Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1959 Sb. Vládní nařízení o ochraně proti zavlečení a rozšiřování škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu 01.02.1959
2/1959 Sb. Nařízení ministra dopravy o změně Přílohy I k mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 01.01.1959
3/1959 Sb. Vládní nařízení o zřízení Státního výboru pro rozvoj techniky 20.02.1959
4/1959 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vypořádání nevyřízených majetkových otázek 09.01.1959
5/1959 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 28.02.1959
6/1959 Sb. Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa zriaďuje Ľudový súd Bratislava-okolie a vymedzuje jeho pôsobnosť 01.03.1959
7/1959 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o prodloužení prioritních lhůt v oboru vynálezů a ochranných známek 16.12.1958
8/1959 Sb. Zákon, kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky 01.01.1959
9/1959 Sb. Rozpočtový zákon na rok 1959 01.01.1959
10/1959 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o soudních poplatcích 01.04.1959
11/1959 Sb. Vládní nařízení o změně působnosti v oboru dovozu a vývozu drahých kovů pro průmyslové, technické nebo spotřební účely 01.03.1959
12/1959 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o vodním hospodářství 14.03.1959
13/1959 Sb. Vyhláška ministra energetiky a vodního hospodářství o úplném znění zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství 24.03.1959
14/1959 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o vodním hospodářství 24.03.1959
15/1959 Sb. Vládní nařízení o opatřeních týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru 25.03.1959
16/1959 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 01.04.1959
17/1959 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení 01.04.1959
18/1959 Sb. Zákon o některých změnách v sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil 01.04.1959
19/1959 Sb. Vládní nařízení o úpravě nároků na starobní důchod po dobu zaměstnání 01.06.1959
20/1959 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 56/1956 Sb., o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících 01.04.1959
21/1959 Sb. Vládní nařízení o změně sídla a názvu Okresního národního výboru Praha-východ 10.04.1959
22/1959 Sb. Nařízení ministra financí o soudních poplatcích 01.05.1959
23/1959 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytyčení státních hranic 14.02.1959
24/1959 Sb. Vládní nařízení o úkolech orgánů státních správy a podniků v péči o absolventy vysokých škol a výběrových odborných škol 30.04.1959
25/1959 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 33/1958 Sb., o organizaci výkonných orgánů národních výborů 01.04.1959
26/1959 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví 27.04.1959
27/1959 Sb. Zákon o družstevní bytové výstavbě 26.05.1959
28/1959 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o státní arbitráži 17.06.1959
29/1959 Sb. Vládní nařízení o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu 17.06.1959
30/1959 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 19/1951 Sb., o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou 17.06.1959
31/1959 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních 20.04.1959
32/1959 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o kulturní spolupráci 26.01.1959
33/1959 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o vymáhání výživného v cizině 02.11.1958
34/1959 Sb. Vládní nařízení, kterým se upravuje udělování čestného titulu "Hrdina socialistické práce" 18.06.1959
35/1959 Sb. Vládní nařízení o změně působnosti na úseku řízení výkupu zemědělských výrobků 01.07.1959
36/1959 Sb. Vládní nařízení, jímž se zřizuje Dukelská pamětní medaile 30.06.1959
37/1959 Sb. Zákon o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí 21.07.1959
38/1959 Sb. Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a polskými osobami 21.07.1959
39/1959 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví 04.06.1959
40/1959 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zřízení Mezinárodní organizace pro legální metronomii 28.05.1958
41/1959 Sb. Zákon o Státní plánovací komisi 22.07.1959
42/1959 Sb. Zákon o dokumentaci staveb 01.08.1959
43/1959 Sb. Vládní nařízení o Správě státních hmotných rezerv 01.07.1959
44/1959 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví statut Státní plánovací komise 22.07.1959
45/1959 Sb. Vládne nariadenie, ktorým sa stanoví štatút Slovenskej plánovacej komisie 22.07.1959
46/1959 Sb. Zákon o zmene právomoci súdov a o zmene a doplnení niektorých ustanovení z odboru súdnictva a štátnych notárstievy 01.09.1959
47/1959 Sb. Zákon o úpravě právních poměrů znalců a tlumočníků 01.09.1959
48/1959 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 24.07.1959
49/1959 Sb. Zákon o jednotných zemědělských družstvech 01.10.1959
50/1959 Sb. Zákon o zemědělské dani 24.07.1959
51/1959 Sb. Zákon o výkupu zemědělských výrobků 01.01.1960
52/1959 Sb. Zákon o osvětové činnosti (osvětový zákon) 01.08.1959
53/1959 Sb. Zákon o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon) 01.08.1959
54/1959 Sb. Zákon o muzeích a galeriích 01.08.1959
55/1959 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním - (Příloha strana 59) 01.07.1959
56/1959 Sb. Nařízení ministra všeobecného strojírenství o využití motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu 07.08.1959
57/1959 Sb. Vládní nařízení o pedagogických institutech 20.08.1959
58/1959 Sb. Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol 01.09.1959
59/1959 Sb. Vládní nařízení o občanské kontrole obchodu a provozoven 01.10.1959
60/1959 Sb. Vládní nařízení o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen 01.10.1959
61/1959 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se mění sídlo lidového soudu v Novém Městě nad Metují 01.09.1959
62/1959 Sb. Nařízení ministra financí, kterým se stanoví správní poplatek za domácí porážky prasat 01.10.1959
63/1959 Sb. Vládní nařízení o změnách v organizaci rozhlasu a televize 01.10.1959
64/1959 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti 01.12.1959
65/1959 Sb. Vládní nařízení o nové organizaci plemenářské služby 30.10.1959
66/1959 Sb. Vládní nařízení o zřízení Správy pro rozvoj místního hospodářství 01.11.1959
67/1959 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění 28.11.1959
68/1959 Sb. Vládní nařízení o udělování čestných titulů "zasloužilý člen Národního divadla", "čestný člen Národního divadla v Praze" a "zasloužilý pracovník Národního divadla" 28.11.1959
69/1959 Sb. Vládne nariadenie, ktorým sa určuje názov univerzity v Košiciach 28.11.1959
70/1959 Sb. Vyhláška ministra spravodlivosti o úplnom znení Občianskeho súdneho poriadku 10.12.1959
71/1959 Sb. Zákon o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku 14.12.1959
72/1959 Sb. Zákon o dozoru nad bezpečností při práci ve výrobních družstvech 14.12.1959
73/1959 Sb. Zákon o místním hospodářství 01.01.1960
74/1959 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 10.10.1959
75/1959 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení 01.12.1959
76/1959 Sb. Zákon o některých služebních poměrech vojáků 01.05.1960
77/1959 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a o Úředním listě 01.01.1960
78/1959 Sb. Zákon, kterým se mění zákon o jednotné preventivní a léčebné péči 30.12.1959
79/1959 Sb. Zákon o zrušení daně z představení 01.01.1960
80/1959 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 56/1956 Sb., o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících 30.12.1959
81/1959 Sb. Zákon o placené dovolené na zotavenou 01.01.1960
82/1959 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o placené dovolené na zotavenou 01.01.1960
Přesunout nahoru