistra Jana HUSA 11.08.1965
84/1965 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů 01.09.1965
85/1965 Sb. Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se mění vyhláška o pěstitelském pálení ovoce 01.09.1965
86/1965 Sb. Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se Místnímu národnímu výboru v Sobotce odnímá působnost stavebního úřadu 01.07.1965
87/1965 Sb. Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se odnímá některým městským národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu 01.07.1965
o1/c40/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1965
o2/c40/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1965
o3/c40/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.08.1965
88/1965 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky 25.08.1965
89/1965 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o výkupu surového dříví, ochraně stromů rostoucích mimo les a o mimořádném zásobování dřívím 01.09.1965
90/1965 Sb. Vládní vyhláška o plánovitém řízení národního hospodářství 01.01.1966
91/1965 Sb. Vyhláška Státní mzdové komise o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství 01.01.1966
92/1965 Sb. Vyhláška ministerstva financí a Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků 01.01.1966
93/1965 Sb. Vyhláška ministerstva financí o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky 01.01.1966
94/1965 Sb. Vyhláška ministerstva financí o správě národního majetku 01.01.1966
95/1965 Sb. Vyhláška Státní banky československé o úvěrování socialistických organizací a o úrocích 01.01.1966
96/1965 Sb. Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určuje další obvodní národní výbor v kraji stavebním úřadem 23.09.1965
97/1965 Sb. Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se odnímá některým místním národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu 01.10.1965
98/1965 Sb. Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se odnímá některým městským národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu a mění obvod působnossti 01.10.1965
o1/c42/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c42/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 25.05.1965
99/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě uzavřené mezi Belgií, Německem, Francií a Itálií za účelem stanovení jednotných pravidel pro vzájemné uznávání úředních značek při zkouškách palných zbraní a Stanovy, podepsané v Bruselu dne 15. července 1914 04.09.1965
100/1965 Sb. Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o zrušení povinného odprodeje sádla 09.10.1965
101/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o pobřežních vodách a pásmu přilehlém 12.08.1964
o1/c44/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
102/1965 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o jednotném řízení povinného zkoušení a hodnocení výrobků 01.11.1965
103/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou 05.07.1964
104/1965 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků 01.12.1965
o1/c45/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1965
o2/c45/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 18.08.1965
o3/c45/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
105/1965 Sb. Vládní nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 3 Kčs a 5 Kčs 29.10.1965
106/1965 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 3 Kčs 29.10.1965
107/1965 Sb. Vyhláška Ústřední správy energetiky o dodávce elektřiny obyvatelstvu 01.11.1965
108/1965 Sb. Vyhláška ministerstva paliv o dodávce topných plynů obyvatelstvu 01.11.1965
o1/c46/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
109/1965 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
110/1965 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury a Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o evidenci zahraniční literatury 01.01.1966
111/1965 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o závěrečných učňovských zkouškách 01.01.1966
112/1965 Sb. Pravidla pro provádění periodických revizí hospodaření, schválená usnesením vlády ze dne 8. října 1965 09.11.1965
o1/c48/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
113/1965 Sb. Zákon o Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi pro techniku, Státní komisi pro hospodářskou a vědeckou spolupráci a Státní komisi pro řízení a organizaci 10.11.1965
114/1965 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1963 Sb., o Státní plánovací komisi 10.11.1965
115/1965 Sb. Zákon o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů 10.11.1965
116/1965 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži 10.11.1965
117/1965 Sb. Zákon o Státní bance československé 10.11.1965
118/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vědecké a technické spolupráci 19.08.1965
o1/c49/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 10.11.1965
119/1965 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 19.11.1965
120/1965 Sb. Vyhláška, kterou se vydávají směrnice Ústřední rady odborů pro uzavírání, registraci, evidenci a kontrolu kolektivních smluv v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství 01.01.1966
121/1965 Sb. Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o použití prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb a financování některých činností státních hospodářských organizací 01.01.1966
122/1965 Sb. Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se ruší vyhláška č. 54/1964 Sb., o výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob hutních výrobků 01.01.1966
123/1965 Sb. Zákon o Československé tiskové kanceláři 01.01.1966
124/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o otázkách zproštění vízové povinnosti občanů Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik při soukromých cestách do Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik 17.09.1965
125/1965 Sb. Vyhláška předsednictva Slovenské národní rady o ochraně volně žijících živočichů 01.12.1965
126/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o zrušení vízové povinnosti a rozvoji turistiky 16.07.1965
127/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o změnách článků 23, 27 a 61 Charty Organizace spojených národů, přijatých XVIII. Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 17. prosince 1963 v rezoluci č. 1991/XVIII A a B 31.08.1965
128/1965 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
129/1965 Sb. Vyhláška ministerstva financí o financování opatření týkajících se škod vzniklých státním organizacím nebo způsobených jimi na hmotném majetku 01.01.1966
130/1965 Sb. Usnesení Národního shromáždění ke zprávě o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období zejména z hlediska uplatňování ústavy a dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964
131/1965 Sb. Usnesení Národního shromáždění ke zprávě vlády o postupu obnovovacích prací k odstranění škod způsobených povodněmi na jižním Slovensku
132/1965 Sb. Vládní nařízení o organizaci výrobních hospodářských jednotek a jejich statutech 01.01.1966
133/1965 Sb. Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie o změně vyhlášky č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí 16.12.1965
o1/c55/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 10.11.1965
o2/c55/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 16.12.1965
o3/c55/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1966
134/1965 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Slovenské komisi pro techniku 16.12.1965
135/1965 Sb. Zákon Slovenské národní rady o působnosti Československé tiskové kanceláře na Slovensku 01.01.1966
136/1965 Sb. Zákon Slovenské národní rady o udělování čestných titulů "zasloužilý člen Slovenské filharmonie" a "zasloužilý pracovník Slovenské filharmonie" 16.12.1965
o1/c56/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
137/1965 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 01.01.1966
138/1965 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže 01.01.1966
139/1965 Sb. Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě některých hospodářských závazkových vztahů 01.01.1966
140/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o novém znění Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní komory 01.01.1966
141/1965 Sb. Zákon o některých změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků 01.01.1966
142/1965 Sb. Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, jíž se mění vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků 01.01.1966
o1/c58/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1964
143/1965 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění 01.01.1966
144/1965 Sb. Vládní nařízení o změně působnosti ve vydávání povolení zahraničním provozovatelům silniční dopravy k jednotlivým přepravám po území Československé socialistické republiky 01.01.1966
o1/c59/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1966
145/1965 Sb. Vyhláška ministerstva financí o některých opatřeních v oboru daně z příjmů z literární a umělecké činnosti 01.01.1966
146/1965 Sb. Vyhláška ministerstva financí o správních poplatcích 01.01.1966
147/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhláškách ministra zahraničního obchodu o podnicích zahraničního obchodu 01.01.1966
o1/c60/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.11.1965
o2/c60/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1965
148/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Škodaexportu, podniku zahraničního obchodu 01.07.1966
149/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Investy, podniku zahraničního obchodu 01.07.1966
150/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Merkurie, podniku zahraničního obchodu 01.07.1966
151/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Exica, podniku zahraničního obchodu 01.07.1966
152/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 311/1953 Ú. l., o zřízení Technoexportu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz průmyslových celků 01.01.1966
153/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 307/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Kovo, akciové společnosti pro dovoz a vývoz výrobků přesného strojírenství, na podnik pro zahraniční obchod 01.01.1966
154/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 308/1953 Ú. l., o přeměně společosti Motokov, akciové společnosti pro dovoz a vývoz vozidel a výrobků lehkého kovoprůmyslu, na podnik pro zahraniční obchod 01.01.1966
155/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 297/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Centrotex, československé akciové společnosti pro dovoz a vývoz textilního a koženého zboží, na podnik pro zahraniční obchod 01.01.1966
156/1965 Sb. Vyhláška ministerstva hornictví o změně a doplnění vyhlášky č. 143/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu 01.01.1966
157/1965 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 31.12.1965
Přesunout nahoru