Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1960 Sb. Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se upravují sazby za odběr jalové elektřiny 01.01.1960
2/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecné úmluvě o autorském právu 06.01.1960
3/1960 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o doplnění vyhlášky ministerstva informací a osvěty č. 39/1951 Ú. l. I, kterou se vydávají tiskové předpisy 29.01.1960
4/1960 Sb. Vyhláška ministerstva financí o osvobození budov sloužících kulturním účelům od domovní daně 01.01.1960
5/1960 Sb. Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 01.01.1960
6/1960 Sb. Vyhláška rady Krajského národního výboru v Prešově, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 01.01.1960
7/1960 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství o ochraně zemědělského půdního fondu 02.02.1960
8/1960 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení studentů a žáků při výrobní práci v závodech 09.02.1960
9/1960 Sb. Vyhláška Ústředního svazu výrobních družstev o úkolech orgánů výrobního družstevnictví při výkonu dozoru nad bezpečností při práci 09.02.1960
10/1960 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o poskytování příspěvku vedením závodu na úhradu nákladů činnosti základní organizace Revolučního odborového hnutí 23.02.1960
11/1960 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti, kterou se vydává organizační a jednací řád Státní komise pro vědecké hodnosti 01.12.1959
12/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Světové poštovní úmluvě a ujednáních sjednaných v Ottawě dne 3. října 1957 01.04.1959
13/1960 Sb. Rozpočtový zákon na rok 1960 01.01.1960
14/1960 Sb. Zákon Slovenské národní rady o rozpočtu Slovenska na rok 1960 01.01.1960
15/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o změně vyhlášky o hospodářských vztazích při provádění dovozu zboží 15.03.1960
16/1960 Sb. Ústřední sdělení z ministerstva zahraničních věcí 11.03.1960
17/1960 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 7/1954 Sb., o oběhu zákonných peněz 01.04.1960
18/1960 Sb. Vyhláška ministerstva financí o náhradách výdajů při zahraničních pracovních cestách 01.04.1960
19/1960 Sb. Vyhláška ministra dopravy, kterou se mění vyhláška ministra dopravy č. 210/1958 Ú. l., o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusů 01.03.1960
o1/c8/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c8/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 22.03.1960
20/1960 Sb. Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o péči o osoby se změněnou pracovní schopností 01.04.1960
o1/c9/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c9/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c9/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 24.03.1960
o4/c9/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c9/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 24.03.1960
o6/c9/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
21/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky 01.12.1959
22/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví 23.12.1959
23/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Sjednocenou arabskou republikou o leteckých službách 25.10.1959
24/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou 20.12.1959
25/1960 Sb. Vyhláška ministerstev zdravotnictví a zemědělství o ochranných opatřeních v brucelózních stájích a izolátech 01.04.1960
26/1960 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství o chytání ondatry pižmové a sběru jejích kožek 01.04.1960
27/1960 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o změně a doplnění vyhlášky č. 9/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiodických publikací 01.04.1960
o1/c11/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1960
o2/c11/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
28/1960 Sb. Vládní nařízení o dodatkové dovolené zaměstnanců 01.01.1960
29/1960 Sb. Vyhláška ministra školství a kultury, kterou se vydává statut fakulty - institutu národohospodářského plánování na Vysoké škole ekonomické v Praze 04.04.1960
30/1960 Sb. Vyhláška Úřadu pro normalizaci, kterou se mění a doplňuje vyhláška o státní službě pro míry a váhy 04.04.1960
31/1960 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se vydává letecký přepravní řád 05.04.1960
32/1960 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství o výkupu surového dříví a o mimořádném zásobování dřívím 05.04.1960
33/1960 Sb. Vyhláška ministerstva financí o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č. 38/1959 Sb., týkajících se Polské lidové republiky 08.04.1960
34/1960 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství o povinnostech vlastníků (uživatelů) meliorovaných pozemků při provozu a udržování rozvodné závlahové sítě a odvodňovací, drenážní a drobné odpadové sítě melioračních staveb zrušených vodních družstev a o provozu a udržování těchto částí melioračních staveb 08.04.1960
35/1960 Sb. Ústavní zákon o změně ústavního zákona o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a ústavního zákona o národních výborech 11.04.1960
36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu 11.04.1960
37/1960 Sb. Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění 11.04.1960
38/1960 Sb. Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění zákon Slovenské národní rady o volbách do Slovenské národní rady 11.04.1960
39/1960 Sb. Zákon o volbách do národních výborů 11.04.1960
40/1960 Sb. Zákon o provedení nové územní organizace soudů 11.04.1960
41/1960 Sb. Nařízení o sídlech a obvodech lidových soudů a sídlech a obvodech krajských soudů 11.04.1960
42/1960 Sb. Nařízení o sídlech a územních obvodech státních notářství 11.04.1960
43/1960 Sb. Vládní vyhláška o provádění projektových, vědeckovýzkumných, uměleckých a jiných prací na vysokých a průmyslových školách pro socialistické organizace 19.04.1960
44/1960 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú. l., o úpravě autorských odměn za literární díla, ve znění pozdějších předpisů 19.04.1960
45/1960 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/1957 Ú. l., o řádu plavební bezpečnosti na vnitrozemních vodách 15.04.1960
46/1960 Sb. Vyhláška Státního výboru pro výstavbu o lhůtách pro odevzdání projektové dokumentace staveb 01.05.1960
47/1960 Sb. Vyhláška ministra financí a Státní plánovací komise o změně vyhlášky ministra financí č. 94/1959 Ú. l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby 27.04.1960
48/1960 Sb. Vyhláška ministra financí o stažení státovek po 1 Kčs vzoru 1953 27.04.1960
49/1960 Sb. Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 144/1953 Ú. l., kterou se stanoví jednotné všeobecné ceny pro prodej elektřiny v drobném 24.04.1960
50/1960 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení spisovatelů, hudebních skladatelů, výtvarných umělců, architektů, vědeckých badatelů, výkonných umělců a artistů 01.05.1960
51/1960 Sb. Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo obvodního báňského úřadu v Plzni do Stodu 20.04.1960
o1/c18/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c18/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
52/1960 Sb. Vládní nařízení o zrušení Státního výboru pro výstavbu 01.05.1960
53/1960 Sb. Vyhláška Státního výboru pro výstavbu o podmínkách pro používání provozně nevyzkoušených strojů a zařízení při projektování nových staveb 01.05.1960
o1/c19/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c19/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c19/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c19/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
54/1960 Sb. Rozhodnutí presidenta republiky a vlády Republiky československé o amnestii 10.05.1960
o1/c20/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
55/1960 Sb. Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se upravují některé povinnosti výrobců a provozovatelů parních kotlů (parních generátorů) a jiných tlakových nádob a mění některé předpisy o bezpečnosti a hospodárnosti těchto technických zařízení 21.05.1960
56/1960 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o úhradě nákladů na udržování a obnovu kulturních památek 21.05.1960
57/1960 Sb. Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 01.05.1960
58/1960 Sb. Vyhláška rady Krajského národního výboru v Liberci, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 01.04.1960
59/1960 Sb. Úřední sdělení z ministerstva školství a kultury o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 44/1960 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú. l., o úpravě autorských odměn za literární díla, ve znění pozdějších předpisů 21.05.1960
60/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o leteckých dopravních službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území 15.01.1960
61/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Indickou republikou o kulturní spolupráci 10.02.1960
o1/c22/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 24.05.1960
62/1960 Sb. Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o renovaci nevratných dřevěných obalů 01.06.1960
63/1960 Sb. Vyhláška předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje 12.06.1960
64/1960 Sb. Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění vyhláška o povinnostech zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení pro účely sociálního zabezpečení 26.05.1960
65/1960 Sb. Zákon o národních výborech 12.06.1960
66/1960 Sb. Vládní nařízení o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů 12.06.1960
67/1960 Sb. Zákon o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon) 01.01.1961
68/1960 Sb. Vládní nařízení o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami 10.06.1960
69/1960 Sb. Vyhláška rady Krajského národního výboru v Jihlavě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji, stavebními úřady prvního stupně 01.07.1960
70/1960 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o zajištění pohotovosti hasících zařízení 15.06.1960
71/1960 Sb. Vládní nařízení o rozšíření pravomoci a odpovědnosti národních výborů a o uspořádání a činnosti jejich orgánů 13.06.1960
72/1960 Sb. Vyhláška ministerstev zdravotnictví a vnitra o omamných látkách 01.07.1960
73/1960 Sb. Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství o náhradách za odběr povrchové vody 01.01.1962
74/1960 Sb. Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra lesů a dřevařského průmyslu č. 58/1954 Ú. l., o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi 01.01.1962
75/1960 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích 18.06.1960
76/1960 Sb. Vládní nařízení o jednorázovém státním příspěvku na snížení dluhů ze stavební obnovy rodinných domků a zemědělských usedlostí a z jejich výstavby ve dvouletce 18.06.1960
77/1960 Sb. Vyhláška ministerstev zemědělství a potravinářského průmyslu o zpracování zrnin ve mzdě a míchání krmiv 01.07.1960
78/1960 Sb. Vládní vyhláška o rozpočtovém řádu národních výborů 01.07.1960
79/1960 Sb. Vládní nařízení o pravomoci a odpovědnosti Národního výboru hlavního města Prahy a obvodních národních výborů v Praze 23.06.1960
80/1960 Sb. Vyhláška rady Krajského národního výboru v Jihlavě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 01.07.1960
81/1960 Sb. Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 01.07.1960
82/1960 Sb. Vládní nařízení o opravě vládního nařízení č. 34/1959 Sb., kterým se upravuje udělování čestného titulu "Hrdina socialistické práce" 18.06.1959
83/1960 Sb. Nařízení ministra dopravy o změně a doplnění řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje 24.06.1960
84/1960 Sb. Nařízení ministra dopravy o změně Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 a o změně Mezinárodní úmluvy o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25. října 1952 01.07.1960
o1/c32/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
85/1960 Sb. Vládní vyhláška o provedení sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 1961 27.06.1960
86/1960 Sb. Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o řízení rozvoje oboru technických plynů 01.07.1960
87/1960 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury a ministerstva vnitra o zavedení bezpečného filmu 01.07.1960
88/1960 Sb. Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů, kterou se mění vyhláška č. 123/1955 Ú. l., o státní službě pro drahé kovy 01.07.1960
89/1960 Sb. Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství o tvorbě cen a prodeji ojetých osobních automobilů 01.07.1960
90/1960 Sb. Vyhláška pověřenectva financí o přenesení některých úkolů bývalého Fondu národní obnovy v Bratislavě na výkonné orgány některých okresních národních výborů 01.07.1960
91/1960 Sb. Vládní nařízení o správním řízení 01.07.1960
92/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou 25.04.1960
o1/c36/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 05.07.1960
93/1960 Sb. Nařízení ministra školství a kultury o označování absolventů studijních oborů technická a jaderná fyzika a jaderné inženýrství 15.06.1960
94/1960 Sb. Vyhláška ministra financí o poskytování záloh jednotným zemědělským družstvům na plánované tržby za dodávky zemědělských výrobků 07.07.1960
95/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se upravuje předmět podnikání některých podniků zahraničního obchodu 01.07.1960
o1/c37/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c37/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
96/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou 28.04.1960
97/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních 28.05.1960
98/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o jednotném celním závěrovém řádu pro labské lodě 05.05.1960
99/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o pohraničním styku 12.04.1960
100/1960 Sb. Ústava Československé socialistické republiky 11.07.1960
101/1960 Sb. Zákon o sloučení některých ministerstev, o převedení řízení vodního hospodářství do působnosti ministerstva zemědělství a o změně názvu ministerstva stavebnictví 11.07.1960
102/1960 Sb. Vládní nařízení o zrušení oblastních orgánů státní správy na Slovensku a plavební správy v Praze 11.07.1960
103/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci 01.07.1960
104/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení podniku Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav 01.07.1960
105/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě 01.07.1960
106/1960 Sb. Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o hospodaření kovovým odpadem 11.07.1960
107/1960 Sb. Zákon o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění 12.07.1960
108/1960 Sb. Zákon o určení úseků státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady 12.07.1960
109/1960 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění 13.07.1960
110/1960 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945 č. 57 Sb., o platech členů vlády 01.07.1960
111/1960 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradách poslanců Národního shromáždění 01.07.1960
112/1960 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků 01.08.1960
113/1960 Sb. Zákon Slovenské národní rady o jednacím a pracovním řádu Slovenské národní rady 14.07.1960
114/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou 15.06.1960
o1/c45/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
115/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci 13.04.1960
o1/c46/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1960
116/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení 01.07.1960
117/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou republikou a Sjednocenou arabskou republikou 23.04.1960
118/1960 Sb. Vyhláška ministerstva financí a Státní plánovací komise o zajištění prostředků na údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci nájemních obytných domů 12.08.1960
119/1960 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 245/1953 Ú. l., o výrobě, výkupu a výdeji osiva a sadby z množitelských ploch vyňatých z dodávkové povinnosti, ve znění vyhlášky č. 132/1955 Ú. l. 15.08.1960
o1/c48/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c48/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
120/1960 Sb. Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol 01.09.1960
121/1960 Sb. Vládní nařízení o stanovení doby trvání základní služby absolventů vysokých škol, zařazených do vojenské přípravy na těchto školách 18.08.1960
122/1960 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů a ministerstva financí o poskytování prostředků a o uhrazování nákladů na činnost základních organizací Revolučního odborového hnutí v organizacích státního socialistického sektoru 18.08.1960
123/1960 Sb. Vyhláška ministra financí o finančních zdrojích některých hospodářských organizací státního socialistického sektoru a o úhradě jejich ztrát 01.01.1961
124/1960 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění vládní nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy 23.08.1960
125/1960 Sb. Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se stanoví obvody a působnost obvodních báňských úřadů 23.08.1960
126/1960 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy k úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů 23.08.1960
127/1960 Sb. Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o uzavírání hospodářských smluv o provádění průzkumných, projektových, vědeckovýzkumných, uměleckých a jiných prací na vysokých a průmyslových školách pro socialistické organizace 01.09.1960
128/1960 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o důchodové dani družstev a jiných organizací 01.01.1961
129/1960 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví o změně vyhlášky, kterou se provádí zákon o umělém přerušení těhotenství 01.09.1960
130/1960 Sb. Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu o výměně starých poukázek na chléb za nové poukázky 10.09.1960
131/1960 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 67/1959 Ú. l., o učebních oborech 01.09.1960
132/1960 Sb. Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o změně směrnic Státní banky československé č. 140/1958 Ú. l., o financování a kontrole reprodukce základních fondů organizací státního socialistického sektoru a o poskytování investičních úvěrů těmto organizacím Státní bankou československou 06.09.1960
133/1960 Sb. Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky č. 205/1958 Ú. l., kterou se provádí vládní nařízení o správě národního majetku 01.10.1960
134/1960 Sb. Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky č. 206/1958 Ú. l., o úplatném nabývání věcí od soukromníků organizacemi socialistického sektoru 01.10.1960
135/1960 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se vydávají za účelem dodatkové dovolené zaměstnanců seznamy některých druhů prací a pracovišť 10.09.1960
o1/c54/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 10.09.1960
136/1960 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o Státní vodohospodářské inspekci 20.09.1960
137/1960 Sb. Vyhláška ministerstva financí o převzetí některých polských cenných papírů československým státem 20.09.1960
138/1960 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích 01.01.1961
139/1960 Sb. Vládní nařízení o udělování státních cen Klementa Gottwalda 28.09.1960
140/1960 Sb. Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o pověření rozhodováním některých sporů patřících před Státní arbitráž Československé socialistické republiky 01.10.1960
141/1960 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají pravidla silničního provozu 01.01.1961
142/1960 Sb. Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o poskytování provozních úvěrů a uplatňování sankcí 01.01.1961
143/1960 Sb. Vyhláška ministra výstavby, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na orgány ministerstva národní obrany 01.10.1960
144/1960 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o provozování pomocné a přidružené výroby v jednotných zemědělských družstvech a o jejich vzájemné spolupráci 10.10.1960
145/1960 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1959 Ú. l., o dodávkách samovazačových motouzů, o výdeji provázkových povřísel, o vrácení použitých samovazačových motouzů a o jejich cenách 10.10.1960
o1/c59/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1960
146/1960 Sb. Zákon Slovenské národní rady o náhradách poslanců Slovenské národní rady a o platech předsedy, místopředsedů a pověřenců Slovenské národní rady 01.07.1960
147/1960 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o přenesení finanční na účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem 13.10.1960
148/1960 Sb. Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady prvého stupně 01.10.1960
149/1960 Sb. Vyhláška Státní plánovací komise, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 152/1959 Ú. l., o dokumentaci staveb 15.10.1960
150/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní komory 20.10.1960
o1/c61/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c61/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
151/1960 Sb. Vládní vyhláška o organizaci a působnosti posudkových komisí sociálního zabezpečení 25.10.1960
o1/c62/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
152/1960 Sb. Vyhláška ministra financí o finančních zdrojích hospodářských organizací řízených národními výbory a o úhradě jejich ztrát 01.01.1961
153/1960 Sb. Vyhláška ministerstva chemického průmyslu, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru 01.11.1960
o1/c63/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 27.10.1960
154/1960 Sb. Vládní vyhláška o podnikových fondech pracujících 01.01.1961
155/1960 Sb. Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o zavedení bilanční gesce u normovaných šroubů a matic 04.11.1960
156/1960 Sb. Vyhláška Úřadu pro normalizaci, kterou se vyhlašuje nový druh technických norem (oborové normy) 01.01.1961
157/1960 Sb. Vyhláška ministra financí o uvolňování a kontrole mzdových fondů Státní bankou československou 01.01.1961
158/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemné spolupráci na úseku báňské záchranné služby 17.05.1960
159/1960 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušují některé prováděcí předpisy k zákonu č. 85/1952 Sb., o pojišťovnictví 01.01.1961
160/1960 Sb. Vyhláška ministerstva financí o správních poplatcích 01.01.1961
161/1960 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušují některé místní poplatky a upravují předpisy o místním poplatku ze psů 01.01.1961
162/1960 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva financí č. 243/1953 Ú. l. (č. 285/1953 Ú. v.), o účasti Státní pojišťovny na zábranné péči proti škodám 01.01.1961
163/1960 Sb. Zákon o státním znaku a o státní vlajce 21.11.1960
164/1960 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 21.11.1960
165/1960 Sb. Zákon o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky 01.01.1961
166/1960 Sb. Zákon o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon) 01.01.1961
167/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím 11.05.1960
168/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou etiopskou vládou a o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím 11.05.1960
169/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice-voda (MŽVS) 02.08.1960
170/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou 02.09.1959
o1/c73/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
171/1960 Sb. Vyhláška vlády Československé republiky a Ústřední rady odborů o závodním stravování 01.01.1961
o1/c74/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
172/1960 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o inseminaci hospodářských zvířat 01.01.1961
173/1960 Sb. Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 01.09.1960
174/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou 14.09.1960
175/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské úmluvě o silničních značkách 10.08.1960
176/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací, udělených na základě těchto pravidel 11.07.1960
177/1960 Sb. Vyhláška ministerstva financí, ministerstva výstavby a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o hmotné zainteresovanosti při vypracování typových podkladů 01.01.1961
178/1960 Sb. Vyhláška ministerstva financí o opatřeních na ochranu čistoty ovzduší 01.01.1961
179/1960 Sb. Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Teplicích do Duchcova 10.12.1960
180/1960 Sb. Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o uvolňování a kontrole osobních nákladů (výdajů) mimo mzdový fond 01.01.1961
181/1960 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1961 17.12.1960
182/1960 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o bezpečnosti práce při obsluze hospodářských zvířat 19.12.1960
183/1960 Sb. Vyhláška presidenta Československé akademie věd a ministra školství a kultury o organizaci výchovy nových vědeckých pracovníků 01.01.1961
184/1960 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení zaměstnanců pověřených činností v zahraničí 01.01.1961
185/1960 Sb. Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky ministerstva potravinářského průmyslu podnikům státního velkoobchodu a jiným odběratelům 01.01.1961
186/1960 Sb. Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) 28.12.1960
187/1960 Sb. Vyhláška ministra financí o provádění pokladních operací 01.01.1961
188/1960 Sb. Vyhláška ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi 01.01.1961
o1/c83/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
189/1960 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů 30.12.1960
190/1960 Sb. Vyhláška ministra vnitra o úplném znění vládního nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů 30.12.1960
191/1960 Sb. Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců 01.01.1961
192/1960 Sb. Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu o změně vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu 01.01.1961
193/1960 Sb. Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, kterou se zrušuje vyhláška č. 80/1953 Ú. l., o náhradách za výkony při provádění odborně technického dozoru 01.01.1961
194/1960 Sb. Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 01.01.1961
195/1960 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 175/1959 Ú. l., o výkupních cenách zemědělských výrobků 01.01.1961
o1/c85/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 31.12.1960
o2/c85/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c85/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 31.12.1960
o4/c85/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1961
o5/c85/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 31.12.1960
o6/c85/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.12.1960
o7/c85/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Přesunout nahoru