Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1954 Sb. Vládní nařízení o zřízení Ústřední správy geodesie a kartografie 06.01.1954
2/1954 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954 02.02.1954
3/1954 Sb. Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1954 01.01.1954
4/1954 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou republiky Československé a Ústřední lidovou vládou Čínské lidové republiky o vzájemné spolupráci v oboru ochrany zemědělských rostlin před škůdci a chorobami 18.08.1953
5/1954 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Světové poštovní úmluvě a ujednáních sjednaných v Bruselu dne 11. července 1952 01.07.1953
6/1954 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A. listiny X-Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949 16.12.1953
7/1954 Sb. Vládní nařízení o oběhu zákonných peněz 17.02.1954
8/1954 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o projektové a rozpočtové dokumentaci investic 17.02.1954
9/1954 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje ustanovení §7 odst. 2 zákona č. 64/1950 Sb., o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 17.02.1954
10/1954 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o doplňku k Dohodě uzavřené mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami ze dne 28. listopadu 1947, sjednaném výměnou not v Praze dne 16. června 1953 28.07.1953
11/1954 Sb. Vládní nařízení o změnách působnosti v oboru zákona o bezpečnosti při práci 05.03.1954
12/1954 Sb. Ústavní zákon o národních výborech 09.03.1954
13/1954 Sb. Zákon o národních výborech 17.05.1954
14/1954 Sb. Zákon o volbách do národních výborů 09.03.1954
15/1954 Sb. Rozpočtový zákon na rok 1954 01.01.1954
16/1954 Sb. Vládní nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů 17.05.1954
17/1954 Sb. Vládní nařízení o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu 31.03.1954
18/1954 Sb. Vládní nařízení o úpravě nároků z dosavadního pensijního nadlepšení 01.07.1954
19/1954 Sb. Vládní nařízení o náboru a přípravě mládeže pro povolání mimo učiliště státních pracovních záloh 14.05.1954
20/1954 Sb. Vládní nařízení o organisaci státní báňské správy 01.04.1954
21/1954 Sb. Vládní nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 5/1951 Sb., kterým se provádí zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti 14.05.1954
22/1954 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů a sídla a obvody krajských soudů 17.05.1954
23/1954 Sb. Vládní nařízení o organisaci výkonných orgánů národních výborů 17.05.1954
24/1954 Sb. Nařízení ministra zdravotnictví o hygienické a protiepidemické ochraně vzduchu 21.05.1954
25/1954 Sb. Nařízení ministra zdravotnictví o hygienické a protiepidemické ochraně půdy 21.05.1954
26/1954 Sb. Ústavní zákon o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady 02.06.1954
27/1954 Sb. Zákon o volbách do Národního shromáždění 02.06.1954
28/1954 Sb. Vládní nařízení o působnosti v oboru plánování a tvorby cen 08.06.1954
29/1954 Sb. Vládní nařízení o archivnictví 09.06.1954
30/1954 Sb. Vládní nařízení o darech ve prospěch státu a o pořádání sbírek národními výbory 10.06.1954
31/1954 Sb. Nařízení ministra zahraničního obchodu, kterým se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb. 01.08.1954
32/1954 Sb. Vládní nařízení o úpravě některých poměrů členů národních výborů 01.06.1954
33/1954 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 37/1953 Sb., o způsobu a lhůtách předkládání reklamaci při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím 11.08.1954
34/1954 Sb. Vládní nařízení o přepočítávání některých pohledávek a závazků znějících na československé koruny starých peněz v poměru k cizině 01.06.1953
35/1954 Sb. Vládní nařízení o pamětních mincích 21.08.1954
36/1954 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání stříbrných desetikorun a pětadvacetikorun na pamět 10. výročí Slovenské národní povstání 21.08.1954
37/1954 Sb. Vládní nařízení, jímž se vydává železniční přepravní řád 01.04.1955
38/1954 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení č. 37/1951 Sb., o vybudování a provozu drah 27.09.1954
39/1954 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti §11 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb. 01.10.1954
40/1954 Sb. Vládní nařízení o podpoře na úhradu provozních nákladů bytových družstev 06.10.1954
41/1954 Sb. Vládní nařízení o občanské kontrole provozoven 14.10.1954
42/1954 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků 22.10.1954
43/1954 Sb. Vyhláška ministra výkupu o úplném znění vládního nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků 22.10.1954
44/1954 Sb. Vládní nařízení o organisaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy 23.10.1954
45/1954 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o státní arbitráži 23.10.1954
46/1954 Sb. Vládní nařízení o úpravě pojistného národního pojištění placeného spotřebními a výrobními družstvy a jejich družstevními svazy 01.01.1954
47/1954 Sb. Vládní nařízení o udělování vyznamenání a čestných titulů lékařům a jiným pracovníkům ve zdravotnictví 26.10.1954
48/1954 Sb. Nařízení ministra financí, kterým se stanoví arbitrážní poplatky za řízení před orgány družstevní arbitráže 23.10.1954
49/1954 Sb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení názov Slovenskej univerzity v Bratislave 15.11.1954
50/1954 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací ze dne 24. listopadu 1953 28.08.1954
51/1954 Sb. Zákon o bezpečnosti při práci v jednotných zemědělských družstvech a u jednotlivě hospodařících rolníků 25.11.1954
52/1954 Sb. Zákon, kterým se rozšiřuje působnost státního notářství 01.01.1955
53/1954 Sb. Zákon o lidových družstvech a družstevních organisacích 01.01.1955
54/1954 Sb. Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1954 01.12.1954
55/1954 Sb. Vládní nařízení o chráněné oblasti Pražského hradu 16.12.1954
56/1954 Sb. Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďujú Povereníctvo spravodlivosti 16.12.1954
57/1954 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Lidovou republikou bulharskou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních 16.12.1954
58/1954 Sb. Nařízení ministra dopravy o výkupu motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu 23.12.1954
59/1954 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb 01.01.1955
60/1954 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů v Dunajské Stredě, Čalově, Trnavě a Seredu 01.01.1955
61/1954 Sb. Zákon o jednacím řádu Národního shromáždění 30.12.1954
62/1954 Sb. Zákon o náhradách poslanců Národního shromáždění 01.12.1954
63/1954 Sb. Vládní nařízení o přenesení působnosti v oboru vědecko-technické spolupráce ze státního úřadu plánovacího na ministerstvo zahraničního obchodu 30.12.1954
64/1954 Sb. Nařízení ministrů financí a zemědělství, kterým se mění a doplňuje nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům 30.12.1954
65/1954 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války 21.10.1950
Přesunout nahoru