Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1947 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Spojených států brazilských, podepsaná v Rio de Janeiro dne 16. října 1946 15.11.1946
2/1947 Sb. Vyhláška ministra vnitra, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1946, č. 249 Sb., o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva 11.01.1947
3/1947 Sb. Vládní nařízení, kterým se upravují některé otázky organisace a služební a platové poměry sboru uniformované vězeňské stráže 21.01.1947
4/1947 Sb. Zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelek ručních prací (domácích nauk) 01.07.1946
5/1947 Sb. Vládní nařízení o československém lékopisu 27.01.1947
6/1947 Sb. Zákon, jímž se doplňuje a mění učitelský zákon 01.07.1946
7/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se nahrazují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních 18.02.1947
8/1947 Sb. Vládní nařízení o soupisu československého majetku na Zakarpatské Ukrajině 04.02.1947
9/1947 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti o plném znění dekretů presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech a dekretu presidenta republiky o Národním soudu (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 04.02.1947
10/1947 Sb. Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1919 do vojenského výcviku v roce 1947 04.02.1947
11/1947 Sb. Vládní vyhláška o vyvlastnění k účelům vojenských výcvikových táborů 04.02.1947
12/1947 Sb. Vládní nařízení o nestavebních investicích a o zajištění dodávek ke splnění základních úkolů v rámci dvouletého hospodářského plánu 15.02.1947
13/1947 Sb. Zákon o úlevách v oboru daně z obohacení a poplatků pro pozůstalosti po účastnících národního boje za osvobození a po obětech nepřátelské persekuce a války, jakož i pro některá věnování 20.02.1947
14/1947 Sb. Vládní nařízení o státních zkouškách a o přísných zkouškách doktorských na fakultách věd právních a státních 20.02.1947
15/1947 Sb. Zákon o stíhání černého obchodu a podobných pletich 24.02.1947
16/1947 Sb. Zákon o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků 21.02.1947
17/1947 Sb. Zákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění 22.02.1947
18/1947 Sb. Zákon o sjednocení některých lhůt a podmínek ve veřejnoprávním důchodovém pojištění 01.01.1947
19/1947 Sb. Zákon o služebních a platových poměrech vojenských gážistek z povolání a délesloužících poddůstojnic 22.02.1947
20/1947 Sb. Zákon o povinných výtiscích 25.02.1947
21/1947 Sb. Vládní nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující 01.02.1946
22/1947 Sb. Vládní nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti učitelů obecných, měšťanských a pomocných škol, o výši odměn za hodiny ji převyšující a o zvláštních odměnách za vyučování ve třídách s odděleními 01.07.1946
23/1947 Sb. Zákon o vrácení některých záloh poukázaných z ciziny na plnění dodávkových nebo některých jiných smluv a vyplacených pod tlakem okupace 27.02.1947
24/1947 Sb. Vládní nařízení o náhradách příslušejících porotcům 01.03.1947
25/1947 Sb. Vládní nařízení o započtení vojenské služby do právní služby kandidátů advokacie 27.02.1947
26/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se prodlužuje lhůta uvedená v §2, odst. 2 a nově stanoví lhůta k přihláškám podle §4, odst. 2 zákona ze dne 20. prosince 1946, č. 250 Sb., o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh 27.02.1947
27/1947 Sb. Zákon o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského plánu 04.03.1947
28/1947 Sb. Vládní nařízení o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1946/1947 04.03.1947
29/1947 Sb. Zákon o likvidaci tak zvaného vládního vojska, jakož i o umisťování a jiném zaopatření jeho zaměstnanců 05.05.1945
30/1947 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o chartě Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora, sjednaných dne 26. června 1945 na konferenci Spojených národů o mezinárodní organisaci, konané v San Francisku 24.10.1945
31/1947 Sb. Zákon o některých zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, konfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy 17.03.1947
32/1947 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecného celního sazebníku 01.07.1947
33/1947 Sb. Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání padesátníků 25.03.1947
34/1947 Sb. Vládní nařízení, kterým se činí opatření ke snížení cen některého zboží lidové potřeby a k ustálení cen jiných důležitých statků 26.03.1947
35/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění statut Vysoké školy politické a sociální v Praze 31.03.1947
36/1947 Sb. Vládní nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech 31.03.1947
37/1947 Sb. Vládní nařízení o ustanovovacích zkouškách úřednických v některých oborech státní správy 31.03.1947
38/1947 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se opravuje tisková chyba ve vládním nařízení ze dne 4. února 1947, č. 21 Sb., o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující 01.02.1946
39/1947 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu 01.04.1947
40/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se upravují sazby obecních dávek a poplatků a činí některá další opatření v tomto oboru 01.05.1947
41/1947 Sb. Zákon o státní podpoře na obytné stavby 03.04.1947
42/1947 Sb. Zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem 03.04.1947
43/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se vydávají podrobné předpisy o odevzdávání povinných výtisků k účelům úředním nebo studijním 12.03.1947
44/1947 Sb. Zákon o hornickém pensijním pojištění 01.01.1947
45/1947 Sb. Zákon o úpravě pracovní doby v hornictví 04.04.1947
46/1947 Sb. Zákon o odškodnění nemocí z povolání 01.01.1947
47/1947 Sb. Zákon o exekuci na pracovní příjem a příjmy postavené mu na roveň (zákon o exekuci na platy) 01.06.1947
48/1947 Sb. Zákon o organisaci péče o mládež 11.04.1947
49/1947 Sb. Zákon o poradenské zdravotní péči 11.04.1947
50/1947 Sb. Vyhláška ministra financí o přenesení působnosti některých berních správ a berních úřadů v zemích České a Moravskoslezské 01.04.1947
51/1947 Sb. Zákon, kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků 01.04.1947
52/1947 Sb. Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 4. července 1923, č. 154 Sb., o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním, ve znění zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 55 Sb., a zákona ze dne 4. dubna 1935, č. 64 Sb. 14.05.1947
53/1947 Sb. Vládní nařízení o letním čase v roce 1947 14.04.1947
54/1947 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní a platební dohoda mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 5. prosince 1946 15.12.1946
55/1947 Sb. Zákon o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu 24.04.1947
56/1947 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí a ministra pošt o telegrafním řádu, telefonním řádu a všeobecném řádu radiokomunikací s dodatkovým řádem radiokomunikací (kahýrská revise 1938) 01.01.1939
57/1947 Sb. Vyhláška ministra národní obrany o novém znění vojenského kárného zákona (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 22.04.1947
58/1947 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci 01.01.1947
59/1947 Sb. Zákon o odškodnění při nakažlivé obrně vepřů 24.04.1947
60/1947 Sb. Zákon, jímž se mění zákon ze dne 6. března 1946, č. 72 Sb., o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci 13.04.1946
61/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu 24.04.1947
62/1947 Sb. Vládní nařízení o náhradě za součástky služebních oděvů civilních státních zaměstnanců a za součástky služebních stejnokrojů zaměstnanců československých státních drah, nepřidělené v letech 1943 až 1945 24.04.1947
63/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se doplňují stanovy československého vojenského řádu "Za svobodu" 21.05.1946
64/1947 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 3. března 1943, č. 91 Sb., o opatřeních proti červci San José (Aspidiotus perniciosus) při dovozu a průvozu, ve znění nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 23. července 1943, č. 213 Sb. 29.04.1947
65/1947 Sb. Vládní nařízení o zvýšení náhrad hotových vydání a presenčních platů přísedících některých soudů sociálního pojištění 21.05.1947
66/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, ve znění předpisů je pozměňujících a doplňujících 06.05.1947
67/1947 Sb. Vyhláška ministra průmyslu, jíž se mění vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ze dne 4. listopadu 1939, č. 268 Sb., kterou se vydává všeobecné nařízení o určení hospodářských skupin odborného členění Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu a oboru jejich působnosti, ve znění vyhlášek ze dne 8. ledna 1940, č. 31 Sb., ze dne 7. února 1941, č. 75 Sb. a ze dne 2. srpna 1941, č. 301 Sb. 01.04.1947
68/1947 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1947 01.01.1947
69/1947 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů 01.01.1947
70/1947 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání nových jednotných kolkových známek pozměněné emise 1938 07.05.1947
71/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se krajanům vracejícím se do vlasti přiznávají některé úlevy při hodnocení školského a praktického vzdělání, zkoušek a vysvědčení a při nastupování živností 10.05.1947
72/1947 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění předpisy o obnovení právního pořádku 04.05.1947
73/1947 Sb. Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí československé měny 17.05.1947
74/1947 Sb. Vyhláška ministra vnitra o opravě tiskové chyby v příloze k zákonu ze dne 19. prosince 1945, č. 12 Sb. z roku 1946, jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku 17.05.1947
75/1947 Sb. Londýnská dohoda o německých patentech 30.11.1946
76/1947 Sb. Vyhláška ministra vnitra o úlevách z visové povinnosti ve styku s Francií 01.04.1947
77/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se určují součásti služebních příjmů veřejných zaměstnanců, které se při exekuci na plat považují za pracovní příjem 01.06.1947
78/1947 Sb. Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání dvoukorun 27.05.1947
79/1947 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží 16.03.1947
80/1947 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Liberií 26.03.1947
81/1947 Sb. Vyhláška ministra techniky, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení §1 vládního nářízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela) 01.06.1947
82/1947 Sb. Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou 01.01.1947
83/1947 Sb. Zákon o sloučení některých peněžních ústavů v Praze a v Brně 19.06.1947
84/1947 Sb. Vládní nařízení o některých opatřeních v chovu koní 04.06.1947
85/1947 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi vládou československou a vládou Jeho Veličenstva ve Spojeném království o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a ve Spojeném království, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 1. listopadu 1945 v Londýně 01.11.1945
86/1947 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi vládou československou a vládou indickou o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a Britské Indii, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 27. února 1947 v Bombayi 27.02.1947
87/1947 Sb. Zákon o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil 10.06.1947
88/1947 Sb. Zákon o právu stavby 10.07.1947
89/1947 Sb. Zákon, kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami 10.06.1947
90/1947 Sb. Zákon o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek 10.06.1947
91/1947 Sb. Zákon o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947 10.06.1947
92/1947 Sb. Zákon, kterým se stanoví náhrady a srážky při přechodném ubytování podle zákonů o ubytování vojska 01.07.1947
93/1947 Sb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o priamych daniach 12.06.1947
94/1947 Sb. Zákon o mimořádných ošetřovatelských diplomových zkouškách a o doplňovacím výcviku ošetřovatelského personálu 16.06.1947
95/1947 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví konečný den lhůt podle zákona z dne 8. května 1946, č. 124 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných vzorků 16.06.1947
96/1947 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví lhůty podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek 16.06.1947
97/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se prodlužuje lhůta stanovená v §1, odst. 5 vládního nařízení ze dne 20. března 1936, č. 60 Sb., o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné praxe lékařské i pro obor zubního lékařství, ve znění vládního nařízení ze dne 30. srpna 1946, č. 171 Sb. 01.07.1947
98/1947 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Aktu o změně ústavy Mezinárodní organisace práce 26.09.1946
99/1947 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.07.1947
100/1947 Sb. Vládní nařízení o doplnění přílohy B (tárového sazebníku) k vládnímu nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon 01.07.1947
101/1947 Sb. Zákon o postavení redaktorů a o Svazech novinářů 24.06.1947
102/1947 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem 24.06.1947
103/1947 Sb. Zákon, kterým se živnost foukače technického skla prohlašuje za řemeslnou 24.06.1947
104/1947 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. prosince 1936, č. 320 Sb., o změně správní působnosti vojenských útvarů 24.06.1947
105/1947 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení o soudní organisaci a o příslušnosti a řízení v občanských věcech právních 01.08.1947
106/1947 Sb. Vládní nařízení o přídělu drobných konfiskovaných živnostenských podniků (přídělové nařízení pro živnostenské podniky) 01.07.1947
107/1947 Sb. Zákon o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic 09.07.1947
108/1947 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. prosince 1946, č. 256 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání 01.07.1947
109/1947 Sb. Zákon o dani ze mzdy 01.07.1947
110/1947 Sb. Zákon, kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou 01.07.1947
111/1947 Sb. Zákon, kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských 01.07.1947
112/1947 Sb. Zákon, kterým se zrušuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a kterým se upravují některé právní poměry Všeobecného fondu peněžních ústavů v republice Československé 01.07.1947
113/1947 Sb. Vyhláška ministra průmyslu o vysvědčeních živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání 01.07.1947
114/1947 Sb. Vyhláška ministra průmyslu o vysvědčeních živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání 01.07.1947
115/1947 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. dubna 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově 04.07.1947
116/1947 Sb. Zákon o úpravě některých právních poměrů důstojníků, rotmistrů a poddůstojníků aspirantů v záloze 04.07.1947
117/1947 Sb. Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1946 01.12.1946
118/1947 Sb. Zákon o plnění závazků znějících na říšské marky na Slovensku a v poměru mezi zeměmi Českou a Moravskoslezskou a Slovenskem 07.07.1947
119/1947 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti o úplném znění zákonných ustanovení o právu chudých 07.07.1947
120/1947 Sb. Vládní nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech v roce 1947 podle t. zv. známkového systému 01.01.1947
121/1947 Sb. Vládní nařízení o znalečném v trestním řízení soudním 09.07.1947
122/1947 Sb. Vládní nařízení o uvolnění pálené krytiny (tašek) 23.07.1947
123/1947 Sb. Vyhláška ministra vnitra o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1946 15.07.1947
124/1947 Sb. Zákon, jímž se zřizuje Vysoká škola sociální v Brně 17.07.1947
125/1947 Sb. Vyhláška ministra techniky o úplném znění zákona o stavební obnově
126/1947 Sb. Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro nároky ze smluv uzavřených v době nesvobody v souvislosti s válečnými dodávkami 26.07.1947
127/1947 Sb. Zákon, kterým se mění předpisy o ukládání peněz soudních chráněnců 19.07.1947
128/1947 Sb. Zákon, jímž se upravují živnosti radiotechnická, radiomechanická a obchod s radioelektrickými zařízeními 17.10.1947
129/1947 Sb. Zákon, jímž se zřizuje Československý ústav práce 22.07.1947
130/1947 Sb. Zákon, jímž se mění ustanovení branného zákona o povolování sňatků osob podléhajících branné povinnosti a s tím souvisící ustanovení zákona o vyživovacím příspěvku 22.07.1947
131/1947 Sb. Vládní nařízení, kterým se nově upravují některá opatření k provedení dvouletého hospodářského plánu 22.07.1947
132/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se vyjímají dodávky některých výrobků, určených pro vývoz, z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky 01.04.1947
133/1947 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemi Moravskoslezské 01.08.1947
134/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se vyjímají některé výrobky a výkony z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky a jiné výrobky se této povinnosti podrobují 01.04.1947
135/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 51 Sb., kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků 25.07.1947
136/1947 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o mezinárodní působnosti obchodní dohody mezi republikou Československou a královstvím Afghanistanským, sjednané výměnou not v Berlíně dne 21. října 1937 18.11.1946
137/1947 Sb. Vyhláška ministra výživy, kterou se vyhlašuje zrušení vládního nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami 01.08.1947
138/1947 Sb. Zákon o péči o přistěhovalce, jakož i o některých jejich přednostních právech 06.08.1947
139/1947 Sb. Zákon o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy 05.09.1947
140/1947 Sb. Zákon o jednacím řádu ústavodárného Národního shromáždění 08.08.1947
141/1947 Sb. Zákon o Likvidačním fondu měnovém 11.08.1947
142/1947 Sb. Zákon o revisi první pozemkové reformy 12.08.1947
143/1947 Sb. Zákon o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou 13.08.1947
144/1947 Sb. Zákon o sjednocení některých předpisů o platových a služebních poměrech státních a jiných veřejných zaměstnanců 01.01.1947
145/1947 Sb. Zákon o organisaci zemědělců republiky Československé 15.08.1947
146/1947 Sb. Zákon o úpravě některých poměrů v průmyslu cukrovarském 14.08.1947
147/1947 Sb. Úmluva o mezinárodním civilním letectví 04.04.1947
148/1947 Sb. Zákon o opatřeních k provedení československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva 20.08.1947
149/1947 Sb. Zákon o národní bezpečnosti 23.08.1947
150/1947 Sb. Dohoda o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata 24.01.1946
151/1947 Sb. Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na pamět slovenského národního povstání 28.08.1947
152/1947 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní a platební dohodě mezi republikou Československou a republikou Tureckou z 5. prosince 1946 08.08.1947
153/1947 Sb. Vyhláška ministra vnitra o opravě tiskové chyby v příloze k vyhlášce ministra spravedlnosti ze dne 17. června 1947, č. 119 Sb., o úplném znění zákonných ustanovení o právu chudých 28.08.1947
154/1947 Sb. Smlouva o přátelství a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a republikou Polskou 10.03.1947
155/1947 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií 24.07.1947
156/1947 Sb. Vládní nařízení, kterým se částečně provádí ustanovení §2 zákona o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil 12.09.1947
157/1947 Sb. Vládní nařízení o podpůrných opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil 12.09.1947
158/1947 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 13. července 1922, č. 235 Sb., o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu 20.09.1947
159/1947 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu 22.09.1947
160/1947 Sb. Vládní nařízení o některých opatřeních, jimiž se zajišťuje splnění úkolů dvouletého hospodářského plánu v zemědělství 27.09.1947
161/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se zrušuje použivatelnost vládního nařízení ze dne 23. listopadu 1940, č. 403 Sb., kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami 01.10.1947
162/1947 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami 01.10.1947
163/1947 Sb. Vládní nařízení o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky) 01.10.1947
164/1947 Sb. Dohoda o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců Evropské Osy 26.09.1945
165/1947 Sb. Zákon, kterým se prodlužuje platnost poplatkových a dávkových úlev při změně jména 07.10.1947
166/1947 Sb. Zákon, jímž se mění zákon ze dne 17. února 1922, č. 85 Sb., o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní 07.10.1947
167/1947 Sb. Dohoda o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou 31.07.1947
168/1947 Sb. Zákon o zřízení vysoké školy Janáčkovy akademie musických umění v Brně 13.10.1947
169/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu 13.10.1947
170/1947 Sb. Vládní nařízení o organisaci a řízení zahraničního obchodu k zabezpečení plnění úkolů stanovených dvouletým hospodářským plánem 13.10.1947
171/1947 Sb. Ústavný zákon o mierovej smluve medzi Mocnosťami spojenými a sdruženými a Maďarskom 14.10.1947
172/1947 Sb. Zákon o opatřeních k provedení mírových smluv s Bulharskem, Finskem, Italií, Maďarskem a Rumunskem 15.10.1947
173/1947 Sb. Vládní nařízení o změně vládního nařízení ze dne 22. prosince 1925, č. 260 Sb., kterým se provádí zákon ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky 18.10.1947
174/1947 Sb. Vyhláška ministra financí o přenesení působnosti některých důchodkových kontrolních úřadů v zemích České a Moravskoslezské 01.10.1947
175/1947 Sb. Vládní nařízení o náhradách za osobní úkony a věcná plnění 05.11.1947
176/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění §10 vládního nařízení ze dne 16. října 1924, č. 220 Sb., o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské 05.11.1947
177/1947 Sb. Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do vojenského výcviku a o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948 05.11.1947
178/1947 Sb. Zákon o částečné změně sazby daně z obohacení 12.11.1947
179/1947 Sb. Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody pro obor přímých daní 12.11.1947
180/1947 Sb. Zákon o novém sňatku žen, jejichž manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné 12.11.1947
181/1947 Sb. Zákon o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců, přistěhovalců a některých jiných osob 12.11.1947
182/1947 Sb. Zákon o stíhání trestných činů proti státu 12.11.1947
183/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se určují zemědělské výrobní oblasti 05.09.1947
184/1947 Sb. Vyhláška ministra dopravy o zrušení koncese pro drobnou dráhu Brno-Líšeň 01.11.1947
185/1947 Sb. Zákon o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku 13.11.1947
186/1947 Sb. Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky 13.11.1947
187/1947 Sb. Vládní nařízení o územním rozdělení hlavního města Prahy 14.11.1947
188/1947 Sb. Vládní nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu XX-Strašnice 14.11.1947
189/1947 Sb. Vládní nařízení o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1947/1948 17.11.1947
190/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním 06.12.1947
191/1947 Sb. Vyhláška ministra zemědělství, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků pro účely zákona o revisi první pozemkové reformy (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 21.11.1947
192/1947 Sb. Mierová smluva s Maďarskom 14.10.1947
193/1947 Sb. Vládní nařízení o opatřeních proti svilušce chmelové (Epitetranychus altheae) 03.12.1947
194/1947 Sb. Vládní nařízení o soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy a o jejím vyznačení ve veřejných knihách 18.12.1947
195/1947 Sb. Vyhláška ministra vnitra, kterou se opravuje tisková chyba v příloze k vyhlášce ministra techniky ze dne 4. července 1947, č. 125 Sb., o úplném znění zákona o stavební obnově
196/1947 Sb. Úmluva, jíž se zřizuje Organisace Spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu 04.10.1946
197/1947 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.01.1948
198/1947 Sb. Vyhláška ministra sociální péče, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra sociální péče ze dne 26. září 1946, č. 184 Sb., o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění 19.04.1947
199/1947 Sb. Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí čekoslovenské měny 10.12.1947
200/1947 Sb. Zákon o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň) 27.12.1947
201/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se stanoví cejchovní poplatky, přirážky k nim a způsob jejich vybírání, jakož i poplatky za zkoušení ručních střelních zbraní 13.12.1947
202/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o organisaci péče o mládež 15.12.1947
203/1947 Sb. Vyhláška předsedy vlády o zrušení spolků uvedených v §5, odst. 1 zákona ze dne 19. března 1947, č. 48 Sb., o organisaci péče o mládež 15.12.1947
204/1947 Sb. Vládní nařízení, kterým se obnovuje pracovní soudnictví v zemích České a Moravskoslezské a mění jeho organisace 01.01.1948
205/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění předpisy o náhradě hotových vydání a ušlého výdělku přísedících pracovních soudů 01.01.1948
206/1947 Sb. Vládní nařízení o majetkových opatřeních a o soupisu majetku a nároků podle mírové smlouvy s Maďarskem 15.12.1947
207/1947 Sb. Mírová smlouva s Bulharskem 14.10.1947
208/1947 Sb. Mírová smlouva s Finskem 14.10.1947
209/1947 Sb. Mírová smlouva s Rumunskem 14.10.1947
210/1947 Sb. Vládne nariadenie o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj poživateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku 23.12.1947
211/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění a doplňují některé předpisy o služebních a platových poměrech příslušníků finanční stráže 01.07.1946
212/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 31. října 1947, č. 200 Sb., o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň) 27.12.1947
213/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se platnost vládního nařízení ze dne 15. února 1946, č. 46 Sb., rozšiřuje na území Slovenska 14.03.1946
214/1947 Sb. Vládní nařízení o zřízení kategorie úředníků měřické služby ve služební třídě Ib 01.01.1947
215/1947 Sb. Finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1948 01.01.1948
216/1947 Sb. Zákon o služebním příjmu a mzdě státních a některých jiných veřejných zaměstnanců, povolaných k presenční službě nebo vojenskému výcviku v některých nástupních termínech 01.10.1945
217/1947 Sb. Zákon o jednorázovém mimořádném vánočním přídavku poživatelům státních starobních podpor pro rok 1947 01.12.1947
218/1947 Sb. Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce 01.12.1947
219/1947 Sb. Zákon, jímž se stanoví nová lhůta k podání žádostí podle §6 zákona ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu 30.12.1947
220/1947 Sb. Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948 01.01.1948
221/1947 Sb. Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání 01.01.1948
222/1947 Sb. Zákon, kterým se stanoví doba nové organisace řádných soudů 01.01.1948
223/1947 Sb. Vyhláška ministra zemědělství, kterou se zrušuje použivatelnost vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 2. listopadu 1944, č. 253 Sb., o zcizování tažných volů 30.12.1947
224/1947 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se vyhlašuje upravený sazebník poplatků za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky 01.01.1948
225/1947 Sb. Zákon o myslivosti 01.01.1948
226/1947 Sb. Zákon, jímž se mění, doplňují a sjednocují některá ustanovení vojenských trestních řádů 01.01.1948
227/1947 Sb. Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1947 01.12.1947
228/1947 Sb. Vládní nařízení o přísaze členů Sboru národní bezpečnosti 15.01.1948
229/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se vymezují úkoly národní bezpečnosti 15.01.1948
230/1947 Sb. Vyhláška ministra vnitra o úlevách z visové povinnosti ve styku s Bulharskem 01.01.1948
231/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se nově upravují některé úkoly dvouletého hospodářského plánu 31.12.1947
Přesunout nahoru