Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1957 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti o úplném znění trestního zákona 25.01.1957
2/1957 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu v Šuranech a mění obvod lidového soudu v Nových Zámcích 01.02.1957
3/1957 Sb. Vládne nariadenie o zriadení Povereneníctva štátnej kontroly 01.01.1957
4/1957 Sb. Vládní nařízení o organisaci filmového podnikání 01.01.1957
5/1957 Sb. Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje působnost národních výborů ve věcech výkupu zemědělských výrobků a sjednocují předpisy na tomto úseku 01.01.1957
6/1957 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o hospodářských stavebních smlouvách 01.03.1957
7/1957 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o organisaci výkonných orgánů národních výborů 01.01.1957
8/1957 Sb. Vládní nařízení o vojenských zdravotnících 15.03.1957
9/1957 Sb. Vládní nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů 20.05.1957
10/1957 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech 20.05.1957
11/1957 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o volbách do národních výborů 16.03.1957
12/1957 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti o úplném znění zákona o volbách do národních výborů
13/1957 Sb. Zákon o čestném odznaku "Mateřství" 16.03.1957
14/1957 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon správní č. 88/1950 Sb. 01.04.1957
15/1957 Sb. Vládní nařízení o odměnách k státním cenám Klementa Gottwalda 16.03.1957
16/1957 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k oslavám J. A. Komenského v roce 1957 16.03.1957
17/1957 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči 01.01.1957
18/1957 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči 23.03.1957
19/1957 Sb. Vyhláška ministra zdravotnictví o úplném znění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči
20/1957 Sb. Vyhláška ministra zdravotnictví o úplném znění zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči 23.03.1957
21/1957 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění 29.04.1957
22/1957 Sb. Vyhláška Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice 01.05.1957
23/1957 Sb. Zákon o podnikových fondech pracujících 01.01.1957
24/1957 Sb. Zákon o kárném (disciplinárním) stíhání rozkrádání a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví 10.05.1957
25/1957 Sb. Rozpočtový zákon na rok 1957 01.01.1957
26/1957 Sb. Zákon o notářských poplatcích 01.07.1957
27/1957 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k oslavám 250. výročí založení inženýrských škol v Praze 21.05.1957
28/1957 Sb. Nařízení ministra školství a kultury o organisaci a působnosti vysokých škol a jejich složek 13.06.1957
29/1957 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o některých změnách Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a o Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, sepsaných v Montrealu dne 14. června 1954 21.02.1957
30/1957 Sb. Nařízení ministra financí, kterým se provádí zákon o notářských poplatcích 01.07.1957
31/1957 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o vypořádání otevřených majetkových otázek 20.12.1956
32/1957 Sb. Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách 01.09.1957
33/1957 Sb. Zákon o sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil 01.09.1957
34/1957 Sb. Zákon o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích 15.08.1957
35/1957 Sb. Zákon o technické normalisaci 15.08.1957
36/1957 Sb. Zákon o volbách soudců a soudců z lidu lidových a krajských soudů a o úpravě některých jejich poměrů 29.07.1957
37/1957 Sb. Zákon o kárné odpovědnosti soudců lidových a krajských soudů 29.07.1957
38/1957 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o právních stycích v občanských, rodinných a trestních věcech se Závěrečným protokolem 05.07.1957
39/1957 Sb. Zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic 01.07.1957
40/1957 Sb. Nařízení ministra vnitra o zevním označení Pomocníků Pohraniční stráže 30.07.1957
41/1957 Sb. Zákon o využití nerostného bohatství (horní zákon) 01.01.1958
42/1957 Sb. Nařízení ministra školství a kultury o označování absolventů institutu tělesné výchovy a sportu 15.06.1957
43/1957 Sb. Vládní nařízení o vynálezech 15.08.1957
44/1957 Sb. Vládní nařízení o objevech 15.08.1957
45/1957 Sb. Vládní nařízení o zlepšovacích návrzích 15.08.1957
46/1957 Sb. Vládní nařízení o technické normalisaci 15.08.1957
47/1957 Sb. Vládní nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi 1 Kčs 16.08.1957
48/1957 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání mincí 1 Kčs 16.08.1957
49/1957 Sb. Vládní nařízení o výkupu zemědělských výrobků 01.01.1958
50/1957 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje ministerstvo pracovních sil a a pověřenectvo pracovních sil 01.09.1957
51/1957 Sb. Nařízení ministrů spravedlnosti, vnitra a národní obrany o rejstříku trestů 01.09.1957
52/1957 Sb. Nařízení ministra financí o další změně nařízení o správních poplatcích 01.10.1957
53/1957 Sb. Zákon, kterým se mění zákon o Československé akademii věd 12.11.1957
54/1957 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách 12.11.1957
55/1957 Sb. Zákon o divadelní činnosti (divadelní zákon) 16.11.1957
56/1957 Sb. Zákon o umělecké řemeslné práci a o lidové umělecké výrobě 16.11.1957
57/1957 Sb. Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a jugoslávskými občany 16.11.1957
58/1957 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, sjednané dne 10. června 1948 v Londýně 25.06.1957
59/1957 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na poli sociální politiky se Závěrečným protokolem 16.01.1957
60/1957 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky 01.08.1957
61/1957 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví 25.06.1957
62/1957 Sb. Vládní nařízení o nové organisaci rozhlasu a televise 01.12.1957
63/1957 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje státní inspekce sklizní zemědělských plodin 02.12.1957
64/1957 Sb. Vládní nařízení o místní bezpečnosti 01.01.1958
65/1957 Sb. Vládní nařízení o trestní pravomoci místních národních výborů 01.01.1958
66/1957 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně ve stavu vázanosti Úmluvou o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků 10.09.1957
67/1957 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně v okruhu smluvních stran vázaných Protokolem o doložkách o rozsudím 11.04.1957
68/1957 Sb. Zákon o umělém přerušení těhotenství 30.12.1957
69/1957 Sb. Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1958 a 1959 01.01.1958
70/1957 Sb. Zákon o Institutu společenských věd při Ústředním výboru Komunistické strany Československa 30.12.1957
71/1957 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení zákonů o dani ze mzdy, zemědělské dani, dani z příjmů obyvatelstva a živnostenské dani 01.01.1958
72/1957 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Prvém dodatkovém protokolu k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o spolupráci na poli sociální politiky a správy ze dne 5. dubna 1948 27.02.1957
73/1957 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Prvém dodatkovém protokolu k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o sociálním pojištění ze dne 5. dubna 1948 27.02.1957
74/1957 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví 04.12.1956
75/1957 Sb. Zákon o občanských průkazech 01.03.1958
76/1957 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům 01.03.1958
77/1957 Sb. Vládní nařízení o změně sídla okresního národního výboru v Karlových Varech 01.01.1958
78/1957 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu v Ostrově a mění obvod lidového soudu v Karlových Varech 01.01.1958
79/1957 Sb. Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon) 01.01.1958
80/1957 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon) 01.01.1958
81/1957 Sb. Zákon o koncertní a jiné hudební činnosti 31.12.1957
82/1957 Sb. Zákon o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě 31.12.1957
Přesunout nahoru