Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1956 Sb. Vládní nařízení o zřízení Státního výboru pro výstavbu, Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku 01.01.1956
2/1956 Sb. Vládní nařízení o organisaci lesního hospodářství 01.01.1956
3/1956 Sb. Nařízení ministra dopravy o změně a doplnění řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje 22.02.1956
4/1956 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 09.02.1956
5/1956 Sb. Nařízení ministra dopravy o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 a Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25. října 1952 01.03.1956
6/1956 Sb. Rozpočtový zákon na rok 1956 01.01.1956
7/1956 Sb. Vládní nařízení o přesunu působnosti v oboru cizineckého cestovního ruchu 01.01.1956
8/1956 Sb. Vládní nařízení o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich částí a o povolení k jejich uvedení do trvalého provozu (užívání) 01.09.1956
9/1956 Sb. Vládní nařízení o dodávce a odběru vývozních investičních celků 01.04.1956
10/1956 Sb. Nařízení ministra kultury, kterým se vydávají předpisy o odborné způsobilosti vyučovat jednotlivým oborům umění, a o udělování a odnětí oprávnění k soukromému vyučování v oboru umění 20.04.1956
11/1956 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o placené dovolené na zotavenou v roce 1956 a 1957 01.01.1956
12/1956 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení Jednotného fondu pracujících 28.04.1956
13/1956 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích 07.05.1956
14/1956 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních 07.05.1956
15/1956 Sb. Vládní nařízení o čestných uznáních v tělesné výchově a sportu 07.05.1956
16/1956 Sb. Vládní nařízení o schvalování plánů železniční přepravy 01.04.1956
17/1956 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o přístupu Československé republiky k Mezinárodní úmluvě o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu, sjednané v Ženevě dne 7. listopadu 1952 11.02.1956
18/1956 Sb. Vládní nařízení o odstranění a vypořádání některých škod vyvolaných provozem báňských podniků 01.01.1957
19/1956 Sb. Vládní nařízení o zrušení některých ministerstev a ústředních orgánů státní správy 16.06.1956
20/1956 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organisacích 01.06.1956
21/1956 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Pravidlech o zabránění srážkám na moři 01.01.1954
22/1956 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích sjednané dne 22. prosince 1952 v Buenos Aires 17.04.1956
23/1956 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádí ustanovení §5 odst. 3 a 4 zákonného opatření č. 59/1955 Sb., o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platového řádu) 06.07.1956
24/1956 Sb. Vyhláška Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu, kterou určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice 01.07.1956
25/1956 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích 01.01.1956
26/1956 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o sjednocení disciplinárních předpisů v oboru ministerstva spojů 07.07.1956
27/1956 Sb. Vládní nařízení o městských národních výborech v západočeských lázních 19.07.1956
28/1956 Sb. Vládní nařízení o změně působnosti v oboru vysokých škol zemědělských 01.07.1956
29/1956 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu 22.04.1956
30/1956 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů 01.09.1956
31/1956 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků 01.07.1956
32/1956 Sb. Vládní nařízení o přičlenění státní dřevařské inspekce k ministerstvu státní kontroly 16.06.1956
33/1956 Sb. Ústavný zákon o slovenských národných orgánoch 01.08.1956
34/1956 Sb. Vládne nariadenie o zrušení niektorých povereníctiev 01.08.1956
35/1956 Sb. Vládne nariadenie o zriadení Povereníctva miestnych palív a naftového priemyslu 01.08.1956
36/1956 Sb. Vyhláška ministerstva financí o úpravě některých poměrů Živnostenské banky, národního podniku 02.08.1956
37/1956 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 01.08.1956
38/1956 Sb. Vládní nařízení o změnách v organisaci vysokých škol 01.09.1956
39/1956 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska 28.09.1955
40/1956 Sb. Zákon o státní ochraně přírody 24.08.1956
41/1956 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, ve znění vládních nařízení č. 42/1954 Sb. a č. 55/1955 Sb. 24.08.1956
42/1956 Sb. Nařízení ministra zdravotnictví o hygienické ochraně práce 22.09.1956
43/1956 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných k službě v branné moci 29.09.1956
44/1956 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o dokumentaci investiční výstavby 01.10.1956
45/1956 Sb. Zákon o zkrácení pracovní doby 01.10.1956
46/1956 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách 06.10.1956
47/1956 Sb. Zákon o civilním letectví (letecký zákon) 01.10.1956
48/1956 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 24.09.1956
49/1956 Sb. Nařízení ministrů financí a zemědělství a lesního hospodářství o další změně nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům 24.10.1956
50/1956 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě nahrazující Úmluvu o mezinárodním ústavu chladírenském, sjednanou dne 21. června 1920 a pozměněnou dne 31. května 1937, sjednané dne 1. prosince 1954 v Paříži 27.03.1956
51/1956 Sb. Nařízení ministra dopravy o plavební bezpečnosti na vnitrozemních vodách 23.11.1956
52/1956 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organisace spojených národů schválené Valným shromážděním Organisace spojených národů dne 13. února 1946 07.09.1955
53/1956 Sb. Vládní nařízení o zvýšení některých důchodů z důchodového zabezpečení 01.12.1956
54/1956 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 01.01.1957
55/1956 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení 01.01.1957
56/1956 Sb. Vládní nařízení o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících 01.01.1957
57/1956 Sb. Vládní nařízení o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení členů výrobních družstev 01.01.1957
58/1956 Sb. Zákon o náhradě škody za pracovní úrazy a o náhradě nákladů léčebné péče a dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení 01.01.1957
59/1956 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o důchodové dani družstev a jiných organisací 01.01.1957
60/1956 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky 23.12.1956
61/1956 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o těžbě rašelin 01.01.1957
62/1956 Sb. Vyhláška ministra financí o úplném znění vládního nařízení č. 17/1954 Sb., o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu
63/1956 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 86/1950 Sb. 01.01.1957
64/1956 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 01.01.1957
65/1956 Sb. Zákon o prokuratuře 01.01.1957
66/1956 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organisaci soudů 01.01.1957
67/1956 Sb. Zákon o hospodaření s byty 01.01.1957
68/1956 Sb. Zákon o organisaci tělesné výchovy 01.01.1957
69/1956 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení některých zákonů o daních placených obyvatelstvem 01.01.1957
70/1956 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 111/1955 Sb., o vodním hospodářství 28.12.1956
71/1956 Sb. Nařízení ministra financí, kterým se mění a doplňuje nařízení ministra financí o správních poplatcích 01.01.1957
72/1956 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 19.12.1956
73/1956 Sb. Vládní nařízení, kterým se přenáší působnost úřadoven ochrany mládeže na výkonné orgány národních výborů 01.01.1957
74/1956 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dopravní dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou ze dne 13. ledna 1956 14.09.1956
Přesunout nahoru