Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger a Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger 11.09.1963
2/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o cestovním styku mezi oběma zeměmi 01.01.1964
3/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy a ministerstva všeobecného strojírenství o povinném výkupu opotřebených dílů silničních vozidel 01.01.1964
4/1964 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně a doplnění zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů 23.01.1964
5/1964 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1964 23.01.1964
o1/c3/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
6/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí a Státní banky československé o financování, rozpisu a kontrole reprodukce základních prostředků 25.01.1964
7/1964 Sb. Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství a ministerstva financí o opravách bytového majetku 01.01.1964
o1/c5/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c5/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1964
8/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí o další změně vyhlášky o správních poplatcích 01.02.1964
9/1964 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Výboru Slovenské národní rady pro cestovní ruch 05.02.1964
10/1964 Sb. Zákon Slovenské národní rady o udělování čestných titulů "Zasloužilý člen Slovenského národního divadla" a "Zasloužilý pracovník Slovenského národního divadla" 05.02.1964
11/1964 Sb. Vyhláška předsednictva Slovenské národní rady o vývozu kulturních památek a předmětů muzeální hodnoty 05.02.1964
12/1964 Sb. Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu o pěstitelském pálení ovoce 01.04.1964
13/1964 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o provozování přidružené výroby jednotnými zemědělskými družstvy 06.02.1964
14/1964 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunech pracovní doby v letech 1964 a 1965 06.02.1964
o1/c8/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
15/1964 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964 01.01.1964
16/1964 Sb. Ústavní zákon o skončení volebního období Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů 08.02.1964
17/1964 Sb. Zákon o Československém rozhlase 08.02.1964
18/1964 Sb. Zákon o Československé televizi 08.02.1964
19/1964 Sb. Zákon, kterým se zrušují celní slevy pro dovoz strojů a přístrojů 08.02.1964
20/1964 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění 08.02.1964
21/1964 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování absolventů vysokých škol 08.02.1964
o1/c10/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1963
22/1964 Sb. Zákon o evidenci nemovitostí 01.04.1964
23/1964 Sb. Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí 01.04.1964
24/1964 Sb. Zákon o notářských poplatcích 01.04.1964
25/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí k provedení zákona o notářských poplatcích 01.04.1964
26/1964 Sb. Zákon o vnitrozemské plavbě 01.04.1964
27/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o vnitrozemské plavbě 01.04.1964
28/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách 14.08.1963
29/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o dočasném dovozu obalů, Celní úmluvě o usnadnění dovozu zboží určeného k vystavování nebo k použití na výstavách, veletrzích, zasedáních nebo při podobných událostech a Celní úmluvě o dočasném dovozu zařízení potřebného k výkonu povolání 05.08.1962
30/1964 Sb. Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství a ministerstva spotřebního průmyslu o hospodaření sběrnými surovinami a průmyslovým textilním odpadem 14.02.1964
31/1964 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o řízení při vývozu 01.03.1964
32/1964 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o řízení při dovozu 01.04.1964
33/1964 Sb. Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o československých analytických normálech 14.02.1964
34/1964 Sb. Zákon o volbách do Národního shromáždění a do národních výborů 28.02.1964
35/1964 Sb. Zákon Slovenské národní rady o volbách do Slovenské národní rady 28.02.1964
36/1964 Sb. Zákon o organizaci soudů a o volbách soudců 28.02.1964
o1/c17/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
37/1964 Sb. Usnesení předsednictva Národního shromáždění ČSSR o vyhlášení dne voleb do Národního shromáždění, do Slovenské národní rady, do národních výborů a voleb soudců okresních soudů 01.03.1964
38/1964 Sb. Usnesení předsednictva Národního shromáždění ČSSR o stanovení volebních obvodů pro volby do Národního shromáždění 01.03.1964
39/1964 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení volebních obvodů pro volby do Slovenské národní rady 01.03.1964
40/1964 Sb. Občanský zákoník 01.04.1964
41/1964 Sb. Zákon o hospodaření s byty 01.04.1964
42/1964 Sb. Vyhláška vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o závodním stravování 01.04.1964
43/1964 Sb. Usnesení předsednictva Národního shromáždění ČSSR o některých změnách ve volebních obvodech pro volby do Národního shromáždění 07.03.1964
44/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí o změně správního poplatku za povolení k vývozu 07.03.1964
45/1964 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku 01.04.1964
46/1964 Sb. Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o zárukách, slevách při nedodržení dodacích lhůt a o poplatku za uskladnění u některých služeb prováděných organizacemi místního hospodářství a výrobními družstvy 01.04.1964
47/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí o peněžních službách občanům 01.04.1964
48/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí o pojistných podmínkách pro pojištění majetku 01.04.1964
49/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí o pojistných podmínkách pro pojištění osob 01.04.1964
50/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody 01.04.1964
51/1964 Sb. Zákon o dráhách 01.04.1964
52/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o dráhách 01.04.1964
53/1964 Sb. Zákon o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti 10.03.1964
54/1964 Sb. Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů a Hlavního arbitra Československé socialistické republiky o výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob hutních výrobků 01.04.1964
55/1964 Sb. Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se mění vyhláška o zkouškách svářečů některých technických zařízení 25.03.1964
o1/c25/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c25/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c25/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c25/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 25.03.1964
56/1964 Sb. Zákon, kterým se mění zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků 01.04.1964
57/1964 Sb. Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 33/1962 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků 01.04.1964
58/1964 Sb. Zákon o zvýšení péče o těhotné ženy a matky 01.04.1964
59/1964 Sb. Vládní nařízení o úkolech národních výborů při péči o děti 01.04.1964
60/1964 Sb. Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu 01.10.1964
o1/c27/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1963
61/1964 Sb. Zákon o rozvoji rostlinné výroby 01.04.1964
62/1964 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby 01.04.1964
63/1964 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa) 01.04.1964
64/1964 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o doplnění vyhlášky č. 87/1963 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou 01.04.1964
65/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o přístavním řádu pro československé přístavy 01.04.1964
66/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o překladním a skladním řádu pro přístavy určené pro veřejnou potřebu 01.04.1964
67/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o řádu pro cejchování vnitrozemských plavidel 01.04.1964
68/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah 01.04.1964
o1/c29/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c29/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c29/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1964
o4/c29/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1964
o5/c29/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 31.03.1964
69/1964 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Správě státních hmotných rezerv 20.04.1964
70/1964 Sb. Zásady plánování a koordinace kontrolní činnosti, schválené usnesením vlády ze dne 20. března 1964 20.04.1964
71/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí o lázeňském poplatku 20.04.1964
72/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob 01.05.1964
73/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí 01.05.1964
o1/c31/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 25.04.1964
o2/c31/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
74/1964 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o doplnění vyhlášky, kterou se stanoví podmínky účinkování divadelních umělců z povolání v představeních mimo provoz divadla, a vyhlášky, kterou se stanoví povinné zprostředkování pro některé obory umělecké činnosti 29.04.1964
75/1964 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 73/1961 Sb., o učebních oborech 01.09.1964
76/1964 Sb. Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určují další městské národní výbory stavebními úřady 04.03.1964
77/1964 Sb. Vyhláška rady Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady 01.03.1964
78/1964 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně o rodině č. 94/1963 Sb. 29.04.1964
79/1964 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministerstva financí č. 48/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku 29.04.1964
80/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou 16.11.1963
81/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelních pohromách podepsané v Praze dne 6. října 1956 a o změně článku II uvedené Úmluvy 20.12.1956
82/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o konzulárních stycích mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie 21.02.1964
83/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vědecké a technické spolupráci 01.03.1961
84/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí k Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali 01.03.1961
85/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě pohraničního přechodu železnic 02.03.1964
o1/c36/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1965
86/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou demokratickou republikou 08.04.1964
87/1964 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o řidičských průkazech 01.07.1964
o1/c38/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
88/1964 Sb. Vládní nařízení o úpravě délky základní služby ženám, které dobrovolně vstoupí do vojska 28.05.1964
89/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví 13.03.1964
90/1964 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se zrušuje vyhláška č. 94/1960 Sb., o poskytování záloh jednotným zemědělským družstvům na plánované tržby za dodávky zemědělských výrobků 28.05.1964
91/1964 Sb. Vyhláška Ústředního svazu výrobních družstev, kterou se mění vyhláška č. 274/1956 Ú. l., o nemocenském pojištění členů výrobních družstev 28.05.1964
o1/c39/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 10.04.1962
92/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o volném moři 30.09.1962
o1/c40/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c40/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
93/1964 Sb. Zákon o určení oborů státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady a o souvisejících změnách v organizaci některých ústředních orgánů 15.06.1964
94/1964 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva N. S. 09.06.1964
95/1964 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství 01.07.1964
96/1964 Sb. Zákon o technické normalizaci 01.07.1964
97/1964 Sb. Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon o technické normalizaci 01.07.1964
o1/c42/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1964
98/1964 Sb. Zákon o dani z motorových vozidel 01.07.1964
99/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani z motorových vozidel 01.07.1964
100/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů 01.07.1964
101/1964 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení 01.07.1964
102/1964 Sb. Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 01.07.1964
103/1964 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků 01.07.1964
104/1964 Sb. Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků 01.07.1964
105/1964 Sb. Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin 01.07.1964
106/1964 Sb. Vládní vyhláška o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům 01.07.1964
107/1964 Sb. Vládní vyhláška o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení 01.07.1964
108/1964 Sb. Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení 01.07.1964
o1/c46/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1964
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník 01.07.1964
110/1964 Sb. Zákon o telekomunikacích 01.07.1964
111/1964 Sb. Vyhláška Ústřední správy spojů, kterou se provádí zákon o telekomunikacích 01.07.1964
112/1964 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání 18.06.1964
113/1964 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o příplatcích na lázeňskou péči 01.01.1965
114/1964 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti o podnikovém rejstříku 01.07.1964
115/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví správní poplatek za vydání lékařského potvrzení 01.07.1964
116/1964 Sb. Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o přechodu pravomoci v některých hospodářských sporech na hospodářskou arbitráž 01.07.1964
117/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí o správě národního majetku 01.07.1964
118/1964 Sb. Vyhláška ministerstva národní obrany, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací, určených k zajištění obranyschopnoti státu 01.07.1964
119/1964 Sb. Vyhláška ministerstva chemického průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu 01.07.1964
o1/c51/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1964
120/1964 Sb. Vládní vyhláška o úpravě důchodů některých osob 01.07.1964
121/1964 Sb. Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla 01.07.1964
122/1964 Sb. Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky nákupu zemědělských výrobků a dodávek zemědělských potřeb 01.07.1964
123/1964 Sb. Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zemědělských výrobků 01.07.1964
124/1964 Sb. Zákon Slovenské národní rady o jednacím a pracovním řádu Slovenské národní rady 29.06.1964
125/1964 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Komisi lidové kontroly a statistiky Slovenské národní rady 29.06.1964
126/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky) 01.07.1964
127/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o městském přepravním řádu 01.07.1964
128/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění příloha vyhlášky č. 74/1961 Sb., o pronájmu a používání silničních vozidel pro motorovou dopravu 01.07.1964
129/1964 Sb. Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků 01.07.1964
130/1964 Sb. Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacím státního a družstevního maloobchodu 01.07.1964
131/1964 Sb. Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu 01.07.1964
132/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o železničním přepravním řádu 01.07.1964
133/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o silničním přepravním řádu 01.07.1964
134/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o přepravním řádu vodní dopravy 01.07.1964
135/1964 Sb. Vyhláška ministerstev všeobecného strojírenství a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků 01.07.1964
136/1964 Sb. Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských výrobků 01.07.1964
137/1964 Sb. Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu 01.07.1964
138/1964 Sb. Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky státního obchodu 01.07.1964
139/1964 Sb. Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi podniky státního obchodu Zelenina a pro průmyslové zpracování 01.07.1964
140/1964 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o povinných a pracovních výtiscích 01.07.1964
141/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí o rozšíření povinného pojištění jednotných zemědělských družstev 30.06.1964
o1/c61/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 19.06.1964
o2/c61/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
142/1964 Sb. Vyhláška ministerstva paliv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv 01.07.1964
143/1964 Sb. Vyhláška ministerstva paliv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu 01.07.1964
144/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o pevninské mělčině 10.06.1964
145/1964 Sb. Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů, kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků 01.07.1964
146/1964 Sb. Vyhláška Státní plánovací komise o podrobnějším vymezení působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen 01.08.1964
147/1964 Sb. Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu, ministerstva školství a kultury a Ústřední správy spojů, kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiodických publikací, periodických publikací, hospodářských tiskovin a speciálních polygrafických výrobků 01.07.1964
148/1964 Sb. Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací 01.07.1964
149/1964 Sb. Vyhláška Ústředního geologického úřadu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky geologických prací 01.07.1964
150/1964 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky surového dříví a tříslové kůry 01.07.1964
o1/c64/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1964
151/1964 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky farmaceutických výrobků, výrobků zdravotnické techniky, veterinárních biopreparátů a některých laboratorních přípravků 01.07.1964
152/1964 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných národním podnikem Zdravotnické zásobování ústavům národního zdraví 01.07.1964
153/1964 Sb. Usnesení předsednictva Národního shromáždění ČSSR o stanovení termínu voleb soudců Nejvyššího soudu, krajských soudů a soudců z povolání vojenských soudů 01.07.1964
154/1964 Sb. Vyhláška ministra-předsedy Ústřední komise lidové kontroly a statistiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojních početních prací 01.07.1964
155/1964 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se stanoví výjimka z ustanovení §43 lesního zákona 01.07.1964
156/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o vzájemné železniční dopravě 23.05.1964
157/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích 25.04.1964
158/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou 18.01.1964
159/1964 Sb. Vládní nařízení o udělování čestných titulů "zasloužilý člen České filharmonie" a "zasloužilý pracovník České filharmonie" 08.07.1964
160/1964 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby 08.07.1964
161/1964 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 08.07.1964
162/1964 Sb. Vyhláška Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o povinném zkoušení a kontrole výrobků a materiálů určených do oblasti se ztíženými klimatickými podmínkami 01.01.1965
163/1964 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 12.08.1964
164/1964 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 20. výročí Slovenského národního povstání 12.08.1964
165/1964 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o některých služebních poměrech vojáků 01.10.1964
166/1964 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o pedagogických fakultách 01.09.1964
167/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1962 Sb., o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu 01.01.1965
168/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Federativní republikou Kamerun 20.04.1964
o1/c70/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1965
o2/c70/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
169/1964 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vyhlašují Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev s doplňky a změnami přijatými VI. celostátním sjezdem jednotných zemědělských družstev 01.09.1964
170/1964 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o vypracování doplňků a změn stanov JZD, jejich schvalování a registraci 01.09.1964
171/1964 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Československé novinářské ceně 01.09.1964
172/1964 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti, kterou se vydává organizační a jednací řád Státní komise pro vědecké hodnosti 01.09.1964
173/1964 Sb. Vyhláška ministerstva stavebnictví, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních hmot, konstrukcí a dílců 01.10.1964
174/1964 Sb. Vyhláška Správy státních hmotných rezerv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv 01.07.1964
o1/c73/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c73/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1964
175/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce 18.05.1964
176/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské úmluvě o obchodní arbitráži 11.02.1964
o1/c74/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1964
o2/c74/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
177/1964 Sb. Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty 01.07.1964
178/1964 Sb. Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o sběru a výkupu vyřazených alkalických akumulátorových článků 01.10.1964
179/1964 Sb. Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství o zrušení vyhlášky č. 229/1957 Ú. l., o úpravě cen za práce, prováděné početními stroji 01.01.1965
o1/c75/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c75/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.09.1964
o3/c75/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1964
180/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou 02.07.1964
181/1964 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o základních skutečnostech tvořících státní tajemství 01.10.1964
o1/c76/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
182/1964 Sb. Usnesení Národního shromáždění Zásady dalšího prohloubení činnosti Národního shromáždění 01.10.1964
183/1964 Sb. Zákon o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění 01.10.1964
184/1964 Sb. Zákon, kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestných činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti, spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů 01.10.1964
185/1964 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 01.10.1964
186/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím 07.07.1964
187/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vytvoření a provozu společného parku nákladních vozů 20.08.1964
188/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou 10.04.1964
o1/c78/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
189/1964 Sb. Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o normách nezaviněných mank v organizacích vnitřního obchodu 19.10.1964
190/1964 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o paušálu cla a náhradní dávky za daň z obratu z věcí dovážených bez úplaty 01.11.1964
o1/c80/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1964
o2/c80/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
191/1964 Sb. Vyhláška Státní plánovací komise a ministerstva financí o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků 20.11.1964
o1/c81/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c81/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
192/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací 14.08.1964
193/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o letecké dopravě 24.07.1964
o1/c82/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
194/1964 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví o povinném hlášení živě a mrtvě narozeného plodu, úmrtí dítěte do sedmi dnů po porodu a úmrtí matky 01.01.1965
195/1964 Sb. Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o rozsahu pracovní činnosti potřebné pro zápočet kalendářního roku v důchodovém zabezpečení družstevních rolníků 01.01.1965
196/1964 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 10.12.1964
o1/c83/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
197/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel 01.01.1965
o1/c84/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c84/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c84/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1964
198/1964 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti o řízení při udělování vědeckých hodností 01.01.1965
199/1964 Sb. Vyhláška předsedy Československé akademie věd a ministra školství a kultury o výchově nových vědeckých pracovníků 01.01.1965
o1/c85/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
200/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou 15.09.1964
201/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o československé průvozní dopravě přes území Polské lidové republiky na úseku železniční trati mezi stanicemi Hrádek nad Nisou a Zittau 22.09.1964
o1/c86/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 13.12.1964
202/1964 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965 01.01.1965
203/1964 Sb. Zákon o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví 01.01.1965
204/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy 01.01.1965
205/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a pro generální opravy 01.01.1965
206/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou 16.09.1964
207/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních 02.08.1964
208/1964 Sb. Vyhláška ministra financí a generálního ředitele Státní banky československé o emisních a pokladních operacích 01.01.1965
209/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť 01.01.1965
210/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí o průkazech pro snížení daně ze mzdy a o některých dalších opatřeních v oboru této daně 31.12.1964
211/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o přepravním řádu sdružené přepravy kusových zásilek 01.04.1965
o1/c91/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c91/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Přesunout nahoru