Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1955 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o státní správě ve věcech plavby 03.01.1955
2/1955 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o státní službě pro míry a váhy, o státní službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu 01.01.1955
3/1955 Sb. Vládní nařízení o úpravě podpor na bytovou výstavbu a obnovu 12.02.1955
4/1955 Sb. Nařízení ministra financí o notářských poplatcích 01.01.1955
5/1955 Sb. Vládní nařízení o Řádu Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti 23.02.1955
6/1955 Sb. Vládní nařízení, kterým se upravuje udělování čestného titulu "Hrdina Československé republiky" a zakládají Řád rudé zástavy, Řád rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti 23.02.1955
7/1955 Sb. Vládní nařízení o státních cenách Klementa Gottwalda 23.02.1955
8/1955 Sb. Nařízení ministra zdravotnictví o pohřebnictví 05.03.1955
9/1955 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o placené dovolené na zotavenou v roce 1955 01.01.1955
10/1955 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům 14.03.1955
11/1955 Sb. Zákon o vodním hospodářství 01.01.1955
12/1955 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955 08.04.1955
13/1955 Sb. Rozpočtový zákon na rok 1955 01.01.1955
14/1955 Sb. Zákon o zřizování a zrušování výzkumných ústavů, útvarů technického rozvoje a výzkumných a pokusných pracovišť 08.04.1955
15/1955 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 08.04.1955
16/1955 Sb. Nařízení ministra dopravy o způsobilosti a evidenci vnitrozemních plavidel 01.05.1955
17/1955 Sb. Vládní nařízení o dalších změnách v organisaci vysokých škol 26.04.1955
18/1955 Sb. Vládní nařízení o kvantitativní přejímce výrobků 26.04.1955
19/1955 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání stříbrných desetikorun, pětadvacetikorun, padesátikorun a stokorun na pamět 10. výročí osvobození Československé republiky Sovětskou armádou 26.04.1955
20/1955 Sb. Vládní nařízení o řízení ve věcech správních (správní řád) 01.07.1955
21/1955 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se zřizuje presidium nejvyššího soudu 30.04.1955
22/1955 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o státní dřevařské inspekci 01.04.1955
23/1955 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o jedech a látkách škodlivých zdraví 30.04.1955
24/1955 Sb. Vládní nařízení, kterým se zakládají řády "Řád Rudého praporu práce", "Řád Rudé hvězdy práce" a vyznamenání "Za pracovní věrnost" a "Za pracovní obětavost" 17.05.1955
25/1955 Sb. Vládní nařízení, kterým se zřizují ministerstvo paliv a ministerstvo energetiky a podřizuje Ústřední správa vodního hospodářství ministru energetiky 01.06.1955
26/1955 Sb. Vyhláška předsedy vlády, kterou se vyhlašují stanovy řádů "Řád Rudého praporu práce", "Řád Rudé hvězdy práce" a vyznamenání "Za pracovní věrnost" a "Za pracovní obětavost" 01.06.1955
27/1955 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 01.06.1955
28/1955 Sb. Nařízení ministra vnitra o zevním označení příslušníků Lidových milic 24.06.1955
29/1955 Sb. Vládní nařízení o vlajce plavidel ozbrojených sil Československé republiky 01.07.1955
30/1955 Sb. Vládní nařízení o vládním výboru pro výzkum a mírové využití atomové energie a o Ústavu jaderné fysiky 30.06.1955
31/1955 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu ve Snině a mění obvod lidového soudu v Humenném 01.07.1955
32/1955 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidia 12.01.1951
33/1955 Sb. Vládní nařízení o hospodářských smlouvách 20.07.1955
34/1955 Sb. Vládní nařízení o ředitelských fondech v podnicích státního obchodu, jiných chozrasčotních odbytových, obchodních a zásobovacích organisacích a v podnicích turistického a cestovního ruchu 01.01.1955
35/1955 Sb. Vládní nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 98/1952 Sb., o státní obchodní inspekci 09.08.1955
36/1955 Sb. Vládní nařízení, kterým se odkládá placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev 01.01.1955
37/1955 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví výše zákonných úroků z prodlení 13.08.1955
38/1955 Sb. Vládní nařízení o organisaci plemenářské služby 01.07.1955
39/1955 Sb. Nařízení ministra dopravy o omezení odpovědnosti provozovatele námořní lodi 30.08.1955
40/1955 Sb. Nařízení ministra zdravotnictví o boji proti přenosným nemocem 01.09.1955
41/1955 Sb. Vládní nařízení, kterým se na Karlově universitě v Praze zřizuje fakulta technické a jaderné fysiky 01.09.1955
42/1955 Sb. Vládní vyhláška o vykonatelnosti rozhodčích výroků vydaných na území Egypta v Československé republice 01.09.1955
43/1955 Sb. Zákon o československých lázních a zřídlech 17.09.1955
44/1955 Sb. Vládní nařízení, kterým se doplňují stanovy Řád rudé zástavy, Řád rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti 15.09.1955
45/1955 Sb. Vládní vyhláška o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Československou republikou, sjednané ve Varšavě dme 14. května 1955 04.06.1955
46/1955 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o politických právech žen 05.07.1955
47/1955 Sb. Vládní nařízení o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků 26.09.1955
48/1955 Sb. Vládní nařízení o zřízení ministerstva těžkého strojírenství, ministerstva přesného strojírenství, ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů a ministerstva státních statků 15.10.1955
49/1955 Sb. Vládne nariadenie o zriadení Povereníctva štátnych majetkov 15.10.1955
50/1955 Sb. Vládní nařízení o některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby 26.10.1955
51/1955 Sb. Zákon o národních podnicích a některých jiných hospodářských organisacích 01.01.1956
52/1955 Sb. Vládní nařízení o přesunu působnosti ve věcech hospodaření s některými místnostmi 03.12.1955
53/1955 Sb. Vládní nařízení, kterým se doplňuje a mění vládní nařízení č. 183/1947 Sb., jímž se určují zemědělské výrobní oblasti 03.12.1955
54/1955 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti o tom, co se považuje za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin podle trestního zákona 01.01.1956
55/1955 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, ve znění vládního nařízení č. 42/1954 Sb. 12.12.1955
56/1955 Sb. Vyhláška ministryně výkupu o úplném znění vládního nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků 12.12.1955
57/1955 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dědí 01.01.1956
58/1955 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o dětských příspěvcích a o ochranné výchově 01.01.1956
59/1955 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platový řád) 01.11.1955
60/1955 Sb. Nařízení ministra financí o správních poplatcích 01.01.1956
61/1955 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně předpisů o rozvodu 01.01.1956
62/1955 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek 31.12.1955
63/1955 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o soudní exekuci odepsáním z účtu u peněžního ústavu 01.01.1956
64/1955 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči 29.12.1955
65/1955 Sb. Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců 31.12.1955
66/1955 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o změnách v okruhu smluvních stran, vázaných Protokolem o doložkách o rozsudím 10.12.1953
67/1955 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o změnách v okruhu smluvních stran, vázaných Úmluvou o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků 10.12.1953
68/1955 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o volném okraji námořních lodí 18.09.1955
Přesunout nahoru