Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1961 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o Státní plánovací komisi 24.01.1961
2/1961 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje statut Státní plánovací komise 24.01.1961
3/1961 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví statut Slovenské plánovací komise 24.01.1961
4/1961 Sb. Vyhláška místopředsedy vlády a předsedy Státní plánovací komise o úplném znění zákona č. 41/1959 Sb., o Státní plánovací komisi
5/1961 Sb. Vyhláška místopředsedy vlády a předsedy Státní plánovací komise o úplném znění vládního nařízení č. 44/1959 Sb., kterým se stanoví statut Státní plánovací komise
6/1961 Sb. Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 01.01.1961
7/1961 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem 26.09.1960
8/1961 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění 30.01.1961
o1/c2/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.01.1961
o2/c2/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1961
9/1961 Sb. Rozpočtový zákon na rok 1961 01.01.1961
o1/c3/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c3/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c3/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
10/1961 Sb. Vládní nařízení o udělování Československého řádu Bílého lva 06.02.1961
11/1961 Sb. Vyhláška ministra těžkého strojírenství o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory 06.02.1961
12/1961 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 120/1950 Sb., o právech a povinnostech státních zaměstnanců, o řízení ve věcech jejich pracovního poměru a o rozhodčích komisích 01.04.1961
13/1961 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o provádění rozhodčího řízení v pracovních sporech státních zaměstnanců 01.04.1961
14/1961 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o licenčních a jim podobných smlouvách uzavíraných s devizovými cizozemci k využívání vynálezů, patentů a výrobních nebo technologických postupů 21.02.1961
15/1961 Sb. Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 02.11.1960
16/1961 Sb. Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určují výkonné orgány dalších městských národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 01.03.1961
o1/c6/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 21.02.1961
o2/c6/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
17/1961 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu 01.03.1961
18/1961 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojních početních prací prováděných strojními početními stanicemi ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství 23.02.1961
19/1961 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o spolupráci na úseku veterinárním a o Smlouvě o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci a chorobami 12.09.1960
20/1961 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou 22.08.1960
21/1961 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o vydání československých pasů 01.03.1961
22/1961 Sb. Vyhláška Ústředního geologického úřadu a ministerstva financí o projektování, rozpočtování, plánování, financování, fakturování a placení geologických prací 01.04.1961
23/1961 Sb. Vyhláška Ústředního geologického úřadu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky průzkumných geologických prací 01.04.1961
24/1961 Sb. Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o poskytování provozních úvěrů obchodním organizacím 01.04.1961
25/1961 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění zákon č. 41/1953 Sb. 01.01.1961
26/1961 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění některá ustanovení zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů 22.03.1961
27/1961 Sb. Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určují výkonné orgány dalších městských národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 01.03.1961
o1/c12/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c12/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c12/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 22.03.1961
28/1961 Sb. Vyhláška ministra dopravy a spojů, jíž se vyhlašuje doplňující ustanovení Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM), vydané k zhospodárnění železniční dopravy soustředěním mezinárodní přepravy zboží na hospodárné cesty 01.04.1961
29/1961 Sb. Vyhláška ministerstva národní obrany, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a prototypů při vývoji vojenského materiálu 01.04.1961
30/1961 Sb. Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určují výkonné orgány dalších místních (městských) národních výborů v kraji stavebními úřady 01.04.1961
31/1961 Sb. Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění některá ustanovení zákona Slovenské národní rady o volbách do Slovenské národní rady 13.04.1961
32/1961 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o úpravě působnosti Československé obchodní komory a předmětu podnikání podniků Rapid a Polytechna 01.04.1961
o1/c14/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c14/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 13.04.1961
o3/c14/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
33/1961 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 25.04.1961
34/1961 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti, kterou se mění rozsah přípustnosti exekuce na pracovní odměnu osob, na nichž se vykonává trest odnětí svobody 01.05.1961
35/1961 Sb. Vyhláška ministra vnitra o služební přísaze příslušníků bezpečnostních sborů ministerstva vnitra 25.04.1961
36/1961 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou 24.03.1961
37/1961 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě některých otázek státního občanství 19.03.1961
38/1961 Sb. Zákon o místních lidových soudech 01.07.1961
39/1961 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o změně paušálního sazebníku náhradní dávky a cla při dovozu zboží bez úplaty 01.08.1961
40/1961 Sb. Zákon o obraně Československé socialistické republiky 02.05.1961
41/1961 Sb. Vládní nařízení o ubytování ozbrojených sil 02.05.1961
42/1961 Sb. Vládní nařízení o vyvlastnění k účelům obrany 02.05.1961
43/1961 Sb. Vyhláška ministra národní obrany a ministra vnitra o náhradě za ubytování ozbrojených sil 02.05.1961
44/1961 Sb. Vyhláška ministra financí o úpravě podmínek pro povolování výjimek ze způsobu provádění družstevní bytové výstavby podle §4 odst. 2 vyhlášky ministra financí č. 94/1959 Ú. l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby 06.05.1961
45/1961 Sb. Vyhláška Státního úřadu statistického o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci 01.01.1962
46/1961 Sb. Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru Hradec Králové, kterou se určují výkonné orgány dalších místních (městských) národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 01.05.1961
o1/c19/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c19/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
47/1961 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o komplexním průzkumu půd v Československé socialistické republice 16.05.1961
o1/c20/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c20/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
48/1961 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o poskytování některých dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení občanům, kteří se účastní přípravy k obraně Československé socialistické republiky 02.05.1961
o1/c21/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c21/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1961
o3/c21/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c21/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
49/1961 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vyhlašují Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev 05.06.1961
50/1961 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o vypracování vlastních stanov JZD, jejich schvalování a registraci 05.06.1961
51/1961 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou 24.03.1961
o1/c23/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
52/1961 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím 02.05.1961
53/1961 Sb. Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady 01.06.1961
54/1961 Sb. Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady 01.06.1961
55/1961 Sb. Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady 02.05.1961
o1/c24/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c24/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 23.06.1961
56/1961 Sb. Zákon o zřízení Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky 26.06.1961
57/1961 Sb. Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o nákupu prázdných konservárenských sklenic 30.06.1961
58/1961 Sb. Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o hospodárném a účelném budování uskladňovacího zařízení a veřejných čerpacích stanic pro pohonné látky 01.07.1961
59/1961 Sb. Vyhláška ministra výstavby, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na ministerstvo vnitra 01.07.1961
60/1961 Sb. Zákon o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku 01.07.1961
61/1961 Sb. Vyhláška ministra vnitra o blokovém řízení 01.07.1961
62/1961 Sb. Zákon o organizaci soudů 06.07.1961
63/1961 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydává volební řád pro volby soudců okresních soudů 06.07.1961
64/1961 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti o náhradách příslušejících soudcům, kteří svou funkci vykonávají vedle svého zaměstnání 06.07.1961
65/1961 Sb. Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 01.09.1961
66/1961 Sb. Zákon o veterinární péči 01.10.1961
67/1961 Sb. Zákon o zrušení daně z výkonů 01.01.1962
68/1961 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti o nostrifikaci vědeckých hodností nabytých v zahraničí 01.09.1961
o1/c30/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
69/1961 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou 08.06.1961
70/1961 Sb. Vyhláška ministra financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška o hmotných podnětech na zvýšení efektivnosti investiční výstavby 15.07.1961
71/1961 Sb. Směrnice ministerstva financí, kterými se doplňují směrnice o odměnách a přirážkách za zhospodárnění, zkvalitnění a zrychlení investiční výstavby 15.07.1961
72/1961 Sb. Vládní vyhláška o zřizování jeslí a mateřských škol ve společných budovách 01.01.1962
73/1961 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o učebních oborech 25.07.1961
74/1961 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o pronájmu a používání silničních vozidel pro motorovou dopravu 01.08.1961
75/1961 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra, jíž se mění vyhláška č. 6/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o hlášení pobytu občanů Československé socialistické republiky 01.08.1961
76/1961 Sb. Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádějí ustanovení plynárenského zákona 01.08.1961
77/1961 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře 01.08.1961
78/1961 Sb. Vyhláška ministra financí o změně úpravy finančního hospodaření některých hospodářských organizací 01.01.1962
79/1961 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím 04.05.1961
80/1961 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o rozšíření turistické oblasti a o změně jednotlivých ustanovení Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu, podepsané v Praze dne 6. září 1955 (vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 28. června 1956, č. 29 Sb.) 20.05.1961
81/1961 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou 03.05.1961
o1/c37/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1961
o2/c37/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
82/1961 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb. 01.08.1961
83/1961 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o úkolech orgánů Revolučního odborového hnutí a národních výborů při výkonu dozoru a péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci 01.09.1961
84/1961 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o leteckých službách 07.06.1961
85/1961 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústředního úřadu pro věci národních výborů 23.08.1961
86/1961 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Vysoké stranické škole - Institutu společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa 01.09.1961
87/1961 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o přičlenění Státní arbitráže Československé socialistické republiky k předsednictvu vlády 23.08.1961
o1/c41/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
88/1961 Sb. Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny 01.01.1961
89/1961 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví o zdravotní péči o tělesnou výchovu 01.09.1961
o1/c42/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 10.08.1961
o2/c42/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
90/1961 Sb. Vyhláška Ústředního geologického úřadu a Ústředního báňského úřadu o odpisech bilančních zásob ložisek nerostných surovin 05.09.1961
91/1961 Sb. Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určují další městské (místní) národní výbory stavebními úřady
92/1961 Sb. Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady 01.08.1961
o1/c43/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
93/1961 Sb. Vládní nařízení o spotřebitelských radách 08.09.1961
94/1961 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování absolventů vysokých škol 01.09.1961
o1/c44/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
95/1961 Sb. Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o podmínkách odborné způsobilosti pro provádění a řízení montáže a údržby elektrických zařízení, hromosvodů a antén 01.10.1961
96/1961 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydává statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě 22.09.1961
97/1961 Sb. Vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů o názvech obcí, označování ulic a číslování domů 22.09.1961
98/1961 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 28.09.1961
99/1961 Sb. Zákon o státní kontrole, statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence 28.09.1961
100/1961 Sb. Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a rumunskými osobami 28.09.1961
o1/c47/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
101/1961 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradě mzdy při vojenském cvičení 01.09.1961
102/1961 Sb. Vládní nařízení o úpravě působnosti národních výborů podle předpisů o využití nerostného bohatství 29.09.1961
103/1961 Sb. Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Pardubicích do Trutnova 01.10.1961
104/1961 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se provádí zákon o umělém přerušení těhotenství 01.10.1961
105/1961 Sb. Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění a doplňuje seznam nemocí z povolání 30.09.1961
r1/c49/1961 Sb. Úřední sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
106/1961 Sb. Vládní usnesení, kterým se stanoví zásady pro zabezpečení práce žáků a studentů ve výrobě 01.09.1961
107/1961 Sb. Vládní vyhláška o pracovních úlevách a o hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání, na některých vysokých školách a na večerních universitách marxismu-leninismu 05.10.1961
108/1961 Sb. Vládní nařízení o zřízení University 17. listopadu v Praze 01.09.1961
109/1961 Sb. Zákon Slovenské národní rady o muzeích a galeriích 11.10.1961
110/1961 Sb. Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění zákon Slovenské národní rady o jednacím a pracovním řádu Slovenské národní rady 11.10.1961
111/1961 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o provozování pomocné a přidružené výroby v jednotných zemědělských družstvech a o provádění prací a služeb jednotnými zemědělskými družstvy 14.10.1961
112/1961 Sb. Vyhláška Státní plánovací komise o určování palivových základen pro spotřebiče pevných, kapalných nebo plynných paliv 15.10.1961
113/1961 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí 19.10.1961
114/1961 Sb. Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o pobídkových fondech pracujících 01.01.1962
115/1961 Sb. Vyhláška ministerstva financí o vydání nových kolkových známek 20.10.1961
116/1961 Sb. Dohoda mezi ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a spolkovým ministerstvem financí Rakouské republiky o spolupráci v oboru celnictví 01.08.1961
117/1961 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o veterinárních opatřeních při dovozu, vývozu a průvozu zvířat, surovin a výrobků živočišného původu 22.06.1961
118/1961 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o registraci pracovních úrazů 01.01.1962
119/1961 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra, jíž se doplňuje vyhláška č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech 01.01.1962
o1/c57/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
120/1961 Sb. Vládní nařízení o změně vládního nařízení č. 30/1958 Sb., kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady) 10.11.1961
121/1961 Sb. Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, jíž se doplňuje vyhláška č. 55/1960 Sb., kterou se upravují některé povinnosti výrobců a provozovatelů parních kotlů (parních generátorů) a jiných tlakových nádob a mění některé předpisy o bezpečnosti a hospodárnosti těchto technických zařízení 10.11.1961
122/1961 Sb. Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady 01.11.1961
o1/c58/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 03.11.1961
123/1961 Sb. Vyhláška Ústředního geologického úřadu o registraci geologických prací a o shromažďování a evidenci jejich výsledků 14.11.1961
124/1961 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o střelných zbraních a střelivu 01.01.1962
o1/c60/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
125/1961 Sb. Vyhláška ministerstva financí o převzetí některých rumunských cenných papírů československým státem 23.11.1961
126/1961 Sb. Vyhláška ministerstva financí o přihláškách k náhradě za majetky v Rumunské lidové republice podle zákona č. 100/1961 Sb. 23.11.1961
127/1961 Sb. Vyhláška ministerstva financí o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č. 100/1961 Sb., týkajících se Rumunské lidové republiky 23.11.1961
128/1961 Sb. Vyhláška ministerstva financí o přihlášení některých závazků vůči československému státu týkajících se Rumunské lidové republiky 23.11.1961
129/1961 Sb. Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o prodloužení platnosti vyhlášky, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru 01.11.1961
130/1961 Sb. Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o povinném odvádění a využití upotřebených minerálních (mazacích) olejů 01.01.1962
131/1961 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 10 Kčs, státovek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 haléřích nového vzoru 01.12.1961
132/1961 Sb. Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se doplňují a mění základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky ministerstva potravinářského průmyslu podnikům státního velkoobchodu a jiným odběratelům 01.01.1962
133/1961 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o kulturní spolupráci 08.08.1961
134/1961 Sb. Vyhláška ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství o neúčinnosti předpisů o hlavních (vedoucích) účetních a o organizaci účetní služby pro jednotná zemědělská družstva 01.12.1961
o1/c63/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.11.1961
135/1961 Sb. Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) 07.12.1961
136/1961 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) 07.12.1961
137/1961 Sb. Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně Přílohy VII (Mezinárodní řád o přepravě soukromých vozů - RIP) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 01.01.1962
138/1961 Sb. Usnesení národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění 07.12.1961
139/1961 Sb. Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě dodávek elektřiny ve velkém pro období od 1. prosince 1961 do 31. března 1962 01.12.1961
140/1961 Sb. Trestní zákon 01.01.1962
141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 01.01.1962
142/1961 Sb. Zákon o kárné odpovědnosti soudců z povolání 11.12.1961
o1/c67/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
143/1961 Sb. Zákon o domovní dani 01.01.1962
144/1961 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 143/1961 Sb., o domovní dani 01.01.1962
145/1961 Sb. Zákon o dani z příjmů obyvatelstva 01.01.1962
146/1961 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva 01.01.1962
147/1961 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodaření s byty 14.12.1961
148/1961 Sb. Vládní nařízení o zaopatřovacím příspěvku při vojenském cvičení vykonávaném členy jednotných zemědělských družstev a umělci 27.12.1961
149/1961 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o nákupu, zadávání a prodeji děl výtvarných umění a o některých jiných opatřeních v oboru výtvarných umění 01.01.1962
150/1961 Sb. Zákon o náhradách při úrazech a nemocech z povolání 01.02.1962
151/1961 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti a generálního prokurátora o rejstříku trestů 01.01.1962
152/1961 Sb. Vyhláška ministerstva výstavby o změně vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací 01.12.1961
153/1961 Sb. Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně šířky ochranného pásma elektrického vedení vysokého napětí 01.01.1962
o1/c71/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
154/1961 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči 01.01.1962
o1/c72/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c72/1961 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.12.1961
Přesunout nahoru