Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1952 Sb. Vládní nařízení o hořlavinách a výbušinách 13.02.1952
2/1952 Sb. Vládní nařízení, jímž se vydádá železniční přepravní řád 01.04.1952
3/1952 Sb. Rozpočtový zákon na rok 1952 01.01.1952
4/1952 Sb. Zákon o hygienické a protiepidemické péči 01.04.1952
5/1952 Sb. Nařízení ministra zdravotnictví o dobrovolných dárcích krve 05.04.1952
6/1952 Sb. Zákon o vynálezech a zlepšovacích námětech 01.04.1952
7/1952 Sb. Zákon o přechodných opatřeních v oborou patentů 01.04.1952
8/1952 Sb. Zákon o ochranných známkách a chráněných vzorech 01.04.1952
9/1952 Sb. Nařízení ministra financí, kterým se vydávají sazebníky správních poplatků a podrobnější předpisy o těchto poplatcích 01.05.1952
10/1952 Sb. Vládní nařízení k provedení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech 01.04.1952
11/1952 Sb. Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1952 01.01.1952
12/1952 Sb. Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1952 01.01.1952
13/1952 Sb. Vládní nařízení o správě spojů 01.05.1952
14/1952 Sb. Vládní nařízení o nižších zdravotnických pracovnících 29.04.1952
15/1952 Sb. Nařízení ministra-předsedy státního úřadu plánovacího k provedení zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech 01.04.1952
16/1952 Sb. Vyhláška ministra vnitra o změnách úředních názvů míst v roce 1951 28.05.1952
17/1952 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví výše zákonných úroků 28.05.1952
18/1952 Sb. Vládní nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo výkupu 28.05.1952
19/1952 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1952 01.01.1952
20/1952 Sb. Vládní nařízení o rozmisťování absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol 31.05.1952
21/1952 Sb. Vládní nařízení o věrnostním přídavku horníků 30.07.1951
22/1952 Sb. Vládní nařízení o nové úpravě učňovských zkoušek 25.06.1952
23/1952 Sb. Nařízení ministra financí o vkladních knížkách na jméno 25.06.1952
24/1952 Sb. Nařízení ministra zdravotnictví o organisaci preventivní a léčebné péče 18.07.1952
25/1952 Sb. Vládní nařízení o sloučení národních dopravních podniků "Československá plavba labská, národní podnik" a "Československá plavba oderská, národní podnik" 30.06.1952
26/1952 Sb. Vládní vyhláška o zrušení úroků z kmenového jmění národních a komunálních podniků 01.01.1953
27/1952 Sb. Vládní nařízení o organisaci celní správy 01.08.1952
28/1952 Sb. Vládní nařízení o projektové a rozpočtové dokumentaci investic 21.07.1952
29/1952 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje Československý zúčtovací ústav 21.07.1952
30/1952 Sb. Vládní nařízení o některých změnách v organisaci vysokých škol 01.09.1952
31/1952 Sb. Nařízení ministra národní bezpečnosti o zevním označení členů Pomocné stráže veřejné bezpečnosti 15.07.1952
32/1952 Sb. Vládní nařízení o zrušení plodinových burs 01.08.1952
33/1952 Sb. Vládní nařízení o zřízení ministerstva železnic a o reorganisaci železnic 01.08.1952
34/1952 Sb. Vládní nařízení o organisaci silniční, letecké a vodní dopravy a cestovního ruchu 01.08.1952
35/1952 Sb. Vládní nařízení o vymezení úkolů při výkupu zemědělských výrobků v roce 1952 14.08.1952
36/1952 Sb. Vládne nariadenie, ktorým sa vydáva štatút Slovenského plánovacieho úradu 21.08.1952
37/1952 Sb. Vládní nařízení o působnosti ministerstva zahraničního obchodu ve věcech devisových 01.08.1952
38/1952 Sb. Vládní nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 73/1951 Sb., kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly 01.09.1952
39/1952 Sb. Vládní nařízení o zákazu přijímání pracovníků do zaměstnání, kteří nemají řádně rozvázán předchozí pracovní poměr 01.09.1952
40/1952 Sb. Vládní nařízení o dalších změnách v organisaci vysokých škol 05.09.1952
41/1952 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady) 01.01.1953
42/1952 Sb. Vládní nařízení, kterým se zřizují plánovací komise národních výborů a vydává jejich statut 19.09.1952
43/1952 Sb. Vládní nařízení o rozmisťování odborných pracovníků 19.09.1952
44/1952 Sb. Vládní nařízení o lékárnících 20.09.1952
45/1952 Sb. Vládní nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru 20.09.1952
46/1952 Sb. Vládní nařízení o úpravě národního důchodového pojištění členů jednotných zemědělských družstev, osob samostatně výdělečně činných a spolupracujících členů rodin 01.10.1952
47/1952 Sb. Vládní nařízení o státní energetické inspekci 01.10.1952
48/1952 Sb. Vládní nařízení o úpravě celního sazebníku 10.10.1952
49/1952 Sb. Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1952 01.12.1952
50/1952 Sb. Nařízení ministra zahraničního obchodu, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku 10.10.1952
51/1952 Sb. Vládní nařízení o poskytování preventivní a léčebné péče vojenským a válečným poškozencům a obětem války a fašistické persekuce 01.01.1953
52/1952 Sb. Zákon o Československé akademii věd 12.11.1952
53/1952 Sb. Vládní nařízení o zajištění bezpečnosti a hospodárnosti provozu některých technických zařízení 01.11.1952
54/1952 Sb. Zákon o hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby 01.01.1953
55/1952 Sb. Vládní nařízení o povinnostech, právech a odpovědnosti hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby 01.01.1953
56/1952 Sb. Zákon o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků 15.11.1952
57/1952 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků 15.11.1952
58/1952 Sb. Zákon o povolávaní náhradníkov poslancov Slovenskej národnej rady 17.11.1952
59/1952 Sb. Zákon o uzavírání manželství s cizinci 17.11.1952
60/1952 Sb. Zákon o Československém Červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže 17.11.1952
61/1952 Sb. Zákon o námořní plavbě 01.01.1953
62/1952 Sb. Zákon o rybářství 01.01.1953
63/1952 Sb. Vládní nařízení o zřízení vysoké školy ruského jazyka v Praze 17.11.1952
64/1952 Sb. Ústavní zákon o soudech a prokuratuře 01.01.1953
65/1952 Sb. Zákon o prokuratuře 01.01.1953
66/1952 Sb. Zákon o organisaci soudů 01.01.1953
67/1952 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád 01.01.1953
68/1952 Sb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje občiansky súdny poriadok 01.01.1953
69/1952 Sb. Zákon o sociálně právní ochraně mládeže 01.01.1953
70/1952 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádí zákon o sociálně právní ochraně mládeže 01.01.1953
71/1952 Sb. Zákon o organisaci tělesné výchovy a sportu 17.12.1952
72/1952 Sb. Vládní vyhláška o účinnosti účetních zásad pro některé okruhy účetních jednotek 01.01.1953
73/1952 Sb. Zákon o dani z obratu 01.01.1953
74/1952 Sb. Zákon o dani z výkonů 01.01.1953
75/1952 Sb. Zákon o důchodové dani družstev a jiných organisací 01.01.1953
76/1952 Sb. Zákon o dani ze mzdy 01.01.1953
77/1952 Sb. Zákon o zemědělské dani 22.12.1952
78/1952 Sb. Zákon o dani z příjmů obyvatelstva 01.01.1953
79/1952 Sb. Zákon o živnostenské dani 01.01.1953
80/1952 Sb. Zákon o domovní dani 01.01.1953
81/1952 Sb. Zákon o dani z představení 01.01.1953
82/1952 Sb. Zákon o místních poplatcích 01.01.1953
83/1952 Sb. Zákon o rozpočtech národních výborů 01.01.1953
84/1952 Sb. Zákon o organisaci peněžnictví 01.01.1953
85/1952 Sb. Zákon o pojišťovnictví 01.01.1953
86/1952 Sb. Zákon o kontrolní a revisní správě ministerstva financí 01.01.1953
87/1952 Sb. Zákon o reorganisaci branné výchovy 01.01.1953
88/1952 Sb. Zákon o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil 01.01.1953
89/1952 Sb. Zákon o důchodovém zaopatření příslušníků ozbrojených sil 01.01.1953
90/1952 Sb. Zákon o Československé akademii zemědělských věd 01.01.1953
91/1952 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o Československé akademii věd 24.12.1952
92/1952 Sb. Nařízení ministra školství, věd a umění, kterým se upravuje způsob správy a hospodaření vysokých škol 31.12.1952
93/1952 Sb. Vládní nařízení o náhradách příslušejících soudcům z lidu 01.01.1953
94/1952 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti ustanovení §39 odst. 2 věty druhé zákona o organisaci soudů 01.01.1953
95/1952 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se vydává jednací řád pro soudy 01.01.1953
96/1952 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví odchylky při důkazu znalci v některých věcech národního pojištění 01.01.1953
97/1952 Sb. Vládní nařízení o zániku věcných práv na některých částech národního majetku 01.07.1950
98/1952 Sb. Vládní nařízení o státní obchodní inspekci 30.12.1952
99/1952 Sb. Vládní nařízení o organisaci veterinární služby a o některých veterinárních opatřeních (veterinární řád) 01.01.1953
100/1952 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.01.1953
101/1952 Sb. Vládní nařízení o úpravě podmínek pro trvání nároků na některé důchody z důchodového zabezpečení 01.01.1953
102/1952 Sb. Vládní nařízení o osvobození úroků z úsporných vkladů od daně z příjmů obyvatelstva 01.01.1953
103/1952 Sb. Nařízení ministra národní bezpečnosti o zevním označení členů závodní stráže 15.12.1952
104/1952 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi republikou Československou a Čínskou lidovou republikou o kulturní spolupráci, podepsané v Pekinu dne 6. května 1952 18.09.1952
105/1952 Sb. Vládní nařízení, kterým se se vyhlašují dodávkové normy některých zemědělských výrobků a stanoví dodávkové oblasti pro rok 1953 01.01.1953
106/1952 Sb. Vládní nařízení o přesunu působnosti ve sběru železného a kovového odpadu (šrotu) 01.01.1953
107/1952 Sb. Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru ministerstva školství, věd a umění 01.01.1953
108/1952 Sb. Vládní nařízení o změně působnosti v oboru škol zemědělských, škol lesnických a vysokých škol zemědělských 01.01.1953
109/1952 Sb. Vládní nařízení o úpravě zaměstnavatelské části pojistného v národním pojištění zaměstnanců 01.01.1953
110/1952 Sb. Nařízení ministra chemického průmyslu o nevyužitých odpadních a upotřebených olejích mazacích 01.01.1953
Přesunout nahoru