Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy 09.01.1948
2/1948 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se opravuje a doplňuje vyhlašovací doložka k Dohodě o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou (vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 167 z roku 1947) 31.07.1947
3/1948 Sb. Vyhláška ministerstva národní obrany, jíž se nově upravují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do vojenského výcviku a nástupní termíny lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948 20.01.1948
4/1948 Sb. Vyhláška ministra vnitra o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 12. listopadu 1947, č. 190 Sb., jímž se provádí zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním 20.01.1948
5/1948 Sb. Mírová smlouva s Italií 14.10.1947
6/1948 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o živnostech radiotechnické, radiomechanické a obchodu s radioelektrickými zařízeními 31.01.1948
7/1948 Sb. Vyhláška ministra vnitra o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1947 31.01.1948
8/1948 Sb. Vyhláška ministra financí, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku 03.02.1948
9/1948 Sb. Vyhláška ministra techniky, kterou se činí další opatření podle §2 vládního nařízení ze dne 21 března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela) 15.02.1948
10/1948 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsaná v Praze dne 4. července 1947 15.11.1947
11/1948 Sb. Vyhláška ministra financí, jíž se mění vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků 11.02.1948
12/1948 Sb. Zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství 17.05.1948
13/1948 Sb. Zákon, kterým se mění zákony o podpoře zahraničního obchodu 17.02.1948
14/1948 Sb. Vládní nařízení o vzdělání učitelů náboženství škol obecných a měšťanských 17.02.1948
15/1948 Sb. Vládna vyhláška, ktorou sa vyhlasujú ustanovenia nariadenia zo dňa 25. júna 1914, č. 139 r. z., o ošetrovaní chorých prevádzanom z povolania, platné na území Slovenska 17.02.1948
16/1948 Sb. Vyhláška ministra vnitra o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy
17/1948 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o změně některých devisových ustanovení 21.02.1948
18/1948 Sb. Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí československé měny 21.02.1948
19/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád 01.01.1948
20/1948 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé předpisy o poplatcích soudních a za ověření podpisů 20.03.1948
21/1948 Sb. Zákon o právním postavení snoubenek a nemanželských dětí, pozůstalých po účastnících národního boje za osvobození 19.03.1948
22/1948 Sb. Zákon o některých opatřeních v oboru rejstříkového práva 20.03.1948
23/1948 Sb. Zákon o výkonu trestu postihující majetek, uložených trestními soudy 13.03.1948
24/1948 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se vyhlašuje závazné znění sazby soudních poplatků 18.03.1948
25/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se slučují podniky "Státní lesy a statky", "Státní statky" a "Státní lesy" 20.03.1948
26/1948 Sb. Vyhláška ministra zemědělství o zrušení státní obvodové úřadovny pro pozemkovou reformu v Praze a zřízení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu Praha-západ a Praha-východ v Praze 04.04.1948
27/1948 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě o vyclívání jihoslovanských vín 17.02.1948
28/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se vymezuje pojem drobného zemědělce pro paušalování daně z obratu 26.03.1948
29/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují prováděcí předpisy o puncovních poplatcích 01.04.1948
30/1948 Sb. Vládní nařízení o majetku, který zanechaly v Československé republice osoby, přestěhované do Maďarska podle československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva 02.04.1948
31/1948 Sb. Vládní nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech podle t. zv. známkového systému v roce 1948 01.01.1948
32/1948 Sb. Zákon, kterým se vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a o divadelní činnosti (divadelní zákon) 01.04.1948
33/1948 Sb. Zákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení 02.04.1948
34/1948 Sb. Zákon o revisi trestního řízení v některých případech provinění proti národní cti 02.04.1948
35/1948 Sb. Vládní nařízení o letním čase v roce 1948 07.04.1948
36/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra vnitra ze dne 16. září 1944, č. 208 Sb., o přenesení úkolů plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí na zemský úřad Čechy 07.04.1948
37/1948 Sb. Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť šestistého výročí založení university Karlovy 07.04.1948
38/1948 Sb. Zákon o Národní bance Československé 24.04.1948
39/1948 Sb. Zákon o platidlech československé měny 24.04.1948
40/1948 Sb. Zákon o trestní ochraně proti požárům 17.04.1948
41/1948 Sb. Zákon o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého 01.06.1948
42/1948 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách 01.01.1948
43/1948 Sb. Zákon o zemědělském úvěru 10.04.1948
44/1948 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o revisi první pozemkové reformy 14.04.1948
45/1948 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 3. července 1947, č. 139 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy 14.04.1948
46/1948 Sb. Zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě) 14.04.1948
47/1948 Sb. Zákon o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků (scelovací zákon) 14.05.1948
48/1948 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních 14.04.1948
49/1948 Sb. Zákon o zemědělské dani 14.04.1948
50/1948 Sb. Zákon o živnostenské dani 14.04.1948
51/1948 Sb. Zákon o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských 30.04.1948
52/1948 Sb. Zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochrany vynálezů 28.02.1948
53/1948 Sb. Zákon, kterým se vyvlastňují nemovitosti zapsané ve vložce č. 2423 pozemkové knihy pro katastrální území Královské Vinohrady 15.04.1948
54/1948 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o národní mobilisaci pracovních sil 10.06.1947
55/1948 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech 15.04.1948
56/1948 Sb. Zákon o státní podpoře novomanželům 15.04.1948
57/1948 Sb. Zákon o zálohování výživného dětem 01.07.1948
58/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o úředním cejchování plynoměrů 15.04.1948
59/1948 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Všeobecná dohoda o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 20.04.1948
60/1948 Sb. Zákon o potírání nemocí přenosných na lidi 17.05.1948
61/1948 Sb. Zákon o některých ochranných opatřeních proti tuberkulose 17.05.1948
62/1948 Sb. Zákon, ktorým sa rozširuje platnosť zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiesteni a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, na Slovensko 17.04.1948
63/1948 Sb. Zákon o zhodnocení činnosti národních správců živnostenských podniků a o právech jejich vdov a sirotků 17.04.1948
64/1948 Sb. Zákon o převedení smluvních zaměstnanců (dělníků) ve veřejné službě do regulovaného služebního poměru a o některých změnách tohoto poměru 01.01.1948
65/1948 Sb. Zákon o odškodnění a jiných opatřeních pro některé veřejné zaměstnance, kteří byli přeloženi do výslužby, nebo jejichž služební poměr byl rozvázán v době nesvobody 01.05.1948
66/1948 Sb. Zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 16. května 1946, č. 132 Sb., o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců, na poživatele odpočivných (zaopatřovacích) platů 01.01.1948
67/1948 Sb. Zákon o činovném státních a některých jiných veřejných zaměstnanců 01.01.1948
68/1948 Sb. Zákon o zvláštním přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních 01.12.1945
69/1948 Sb. Zákon o hudební a artistické ústředně 20.05.1948
70/1948 Sb. Zákon o sjednotení niektorých predpisov vo verejnoprávnom sociálnom poistení 01.01.1948
71/1948 Sb. Dohoda mezi republikou Československou a Novým Zélandem o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek 25.11.1947
72/1948 Sb. Vládní nařízení o zřízení a organisaci státního podniku "Československý státní film" 23.04.1948
73/1948 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví o stanicích prohlídky cizozemského masa 23.04.1948
74/1948 Sb. Ústavní zákon, jímž se na přechodnou dobu do účinnosti nové ústavy upravuje volba a pravomoc Národního shromáždění a činnost Ústavodárného Národního shromáždění 24.04.1948
75/1948 Sb. Zákon o volbách do Národního shromáždění 24.04.1948
76/1948 Sb. Vládní nařízení o vrácení československého státního občanství osobám národnosti německé a maďarské 26.04.1948
77/1948 Sb. Vyhláška ministra vnitra, jíž se stanoví další lhůta k podání žádostí o vrácení československého státního občanství 26.04.1948
78/1948 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva 28.04.1948
79/1948 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících 28.04.1948
80/1948 Sb. Zákon, kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě 28.04.1948
81/1948 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 28. června 1929, č. 114 Sb., o výkonu lékařské prakse 28.04.1948
82/1948 Sb. Zákon o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon) 28.04.1948
83/1948 Sb. Zákon o zřízení fondu pro zmírnění škod způsobených mimořádným suchem v roce 1947 v oboru zemědělství a výživy 30.04.1948
84/1948 Sb. Zákon o návaznosti hospodářských a technických norem 30.04.1948
85/1948 Sb. Zákon, jímž se na přechodnou dobu vylučuje přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) některých kategorií důstojníků z povolání 30.04.1948
86/1948 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednané v Caracasu výměnou not ze dne 27. listopadu 1947 12.12.1947
87/1948 Sb. Zákon o potírání alkoholismu 15.06.1948
88/1948 Sb. Zákon, jímž se mění trestní zákony a trestní řády 04.05.1948
89/1948 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 2. září 1947, č. 163 Sb., o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky) 04.05.1948
90/1948 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy 04.05.1948
91/1948 Sb. Vládní nařízení o dodatečném soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy 04.05.1948
92/1948 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění §1 vládního nařízení ze dne 10. prosince 1937, č. 238 Sb., o příslušnosti krajských soudů ve věcech vojenské zrady 05.05.1948
93/1948 Sb. Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť třetího výročí květnové revoluce 05.05.1948
94/1948 Sb. Vyhláška ministerstva národní obrany v dohodě s ministerstvem vnitra o změně přehledů sídel doplňovacích úřadů I. a II. stolice s jejich vzájemným vztahem, obsaženým v příloze 1 k branným předpisům 23.05.1948
95/1948 Sb. Zákon o základní úpravě jednotného školství (školský zákon) 01.09.1948
96/1948 Sb. Zákon o překládání soudců do výslužby podle věku 10.05.1948
97/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb 09.06.1948
98/1948 Sb. Zákon o soustředění pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách a o některých dalších opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění 12.05.1948
99/1948 Sb. Zákon o národním pojištění 15.05.1948
100/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1948 01.01.1948
101/1948 Sb. Vládní nařízení o opatřeních proti škodlivým činitelům na ovocných stromech a keřích 26.05.1948
102/1948 Sb. Vyhláška ministra financí o přenesení působnosti poplatkového úřadu Praha-obvod 01.05.1948
103/1948 Sb. Vyhláška ministrů zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Hradci Králové 26.05.1948
104/1948 Sb. Vyhláška ministrů zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Karlových Varech 26.05.1948
105/1948 Sb. Vyhláška ministrů zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Opavě 26.05.1948
106/1948 Sb. Vyhláška ministra zemedelstva, ktorou sa vyhlasuje znenie zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, vyplývajúce zo zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 62 Sb. (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 26.05.1948
107/1948 Sb. Ústavní zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádostí o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti 29.04.1948
108/1948 Sb. Vyhláška ministra techniky, kterou se další obce vyjímají z účinnosti ustanovení §1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela) 01.06.1948
109/1948 Sb. Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání dvacetníků 29.05.1948
110/1948 Sb. Vyhláška ministra financí o stažení některých mincí československé měny 29.05.1948
111/1948 Sb. Vyhláška ministra vnitra o úlevách z visové povinnosti ve styku s Polskem 01.06.1948
112/1948 Sb. Zákon, jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém 03.06.1948
113/1948 Sb. Vyhláška ministra vnitra, jíž se vydávají nové stanovy Hasičské výzbrojní ústředny 01.06.1948
114/1948 Sb. Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků 02.06.1948
115/1948 Sb. Zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru 01.01.1948
116/1948 Sb. Vyhláška ministra průmyslu o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků 03.06.1948
117/1948 Sb. Vyhláška ministryně výživy o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
118/1948 Sb. Zákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků 03.06.1948
119/1948 Sb. Zákon o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství 01.01.1948
120/1948 Sb. Zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami 01.01.1948
121/1948 Sb. Zákon o znárodnění ve stavebnictví 01.01.1948
122/1948 Sb. Zákon o organisaci a znárodnění cestovních kanceláří 01.01.1948
123/1948 Sb. Zákon o znárodnění polygrafických podniků 01.01.1948
124/1948 Sb. Zákon o znárodnění některých hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení 01.01.1948
125/1948 Sb. Zákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku 01.01.1948
126/1948 Sb. Zákon o znárodnění některých šlechtitelských podniků 03.06.1948
127/1948 Sb. Zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem 04.06.1948
128/1948 Sb. Zákon o berních úlevách při uspořádání poměrů v peněžnictví a při některých převodech majetku na národní podniky 04.06.1948
129/1948 Sb. Zákon o ničotnosti niektorých rozsudkov vojenských súdov tzv. Slovenského štátu 04.06.1948
130/1948 Sb. Zákon o národních umělcích 04.06.1948
131/1948 Sb. Zákon o likvidaci právních poměrů německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 04.06.1948
132/1948 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 55 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu 04.06.1948
133/1948 Sb. Zákon o splacení zápůjček zaručených státem podle některých zákonů o stavebním ruchu a o změně zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu 04.06.1948
134/1948 Sb. Zákon, jímž se prodlužuje platnost předpisů o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci 13.04.1948
135/1948 Sb. Vládní nařízení o odměně obhájců v řízení před mimořádnými lidovými soudy 02.04.1948
136/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních 19.06.1948
137/1948 Sb. Zákon o postátnění Československého rozhlasu 01.07.1948
138/1948 Sb. Zákon o hospodaření s byty 04.06.1948
139/1948 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o směnečném poplatku 19.06.1948
140/1948 Sb. Vládní nařízení, jímž se upravuje seznam přepychových předmětů 27.12.1947
141/1948 Sb. Vládní nařízení o úpravě okresů a sídel revírních báňských úřadů v zemích České a Moravskoslezské 04.07.1948
142/1948 Sb. Vládní nařízení o zřizování odborných živnostenských společenstev pro živnost výroby cementového zboží na Slovensku 04.06.1948
143/1948 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o vyrovnávání některých závazků převodem na vázaný vklad (účet) 04.06.1948
144/1948 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o omezení uvolňování vázaných vkladů 04.06.1948
145/1948 Sb. Vyhláška ministra zemědělství o úplném znění zákona o revisi první pozemkové reformy 05.06.1948
146/1948 Sb. Vyhláška ministra zemědělství, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků, upravené pro účely zákona o nové pozemkové reformě (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 05.06.1948
147/1948 Sb. Vyhláška ministra financí o paušálu daně z obratu u drobných zemědělců v zemích České a Moravskoslezské za kalendářní rok 1946 05.06.1948
148/1948 Sb. Dohoda o kulturních a osvětových stycích mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou 23.04.1948
149/1948 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Královstvím rumunským 08.04.1948
150/1948 Sb. Ústava Československé republiky 09.06.1948
151/1948 Sb. Vyhláška ministra národní obrany o novém znění vojenského trestního řádu (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
152/1948 Sb. Zákon o volbě presidenta republiky 13.06.1948
153/1948 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci některých smluvních celních sazeb mezi Československou republikou a Australským soustátím, sjednaná v Canberra výměnou not ze dne 7. dubna 1948 20.04.1948
154/1948 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná výměnou not v Kodani dne 5. února a 4. března 1948 20.04.1948
155/1948 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsaná v Praze dne 10. dubna 1948 20.04.1948
156/1948 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednaná výměnou not v Oslo dne 4. března 1948 20.04.1948
157/1948 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948 20.04.1948
158/1948 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi vládou československou a vládou řeckou, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 7. dubna 1948 20.04.1948
159/1948 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a Španělskem, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 4. března a 6. dubna 1948 20.04.1948
160/1948 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost pátý dodatkový protokol k obchodní smlouvě, sjednané dne 16. února 1927 mezi Švýcarskem a republikou Československou, který byl podepsán v Bernu dne 23. března 1948 20.04.1948
161/1948 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.07.1948
162/1948 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu 23.06.1948
163/1948 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsaná v Praze dne 25. dubna 1948 09.05.1948
164/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek 01.07.1948
165/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné kalkulační zásady 13.07.1948
166/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost předpisů o úpravě prodeje tabákových výrobků 15.07.1948
167/1948 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu 13.07.1948
168/1948 Sb. Zákon o doplnení Slovenskej národnej rady podľa výsledku volieb do Národného shromaždenia 13.07.1948
169/1948 Sb. Vládní nařízení o opatřeních proti mandelince bramborové 16.07.1948
170/1948 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Praze dne 18. května 1948 20.04.1948
171/1948 Sb. Vyhláška ministra vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně ze dne 28. dubna 1948, č. 121 Sb., o znárodnění ve stavebnictví
172/1948 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o předválečných dvoustranných smlouvách, sjednaných s Bulharskem, Italií, Maďarskem nebo Rumunskem, které podle mírových smluv ze dne 10. února 1947 byly ponechány v účinnosti nebo obnoveny 17.07.1948
173/1948 Sb. Zákon o čestném prohlášení ve správním řízení 04.08.1948
174/1948 Sb. Zákon o zrušení domovského práva 01.01.1949
175/1948 Sb. Zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti 29.07.1948
176/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se prohlašuje městská veřejná nemocnice v Komárně za ústav státní 08.03.1948
177/1948 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem 02.08.1948
178/1948 Sb. Vládní nařízení o výhodách při poskytování státní podpory na stavební obnovu některých zemědělských usedlostí a rodinných domků 02.08.1948
179/1948 Sb. Vyhláška ministra vnútra o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 12. novembra 1947, č. 210 Sb., o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj poživateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku 02.08.1948
180/1948 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku 13.11.1947
181/1948 Sb. Zákon o organisaci peněžnictví 03.08.1948
182/1948 Sb. Zákon, kterým se rozšiřuje působnost a mění právní povaha Poštovní spořitelny 01.09.1948
183/1948 Sb. Zákon o Investiční bance 03.08.1948
184/1948 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o vázaném devisovém hospodářství 03.08.1948
185/1948 Sb. Zákon o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní ústavní léčebné péče 03.08.1948
186/1948 Sb. Zákon o revisní službě finanční správy 03.08.1948
187/1948 Sb. Zákon o Ústřední radě družstev 03.08.1948
188/1948 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení dekretu presidenta republiky o závodních a podnikových radách 03.08.1948
189/1948 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o zřízení a Ústavě Světové zdravotnické organisace a o Protokolu o Mezinárodním úřadu zdravotnictví, přijatých dne 22. července 1946 na mezinárodní zdravotnické konferenci v New Yorku 04.08.1948
190/1948 Sb. Zákon o lékárnickém studiu 04.08.1948
191/1948 Sb. Zákon o zriadení pobočky lekárskej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach 04.08.1948
192/1948 Sb. Zákon o státním divadle v Brně 16.08.1948
193/1948 Sb. Zákon o státním divadle v Ostravě 01.08.1948
194/1948 Sb. Zákon, jímž se mění předpisy o státní péči osvětové a o veřejných knihovnách obecních 01.04.1948
195/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách mateřských 01.09.1948
196/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách národních a středních 01.09.1948
197/1948 Sb. Vládní nařízení o výchovných a vzdělávacích oborech a naukách na gymnasiích 01.09.1948
198/1948 Sb. Zákon o občanských průkazech 01.10.1948
199/1948 Sb. Zákon o komunálních podnicích 29.01.1949
200/1948 Sb. Vládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů členů Sboru národní bezpečnosti 07.09.1947
201/1948 Sb. Vládní nařízení o služebních kategoriích důstojníků Sboru národní bezpečnosti 07.09.1947
202/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné rozpočetní zásady 05.08.1948
203/1948 Sb. Zákon o státní záruce za zápůjčky obcí na investice pro obytné stavby 06.08.1948
204/1948 Sb. Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění 06.08.1948
205/1948 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňují předpisy o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků lidové správy a některých jiných osob veřejného práva 06.08.1948
206/1948 Sb. Zákon o zalesňování, zřizování ochranných lesních pásů a zakládání (obnově) rybníků 05.09.1948
207/1948 Sb. Zákon o ochraně pachtýřů zemědělských podniků a pachtýřů zemědělských pozemků 06.08.1948
208/1948 Sb. Zákon o některých opatřeních k obnově Lidic 07.08.1948
209/1948 Sb. Zákon o přechodné úpravě v oboru obecních dávek a poplatků 07.08.1948
210/1948 Sb. Zákon o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry 07.08.1948
211/1948 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Protokol ze dne 24. března 1948, jímž se pozměňují některá ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948, a Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, jímž se pozměňuje čl. XIV téže dohody 01.05.1948
212/1948 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, jímž se mění čl. XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948 01.06.1948
213/1948 Sb. Zákon o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů 08.08.1948
214/1948 Sb. Zákon o sbírkách zákonů 23.08.1948
215/1948 Sb. Nařízení ministra techniky o omezení stavební činnosti mimo dvouletý hospodářský plán 15.08.1948
216/1948 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Protokol ze dne 24. března 1948 o opravách k Všeobecné dohodě o clech a obchodu, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. dubna 1948, č. 59 Sb. 20.04.1948
217/1948 Sb. Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku 31.08.1948
218/1948 Sb. Vyhláška ministra financí o úplném znění zákona o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku 17.09.1948
219/1948 Sb. Vládní nařízení o ústavech národního zdraví 24.09.1948
220/1948 Sb. Vládní nařízení, jímž se stanoví části, které z pojistného v národním pojištění hradí zaměstnavatel a zaměstnanec 01.10.1948
221/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví sídla a obvody působnosti oblastních komisí pro technicko-hospodářské úpravy pozemků 28.09.1948
222/1948 Sb. Vyhláška ministerstva národní obrany, jíž se vyhlašují nově stanovené termíny pro nastoupení presenční služby a vojenského výcviku 28.09.1948
223/1948 Sb. Nařízení ministra financí o zahájení činnosti Investiční banky 01.10.1948
224/1948 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se opravuje překlad dohody ze dne 21. prosince 1945, č. 150 Sb. z roku 1947, o reparacích od Německa, o založení mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata 29.09.1948
225/1948 Sb. Vládní nařízení o zřízení poboček pedagogické fakulty university Karlovy v Plzni a v Českých Budějovicích 09.10.1948
226/1948 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednané v Caracasu výměnou not ze dne 27. listopadu 1947 09.10.1948
227/1948 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, podepsaná v Haagu dne 24. června 1948 20.04.1948
228/1948 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi Československou republikou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsaná v Bruselu dne 3. července 1948 20.04.1948
229/1948 Sb. Nařízení ministra techniky, kterým se prohlašuje závaznost některých norem 14.10.1948
230/1948 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě o valorisaci smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a Španělskem, sjednané v Praze výměnou not ze dne 4. března a 6. dubna 1948 06.09.1948
231/1948 Sb. Zákon na ochranu lidově demokratické republiky 24.10.1948
232/1948 Sb. Zákon o státním soudu 24.10.1948
233/1948 Sb. Zákon o názvu ministerstva informací a ministerstva školství a osvěty, jakož i příslušných pověřenectev 22.10.1948
234/1948 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v některých věcech pozemkové reformy 22.10.1948
235/1948 Sb. Zákon o úpravě některých poměrů členů národních výborů a členů jejich složek 22.11.1948
236/1948 Sb. Zákon o vojenské nemocenské péči 01.10.1948
237/1948 Sb. Zákon, jímž se stanoví podmínky, za kterých lze některým osobám uděliti oprávnění k vykonávání zubní techniky 25.10.1948
238/1948 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o státním soudu 25.10.1948
239/1948 Sb. Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť třicetiletého trvání Československé republiky 27.10.1948
240/1948 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění stanovy Československého vojenského řádu Bílého lva "Za vítězství" 27.10.1948
241/1948 Sb. Zákon o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu) 02.11.1948
242/1948 Sb. Vládní nařízení, jímž se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení zákona o národním pojištění 15.05.1948
243/1948 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě a ujednáních sjednaných v Paříži dne 5. července 1947 na XII. Světovém poštovním kongresu 01.07.1948
244/1948 Sb. Zákon o státní mzdové politice 13.11.1948
245/1948 Sb. Zákon o štátnom občianstve osôb maďarskej národnosti 17.11.1948
246/1948 Sb. Zákon o náhradě poslanců Národního shromáždění 09.06.1948
247/1948 Sb. Zákon o táborech nucené práce 17.11.1948
248/1948 Sb. Zákon o okrskových porodních asistentkách a o úpravě oprávnění k výkonu pomocné praxe porodnické 17.11.1948
249/1948 Sb. Zákon o zestátnění ústavů zemědělského a lesnického výzkumnictví a o jejich organisaci a správě 19.11.1948
250/1948 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně ze dne 18. prosince 1947, č. 216 Sb., o služebním příjmu a mzdě státních a některých jiných veřejných zaměstnanců, povolaných k presenční službě nebo vojenskému výcviku v některých nástupních termínech 19.11.1948
251/1948 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se ruší vyhláška ze dne 19. dubna 1944, č. 99 Sb., o rozšíření správního obvodu policejního presidenta v Praze na obec Modřany 01.12.1948
252/1948 Sb. Zákon o berních úlevách při přeměně, slučování a dělení pensijních a podpůrných fondů nebo podobných zařízení 01.12.1948
253/1948 Sb. Vládní nařízení o Fondu znárodněného hospodářství 01.12.1948
254/1948 Sb. Vládní nařízení o zajištění plnění dodávek některých plánovaných investic 01.12.1948
255/1948 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednané výměnou not v Oslo dne 4. března 1948 06.09.1948
256/1948 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o dodatkové dohodě k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsané v Praze dne 10. dubna 1948 01.10.1948
257/1948 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně ze dne 6. května 1948, č. 130 Sb., o národních umělcích 01.12.1948
258/1948 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkovém protokolu k londýnské Dohodě o německých patentech ze dne 27. července 1946, sjednaném v Londýně dne 17. července 1947 31.03.1948
259/1948 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a republikou Polskou 02.07.1948
260/1948 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o spolupráci na poli sociální politiky a správy 01.10.1948
261/1948 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění 01.10.1948
262/1948 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednané ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948 06.09.1948
263/1948 Sb. Vládne nariadenie, ktorým sa prenáša časť pôsobnosti Jednotného sväzu slovenských roľníkov na okresné národné výbory a krajské národné výbory 10.12.1948
264/1948 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami, podepsané v Praze dne 28. listopadu 1947 04.09.1948
265/1948 Sb. Vládní nařízení o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony 14.12.1948
266/1948 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o úpravě stálých seznamů voličských 17.12.1948
267/1948 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 3. července 1948 17.12.1948
268/1948 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 52. slovenského vydání Sbírky zákonů a nařízení
269/1948 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu)
270/1948 Sb. Zákon o přísaze soudců 18.12.1948
271/1948 Sb. Zákon o úlevách v plnění některých závazků, které zněly na říšské marky 18.12.1948
272/1948 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků 31.08.1948
273/1948 Sb. Zákon o úpravě uspokojení a o určení splatnosti některých závazků dotčených znárodňovacími a jinými předpisy 18.12.1948
274/1948 Sb. Zákon, jímž se mění dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství a rozšiřuje platnost některých jeho ustanovení na území Slovenska 18.12.1948
275/1948 Sb. Zákon, kterým se přenáší působnost finanční stráže v celním pohraničním pásmu na Sbor národní bezpečnosti 01.01.1949
276/1948 Sb. Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z národního pojištění pro rok 1948 01.12.1948
277/1948 Sb. Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce 01.12.1948
278/1948 Sb. Zákon o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky 18.12.1948
279/1948 Sb. Zákon o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském 18.12.1948
280/1948 Sb. Zákon o krajském zřízení 24.12.1948
281/1948 Sb. Zákon o výkonu finanční správy národními výbory 24.12.1948
282/1948 Sb. Vyhláška ministra vnitra o zrušení okresní expositury v Železném Brodě 01.01.1949
283/1948 Sb. Zákon o všeobecné dani 01.01.1949
284/1948 Sb. Nařízení ministra financí, jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o všeobecné dani 24.12.1948
285/1948 Sb. Nařízení ministra financí, kterým se vydává sazebník všeobecné daně 01.01.1949
286/1948 Sb. Zákon o národní bezpečnosti 01.01.1949
287/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se znovu mění a doplňuje železniční přepravní řád 01.01.1949
288/1948 Sb. Vyhláška ministra dopravy o prohlášení vedlejších (místních) drah Slezských zemských drah za dráhy drobné 30.12.1948
289/1948 Sb. Vyhláška ministra dopravy o prohlášení vedlejší (místní) dráhy Ostrava-Karvinná za dráhu drobnou 30.12.1948
290/1948 Sb. Nařízení ministra financí o zdanění zásob zboží všeobecnou daní 31.12.1948
291/1948 Sb. Zákon o zatímním vedení státního hospodářství v počátečním období roku 1949 01.01.1949
292/1948 Sb. Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné 01.01.1949
293/1948 Sb. Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů 01.01.1949
294/1948 Sb. Zákon o zvláštní dani z úroků z úsporných vkladů 01.01.1949
295/1948 Sb. Zákon o některých opatřeních v puncovnictví 30.12.1948
296/1948 Sb. Vládní nařízení o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu 01.01.1949
297/1948 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.01.1949
298/1948 Sb. Nařízení ministra techniky o přezkoušení projektů vodovodních a kanalisačních staveb pro sídliště 30.12.1948
299/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se opětně prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek 01.01.1949
300/1948 Sb. Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci 01.01.1949
301/1948 Sb. Vládní nařízení o bezpečnostních referátech krajských národních výborů 01.01.1949
302/1948 Sb. Vládní nařízení o finančních referátech krajských národních výborů a o přenesení působnosti některých finančních úřadů na berní správy 01.01.1949
303/1948 Sb. Vládní nařízení o plánovacích referátech krajských národních výborů 01.01.1949
304/1948 Sb. Vládní nařízení o odměnách členů národních výborů 30.12.1948
305/1948 Sb. Vládní nařízení o některých přesunech působnosti ve veřejné správě 01.01.1949
306/1948 Sb. Vládní nařízení o přechodu a zániku působnosti obchodních a živnostenských (průmyslových) komor 01.01.1949
307/1948 Sb. Zákon o některých opatřeních v oboru přímých daní 30.12.1948
308/1948 Sb. Vyhláška ministerstva financí o zahájení činnosti odboru lidového peněžnictví Ústřední rady družstev 01.01.1949
309/1948 Sb. Vyhláška ministerstva financí o zahájení revisní činnosti u peněžních ústavů 01.01.1949
310/1948 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o soupisu pohledávek a jiných nároků vůči bývalému říšskoněmeckému majetku a bývalým říšskoněmeckým vlastníkům tohoto majetku 30.12.1948
311/1948 Sb. Zákon o národních dopravních podnicích 30.12.1948
312/1948 Sb. Zákon o organisaci státních lesů a statků 01.01.1949
313/1948 Sb. Zákon o vázaných stavebninách a jejich přídělu 30.12.1948
314/1948 Sb. Vládní nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání 01.01.1949
315/1948 Sb. Vládní nařízení, jímž se zřizují státní lesní a zemědělské podniky ve formě národních podniků 01.01.1949
316/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se upravují právní poměry Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky 01.01.1949
317/1948 Sb. Nařízení ministra vnitřního obchodu, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r. o. v Praze 01.01.1949
318/1948 Sb. Nařízení ministra vnitřního obchodu, kterým se stanoví den, jímž vplývají některé útvary do Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s ručením obmezeným a zanikají 01.01.1949
319/1948 Sb. Zákon o zlidovění soudnictví 01.02.1949
320/1948 Sb. Zákon o územní organisaci krajských a okresních soudů 01.02.1949
321/1948 Sb. Zákon o Sboru uniformované vězeňské stráže 31.12.1948
322/1948 Sb. Zákon o advokacii (advokátní řád) 01.01.1949
323/1948 Sb. Zákon, jímž se zavádí odborná justiční zkouška a doplňují se předpisy o přípravné službě soudcovské 31.12.1948
324/1948 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, jímž se vydávají podrobné předpisy o odborné justiční zkoušce 31.12.1948
325/1948 Sb. Zákon o predĺžení niektorých zmenkoprávnych lehôt 01.01.1949
326/1948 Sb. Nařízení ministra financí o výkonu poukazovacího práva a organisaci pokladní a účetní služby pro krajské a okresní národní výbory 01.01.1949
327/1948 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsaná v Bukurešti dne 21. července 1948 04.08.1948
Přesunout nahoru