Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se stanoví některé další úkoly referátů krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci 20.01.1949
2/1949 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o obnově visové povinnosti ve styku s Francií 20.01.1949
3/1949 Sb. Vládní nařízení o územní organisaci okresů v českých zemích 01.02.1949
4/1949 Sb. Zákon o pracovním poměru domovnickém 01.01.1949
5/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění a doplňují předpisy o úředním oděvu soudců 01.02.1949
6/1949 Sb. Vládní nařízení o zemědělské výrobě podle smlouvy 26.01.1949
7/1949 Sb. Vládní nařízení o výkupu a dodávce zemědělských výrobků podle smlouvy 27.01.1949
8/1949 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o zlidovění soudnictví a zákona o územní organisaci krajských a okresních soudů 27.01.1949
9/1949 Sb. Vyhlášky ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce podepsané v Praze dne 4. července 1947 07.12.1948
10/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o komunálních podnicích a vydává jejich statut (statut komunálních podniků) 29.01.1949
11/1949 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídla krajských soudů a sídla a obvody okresních soudů 01.02.1949
12/1949 Sb. Vládní nařízení o zemědělských referátech krajských národních výborů 01.02.1949
13/1949 Sb. Vládní nařízení o technických referátech krajských národních výborů 01.02.1949
14/1949 Sb. Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro školství, osvětu a tělesnou výchovu 01.02.1949
15/1949 Sb. Vládní nařízení o nároku na služební plat některých státních zaměstnanců po dobu cvičení ve zbrani (služebního cvičení) 01.01.1948
16/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se upravují některé nároky zaměstnaných důchodců v počátečním období pětiletého hospodářského plánu 01.01.1949
17/1949 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení okresní expositury v Benátkách nad Jizerou 01.02.1949
18/1949 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích sjednané dne 2. října 1947 v Atlantic City 01.01.1949
19/1949 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednané v Kodani výměnou not ze dne 5. února a 4. března 1948 06.09.1948
20/1949 Sb. Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona o úpravě stálých seznamů voličských 10.02.1949
21/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydávají stanovy Velkodistribučního podniku 01.01.1949
22/1949 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o změnách úředních názvů míst v roce 1948 15.02.1949
23/1949 Sb. Vládní nařízení o hospodářských referátech krajských národních výborů 15.02.1949
24/1949 Sb. Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro vnitřní obchod a výživu 15.02.1949
25/1949 Sb. Vládní nařízení o náhradách příslušejících soudcům z lidu 01.02.1949
26/1949 Sb. Nařízení ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Liberci 15.02.1949
27/1949 Sb. Zákon o mechanisaci zemědělství 20.02.1949
28/1949 Sb. Vládní nařízení o zdravotních referátech krajských národních výborů 20.02.1949
29/1949 Sb. Vládní nařízení o referátech práce a sociální péče krajských národních výborů 25.02.1949
30/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se doplňují předpisy o některých vyznamenáních 15.04.1948
31/1949 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 11. prosince 1947 15.06.1948
32/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje přídělové nařízení pro rodinné domky 23.02.1949
33/1949 Sb. Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1949 (rozpočtový zákon) 01.01.1949
34/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se zřizuje Řád 25. února 1948 24.02.1949
35/1949 Sb. Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci 25.02.1949
36/1949 Sb. Vládní nařízení o finančních referátech okresních národních výborů 01.03.1949
37/1949 Sb. Nařízení ministryně výživy, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a den, jímž se některé útvary zrušují 28.02.1949
38/1949 Sb. Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o změně úředních obvodů některých státních veterinárních vyšetřovacích ústavů 01.01.1949
39/1949 Sb. Vyhláška ministerstva financí o zrušení delegace berních správ k vyměřování majetkových a mimořádných dávek poplatníkům zvláštní daně výdělkové 01.03.1949
40/1949 Sb. Vládne nariadenie, ktorým sa zamestnanie v dielňach a autodielňach železničnej správy pri niektorých remeselných výkonoch vyhlasuje za rovnocenné zamestnaniu učňovskému 03.03.1949
41/1949 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturních stycích mezi republikou Československou a královstvím Belgickým 06.03.1947
42/1949 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Prohlášení mezi Československem a Belgií o vzájemném bezplatném vydávání opisů listin osobního stavu žádaných v zájmu administrativním a ve prospěch nemajetných osob 09.04.1948
43/1949 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu k Dohodě o reparacích od Německa, o zřízení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata ze dne 14. ledna 1946, sjednaném v Bruselu dne 15. března 1948 14.04.1948
44/1949 Sb. Zákon o úpravě právních poměrů souvisících s reorganisací velitelského sboru vojska 04.03.1949
45/1949 Sb. Nařízení ministra financí o povinném zřízení šekových účtů místních národních výborů a o jejich povinném zapojení do šekové služby Poštovní spořitelny, národního podniku 04.03.1949
46/1949 Sb. Vládní nařízení o vysvědčeních na odchodnou tříletých odborných škol pro dámské krejčové, zřízených při některých odborných školách pro ženská povolání 08.03.1949
47/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydává statut Likvidačního fondu měnového 08.03.1949
48/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění některá ustanovení prováděcích předpisů k dekretu presidenta republiky o znárodnění soukromých pojišťoven 08.03.1949
49/1949 Sb. Vládní nařízení o správě státních léčebných a ošetřovacích ústavů 01.04.1949
50/1949 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídla a obvody okresních soudů v Dobříši a ve Zbraslavi 01.02.1949
51/1949 Sb. Vyhláška některých členů vlády o předpisech z doby nesvobody, kterých se přestalo používati před 15. listopadem 1946, nebo jichž se vůbec nepoužívalo 08.03.1949
52/1949 Sb. Zákon o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům 01.04.1949
53/1949 Sb. Zákon o cestovních pasech 01.04.1949
54/1949 Sb. Vládní nařízení o letním čase v roce 1949 11.03.1949
55/1949 Sb. Vyhláška ministerstva informací a osvěty o koordinaci koncertních a artistických produkcí 11.03.1949
56/1949 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění nařízení ministra vnitřního obchodu č. 317/1948 Sb., kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r. o. v Praze 11.03.1949
57/1949 Sb. Vyhláška ministerstva o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění vl. nař. č. 12/1949 Sb., o zemědělských referátech krajských národních výborů 11.03.1949
58/1949 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění vl. nař. č. 14/1949 Sb. o referátech krajských národních výborů pro školství, osvětu a tělesnou výchovu 11.03.1949
59/1949 Sb. Zákon o odnětí vojenské hodnosti některým důstojníkům, rotmistrům a poddůstojníkům vojska mimo činnou službu 12.03.1949
60/1949 Sb. Zákon o hospodářském plánování (plánovací zákon) 12.03.1949
61/1949 Sb. Zákon, kterým se upravují některé poměry v oboru stavební obnovy na Slovensku 12.03.1949
62/1949 Sb. Zákon o minimálních veřejných odpočivných (zaopatřovacích) platech a o změně některých ustanovení, upravujících pensijní nároky a vstup do výslužby, jakož i o některých výhodách pro státní zaměstnance 01.10.1948
63/1949 Sb. Zákon o úpravě právních poměrů některých veřejných zaměstnanců a příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů, kteří zůstali v době nesvobody na území Československé republiky obsazeném cizí mocí 12.03.1949
64/1949 Sb. Zákon, kterým se mění předpisy o uznání rozhodnutí v manželských věcech, vydaných soudy nebo úřady v cizině, v oblasti československého právního řádu 12.03.1949
65/1949 Sb. Zákon o oceňování 15.03.1949
66/1949 Sb. Zákon o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy 15.03.1949
67/1949 Sb. Zákon o promlčení trestnosti měnových přestupků 15.03.1949
68/1949 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku 15.03.1949
69/1949 Sb. Zákon o jednotných zemědělských družstvech 15.03.1949
70/1949 Sb. Zákon o Státním zdravotnickém ústavu 01.04.1949
71/1949 Sb. Vyhláška ministerstva průmyslu, jíž se stanoví úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží 15.03.1949
72/1949 Sb. Vládní nařízení o újezdních tajemnících 19.03.1949
73/1949 Sb. Vládní nařízení o sociálním pojištění příslušníků vojenských oddílů přidělených k báňským nebo jiným pracím 01.03.1949
74/1949 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádějí některá ustanovení zák. č. 322/1948 Sb., o advokacii (advokátního řádu) 01.01.1949
75/1949 Sb. Nařízení ministra zemědělství, kterým se provádí zákon o jednotných zemědělských družstvech 26.03.1949
76/1949 Sb. Zákon o organisaci správy v hlavním městě Praze 01.04.1949
77/1949 Sb. Nařízení ministryně výživy, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky ve zbývajících oborech jeho působnosti a den, jímž se některé útvary zrušují 31.03.1949
78/1949 Sb. Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Olomouci 01.02.1949
79/1949 Sb. Vládní nařízení o rozdělení území hlavního města Prahy pro účely veřejné správy 01.04.1949
80/1949 Sb. Vládní nařízení o vnitřní organisaci pražských orgánů lidové správy 01.04.1949
81/1949 Sb. Vládní nařízení o rozdělení výkonu působnosti pražských orgánů lidové správy 01.04.1949
82/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se doplňují předpisy o služebních kategoriích vojenských důstojníků 04.03.1949
83/1949 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vl. nař. č. 10/1949 Sb., kterým se provádí zákon o komunálních podnicích a vydává jejich statut (statut komunálních podniků) 01.04.1949
84/1949 Sb. Zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy 07.04.1949
85/1949 Sb. Zákon, jímž se zrušují vyživovací komise zřízené podle zákona o státním příspěvku vyživovacím a přenáší jejich působnost na národní výbory 07.04.1949
86/1949 Sb. Zákon o přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl 07.04.1949
87/1949 Sb. Zákon o výkonu veřejné správy v oboru organisace a ochrany práce národními výbory 01.04.1949
88/1949 Sb. Vládní nařízení o sběru a odbytu sběrných surovin 08.04.1949
89/1949 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o vzájemných právních stycích ve věcech občanských i trestních, podepsané ve Varšavě dne 21. ledna 1949 10.04.1949
90/1949 Sb. Zákon o rodinných přídavcích 01.01.1949
91/1949 Sb. Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1949 01.01.1949
92/1949 Sb. Branný zákon 01.10.1949
93/1949 Sb. Zákon o zrušení sirotčích pokladen 10.04.1949
94/1949 Sb. Zákon o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací 10.04.1949
95/1949 Sb. Vládní nařízení o některých náležitostech vojenských osob z povolání, vojenských osob z počtu poddůstojníků a mužstva a civilních zaměstnanců vojenské správy 01.05.1949
96/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených 15.04.1949
97/1949 Sb. Vyhláška ministra vnitra o úplném znění přídělového nařízení pro rodinné domky 15.04.1949
98/1949 Sb. Vládní nařízení o výkonu veřejné správy v oboru národní bezpečnosti na území hlavního města Prahy a Pražského kraje 01.04.1949
99/1949 Sb. Vyhláška ministra dopravy o přenesení koncese pouličních drah v zemském hlavním městě Brně 16.04.1949
100/1949 Sb. Vyhláška ministra dopravy o přenesení koncese pro vedlejší (místní) dráhu Mariánské Hory - Brušperk 16.04.1949
101/1949 Sb. Vyhláška ministra dopravy o přenesení koncese pro drobnou dráhu Vítkovice - Zábřeh 16.04.1949
102/1949 Sb. Nařízení ministra financí, kterým se mění a doplňuje oddíl "C" sazebníku všeobecné daně 01.04.1949
103/1949 Sb. Vyhláška ministra dopravy o změnách Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (MÚZ) 01.04.1949
104/1949 Sb. Vládna vyhláška o vzájomnom uznávaní a vykonateľnosti rozhodnutí o alimentačných záväzkoch osob presídlených z Maďarska do Československej republiky a naopak 23.04.1949
105/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění prováděcí nařízení k celnímu zákonu 23.04.1949
106/1949 Sb. Zákon o započtení příjmů ze soukromé výdělečné činnosti na doplatky služebních příjmů a odpočivných platů některých veřejných zaměstnanců 24.04.1949
107/1949 Sb. Vládní nařízení o některých opatřeních týkajících se nevyužitého materiálu 24.04.1949
108/1949 Sb. Vládní nařízení o zajištění kontroly plnění prováděcích plánů investic 24.04.1949
109/1949 Sb. Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů civilního ošetřovatelského personálu ve vojenských léčebných ústavech 01.01.1948
110/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se upravují právní poměry zaměstnanců zůstatkové podstaty obchodních a živnostenských (průmyslových) komor nepřevzatých do státních služeb 30.04.1949
111/1949 Sb. Vyhláška ministra dopravy o prohlášení hlavní dráhy Chomutov - Křimov za dráhu vedlejší 30.04.1949
112/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o zemědělských referátech a zdravotních referátech krajských národních výborů 10.05.1949
113/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o hudební a artistické ústředně na Slovensku 10.05.1949
114/1949 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, jímž se určuje, které okresní soudy na Slovensku vykonávají soudní moc jako trestní soudy důchodkové 10.05.1949
115/1949 Sb. Vyhláška ministerstva národní obrany, jíž se vyhlašují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníků narození 1922 a dřívějších do vojenského výcviku v roce 1949 10.05.1949
116/1949 Sb. Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě 09.06.1949
117/1949 Sb. Nařízení ministra techniky o správě dílčích kontingentů vázaných stavebnin a o přidělování těchto stavebnin 25.05.1949
118/1949 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 5 Kčs s datem 25. ledna 1949 25.05.1949
119/1949 Sb. Vyhláška ministra vnitra o lhůtě k podávání žádostí o vrácení státního občanství osobám německé národnosti 01.06.1949
120/1949 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění zák. č. 69/1949 Sb. o jednotných zemědělských družstvech 25.05.1949
121/1949 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění nařízení ministra zemědělství č. 75/1949 Sb., kterým se provádí zákon o jednotných zemědělských družstvech 25.05.1949
122/1949 Sb. Vyhláška ministra dopravy o dni zřízení národních dopravních podniků 30.05.1949
123/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československé dráhy, národní podnik" 01.01.1949
124/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československá automobilová doprava, národní podnik" 01.01.1949
125/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československá plavba labská, národní podnik" 01.01.1949
126/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československá plavba oderská, národní podnik" 01.01.1949
127/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československá plavba dunajská, národní podnik" 01.01.1949
128/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československé aerolinie, národní podnik" 01.01.1949
129/1949 Sb. Vládní nařízení o zřizování, organisaci a činnosti sdružení rodičů a přátel školy 03.06.1949
130/1949 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsané v Bukurešti dne 21. července 1948 21.07.1948
131/1949 Sb. Vládne nariadenie o prechodnej úprave prirážok k poplatkom za ciachovanie mier, váh a iných meracích prístrojov na Slovensku 01.01.1949
132/1949 Sb. Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva, pôdohospodárstva a sčítania ludu zákonom Slovenskej národnej rady podľa § 96, ods. 2 Ústavy 07.06.1949
133/1949 Sb. Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů nižších orgánů silničních, mostních a vodních v oborech ministerstev techniky a zemědělství 01.01.1948
134/1949 Sb. Nařízení ministra zdravotnictví, kterým se vydává organisační řád Státního zdravotnického ústavu 07.06.1949
135/1949 Sb. Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení 10.06.1949
136/1949 Sb. Zákon, jímž se činí některá opatření ve věcech konfiskovaných patentů 28.02.1949
137/1949 Sb. Zákon o názvu ministerstva sociální péče a pověřenectva sociální péče 10.06.1949
138/1949 Sb. Zákon, jímž se zrušuje Svaz brannosti 10.06.1949
139/1949 Sb. Vládní nařízení o organisaci lidové správy v okresech 10.06.1949
140/1949 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění zák. č. 60/1949 Sb. o hospodářském plánování (plánovací zákon) 10.06.1949
141/1949 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění zák. č. 91/1949 Sb., o placené dovolené na zotavenou v roce 1949 10.06.1949
142/1949 Sb. Zákon o výkonu lidové správy v sídlech krajů 11.06.1949
143/1949 Sb. Zákon o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejich orgánů 11.06.1949
144/1949 Sb. Zákon o oddlužení svazků lidové správy 11.06.1949
145/1949 Sb. Zákon o některých přechodných opatřeních v trestních věcech důchodkových a daňových 11.06.1949
146/1949 Sb. Zákon o poplatkových a dávkových úlevách při postupu nemovitosti pro stavby v období pětiletého plánu 01.01.1949
147/1949 Sb. Zákon, jímž se vydávají některé předpisy o veřejných silnicích 01.07.1949
148/1949 Sb. Zákon o Národní galerii v Praze 11.06.1949
149/1949 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.07.1949
150/1949 Sb. Nařízení ministrů práce a sociální péče a vnitra, jímž se stanoví odchylná úprava výměry placené dovolené na zotavenou v roce 1949 pro některé zaměstnance zahraniční služby, redaktory a členy uměleckých souborů 01.01.1949
151/1949 Sb. Zákon o Československé poště, národním podniku 01.07.1949
152/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut Československé pošty, národního podniku 01.07.1949
153/1949 Sb. Vládní nařízení o povinném hubení škůdců řepy a chmele a o odborném dozoru na zachovávání zákona o ochraně výroby rostlinné 25.06.1949
154/1949 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva 29.06.1949
155/1949 Sb. Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1949 01.01.1949
156/1949 Sb. Zákon o odvádění pokut a některých jiných plnění v řízení správním 30.06.1949
157/1949 Sb. Zákon, kterým se zrušují Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé a Pomocný fond peněžních ústavů 30.06.1949
158/1949 Sb. Zákon o boji proti pohlavním nemocem 30.06.1949
159/1949 Sb. Zákon, kterým se zrušuje poplatkový ekvivalent 30.06.1949
160/1949 Sb. Zákon o vnitřním obchodě 30.06.1949
161/1949 Sb. Zákon o úpravě některých finančních poměrů dalších národních podniků 01.01.1949
162/1949 Sb. Zákon o zbraních a střelivu 01.02.1950
163/1949 Sb. Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďujú pobočky pedagogickej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach a Banskej Bystrici 30.06.1949
164/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se prodlužuje účinnost zákona o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců, přistěhovalců a některých jiných osob 30.06.1949
165/1949 Sb. Nařízení ministryně výživy, kterým se stanoví den, jímž některé útvary vplývají do Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a zanikají a jímž se některé útvary zrušují 30.06.1949
166/1949 Sb. Zákon o sídle správního soudu 02.07.1949
167/1949 Sb. Zákon o stálých přísežných znalcích a tlumočnících 02.07.1949
168/1949 Sb. Zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945 02.07.1949
169/1949 Sb. Zákon o vojenských újezdech 02.07.1949
170/1949 Sb. Vládní nařízení o přechodné úpravě působnosti v oboru státního pensijního (provisního) a úrazového zaopatření 17.07.1949
171/1949 Sb. Nařízení ministra vnitra, jímž se vydávají předpisy o služební přísaze, o zkušební době, o propuštění v této době a o povolení k uzavírání sňatků příslušníků Sboru národní bezpečnosti 01.01.1949
172/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení rozpočtového zákona na rok 1949 01.01.1949
173/1949 Sb. Vládní nařízení o přestupech některých osob, vyňatých před 1. říjnem 1948 z pojistné povinnosti veřejnoprávního důchodového pojištění, do národního pojištění 01.10.1948
174/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se určuje, jakým způsobem se splňuje základní podmínka pro vznik nároků na dávky národního důchodového pojištění u sezonních zaměstnanců v zemědělství a lesnictví 01.10.1948
175/1949 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádějí v prozatímní platnost Protokoly ze dne 14. září 1948, jimiž se pozměňují část II a čl. XXVI a část I a čl. XXIX Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 59/1948 01.01.1949
176/1949 Sb. Zákon o přezkoušení některých energetických zařízení 09.07.1949
177/1949 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou o spolupráci na poli sociální politiky a správy, podepsané v Sofii dne 11. září 1948 01.04.1949
178/1949 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Bulharskou, sjednané v Praze, dne 23. dubna 1948 23.04.1948
179/1949 Sb. Vyhláška ministra dopravy o koncesování pouliční trolejbusové dráhy v Jihlavě 12.07.1949
180/1949 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vl. nař. č. 116/1949 Sb., o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě 09.06.1949
181/1949 Sb. Vládní nařízení o některých opatřeních k zjednodušení personálních poměrů ve veřejné správě 20.07.1949
182/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné zásady pro podnikovou statistiku 20.07.1949
183/1949 Sb. Vládní nařízení o náhradě za škody způsobené provedením ochranných opatření proti nemocem přenosným na lidi 21.07.1949
184/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se zakazuje vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky 21.07.1949
185/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění vl. nař. č. 206/1924 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní 21.07.1949
186/1949 Sb. Vládní nařízení o zatímní úpravě výcviku učňů 01.07.1949
187/1949 Sb. Zákon o státní péči o tělesnou výchovu a sport 23.07.1949
188/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se vydávají vzorná pravidla pro vybírání obecní dávky ze zmrzliny 23.07.1949
189/1949 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona 23.07.1949
190/1949 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministerstva průmyslu č. 71/1949 Sb., jíž se stanoví úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží 23.07.1949
191/1949 Sb. Vládní nařízení o zrušení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu a o přenesení jejich působnosti na krajské národní výbory 25.07.1949
192/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o nové pozemkové reformě 25.07.1949
193/1949 Sb. Vládní vyhláška, kterou se zrušuje podle čl. XXVII Všeobecné dohody o clech a obchodu celní ústupek stanovený v listině X této dohody 25.07.1949
194/1949 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství 01.10.1949
195/1949 Sb. Zákon o jednacím řádu Národního shromáždění 10.08.1949
196/1949 Sb. Zákon o soukromém vyučování v oboru umění 10.08.1949
197/1949 Sb. Vládní vyhláška o předběžném provádění Dohody o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi Československou republikou a republikou Maďarskou, podepsané v Praze dne 23. dubna 1949 07.05.1949
198/1949 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vl. nař. č. 181/1949 Sb. o některých opatřeních k zjednodušení personálních poměrů ve veřejné správě 10.08.1949
199/1949 Sb. Zákon o propůjčování titulů vyšších vojenských hodností 11.08.1949
200/1949 Sb. Zákon o platových poměrech příslušníků ozbrojených sborů 01.09.1949
201/1949 Sb. Zákon o notářství 21.08.1949
202/1949 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 201/1949 Sb., o notářství 21.08.1949
203/1949 Sb. Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť sedmistého výročí vydání horního práva jihlavského 30.08.1949
204/1949 Sb. Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona o úpravě svátkového práva 30.08.1949
205/1949 Sb. Vládní nařízení o změně působnosti v oboru péče o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce 22.09.1949
206/1949 Sb. Nařízení ministra práce a sociální péče o sociálním zaopatření československých občanů bydlících v cizině 22.09.1949
207/1949 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v knihovních věcech nové pozemkové reformy 22.09.1949
208/1949 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o zrušení zákazu dovozu a průvozu říšských marek 22.09.1949
209/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádí branný zákon 01.10.1949
210/1949 Sb. Nařízení ministra vnitra o zevním označení osob povolaných ke službě podle §15, odst. 3 zákona o národní bezpečnosti 01.01.1949
211/1949 Sb. Vládní nařízení o zrušení scelovacích úřadů a orgánů a o přechodu jejich působnosti na orgány lidové správy 10.10.1949
212/1949 Sb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve mezdi republikou Československou a republikou Maďarskou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci, podpísanej v Budapešti dňa 16. apríla 1949 16.04.1949
213/1949 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě československo-francouzské směřující k zamezení dvojího zdanění, které vyplývá z provádění dávek z majetku nebo z přírůstku na majetku zavedených v Československu a ve Francii, podepsané v Paříži dne 6. srpna 1948 06.08.1948
214/1949 Sb. Nařízení ministra financí, kterým se vydávají předpisy k vypořádání poplatkového ekvivalentu za dobu do 30. června 1949 15.10.1949
215/1949 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o sociální bezpečnosti s Dodatkovou dohodou, Zvláštním a Závěrečným protokolem mezi republikou Československou a republikou Francouzskou, podepsané v Paříži dne 12. října 1948 01.07.1949
216/1949 Sb. Vyhláška ministerstva národní obrany v dohodě s ministerstvem vnitra, jíž se stanoví sídla doplňovacích úřadů I. a II. stolice a obvody jejich působnosti 01.10.1949
217/1949 Sb. Zákon, kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní 17.10.1949
218/1949 Sb. Zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem 01.11.1949
219/1949 Sb. Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení církve římsko-katolické státem 01.11.1949
220/1949 Sb. Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení církve československé státem 01.11.1949
221/1949 Sb. Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení evangelických církví státem 01.11.1949
222/1949 Sb. Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení církve pravoslavné státem 01.11.1949
223/1949 Sb. Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení náboženských společností státem 01.11.1949
224/1949 Sb. Vládní nařízení o sčítání lidu v roce 1950 a soupisech s ním spojených (o národním sčítání) 29.10.1949
225/1949 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví o úpravě platů některých orgánů provádějících prohlídku masa dovezeného do celního vnitrozemí 01.05.1949
226/1949 Sb. Nařízení ministra práce a sociální péče o úpravě pracovní doby k usnadnění plynulého zásobování elektřinou a topnou parou v zimních měsících 07.11.1949
227/1949 Sb. Zákon o zřízení vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze 04.11.1949
228/1949 Sb. Vládní nařízení o působnosti a organisaci Státního úřadu pro věci církevní 04.11.1949
229/1949 Sb. Zákon o vkladních knížkách 05.11.1949
230/1949 Sb. Zákon, ktorým sa mení názov Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy 05.11.1949
231/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje Ústav pro péči o uprchlíky 01.12.1949
232/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o některých referátech krajských národních výborů 08.11.1949
233/1949 Sb. Vyhláška ministra vnitra o úplném znění vládního nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci 08.11.1949
234/1949 Sb. Zákon o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů 01.08.1950
235/1949 Sb. Vládní nařízení o plánování a jiné tvorbě cen 15.11.1949
236/1949 Sb. Nařízení ministryně výživy, kterým se stanoví dny, jimiž Družstvo hospodářských lihovarů v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, a Družstvo hospodářských lihovarů, Bratislava, vplývají do Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky v Praze a zanikají 31.08.1949
237/1949 Sb. Nařízení ministra zdravotnictví o evidenci a povinném hlášení zdravotnických pracovníků 15.12.1949
238/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušují Fond pro invalidní a starobní pojištění zaměstnanců Československých státních drah a fondy pro invalidní a starobní pojištění poštovních zaměstnanců a upravují některé otázky souvisící se zrušením těchto fondů 22.11.1949
239/1949 Sb. Nařízení ministra financí, kterým se mění a doplňuje oddíl "D" sazebníku všeobecné daně 01.01.1949
240/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí poštovní zákon 03.12.1949
241/1949 Sb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o režime plavby na Dunaji medzi republikou Československou, Sväzom sovietských socialistických republík, Ľudovou republikou Bulharskou, republikou Maďarskou, Ľudovou republikou Rumunskou, Sovietskou socialistickou republikou Ukrajinskou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie, podpísanom v Belehrade dňa 18. augusta 1948 11.05.1949
242/1949 Sb. Zákon, jímž se upravují některé sociální dávky 01.10.1949
243/1949 Sb. Zákon o akciových společnostech 06.12.1949
244/1949 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu 06.12.1949
245/1949 Sb. Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva a knihovného poriadku zákonom Slovenskej národnej rady podľa §96, ods. 2 Ústavy 06.12.1949
246/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se vymezuje pojem kmenového jmění pro některé druhy národních podniků 06.12.1949
247/1949 Sb. Zákon o vyznamenáních a čestných uznáních 13.12.1949
248/1949 Sb. Zákon o věrnostním přídavku horníků 13.12.1949
249/1949 Sb. Zákon o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob 13.12.1949
250/1949 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zeměměřický zákon 01.01.1950
251/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se zmocňují ministři financí a národní obrany, aby některým bývalým příjemcům odpočivných a zaopatřovacích platů obnovili nárok na tyto platy 12.03.1949
252/1949 Sb. Vládní nařízení o vrácení československého státního občanství osobám německé národnosti 13.12.1949
253/1949 Sb. Nařízení ministra-předsedy státního úřadu plánovacího o zrušení nejvyššího úřadu cenového 13.12.1949
254/1949 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecného celního sazebníku 01.01.1950
255/1949 Sb. Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun a stříbrných padesátikorun na paměť 70. narozenin generalissima J. V. Stalina 21.12.1949
256/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se Státní sázková kancelář prohlašuje za samostatný podnik spravovaný podle zásad obchodního hospodaření 01.01.1950
257/1949 Sb. Vládní nařízení o zřizování a provozu výběrových a povinných odborných škol při státních a národních podnicích 21.12.1949
258/1949 Sb. Vládní nařízení o úpravě vysvětlivek k celnímu sazebníku 01.01.1950
259/1949 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949 21.12.1949
260/1949 Sb. Zákon o úředních listech 01.01.1950
261/1949 Sb. Zákon o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby 23.12.1949
262/1949 Sb. Nařízení ministra financí, kterým se mění a doplňuje sazebník všeobecné daně 24.12.1949
263/1949 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o všeobecné dani 01.01.1949
264/1949 Sb. Vyhláška ministra financí o úplném znění zákona o všeobecné dani
265/1949 Sb. Zákon o právu rodinném 01.01.1950
266/1949 Sb. Zákon o zatímních změnách v některých občanských věcech právních 01.01.1950
267/1949 Sb. Zákon o úpravě některých organisačních otázek v oboru soudnictví 01.01.1950
268/1949 Sb. Zákon o matrikách 01.01.1950
269/1949 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národním pojištění 01.01.1950
270/1949 Sb. Zákon o finančních prokuraturách 01.02.1950
271/1949 Sb. Zákon o výrobě a distribuci léčiv 01.01.1950
272/1949 Sb. Zákon o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty 29.12.1949
273/1949 Sb. Zákon o soustavné elektrisaci venkova 01.01.1949
274/1949 Sb. Zákon o vybírání náhradních přirážek k přímým daním na berní rok 1950 29.12.1949
275/1949 Sb. Vládní nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání 01.01.1950
276/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se určuje den, jímž se okresní národní výbory ujímají výkonu působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování 01.01.1950
277/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydávají některé předpisy o přístrojích na výrobu acetylenového plynu 01.02.1950
278/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se upravuje výše některých náhrad podle zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů 01.08.1950
279/1949 Sb. Zákon o finančním hospodaření národních výborů 01.01.1950
280/1949 Sb. Zákon o územním plánování a výstavbě obcí 01.06.1950
281/1949 Sb. Zákon, kterým se mění předpisy o překládání veřejných zaměstnanců do výslužby 01.01.1950
282/1949 Sb. Zákon, jímž se mění zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem 31.12.1949
283/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se znovu mění železniční přepravní řád 01.01.1950
284/1949 Sb. Vládní nařízení o přenesení působnosti ve věcech ochranných známek a ochranných vzorků a modelů na Patentní úřad 01.01.1950
285/1949 Sb. Vládne nariadenie, ktorým sa doplňujú pravidlá o vyberaní dávky zo zábav na Slovensku 01.01.1950
286/1949 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.01.1950
287/1949 Sb. Vládní nařízení o působnosti slovenského plánovacího úřadu 31.12.1949
288/1949 Sb. Vládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě a pomocných zřízenců 01.10.1948
289/1949 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se vydávají podrobnější předpisy o přípravné službě soudcovské 01.01.1950
290/1949 Sb. Nařízení ministra vnitra, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zbraních a střelivu 31.12.1949
291/1949 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a republikou Finskou, podepsané v Helsinki dne 6. května 1949 16.11.1949
292/1949 Sb. Vládní vyhláška o předběžném provádění některých mezinárodních úmluv souvisících s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu 01.01.1950
293/1949 Sb. Vyhláška ministra financí o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949 01.01.1950
Přesunout nahoru