Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1950 Sb. Vládní nařízení o zrušení zemských finančních pokladen 26.01.1950
2/1950 Sb. Nařízení ministra techniky o působnosti národních výborů při stavbě, správě a udržování státních silnic 26.01.1950
3/1950 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o změnách úředních názvů míst v roce 1949 27.01.1950
4/1950 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsané v Praze dne 25. dubna 1948 14.09.1949
5/1950 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o úmluvě mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou o sociálním pojištění 01.10.1949
6/1950 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se opravuje tisková chyba ve vládním nařízení č. 275/1949 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání 27.01.1950
7/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy o působnosti finančních prokuratur 01.02.1950
8/1950 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění vládního nařízení č. 240/1949 Sb., kterým se provádí poštovní zákon 31.01.1950
9/1950 Sb. Nařízení ministra zdravotnictví o osobní způsobilosti k vedení lékárny 08.02.1950
10/1950 Sb. Nařízení ministra zdravotnictví, kterým se upravuje způsob provozu lékáren 08.02.1950
11/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se prodlužuje přechodná úprava působnosti v oboru státního pensijního (provisního) a úrazového zaopatření 01.01.1950
12/1950 Sb. Vládní nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru 01.03.1950
13/1950 Sb. Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa ustanovujú sídla a obvody okresných súdov v Sečovciach a v Trebišove 01.03.1950
14/1950 Sb. Vládní nařízení o organisaci místních národních výborů 08.03.1950
15/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádějí ustanovení divadelního zákona o zřizování loutkových divadel a divadelní činnosti loutkářské 09.03.1950
16/1950 Sb. Vyhláška ministra financí o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949 09.03.1950
17/1950 Sb. Vládní nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1950 01.01.1950
18/1950 Sb. Zákon o zrušení osidlovacích úřadů 15.03.1950
19/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o zrušení osidlovacích úřadů 15.03.1950
20/1950 Sb. Nařízení ministra techniky o přezkoušení projektů čistíren odpadních vod výrobních podniků a nemocnic a o zajištění jejich budování 17.03.1950
21/1950 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti o odepsání parcel na území vojenských újezdů z pozemkových knih 17.03.1950
22/1950 Sb. Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs z hliníku 17.03.1950
23/1950 Sb. Zákon o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví 01.03.1950
24/1950 Sb. Nařízení ministra vnitra, kterým se zřizuje poradní sbor pro komunální podniky 17.03.1950
25/1950 Sb. Zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádostí o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti 01.01.1950
26/1950 Sb. Zákon, kterým se mění zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945 23.03.1950
27/1950 Sb. Zákon o státní podpoře při živelních pohromách 22.04.1950
28/1950 Sb. Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích za rok 1949 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců 01.12.1949
29/1950 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění 01.10.1948
30/1950 Sb. Vládní nařízení o přestupech mezi veřejným pensijním zaopatřením a národním (veřejnoprávním) důchodovým pojištěním a o přestupech ve veřejném pensijním zaopatření 01.10.1948
31/1950 Sb. Zákon o Státní bance československé 01.04.1950
32/1950 Sb. Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1950 01.01.1950
33/1950 Sb. Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1950 01.01.1950
34/1950 Sb. Nařízení ministra dopravy o zcizování silničních motorových vozidel, používaných pro živnostenskou dopravu 08.04.1950
35/1950 Sb. Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1950 (rozpočtový zákon) 01.01.1950
36/1950 Sb. Vládní nařízení o výkonu veřejné správy ve věcech plavby 20.04.1950
37/1950 Sb. Nařízení ministra zdravotnictví o zabezpečení výroby a dovozu hodnotných léčiv 20.04.1950
38/1950 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o dodatkové dohodě ze dne 18. května 1948 k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií 01.12.1949
39/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydává organisační řád Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport 24.04.1950
40/1950 Sb. Vyhláška ministra vnitra o konečné lhůtě k podání žádostí o vrácení československého státního občanství 01.05.1950
41/1950 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o úmluvě mezi Československou republikou a republikou Francouzskou o zaopatřovacích platech pro případ úmrtí nebo invalidity obětem války z roku 1939-1945, podepsané v Paříži dne 1. prosince 1947 01.11.1949
42/1950 Sb. Vyhláška ministra financí o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949 30.04.1950
43/1950 Sb. Vládní nařízení o organisaci a působnosti Státního zeměměřického a kartografického ústavu a o technickém poradním sboru ve věcech veřejného vyměřování a mapování 18.05.1950
44/1950 Sb. Vládní nařízení o některých přestupech v sociálním pojištění (zaopatření) před 1. říjnem 1948 18.05.1950
45/1950 Sb. Nařízení ministra práce a sociální péče o národním pojištění brigádníků 01.06.1950
46/1950 Sb. Vyhláška ministra financí o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949 19.05.1950
47/1950 Sb. Ústavní zákon o úpravách v organisaci veřejné správy 22.05.1950
48/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo národní bezpečnosti 23.05.1950
49/1950 Sb. Vyhláška ministra vnitra, kterou se stanoví počátek účinnosti přesunu působnosti ve věci rozlučování obcí 09.06.1949
50/1950 Sb. Vyhláška ministra financí o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949 25.05.1950
51/1950 Sb. Vládní nařízení o územním plánování obcí 01.06.1950
52/1950 Sb. Vyhláška ministra práce a sociální péče, kterou se stanoví počátek účinnosti některých přesunů působnosti ve veřejné správě 09.06.1949
53/1950 Sb. Vyhláška ministerstva národní obrany o přeložení sídla krajského vojenského velitelství Gottwaldov 01.05.1950
54/1950 Sb. Vyhláška ministra průmyslu, kterou se stanoví počátek účinnosti pro přesuny působnosti v některých věcech živnostenského a jiného podnikání 09.06.1949
55/1950 Sb. Zákon o užívání a změně jména a příjmení 03.07.1950
56/1950 Sb. Zákon o provozu na veřejných silnicích 01.11.1951
57/1950 Sb. Zákon o úpravě podnikání v silniční dopravě 01.06.1951
58/1950 Sb. Zákon o vysokých školách 03.06.1950
59/1950 Sb. Zákon o dani z literární a umělecké činnosti 06.06.1950
60/1950 Sb. Zákon o dani ze samostatné činnosti 06.06.1950
61/1950 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o Investiční bance 24.06.1950
62/1950 Sb. Zákon o ochraně před požáry a jinými živelními pohromami 09.07.1950
63/1950 Sb. Zákon o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů 09.06.1950
64/1950 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 01.07.1950
65/1950 Sb. Zákon o hospodaření lesními semeny a sazenicemi 09.07.1950
66/1950 Sb. Zákon o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců 01.04.1950
67/1950 Sb. Zákon o pracovních a platových poměrech soudců z povolání, prokurátorů a soudcovských čekatelů (soudcovský zákon) 01.04.1950
68/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro správní zaměstnance 01.04.1950
69/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro učitele 01.04.1950
70/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro zaměstnance zdravotní péče 01.04.1950
71/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro soudce z povolání, prokurátory a soudcovské čekatele 01.04.1950
72/1950 Sb. Zákon o telekomunikacích 01.07.1950
73/1950 Sb. Vládní nařízení o povolování telekomunikačních zařízení 01.07.1950
74/1950 Sb. Vládne nariadenie, ktorým sa zrušuje Ústav pre školský a osvetový film v Bratislave 17.06.1950
75/1950 Sb. Vládní nařízení o rozpočtech a závěrečných účtech národních výborů 17.06.1950
76/1950 Sb. Vládní nařízení o odměně a náhradě hotových výloh stálých přísežných znalců a tlumočníků 01.07.1950
77/1950 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.07.1950
78/1950 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 10 Kčs s datem 4. dubna 1950 27.06.1950
79/1950 Sb. Vládní nařízení o úpravě pracovní doby k zajištění plynulého zásobování elektřinou, plynem a topnou parou 30.06.1950
80/1950 Sb. Vládní nařízení o zřízení ústředních výzkumných ústavů 01.07.1950
81/1950 Sb. Vládní nařízení o některých změnách v organisaci vysokých škol 01.07.1950
82/1950 Sb. Nařízení ministra financí o zrušení předpisů o státních finančních monopolech tabákovém, solném, výbušných látek a umělých sladidel 01.07.1950
83/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení rozpočtového zákona na rok 1950 01.01.1950
84/1950 Sb. Vládne nariadenie o zrušení ústredného pasienkového konta a o presunoch pôsobnosti vo verejnej správe pôdohospodárskej na Slovensku 08.07.1950
85/1950 Sb. Zákon o opatřeních souvisících s úpravou kázeňského práva příslušníků ozbrojených sborů 01.10.1950
86/1950 Sb. Trestní zákon 01.08.1950
87/1950 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 01.08.1950
88/1950 Sb. Trestní zákon správní 01.08.1950
89/1950 Sb. Zákon o trestním řízení správním (trestní řád správní) 01.08.1950
90/1950 Sb. Vládní nařízení o správě národního majetku národními výbory 20.07.1950
91/1950 Sb. Vládní vyhláška o předběžném provádění obchodní smlouvy mezi republikou Československou a Spojenými státy mexickými, podepsané dne 9. listopadu 1949 v Mexiko City 09.11.1949
92/1950 Sb. Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o zániku činnosti státních veterinárních vyšetřovacích ústavů 01.06.1950
93/1950 Sb. Vládní nařízení o výstavbě obcí 01.01.1951
94/1950 Sb. Zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti 01.08.1950
95/1950 Sb. Zákon, kterým se upravují některé poměry v pojišťovnictví 01.08.1950
96/1950 Sb. Zákon o pracujícím dorostu 25.07.1950
97/1950 Sb. Zákon o drahách 01.06.1951
98/1950 Sb. Zákon o zrušení Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství a fondů pozemkových reforem a o sloučení jejich jmění 25.07.1950
99/1950 Sb. Zákon o hospodářských smlouvách a státní arbitráži 01.10.1950
100/1950 Sb. Zákon o podnikovém rejstříku 24.08.1950
101/1950 Sb. Vládní nařízení o zrušení osvětových rad a přenesení jejich působnosti na národní výbory 25.07.1950
102/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů 25.07.1950
103/1950 Sb. Zákon o národních podnicích průmyslových 01.07.1950
104/1950 Sb. Zákon o financování národních a komunálních podniků 01.07.1950
105/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se vyhlašuje Statut národních podniků průmyslových 01.07.1950
106/1950 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků 01.07.1950
107/1950 Sb. Vyhláška ministra průmyslu o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků 26.07.1950
108/1950 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského 01.07.1950
109/1950 Sb. Vyhláška ministryně výživy o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
110/1950 Sb. Zákon o organisaci bytového majetku a o Fondu bytového hospodářství 26.07.1950
111/1950 Sb. Zákon o hospodaření s některými místnostmi 01.01.1951
112/1950 Sb. Vládní nařízení o bohosloveckých fakultách 26.07.1950
113/1950 Sb. Vládní nařízení, jímž se stanoví podrobnosti o přestupu státních zaměstnanců a některých nestátních veřejných zaměstnanců, jakož i příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů, do národního důchodového pojištění a srážky na pojistné 01.04.1950
114/1950 Sb. Vládní nařízení o pensijním a úrazovém zabezpečení zaměstnanců v pragmatikálním nebo regulovaném služebním poměru převzatých do služeb národních podniků, zřízených z bývalých státních podniků, nebo do služeb některých jiných národních podniků 01.04.1950
115/1950 Sb. Vládní nařízení o pracovních a platových poměrech a o pensijním zabezpečení bývalých pragmatikálních zaměstnanců převzatých do služeb národních nebo komunálních podniků 01.04.1950
116/1950 Sb. Vládní nařízení, jímž se stanoví u příslušníků ozbrojených sborů vyměřovací základ pro účely národního pojištění a vojenské nemocenské péče 01.09.1949
117/1950 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti o rejstříku trestů 01.08.1950
118/1950 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti o tom, co se považuje za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin podle trestního zákona 01.08.1950
119/1950 Sb. Nařízení ministra financí o podrobovacím řízení 01.08.1950
120/1950 Sb. Vládní nařízení o právech a povinnostech státních zaměstnanců, o řízení ve věcech jejich pracovního poměru a o rozhodčích komisích 01.04.1950
121/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro laické učitele náboženství 01.04.1950
122/1950 Sb. Nařízení ministra-předsedy státního úřadu plánovacího o podávání a vyřizování zlepšovacích námětů 21.08.1950
123/1950 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení č. 112/1950 Sb. o bohosloveckých fakultách 21.08.1950
124/1950 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se vydávají některé podrobnější předpisy o podnikovém rejstříku 24.08.1950
125/1950 Sb. Vládní nařízení o Státním meteorologickém ústavu 30.08.1950
126/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje Fond pro pojišťování vývozních úvěrů 30.08.1950
127/1950 Sb. Nařízení ministra techniky o přezkoušení projektů na zásobování vodou výrobních podniků a léčebných a ošetřovacích ústavů a projektů úpraven vody, jakož i o zajištění jejich provádění 30.08.1950
128/1950 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Státní banky československé o povinnosti hlášení některých sporů s cizinou 31.08.1950
129/1950 Sb. Vládní nařízení o poskytnutí věrnostního přídavku horníků v roce 1950 08.09.1950
130/1950 Sb. Nařízení ministra školství, věd a umění, kterým se vydává organisační a jednací řád Státního výboru pro vysoké školy a blíže upravuje jeho působnost 14.09.1950
131/1950 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 16.09.1950
132/1950 Sb. Vládní nařízení, jímž se obec Roudnička připojuje k Hradci Králové 01.10.1950
133/1950 Sb. Nařízení ministra financí o zrušení předpisů o lihovém monopolu 29.09.1950
134/1950 Sb. Vládní nařízení o registraci chmelnic 11.10.1950
135/1950 Sb. Vládní nařízení o organisaci ochrany před požáry a jinými živelními pohromami 10.11.1950
136/1950 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vládním nařízení č. 105/1950 Sb., kterým se vyhlašuje Statut národních podniků průmyslových 11.10.1950
137/1950 Sb. Vládní nařízení o přenesení působnosti ve věcech některých zemědělských škol na ministerstvo zemědělství 01.09.1950
138/1950 Sb. Nařízení ministra financí o náhradní dávce za všeobecnou daň z lihu 02.10.1950
139/1950 Sb. Vládní nařízení o zřízení krajských arbitrážních komisí, o organisaci a příslušnosti arbitrážních komisí a o řízení před nimi 01.10.1950
140/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje Základ národní pomoci a Sociální pomoc pro Čechy a Moravu 27.10.1950
141/1950 Sb. Občanský zákoník 01.01.1951
142/1950 Sb. Zákon o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok) 01.01.1951
143/1950 Sb. Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1951 01.01.1951
144/1950 Sb. Zákon o jednorázovém mimořádném přídavku za rok 1950 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců 01.12.1950
145/1950 Sb. Zákon o upravování vysvětlivek k celnímu sazebníku 24.11.1950
146/1950 Sb. Vládní nařízení o přenesení správní působnosti s velitelství oblastí na velitelství okruhů 15.10.1950
147/1950 Sb. Vládní nařízení o státních cenách 24.11.1950
148/1950 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních dopravních podnicích 24.11.1950
149/1950 Sb. Vyhláška ministra dopravy o úplném znění zákona o národních dopravních podnicích
150/1950 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o Československé poště, národním podniku 24.11.1950
151/1950 Sb. Vyhláška ministra pošt o úplném znění zákona o Československé státní poště, národním podniku 24.11.1950
152/1950 Sb. Zákon o úpravě a bezpečnosti provozu vnitrozemní plavby 29.11.1950
153/1950 Sb. Vládní nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1951 06.12.1950
154/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se prodlužuje účinnost zákona o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob 31.12.1950
155/1950 Sb. Vládne nariadenie o zrušení Úradu hospodárskej kontrolnej služby 19.12.1950
156/1950 Sb. Vládní nařízení o výkonu působnosti v oboru sociálního zabezpečení účastníků bojů za nezávislost a osvobození Československé republiky 01.11.1950
157/1950 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníka 01.01.1951
158/1950 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950 19.12.1950
159/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění počet a působnost ministerstev 20.12.1950
160/1950 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.01.1951
161/1950 Sb. Vládní nařízení o některých přesunech působnosti v oboru vojenské správy 23.12.1950
162/1950 Sb. Nařízení ministra financí, kterým se stanoví poplatky za státní arbitráž 01.10.1950
163/1950 Sb. Nařízení ministra financí, kterým se vymezují tuzemská pojištění pojišťoven se sídlem v cizině a tuzemská pojištění s plněním znějícími na říšské marky 23.12.1950
164/1950 Sb. Vyhláška ministra financí o plnění peněžitých závazků z tuzemských pojištění sjednaných v československých korunách, které byly přepočteny na říšské marky 23.12.1950
165/1950 Sb. Zákon na ochranu míru 24.12.1950
166/1950 Sb. Zákon o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví 27.12.1950
167/1950 Sb. Zákon o komunálních podnicích 01.01.1951
168/1950 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku 27.12.1950
169/1950 Sb. Zákon o zrušení některých poplatkových předpisů 01.01.1951
170/1950 Sb. Zákon o zdravotnických povoláních 01.01.1951
171/1950 Sb. Nařízení ministra stavebního průmyslu o zboření staveb 01.01.1951
172/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o hospodaření s některými místnostmi 01.01.1951
173/1950 Sb. Zákon o soudních poplatcích 01.01.1951
174/1950 Sb. Zákon o dražbách mimo exekuci 01.01.1951
175/1950 Sb. Vládne nariadenie o potvrdeniach potrebných pre oslobodenie od súdnych poplatkov a preddavkov a pre ustanovenie zástupcu 01.01.1951
176/1950 Sb. Vládne nariadenie o spôsobe a rozsahu exekúcie proti družstvám a iným právnickým osobám 01.01.1951
177/1950 Sb. Vládne nariadenie o odhadoch nehnuteľných vecí 01.01.1951
178/1950 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se pro určení soudní příslušnosti stanoví, co se u některých právnických osob rozumí organisačně nižší správou 01.01.1951
179/1950 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi 01.01.1951
180/1950 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti o exekuci na peněžité pohledávky a plat 01.01.1951
181/1950 Sb. Zákon o úpravě nejnižších důchodů dřívějších příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů 28.12.1950
182/1950 Sb. Zákon o zrušení Fondů národní obnovy 28.12.1950
183/1950 Sb. Zákon o majetku zanechaném na území Československé republiky osobami, které optovaly pro Svaz sovětských socialistických republik a přesídlily na jeho území 28.12.1950
184/1950 Sb. Zákon o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů 28.12.1950
185/1950 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon č. 261/1949 Sb., o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby 28.12.1950
186/1950 Sb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje úplné znění zákona o organisaci výzkumnictví a technického rozvoje 28.12.1950
187/1950 Sb. Zákon o zdokonalení živočišné výroby 15.02.1951
188/1950 Sb. Zákon o zdokonalení rostlinné výroby 27.01.1951
189/1950 Sb. Zákon o pojistné smlouvě 01.07.1951
190/1950 Sb. Zákon o úkolech a organisaci pojišťovnictví 01.01.1951
191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový 01.01.1951
192/1950 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se vydávají podrobnější předpisy pro řízení v trestních a občanskoprávních věcech (jednací řád) 01.01.1951
193/1950 Sb. Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa určujú sídla a obvody Okresných súdov vo Fiľakove a v Poltári 01.01.1951
194/1950 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti o sazbách za advokátské a notářské výkony 01.01.1951
195/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o organisaci bytového majetku a o Fondu bytového hospodářství 01.01.1951
196/1950 Sb. Vládní nařízení o přenesení působnosti ve věcech sociálního zaopatření československých občanů bydlících v cizině na ministerstvo zahraničních věcí 01.01.1951
197/1950 Sb. Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1951 01.01.1951
198/1950 Sb. Vládní nařízení o zrušení ředitelství státního dluhu, ústřední státní pokladny v Praze a státní pokladny pro Slovensko v Bratislavě 01.01.1951
199/1950 Sb. Vládní nařízení o změnách hranic krajů, okresů a obcí 01.01.1951
200/1950 Sb. Vládní nařízení o nakládání s nemovitým národním majetkem ve správě ústředních úřadů 29.12.1950
201/1950 Sb. Vládní nařízení o hmotném zásobování 01.01.1951
202/1950 Sb. Nařízení ministra dopravy o přístavním řádu pro československé vnitrozemní přístavy 01.01.1951
203/1950 Sb. Vládní nařízení o nastoupení a změnách živnostenské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti 01.01.1951
204/1950 Sb. Vládní nařízení o zrušení Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu 30.12.1950
205/1950 Sb. Nařízení ministra financí, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku 01.01.1951
206/1950 Sb. Nařízení ministra financí, kterým se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení zákona o financování národních a komunálních podniků 30.12.1950
207/1950 Sb. Vyhláška ministerstva stavebního průmyslu, kterou se určují některé místní národní výbory jako stavební úřad prvé stolice 01.01.1951
Přesunout nahoru