Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1962 Sb. Zákon Slovenské národní rady o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů Slovenské národní rady 01.01.1962
2/1962 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v roce 1962 11.01.1962
o1/c1/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1962
o2/c1/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1962
o3/c1/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
3/1962 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory 01.03.1962
4/1962 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů 01.01.1962
5/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou 10.07.1961
6/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o mezinárodní dopravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR) 29.11.1961
7/1962 Sb. Vyhláška ústřední rady odborů, ministerstva zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o náhradách při úrazech a nemocech z povolání 01.02.1962
8/1962 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů, kterou se upravuje společné uplatňování nároků na náhradu nákladů léčebné péče, dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení a rozhodování o nich (vyhláška o regresních náhradách) 01.02.1962
9/1962 Sb. Vyhláška vedoucího Ústředního úřadu pro věci národních výborů o úplném znění zákona č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty
10/1962 Sb. Vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů, kterou se provádí zákon o hospodaření s byty 31.01.1962
11/1962 Sb. Vládní nařízení o prohloubení organizace řízení zemědělství národními výbory 01.03.1962
12/1962 Sb. Usnesení vlády, kterým se stanoví zásady pro rozmísťování mládeže a pro přijímání k dalšímu studiu 06.02.1962
13/1962 Sb. Vládní nařízení o nové organizaci Československého filmu 10.02.1962
14/1962 Sb. Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška o uzavírání hospodářských smluv na úseku nové techniky 01.02.1962
15/1962 Sb. Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady 10.02.1962
16/1962 Sb. Vyhláška ministerstva financí o řízení ve věcech daní a poplatků 28.02.1962
17/1962 Sb. Zákon o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky 01.03.1962
18/1962 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1962 01.03.1962
o1/c9/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1962
19/1962 Sb. Rozpočtový zákon na rok 1962 01.01.1962
20/1962 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění 02.03.1962
21/1962 Sb. Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav a plánované údržby silničních vozidel pro motorovou dopravu ve veřejných automobilových opravnách 15.03.1962
22/1962 Sb. Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady 01.03.1962
o1/c11/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
23/1962 Sb. Zákon o myslivosti 01.03.1962
24/1962 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy o zákonu o myslivosti 01.03.1962
25/1962 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře 01.03.1962
26/1962 Sb. Vyhláška ministra-předsedy Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky o ukládání kárných opatření a peněžitých náhrad orgány státní kontroly a statistiky 21.03.1962
o1/c13/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
27/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o přijímání a výměně absolventů vysokých škol, studentů a žáků odborných škol 23.05.1961
28/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky 11.09.1961
o1/c14/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
29/1962 Sb. Vládní nařízení o udělování státních cen Klementa Gottwalda 29.03.1962
30/1962 Sb. Vládní nařízení o státní novinářské ceně Václava Kopeckého 29.03.1962
31/1962 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se stanoví spotřební materiálové normy, ceny a finanční limity pro základní dietní jídla v závodním stravování 01.04.1962
32/1962 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků 01.04.1962
33/1962 Sb. Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků 01.04.1962
34/1962 Sb. Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o zásadách pro posuzování invalidity a částečné invalidity pro účely důchodového zabezpečení (pojištění) 01.04.1962
35/1962 Sb. Zákon o měrové službě 31.03.1962
36/1962 Sb. Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o zajišťování správnosti vybraných měřidel 31.03.1962
37/1962 Sb. Vyhláška předsednictva Slovenské národní rady o úhradě nákladů na udržování a obnovu kulturních památek 07.04.1962
38/1962 Sb. Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje 07.04.1962
39/1962 Sb. Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady 01.04.1962
o1/c18/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
40/1962 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků 17.04.1962
41/1962 Sb. Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu o hospodaření s odpadními tuky živočišného a rostlinného původu 17.04.1962
o1/c19/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 17.04.1962
42/1962 Sb. Vyhláška ministra dopravy a spojů o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů 25.04.1962
43/1962 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 25 Kčs a mincí po 1 haléři nového vzoru a stažení bankovek po 25 Kčs vzoru 1953 02.05.1962
44/1962 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje léčebný řád 01.04.1962
o1/c21/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
45/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ghana o leteckých službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území 14.03.1962
46/1962 Sb. Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii 10.05.1962
47/1962 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o začlenění Československé akademie zemědělských věd do Československé akademie věd 01.04.1962
o1/c24/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c24/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1962
o3/c24/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 16.05.1962
48/1962 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 24.05.1962
49/1962 Sb. Vyhláška ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi 24.05.1962
o1/c25/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
50/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou 22.03.1961
51/1962 Sb. Vládní vyhláška o podnikových institutech 30.05.1962
o1/c27/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.05.1962
52/1962 Sb. Vyhláška ministra všeobecného strojírenství o zkoušení a ověřování zbraní a střeliva pro civilní potřebu 01.07.1962
53/1962 Sb. Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně Přílohy I (Předpisy o látkách a předmětech vyloučených z přepravy nebo připuštěných k přepravě za zvláštních podmínek - RID) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 01.06.1962
o1/c28/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
54/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana 14.03.1962
55/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana 14.03.1962
56/1962 Sb. Vyhláška ministra vnitra o Pomocné stráži veřejné bezpečnosti 01.07.1962
57/1962 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se doplňuje příloha k vyhlášce č. 73/1961 Sb., o učebních oborech 03.07.1962
o1/c30/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
58/1962 Sb. Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o výkupu nadbytečných zásob hutních výrobků a o jejich plánovitém vracení do oběhu 05.07.1962
59/1962 Sb. Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru Hradec Králové, kterou se určuje další místní národní výbor stavebním úřadem 05.07.1962
60/1962 Sb. Vládní nařízení o udělování čestného odznaku "Za ochranu hranic ČSSR" 09.07.1962
61/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o rozšíření turistické oblasti a o změně jednotlivých ustanovení Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu, podepsané v Praze dne 6. září 1955 a pozměněné výměnou nót dne 20. května 1961 (vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 28. června 1956, č. 29/1956 Sb. a vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 4. července 1961 č. 80/1961 Sb.) 01.06.1962
62/1962 Sb. Zákon o propůjčování vyznamenání 11.07.1962
63/1962 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění §2 odst. 4 zákona o Státní plánovací komisi 11.07.1962
64/1962 Sb. Zákon, kterým se rozšiřuje působnost Státní energetické inspekce 14.07.1962
65/1962 Sb. Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 76/1961 Sb., kterou se provádějí ustanovení plynárenského zákona 14.07.1962
66/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních 19.04.1962
67/1962 Sb. Zákon o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav 01.01.1963
68/1962 Sb. Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav 01.01.1963
69/1962 Sb. Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek 01.08.1962
o1/c36/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c36/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
70/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou 07.06.1962
71/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afghánským královstvím 15.02.1962
72/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o státním občanství vdaných žen 04.07.1962
73/1962 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o inzerci v tisku 01.10.1962
74/1962 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o zákazu odstřelu koroptví v roce 1962 a 1963 01.08.1962
75/1962 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení vyhlášky č. 164/1953 Ú. l., o hořlavých kapalinách 01.08.1962
o1/c39/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
76/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o Antarktidě 14.06.1962
77/1962 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje a mění zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic 21.08.1962
78/1962 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic 21.08.1962
79/1962 Sb. Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje účinnost zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, na úsek stavební investiční výstavby JZD 21.08.1962
80/1962 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o rozšíření působnosti orgánů státní arbitráže na spory na úseku stavební investiční výstavby JZD 21.08.1962
o1/c41/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
81/1962 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o celním osvobození předmětů dovážených pro potřebu osob a orgánů požívajících výsad a imunit v Československé socialistické republice 01.09.1962
82/1962 Sb. Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky, kterou se provádí zákon o důchodové dani družstev a jiných organizací 01.01.1963
83/1962 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se doplňuje příloha k vyhlášce č. 73/1961 Sb., o učebních oborech 23.08.1962
o1/c42/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1962
84/1962 Sb. Vládní vyhláška o organizaci a působnosti užších komisí dávkových a užších komisí sociální péče 24.08.1962
85/1962 Sb. Vládní vyhláška o zavádění nových druhů spotřebního zboží do prodeje 28.08.1962
o1/c44/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
86/1962 Sb. Vyhláška Státní plánovací komise, kterou se mění a doplňuje vyhláška o metodice tvorby cen 01.09.1962
o1/c45/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
87/1962 Sb. Vládní nařízení o pedagogických institutech 01.09.1962
88/1962 Sb. Vyhláška ministerstva financí o zdaňování prémií a odměn 01.01.1963
89/1962 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
o1/c46/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
90/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958 04.01.1962
91/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních 08.07.1962
92/1962 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o úhradách za sbližování, vyvážení a odvoz dříví a kůry z lesa 01.09.1962
o1/c49/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
93/1962 Sb. Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů o státní službě pro drahé kovy 01.10.1962
94/1962 Sb. Usnesení vlády, kterým se provádí lesní zákon v oboru působnosti ministerstva národní obrany 05.10.1962
95/1962 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v roce 1963 05.10.1962
96/1962 Sb. Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady 05.10.1962
97/1962 Sb. Vyhláška ministerstva výstavby o dokumentaci, sledování a vyhodnocování experimentálních staveb 15.10.1962
98/1962 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o pracovních poměrech, výkonu služby a kárné odpovědnosti příslušníků veřejných požárních útvarů 01.11.1962
99/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Libanonskou republikou o leteckých službách 19.08.1962
100/1962 Sb. Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 7/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny 01.11.1962
101/1962 Sb. Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 8/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tepla 01.11.1962
102/1962 Sb. Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně a doplnění vyhlášky č. 14/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů 01.11.1962
103/1962 Sb. Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o úpravě prodeje přebytků zemědělských výrobků 31.10.1962
104/1962 Sb. Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o hospodárném využití lepenkových přepravních obalů 01.11.1962
105/1962 Sb. Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o prodloužení platnosti vyhlášky, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru 01.11.1962
106/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Marokem o letecké dopravě 19.10.1962
107/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích 01.08.1962
108/1962 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků 17.11.1962
o1/c57/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1962
109/1962 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění vyhláška o správních poplatcích 01.12.1962
o1/c58/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
110/1962 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 100 Kčs a mincí po 25 haléřích, 5 haléřích a 3 haléřích nového vzoru a o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1953 01.12.1962
111/1962 Sb. Vyhláška ministerstva výstavby o změně a doplnění vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací 01.12.1962
o1/c59/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.11.1962
112/1962 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 94/1961 Sb., o označování absolventů vysokých škol 01.09.1961
113/1962 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování cizinců, kteří absolvovali československé vysoké školy nebo získali československé vědecké hodnosti 01.12.1962
114/1962 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o státním odborném dozoru nad technickým stavem strojů používaných v zemědělství a nad bezpečností a ochranou zdraví při práci s těmito stroji 12.12.1962
115/1962 Sb. Vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů o změně vyhlášky č. 10/1962 Sb., kterou se provádí zákon o hospodaření s byty 12.12.1962
o1/c61/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c61/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c61/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
116/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali 11.10.1962
117/1962 Sb. Vyhláška ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 49/1962 Sb., o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizaci 01.01.1963
118/1962 Sb. Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Lokti do Sokolova 01.12.1962
o1/c63/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
119/1962 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu 01.01.1963
120/1962 Sb. Zákon o boji proti alkoholismu 27.12.1962
o1/c65/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
121/1962 Sb. Zákon o hospodářské arbitráži 01.01.1963
122/1962 Sb. Zákon o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci 28.12.1962
123/1962 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani 28.12.1962
124/1962 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani 28.12.1962
o1/c68/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
125/1962 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 29.12.1962
126/1962 Sb. Vládní nařízení, kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství 01.01.1963
127/1962 Sb. Vyhláška ministerstva výstavby, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a výkonů pro provádění zemědělské stavební investiční výstavby jednotných zemědělských družstev a společných družstevních podniků 01.01.1963
128/1962 Sb. Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě sazeb majetkových sankcí u dodávek pro investiční výstavbu 01.01.1963
129/1962 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o změně vyhlášky č. 160/1952 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě 01.01.1963
130/1962 Sb. Vyhláška ministra financí o státním příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu 30.12.1962
131/1962 Sb. Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určuje další městský národní výbor stavebním úřadem 01.12.1962
o1/c71/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
132/1962 Sb. Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o normách nezaviněných mank v organizacích vnitřního obchodu 30.12.1962
133/1962 Sb. Vyhláška ministerstva financí o hmotném zabezpečení účastníků školení v krátkodobých kursech pořádaných v oboru působnosti jednotlivých ústředních orgánů a národních výborů 01.01.1963
o1/c72/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.12.1962
Přesunout nahoru