Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví zásady pro jednotné oceňování v podnikovém početnictví 01.01.1951
2/1951 Sb. Vládní nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru 01.02.1951
3/1951 Sb. Nařízení ministra financí, kterým se vydává sazebník soudních poplatků a některé předpisy o nich 01.01.1951
4/1951 Sb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení počet a pôsobnosť povereníctev 30.01.1951
5/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti 05.02.1951
6/1951 Sb. Nařízení ministra zemědělství, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zdokonalení živočišné výroby 15.02.1951
7/1951 Sb. Vládní nařízení o organisaci a působnosti výběrových komisí 15.02.1951
8/1951 Sb. Vládní nařízení o ochraně proti rozšiřování nebo zavlečení škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu 15.02.1951
9/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje vládní nařízení o zajištění plnění dodávek některých plánovaných investic 15.02.1951
10/1951 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkové dohodě k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsané v Bruselu dne 3. července 1948 01.11.1950
11/1951 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o provozu na veřejných silnicích 01.11.1951
12/1951 Sb. Vládní nařízení o náhradě škody příslušníkům hasičstva a jiným osobám v oboru ochrany před požáry a jinými živelními pohromami 21.03.1951
13/1951 Sb. Vyhláška ministra vnitra o změnách úředních názvů míst v roce 1950 03.03.1951
14/1951 Sb. Vládní nařízení o odměnách funkcionářů národních výborů 01.01.1951
15/1951 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění prováděcí nařízení k celnímu zákonu 06.03.1951
16/1951 Sb. Vládní nařízení, jímž se přenáší na národní výbory provádění některých úkolů Ústředí pracujícího dorostu 01.01.1951
17/1951 Sb. Nařízení ministra zemědělství o dozoru a jiných opatřeních k zajištění ochrany rostlinné výroby 13.03.1951
18/1951 Sb. Zákon o povolávání náhradníků poslanců 17.03.1951
19/1951 Sb. Vládní nařízení o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou 17.03.1951
20/1951 Sb. Vyhláška ministerstva stavebního průmyslu, kterou se určují další místní národní výbory jako stavební úřad prvé stolice 01.04.1951
21/1951 Sb. Nařízení ministra informací a osvěty, kterým se vydává organisační statut Svazu československých novinářů 22.03.1951
22/1951 Sb. Nařízení ministra zemědělství o správě majetkové podstaty pozemkových reforem 01.01.1951
23/1951 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídlo okresního soudu v Novém Městě nad Metují 01.04.1951
24/1951 Sb. Vládní nařízení o lékařích 01.01.1951
25/1951 Sb. Vládní nařízení o dentistech 01.01.1951
26/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušují Ředitelství pro cestovní ruch a oblastní a místní sbory pro cestovní ruch 10.04.1951
27/1951 Sb. Vládní nařízení o řízení státní mzdové politiky a zřízení státní mzdové komise 12.04.1951
28/1951 Sb. Nařízení ministra-předsedy státního úřadu plánovacího o výkupu motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu 13.04.1951
29/1951 Sb. Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1951 (rozpočtový zákon na rok 1951) 01.01.1951
30/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu "Hrdina práce" 21.04.1951
31/1951 Sb. Vládne nariadenie o styku štátnych úradov a iných orgánov s úradmi a orgánmi cudzích štátov 24.04.1951
32/1951 Sb. Vládní nařízení o zřízení Správy služeb diplomatickému sboru 24.04.1951
33/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se nově upravují úkoly pětiletého hospodářského plánu 24.04.1951
34/1951 Sb. Vládní nařízení o sběrných surovinách 30.04.1951
35/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se vyhlašuje Statut komunálních podniků 01.01.1951
36/1951 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o úpravě podnikání v silniční dopravě 01.06.1951
37/1951 Sb. Vládní nařízení o vybudování a provozu drah 01.06.1951
38/1951 Sb. Vládní nařízení o poctách spojených s čestnými tituly v tělesné výchově a ve sportu 10.05.1951
39/1951 Sb. Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť 30. výročí založení Komunistické strany Československa 15.05.1951
40/1951 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se omezuje vyhlašování zápisů provedených v podnikovém rejstříku 25.05.1951
41/1951 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění přílohy k vládnímu nařízení č. 30/1951 Sb., kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu "Hrdina práce" 25.05.1951
42/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1951 01.01.1951
43/1951 Sb. Vládní nařízení o některých opatřeních v náboru a ve výchově pracujícího dorostu 11.06.1951
44/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušují Ústředna a úřadovny pro domáckou práci a ústřední a obvodní komise domácké práce 01.07.1951
45/1951 Sb. Vládní nařízení o technické normalisaci 11.06.1951
46/1951 Sb. Vládní nařízení o zrušení knihovních rad 11.06.1951
47/1951 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.07.1951
48/1951 Sb. Vládní nařízení, jímž se zrušuje Československý ústav práce 28.06.1951
49/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se upravují některé nároky pracujících důchodců národního pojištění 01.07.1951
50/1951 Sb. Nařízení ministra dopravy o schvalování a uveřejňování tarifů drah 30.06.1951
51/1951 Sb. Vládní vyhláška o předběžném provádění protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 (č. 59/1948 Sb.), sjednaného v Torquay dne 21. dubna 1951 08.07.1951
52/1951 Sb. Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti ve finanční správě 01.08.1951
53/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydává statut Československé pojišťovny, národního podniku 21.07.1951
54/1951 Sb. Vládní nařízení o územních změnách v Karlovarském kraji 01.08.1951
55/1951 Sb. Vládní nařízení o rozšíření plochy orné půdy a zajištění půdy pro zemědělskou výrobu 21.07.1951
56/1951 Sb. Nařízení ministra dopravy o plaveckých knížkách 21.07.1951
57/1951 Sb. Nařízení ministra školství, věd a umění, kterým se upravuje působnost ve správě vysokých škol 01.08.1951
58/1951 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o znárodnění ve stavebnictví 28.07.1951
59/1951 Sb. Vyhláška ministra stavebního průmyslu o úplném znění zákona o znárodnění ve stavebnictví
60/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru ministerstva stavebního průmyslu 28.07.1951
61/1951 Sb. Zákon, jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýrské komory 28.07.1951
62/1951 Sb. Vládní nařízení o závazcích váznoucích na některém znárodněném majetku 27.10.1945
63/1951 Sb. Zákon o odpovědnosti za škody způsobené dopravními prostředky 01.11.1951
64/1951 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění obchodních podniků 30.07.1951
65/1951 Sb. Zákon o převodech nemovitostí a o pronájmech zemědělské a lesní půdy 29.08.1951
66/1951 Sb. Zákon o odborné správě lesů 29.08.1951
67/1951 Sb. Zákon o bezpečnosti při práci 30.07.1951
68/1951 Sb. Zákon o dobrovolných organisacích a shromážděních 01.10.1951
69/1951 Sb. Zákon o ochraně státních hranic 31.07.1951
70/1951 Sb. Nařízení ministra národní bezpečnosti o právu příslušníka Pohraniční stráže použít zbraně 31.07.1951
71/1951 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkové dohodě k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, podepsané v Haagu dne 24. června 1948 28.02.1951
72/1951 Sb. Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání hliníkových padesátníků 01.09.1951
73/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly 08.09.1951
74/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se zřizují nová ministerstva 08.09.1951
75/1951 Sb. Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďujú nové povereníctva 20.09.1951
76/1951 Sb. Vládní nařízení o likvidaci majetku některých orgánů, jež se zrušují 28.09.1951
77/1951 Sb. Vládní nařízení o středních zdravotnických pracovnících 10.10.1951
78/1951 Sb. Vládní nařízení o trestní pravomoci místních národních výborů 01.01.1952
79/1951 Sb. Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání hliníkových dvacetníků 22.10.1951
80/1951 Sb. Vládní nařízení o organisačních změnách na vysokých školách 24.10.1951
81/1951 Sb. Nařízení ministra dopravy, kterým se vyhlašuje Dohoda o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích v přímém mezinárodním styku (MPS) a Dohoda o přepravě zboží po železnicích v přímém mezinárodním styku (MGS) 01.11.1951
82/1951 Sb. Vládní nařízení o organisaci státních statků 01.10.1951
83/1951 Sb. Vládní nařízení o organisaci strojních a traktorových stanic 01.10.1951
84/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se zastavuje činnost Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a Velkodistribučního podniku 01.10.1951
85/1951 Sb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísanej v Budapešti dňa 6. marca 1951 10.11.1951
86/1951 Sb. Vládní nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1952 15.11.1951
87/1951 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o rozšíření platnosti protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 (č. 59/1948 Sb.), sjednaného v Torquay dne 21. dubna 1951 07.10.1951
88/1951 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministra vnitra č. 13/1951 Sb., o změnách úředních názvů míst v roce 1950 15.11.1951
89/1951 Sb. Vládní nařízení, jímž se připojují některé obce k Českým Budějovicům 01.01.1952
90/1951 Sb. Nařízení ministra stavebního průmyslu o pozbytí účinnosti §10 zákona o znárodnění ve stavebnictví 28.10.1951
91/1951 Sb. Nařízení ministra vnitra o opatřování, rozdělování a zkoušení věcných prostředků požární ochrany 01.01.1952
92/1951 Sb. Zákon o branné výchově 06.12.1951
93/1951 Sb. Zákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech 01.01.1952
94/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje ústředí výzkumu a technického rozvoje a ústředna hmotného zásobování 06.12.1951
95/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydává statut státního úřadu plánovacího 06.12.1951
96/1951 Sb. Vyhláška ministra financí o druhém vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949 a po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950 06.12.1951
97/1951 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.01.1952
98/1951 Sb. Vládní nařízení o zrušení státních zastaváren 01.01.1952
99/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru ministerstva národní obrany 01.01.1952
100/1951 Sb. Nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra o rejstříku trestů 01.01.1952
101/1951 Sb. Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí 26.12.1951
102/1951 Sb. Zákon o přebudování národního pojištění 01.01.1952
103/1951 Sb. Zákon o jednotné preventivní a léčebné péči 01.01.1952
104/1951 Sb. Zákon o vánočním přídavku za rok 1951 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců 01.12.1951
105/1951 Sb. Zákon o správních poplatcích 01.05.1952
106/1951 Sb. Zákon o úpravě financování národních a komunálních podniků 01.01.1952
107/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o úpravě financování národních a komunálních podniků 01.01.1952
108/1951 Sb. Zákon o organisaci národohospodářské evidence 27.12.1951
109/1951 Sb. Vládní nařízení o organisaci statistické služby 27.12.1951
110/1951 Sb. Zákon o státních pracovních zálohách 27.12.1951
111/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se upravují vzájemné vztahy mezi odbornými učilišti nebo školami závodního výcviku a podniky 27.12.1951
112/1951 Sb. Vládní nařízení o reorganisaci státní památkové péče 01.01.1952
113/1951 Sb. Vládní nařízení o Státním meteorologickém ústavu 01.01.1952
114/1951 Sb. Zákon o advokacii 01.01.1952
115/1951 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sazby odměn za úkony právní pomoci poskytované advokátními poradnami (advokátní tarif) 01.01.1952
116/1951 Sb. Zákon o státním notářství 01.01.1952
117/1951 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádí zákon o státním notářství 01.01.1952
118/1951 Sb. Nařízení ministra financí o notářských poplatcích 01.01.1952
119/1951 Sb. Vládní nařízení o tajemnících místních národních výborů 01.01.1952
120/1951 Sb. Vládní nařízení o změnách v organisaci okresních národních výborů 01.01.1952
121/1951 Sb. Vládní nařízení o změnách v referátech národních výborů 29.12.1951
122/1951 Sb. Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti a o jiných zjednodušeních veřejné správy 01.01.1952
123/1951 Sb. Nařízení ministra vnitra o drobných úpravách hranic městských obvodů hlavního města Prahy 01.01.1952
124/1951 Sb. Vládní nařízení o organisaci státních lesů a národních podniků pro těžbu dříví 01.01.1952
125/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se působnost ve věcech cestovních pasů přenáší na ministerstvo zahraničních věcí 01.01.1952
126/1951 Sb. Nařízení ministra financí, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku 01.01.1952
127/1951 Sb. Vládní nařízení o přesunech působnosti v osobních věcech státních zaměstnanců s ústředních úřadů na podřízené osobní úřady 01.01.1952
128/1951 Sb. Vládní nařízení o organisaci náboru pracovních sil 01.01.1952
129/1951 Sb. Nařízení ministra zemědělství o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem 01.01.1952
130/1951 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 110/1951 Sb., o státních pracovních zálohách 31.12.1951
Přesunout nahoru