Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1958 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o konečném vypořádání majetkových a finančních otázek, souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou 08.01.1958
2/1958 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o spolupráci na poli sociální politiky mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií 28.12.1957
3/1958 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění 01.12.1957
4/1958 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie 28.11.1957
5/1958 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Egyptské republiky o vědecké a technické spolupráci 13.01.1958
6/1958 Sb. Vládní nařízení o změnách působnosti v oboru občanské kontroly obchodu a provozoven 28.03.1958
7/1958 Sb. Vládní nařízení, jímž se stanoví, která ustanovení zákona o vysokých školách se vztahují na vysoké školy vojenské 28.03.1958
8/1958 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě režimu na státních hranicích se Závěrečným protokolem 10.02.1958
9/1958 Sb. Vládní nařízení o nové organisaci státní správy na úseku energetiky a vodního hospodářství 01.04.1958
10/1958 Sb. Vládní nařízení o zrušení ministerstva a pověřenectva místního hospodářství 01.04.1958
11/1958 Sb. Vládní nařízení o organisaci státní geologické služby 01.04.1958
12/1958 Sb. Vládní nařízení o zrušení Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku a o zřízení Slovenského výboru pro výstavbu 01.04.1958
13/1958 Sb. Rozpočtový zákon na rok 1958 01.01.1958
14/1958 Sb. Zákon o zrušení předpisů o hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby 01.04.1958
15/1958 Sb. Zákon o změně předpisů o osvojení 29.05.1958
16/1958 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1952 Sb., o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže 29.04.1958
17/1958 Sb. Vyhláška ministra zdravotnictví o úplném znění zákona č. 60/1952 Sb., o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže 29.04.1958
18/1958 Sb. Zákon o požární ochraně 30.04.1958
19/1958 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb. 02.05.1958
20/1958 Sb. Vyhláška ministra národní obrany o úplném znění branného zákona 02.05.1958
21/1958 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádí branný zákon 02.05.1958
22/1958 Sb. Zákon o kulturních památkách 03.05.1958
23/1958 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o hraničních zmocněncích se Závěrečným protokolem 04.07.1957
24/1958 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konsulární smlouvě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou 18.02.1958
25/1958 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemné výměně studentů a aspirantů ke studiu na vysokých školách a vědecko-výzkumných ústavech 14.01.1958
26/1958 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o obnovení normálních styků mezi Československou republikou a Japonskem 08.05.1957
27/1958 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou 01.08.1957
28/1958 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a vzájemné spolupráci mezi Československou republikou a Mongolskou lidovou republikou 01.08.1957
29/1958 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních 09.05.1958
30/1958 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady) 01.01.1959
31/1958 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o další úpravě odkladu placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev 01.01.1958
32/1958 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o placení nájemného organizacemi socialistického sektoru 01.07.1958
33/1958 Sb. Vládní nařízení o organizaci výkonných orgánů národních výborů 01.07.1958
34/1958 Sb. Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě 01.07.1958
35/1958 Sb. Vládní nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů 01.07.1958
36/1958 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 37/1954 Sb., jímž se vydává železniční přepravní řád 01.07.1958
37/1958 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 03.07.1958
38/1958 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o vedoucích odborů rad národních výborů 01.07.1958
39/1958 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů 01.07.1958
40/1958 Sb. Zákon o úpravě důchodů některých odsouzených osob 23.07.1958
41/1958 Sb. Zákon o některých změnách v sociálním zabezpečení 23.07.1958
42/1958 Sb. Zákon o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou 25.07.1958
43/1958 Sb. Zákon o rozšíření oboru činnosti Státní banky československé 01.07.1958
44/1958 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů 25.07.1958
45/1958 Sb. Vyhláška Státního výboru pro výstavbu, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřady prvé stolice 01.08.1958
46/1958 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 21.07.1958
47/1958 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o úpravě státního občanství osob s dvojím občanstvím 21.07.1958
48/1958 Sb. Vládní nařízení o úpravě penzijních nároků založených na závazcích rozpočtových a hospodářských organizací 01.10.1958
49/1958 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Egyptskou republikou 24.03.1958
50/1958 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o účinnosti Úmluvy o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků pro Německou demokratickou republiku 11.09.1957
51/1958 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o účinnosti Protokolu o doložkách o rozsudím pro Německou demokratickou republiku 11.09.1957
52/1958 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují stanovy Řádu rudé zástavy, Řádu rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti 01.10.1958
53/1958 Sb. Vládní nařízení o zřízení Státní letecké správy 01.07.1958
54/1958 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve zdravotnictví 28.04.1958
55/1958 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví 09.07.1958
56/1958 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vzájemné železniční dopravě 31.05.1958
57/1958 Sb. Vyhláška ministra vnitra o úplném znění vládního nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů 08.10.1958
58/1958 Sb. Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol 01.09.1958
59/1958 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii 29.07.1957
60/1958 Sb. Vládní nařízení o sloučení ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů a ministerstva přesného strojírenství v ministerstvo všeobecného strojírenství 15.10.1958
61/1958 Sb. Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje působnost Státní dřevařské inspekce 18.10.1958
62/1958 Sb. Ústavní zákon o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou 06.11.1958
63/1958 Sb. Zákon o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé 06.11.1958
64/1958 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství 06.11.1958
65/1958 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění 16.10.1958
66/1958 Sb. Nařízení ministrů spravedlnosti, vnitra a národní obrany, kterým se mění nařízení o rejstříku trestů 06.11.1958
67/1958 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizacích 07.11.1958
68/1958 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti o úplném znění zákona č. 51/1955 Sb., o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizací 07.11.1958
69/1958 Sb. Zákon o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi 01.01.1959
70/1958 Sb. Zákon o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly 10.11.1958
71/1958 Sb. Zákon o závazcích k náhradě škody způsobené zaměstnancem porušením povinností z pracovního poměru 10.11.1958
72/1958 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství 11.11.1958
73/1958 Sb. Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství 11.11.1958
74/1958 Sb. Zákon o trvalém usídlení kočujících osob 11.11.1958
75/1958 Sb. Nařízení ministra zahraničního obchodu o změně nařízení, kterým se provádí celní zákon 15.11.1958
76/1958 Sb. Vládní nařízení o Státní inspekci jakosti potravinářských a zemědělských výrobků 29.11.1958
77/1958 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 25 Kčs vzoru 1958 01.12.1958
78/1958 Sb. Nařízení ministra financí, kterým se stanoví arbitrážní poplatky 01.01.1959
79/1958 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví 22.09.1958
80/1958 Sb. Vyhláška ministra financí o úplném znění zákona č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství 24.12.1958
81/1958 Sb. Vládní nařízení o správě národního majetku 01.01.1959
82/1958 Sb. Vládní nařízení o čestných uznáních v tělesné výchově 28.12.1958
83/1958 Sb. Zákon o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru 01.01.1959
84/1958 Sb. Zákon o územním plánování 01.01.1959
85/1958 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se zřizují některé lidové soudy a vymezuje jejich působnost 01.01.1959
86/1958 Sb. Vyhláška Státního výboru pro výstavbu, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice 01.01.1959
87/1958 Sb. Zákon o stavebním řádu 01.01.1959
88/1958 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek 29.12.1958
89/1958 Sb. Zákon o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon) 30.12.1958
90/1958 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení pobočky Československé akademie zemědělských věd na Slovensku 01.01.1959
91/1958 Sb. Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců 01.01.1959
92/1958 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly 30.12.1958
93/1958 Sb. Vládní nařízení o změnách působnosti v matričních věcech 01.01.1959
94/1958 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokolu k ní 06.03.1958
95/1958 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o spolupráci v sociálních otázkách se Závěrečným protokolem 20.03.1958
Přesunout nahoru