Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1953 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti o úplném znění trestního řádu 29.01.1953
2/1953 Sb. Vyhláška ministra spravodlivosti o úplnom znení občianskeho súdneho poriadku 29.01.1953
3/1953 Sb. Vládní nařízení o podnicích státního obchodu 01.01.1953
4/1953 Sb. Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou v roce 1953 01.01.1953
5/1953 Sb. Vládní nařízení o nové organisaci vládních prací 31.01.1953
6/1953 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušují a zřizují některé orgány státní správy a upravuje jejich působnost 31.01.1953
7/1953 Sb. Vládne nariadenie, ktorým sa zrušujú a zriaďujú niektoré povereníctva a upravuje ich pôsobnosť 31.01.1953
8/1953 Sb. Vládní nařízení o státní jakostní inspekci 14.02.1953
9/1953 Sb. Vládní nařízení o hlavních energeticích 18.02.1953
10/1953 Sb. Vládní nařízení o některých opatřeních v oboru pensijního nadlepšení 01.01.1953
11/1953 Sb. Nařízení ministra zdravotnictví o zdravotních obvodech 28.02.1953
12/1953 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti o rozsahu a podmínkách přípustnosti exekuce na pohledávky z dodávek zemědělských výrobků státu 01.03.1953
13/1953 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku 28.02.1953
14/1953 Sb. Vládní nařízení, kterým se zakládá řád "Řád budování socialistické vlasti" 03.02.1953
15/1953 Sb. Vládní nařízení o ověřování listin a podpisů na listinách národními výbory 01.04.1953
16/1953 Sb. Zákon, kterým se mění rozpočtový zákon na rok 1952 31.03.1953
17/1953 Sb. Vládní nařízení o volbě závodní rady a o hrazení nákladů její činnosti 28.03.1953
18/1953 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují ustanovení o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 01.04.1953
19/1953 Sb. Vyhláška ministra vnitra o úplném znění vládního nařízení, jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 30.03.1953
20/1953 Sb. Nařízení ministra vnitra o drobné úpravě hranic městských obvodů Praha 14 a Praha 15 01.04.1953
21/1953 Sb. Vládní nařízení o občanské kontrole obchodu 15.04.1953
22/1953 Sb. Vládní nařízení o úpravě důchodů z důchodového zabezpečení a zaopatření osob nepřátelských lidově demokratickému zřízení 18.04.1953
23/1953 Sb. Vládní nařízení o státní inspekci sklizní zemědělských plodin 29.04.1953
24/1953 Sb. Vládní nařízení o zřízení institutu tělesné výchovy a sportu v Praze 29.04.1953
25/1953 Sb. Vládní nařízení o přesunu působnosti v některých věcech důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění 01.05.1953
26/1953 Sb. Rozpočtový zákon na rok 1953 01.01.1953
27/1953 Sb. Vládní nařízení o ředitelských fondech v národních a komunálních podnicích průmyslových 01.01.1953
28/1953 Sb. Vládní nařízení o ředitelských fondech v národních podnicích stavebních a montážních a v komunálních podnicích stavebních 01.01.1953
29/1953 Sb. Vládní nařízení o ředitelských fondech na železnicích 01.01.1953
30/1953 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení o organisaci silniční, letecké a vodní dopravy a cestovního ruchu 05.05.1953
31/1953 Sb. Zákon o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon) 07.05.1953
32/1953 Sb. Vládní nařízení o přeměně dosavadních škol na školy podle nového školského zákona 07.05.1953
33/1953 Sb. Zákon o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury 07.05.1953
34/1953 Sb. Zákon, jímž některé osoby nabývají československého státního občanství 07.05.1953
35/1953 Sb. Zákon o státním požárním dozoru a požární ochraně 01.01.1954
36/1953 Sb. Celní zákon 01.08.1954
37/1953 Sb. Vládní nařízení o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím 16.05.1953
38/1953 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění, po případě doplňují některá ustanovení platových řádů pro správní zaměstnance, učitele, zaměstnance zdravotní péče a soudce z povolání, prokurátory a soudcovské čekatele 01.06.1953
39/1953 Sb. Nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra, kterým se mění nařízení o rejstříku trestů 22.05.1953
40/1953 Sb. Vládní nařízení o občanské pracovní pomoci 25.05.1953
41/1953 Sb. Zákon o peněžní reformě 01.06.1953
42/1953 Sb. Vládní nařízení o opatřeních v oboru mezd, důchodů a některých sociálních dávek v souvislosti se zrušením lístkového systému zásobování 01.06.1953
43/1953 Sb. Vládní nařízení, kterým se upravují procenta zvýšení a snížení daně ze mzdy 01.06.1953
44/1953 Sb. Vládní nařízení o volném prodeji zemědělských výrobků a o zemědělských trzích 01.06.1953
45/1953 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání peněz vzoru 1953 01.06.1953
46/1953 Sb. Vládní nařízení, kterým se nově začleňují, mění nebo zrušují některé složky státního úřadu plánovacího 08.06.1953
47/1953 Sb. Vládní nařízení o státní arbitráži 08.06.1953
48/1953 Sb. Vládní nařízení o změnách v příslušnosti a v řízení ve věcech vynálezů, zlepšovacích námětů, ochranných známek a chráněných vzorů 08.06.1953
49/1953 Sb. Vládní nařízení o seznamech thematických úkolů pro vynálezce a zlepšovatele v oborech výroby 08.06.1953
50/1953 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se částečně mění placení nájemného 01.07.1953
51/1953 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Lidové republiky Rumunské o ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami 25.02.1953
52/1953 Sb. Vládní nařízení o opatřeních proti fluktuaci a absenci 01.07.1953
53/1953 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb 01.07.1953
54/1953 Sb. Vládní nařízení o provozu na silnicích 01.07.1953
55/1953 Sb. Vládní nařízení o zasloužilých umělcích 01.07.1953
56/1953 Sb. Vládní nařízení o rozmisťování dalších absolventů škol a o podmínkách pro nástup zaměstnání některých studentů a žáků škol 21.07.1953
57/1953 Sb. Vládní nařízení o působnosti ministerstva vnitra v oboru územního plánování a výstavby obcí a v oboru péče o technické služby národních výborů 01.07.1953
58/1953 Sb. Vládní nařízení o vládním výboru pro geologii a Ústředním ústavu geologickém 01.07.1953
59/1953 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 3. června 1953 o opatřeních proti fluktuaci a absenci 01.07.1953
60/1953 Sb. Vládní nařízení o vědeckých hodnostech a o označení absolventů vysokých škol 01.09.1953
61/1953 Sb. Vládní nařízení o občanských průkazech 27.07.1953
62/1953 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád 01.07.1953
63/1953 Sb. Nařízení ministra financí, kterým se stanoví arbitrážní poplatky 08.06.1953
64/1953 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi republikou Československou a Libanonskou republikou 27.03.1953
65/1953 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi republikou Československou a Syrskou republikou 27.03.1953
66/1953 Sb. Vládní nařízení o vyšších pedagogických školách a vysokých školách pedagogických 31.07.1953
67/1953 Sb. Nařízení ministra zahraničního obchodu, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku 01.07.1953
68/1953 Sb. Vyhláška předsedy úřadu pro vynálezy o úplném znění zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech
69/1953 Sb. Vyhláška předsedy úřadu pro vynálezy o úplném znění vládního nařízení k provedení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech
70/1953 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1953 01.01.1953
71/1953 Sb. Vládní nařízení o odborných školách pro vzdělání mistrů výrobního výcviku 29.08.1953
72/1953 Sb. Nařízení ministra dopravy o řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje 01.09.1953
73/1953 Sb. Vládní nařízení o vyznamenáních a čestných uznáních pro učitele a jiné školské pracovníky 01.09.1953
74/1953 Sb. Vládní nařízení o pojištění příslušníků vojenských oddílů pracujících v podnicích socialistického sektoru 03.09.1953
75/1953 Sb. Nařízení ministra dopravy, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o námořní plavbě 14.09.1953
76/1953 Sb. Nařízení ministra železnic o novém znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M. Ú. Z.) 01.09.1953
77/1953 Sb. Vládní nařízení o nové organisaci ministerstev a ústředních orgánů státní správy 14.09.1953
78/1953 Sb. Vládne nariadenie o novej organizácii povereníctev 14.09.1953
79/1953 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních umělcích 26.09.1953
80/1953 Sb. Vládní nařízení o změně působnosti ve věcech zdravotnických škol 26.09.1953
81/1953 Sb. Ústavní zákon o řízení národních výborů vládou 01.10.1953
82/1953 Sb. Vládní nařízení, kterým se zvýhodňuje placení nájemného 01.10.1953
83/1953 Sb. Nařízení ministra financí, jímž se mění a doplňují sazebníky správních poplatků a podrobnější předpisy o těchto poplatcích 07.10.1953
84/1953 Sb. Vládní nařízení o úpravě pojistného národního pojištění 01.06.1953
85/1953 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku 21.10.1953
86/1953 Sb. Nařízení ministrů financí a zemědělství o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům 30.10.1953
87/1953 Sb. Nařízení ministra zdravotnictví o hygienické a protiepidemické ochraně vody 04.11.1953
88/1953 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se upravuje výše státního dětského příspěvku 01.10.1953
89/1953 Sb. Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v r. 1953 01.12.1953
90/1953 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádí ustanovení §4 odst. 2 zákona č. 33/1953 Sb., o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury 12.12.1953
91/1953 Sb. Nařízení ministra dopravy o Dodatkové úmluvě k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M. Ú. Z.) a o některých přílohách k této úmluvě 12.12.1953
92/1953 Sb. Vládní nařízení, kterým se zřizuje Ústřední správa vodního hospodářství 16.12.1953
93/1953 Sb. Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru státního úřadu statistického 01.01.1954
94/1953 Sb. Vládní nařízení o nové organisaci a financování strojních a traktorových stanic 01.01.1954
95/1953 Sb. Vládní nařízení o organisaci státního požárního dozoru a požární ochrany 01.01.1954
96/1953 Sb. Vládní nařízení o Hydrometeorologickém ústavu 01.01.1954
97/1953 Sb. Vládní nařízení o vysoké stranické škole při Ústředním výboru Komunistické strany Československa 28.12.1953
98/1953 Sb. Vládní nařízení o změnách v organisaci vysokých škol 01.09.1953
99/1953 Sb. Vládní vyhláška o účinnosti účetních zásad pro další okruhy účetních jednotek 28.12.1953
100/1953 Sb. Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců 30.12.1953
101/1953 Sb. Zákon o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek 31.12.1953
102/1953 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení trestního práva správního 01.01.1954
103/1953 Sb. Nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra o rejstříku trestů 01.01.1954
104/1953 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů v Galantě a v Senci 01.01.1954
105/1953 Sb. Zákon o místním průmyslu o komunálním hospodářství 01.01.1954
106/1953 Sb. Zákon o bytové výstavbě, udržování a správě bytového majetku a jejich financování 31.12.1953
107/1953 Sb. Zákon o devisovém hospodářství 01.01.1954
108/1953 Sb. Vládní nařízení o fondech dlouhodobého úvěru pro výrobní a spotřební družstva 31.12.1953
109/1953 Sb. Vládní nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení č. 37/1953 Sb., o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím 16.05.1953
110/1953 Sb. Vládní nařízení o správě národního majetku rozpočtovými organisacemi 01.01.1954
111/1953 Sb. Vládní nařízení o základních fondech hospodářských organisací 01.01.1954
112/1953 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění procenta zvýšení daně ze mzdy 01.01.1954
113/1953 Sb. Vládní nařízení o ředitelských fondech v hospodářských organisacích dopravních 01.07.1953
114/1953 Sb. Vládní nařízení o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků 01.01.1954
115/1953 Sb. Zákon o právu autorském (autorský zákon) 01.01.1954
Přesunout nahoru