Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1946 Sb. Vládní nařízení, jímž se vydává železniční přepravní řád 01.01.1946
2/1946 Sb. Ústavný zákon o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so Sväzom sovietskych socialistických republik 21.01.1946
3/1946 Sb. Vládní nařízení o změně úrokové sazby ze vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny 01.11.1945
4/1946 Sb. Vyhláška ministerstva financí o odvádění srážek daně důchodové, srážek daně rentové, daně z tantiem a mimořádné daně postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných 01.01.1946
5/1946 Sb. Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech v roce 1946 21.01.1946
6/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydává statut národních podniků průmyslových 25.01.1946
7/1946 Sb. Zákon o hromadném poručenství 08.11.1945
8/1946 Sb. Zákon o řízení v některých sporech z rodinného práva 13.02.1946
9/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydává statut Vysoké školy politické a sociální v Praze 30.01.1946
10/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje podnik "Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských" a nahrazuje samostatnými podniky "Státní statky zemědělských škol" a "Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských" 01.01.1946
11/1946 Sb. Vyhláška ministra vnitra o otištění smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 12. prosince 1943 07.02.1946
12/1946 Sb. Zákon, jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku 13.02.1946
13/1946 Sb. Zákon, kterým se zrušuje Exportní ústav československý 13.02.1946
14/1946 Sb. Zákon o zatímní úpravě vojenské služby žen v československé branné moci 06.10.1944
15/1946 Sb. Zákon o zvýšení státního příspěvku vyživovacího 01.12.1945
16/1946 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání, sjednaných mezi republikou Československou a Rakouskem 13.02.1946
17/1946 Sb. Vyhláška ministra vnitra, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1945, č. 161 Sb., jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové
18/1946 Sb. Zákon o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu 01.10.1945
19/1946 Sb. Vyhláška ministerstva financí o příslušnosti katastrálních měřických úřadů, pokud jde o obnovování pozemkového katastru a katastrální práce autentifikační v zemích České a Moravskoslezské 15.02.1946
20/1946 Sb. Zákon o výchovném a zaopatřovacích platech u dětí veřejných zaměstnanců, které studují na vysokých školách 01.06.1945
21/1946 Sb. Vládní nařízení o prodloužení opční lhůty podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině 01.01.1946
22/1946 Sb. Zákon, jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech 19.02.1946
23/1946 Sb. Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech 19.02.1946
24/1946 Sb. Zákon o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským 01.01.1946
25/1946 Sb. Vyhláška ministra financí o přihlášení částek zaplacených jako prémie jednou provždy za připojištění u nositelů veřejnoprávního pojištění a za pojištění u jiných zaopatřovacích zařízení 19.02.1946
26/1946 Sb. Vyhláška ministra financí o přihlášení závodních (členských) podílů a zápůjček členů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), podílů a zápůjček u společnosti s ručením obmezeným a peněžitých závazků podniků proti vlastním zaměstnancům 19.02.1946
27/1946 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání mezi republikou Československou a státy nepřátelskými, jakož i o neplatnosti všech smluv, dohod, úmluv a ujednání téhož druhu, uzavřených v době nesvobody 19.02.1946
28/1946 Sb. Zákon o úpravě stálých seznamů voličských 25.02.1946
29/1946 Sb. Zákon, kterým se zavádějí pracovní průkazy 27.02.1946
30/1946 Sb. Zákon o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů 01.03.1946
31/1946 Sb. Zákon o dani z obratu 01.03.1946
32/1946 Sb. Zákon o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů 16.03.1946
33/1946 Sb. Zákon o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu 01.10.1945
34/1946 Sb. Zákon, jímž se vymezuje pojem "československého partyzána" 04.03.1946
35/1946 Sb. Zákon o obnovení university v Olomouci 04.03.1946
36/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí §24, odst. 3 zákona ze dne 21. února 1946, č. 28 Sb., o úpravě stálých seznamů voličských 25.02.1946
37/1946 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. května 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících, a kterým se stanoví zvláštní přídavek déle sloužícím, a kterým se zároveň mění vládní nařízení ze dne 15. června 1934, č. 111 Sb., o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených 01.01.1946
38/1946 Sb. Zákon o některých opatřeních ve vedení seznamů soudních znalců, vnucených správců, správců konkursní podstaty a vyrovnacích správců 07.03.1946
39/1946 Sb. Zákon o drahotním přídavku poživatelů státních odpočivných (zaopatřovacích) platů a o úpravě některých jejich právních poměrů 01.08.1945
40/1946 Sb. Vládní nařízení o rozdělení podniku "Státní lesy a statky" 07.03.1946
41/1946 Sb. Vyhláška ministra vnitra o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939 07.03.1946
42/1946 Sb. Vyhláška ministra vnitra o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 5/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá medaile za chrabrost před nepřítelem 07.03.1946
43/1946 Sb. Vyhláška ministra vnitra o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. února 1945, č. 7 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství" 07.03.1946
44/1946 Sb. Vyhláška ministra financí o zapravování kolkových poplatků ze železničních nákladních listů, přepravních a spěšninových lístků, zavazadlových lístků a železničních odběrných listů 16.03.1946
45/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydává statut a jednací řád Fondů národní obnovy 14.03.1946
46/1946 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění předpisy vládního nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkám pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech, pokud jde o stanovení zvláštních podmínek pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem v kategoriích úředníků vyšší pomocné soudní služby a úředníků soudní kancelářské služby 14.03.1946
47/1946 Sb. Zákon o odstranění křivd a o některých ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění 01.06.1945
48/1946 Sb. Zákon o hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami 02.04.1946
49/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 22. května 1935, č. 111 Sb., jímž se provádí §34, odst. 2 vojenského kárného zákona 18.03.1946
50/1946 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví obrazec a barva kolku z hracích karet a vydávají předpisy o způsobu a podmínkách okolkování hracích karet 16.03.1946
51/1946 Sb. Vyhláška ministra financí o způsobu zapravování poplatku z obchodních a živnostenských knih 16.03.1946
52/1946 Sb. Zákon, kterým se prohlašuje den 7. března za památný den 26.03.1946
53/1946 Sb. Zákon o zřízení "Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze" 26.03.1946
54/1946 Sb. Zákon o letním čase 26.03.1946
55/1946 Sb. Vyhláška ministra financí o umístění kolků na účtech a o placení poplatků z účtů paušálem 27.03.1946
56/1946 Sb. Vyhláška ministra vnitra o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá vojenská medaile za zásluhy 29.03.1946
57/1946 Sb. Ústavní zákon, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky 03.04.1946
58/1946 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu 01.03.1946
59/1946 Sb. Finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1946 01.01.1946
60/1946 Sb. Zákon, jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o některých opatřeních ve věcech knihovních 08.04.1946
61/1946 Sb. Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona o některých opatřeních ve věcech knihovních
62/1946 Sb. Vládní nařízení o opatřeních proti rakovině bramborů (Synchytrium endobioticum) 20.04.1946
63/1946 Sb. Vládní nařízení o zřízení správního okresu Nové Město nad Metují 01.05.1946
64/1946 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví způsob zapravení kolkových poplatků z poštovních průvodek 13.04.1946
65/1946 Sb. Ústavní zákon o ústavodárném Národním shromáždění 18.04.1946
66/1946 Sb. Vyhláška ministra vnitra, kterou se činí opatření podle čl. 1, odst. 4 ústavního zákona o ústavodárném Národním shromáždění 18.04.1946
67/1946 Sb. Zákon o volbě ústavodárného Národního shromáždění 18.04.1946
68/1946 Sb. Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu 19.12.1945
69/1946 Sb. Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj 19.12.1945
70/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje československá vojenská medaile za zásluhy 21.02.1945
71/1946 Sb. Vyhláška ministra financí o stažení poukázek z roku 1944, znějících na jednu korunu 25.04.1946
72/1946 Sb. Zákon o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci 13.04.1946
73/1946 Sb. Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs 25.04.1946
74/1946 Sb. Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti 29.04.1946
75/1946 Sb. Zákon o přiznávání hospodářských a právních úlev krajanům vracejícím se do vlasti, zejména z Maďarska 29.04.1946
76/1946 Sb. Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí v občanských věcech právních z doby nesvobody 29.04.1946
77/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydává Statut národních podniků potravinářských 02.05.1946
78/1946 Sb. Vyhláška ministra zdravotnictví, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 436 Sb., o poplatcích za prohlídku jatečných zvířat a masa (poplatkový řád za prohlídky masa) 01.04.1946
79/1946 Sb. Vyhláška ministra zdravotnictví, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 437 Sb., o úpravě některých služebních poměrů veterinářů a prohližitelů, vykonávajících prohlídku jatečných zvířat a masa, a některých otázek s tím souvisících 01.04.1946
80/1946 Sb. Vyhláška ministra zdravotnictví, kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona 03.05.1946
81/1946 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o právní neúčinnosti celně-sazebních ustanovení dodatkové úmluvy z 30. března 1931 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a Jihoslavií ze dne 14. listopadu 1928 a dodatkových dohod k ní ze dne 10. listopadu 1936 a 1. července 1938 03.05.1946
82/1946 Sb. Vyhláška ministra financí o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových 03.05.1946
83/1946 Sb. Zákon o pracovních (učebních) poměrech Němců, Maďarů, zrádců a jejich pomahačů 03.05.1946
84/1946 Sb. Vládní nařízení o zavedení letního času v roce 1946 03.05.1946
85/1946 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětitisícikorunových s datem 1. listopadu 1945 03.05.1946
86/1946 Sb. Zákon o stavební obnově 09.05.1946
87/1946 Sb. Zákon, jímž se mění zákon ze dne 14. července 1927, č. 115 Sb., o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických 08.05.1946
88/1946 Sb. Vyhláška ministra vnitra o zatímním přenesení působnosti okresního národního výboru v Dobrušce ve volebních věcech na okresní národní výbor v Novém Městě nad Metují 01.05.1946
89/1946 Sb. Vyhláška ministra vnitra o venkovských správních okresech se sídlem v Praze 08.05.1946
90/1946 Sb. Zákon, podle kterého lze prohlásiti dny 9. května a 29. srpna v roce 1946 za dny pracovního klidu 09.05.1946
91/1946 Sb. Zákon o právních předpisech pro statistiku zahraničního obchodu na území republiky Československé a o přechodném zrušení povinnosti předkládati při statistickém hlášení dovozu osvědčení o výrobním původu zboží 30.05.1946
92/1946 Sb. Zákon o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon) 15.05.1946
93/1946 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé k některým ustanovením devisového zákona 15.05.1946
94/1946 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o vývozu, dovozu a průvozu platidel v cestovním styku 15.05.1946
95/1946 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o hlášení pohledávek a závazků vůči cizině, jakož i o hlášení některých majetkových hodnot a práv 15.05.1946
96/1946 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nakládání s drahými kovy 15.05.1946
97/1946 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o dovozu a průvozu říšských marek 15.05.1946
98/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů 16.05.1946
99/1946 Sb. Zákon o daňových úlevách na opravy domů prováděné z důvodu poškození válečnými událostmi 17.05.1946
100/1946 Sb. Zákon, kterým se zřizují pedagogické fakulty 17.05.1946
101/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 1. března 1932, č. 39 Sb., o užívání titulu odborného lékaře 18.05.1946
102/1946 Sb. Vyhláška ministra zdravotnictví o úplném znění vládního nařízení o užívání titulu odborného lékaře
103/1946 Sb. Zákon o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců 01.01.1946
104/1946 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu 21.05.1946
105/1946 Sb. Vládní nařízení, jímž se zřizuje československý vojenský řád "Za svobodu" 21.05.1946
106/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí §9, odst. 4 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 303 Sb., o zubním lékařství a zubní technice, ve znění zákona ze dne 11. července 1934, č. 171 Sb. 21.05.1946
107/1946 Sb. Zákon o úpravě stavební činnosti a přídělu stavebních hmot 30.05.1946
108/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje Úschovna hromadných sirotčích pokladen v Brně 29.05.1946
109/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu 01.10.1945
110/1946 Sb. Vládní nařízení o zrušení nebo změně rozhodnutí správních úřadů z doby nesvobody a o úřadech zřízených v době nesvobody 29.05.1946
111/1946 Sb. Zákon o zmocnění ke sjednávání zahraničních úvěrů 17.05.1946
112/1946 Sb. Zákon, kterým se mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 304 Sb., o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné 01.01.1946
113/1946 Sb. Vyhláška ministra dopravy o úplném znění zákona o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné
114/1946 Sb. Zákon o zvýšení táx stanovených zákonom o ochrane známok 04.06.1946
115/1946 Sb. Zákon o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků 04.06.1946
116/1946 Sb. Zákon o jednotné organisaci podnikového početnictví 04.06.1946
117/1946 Sb. Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné 04.06.1946
118/1946 Sb. Vládní nařízení, jímž se určité činnosti prohlašují za odbornou činnost lékárnickou 04.06.1946
119/1946 Sb. Vládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže 01.11.1945
120/1946 Sb. Vládní nařízení o obnovení národních výborů na podkladě výsledku voleb do ústavodárného Národního shromáždění 06.06.1946
121/1946 Sb. Zákon o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu 12.06.1946
122/1946 Sb. Zákon o studiu statisticko-pojistném 12.06.1946
123/1946 Sb. Zákon, kterým se doplňují ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 138 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti 26.05.1946
124/1946 Sb. Zákon o mimoriadnych opatreniach s obore ochranných vzorkov 12.06.1946
125/1946 Sb. Zákon o mimoriadnych opatreniach s obore ochranných známok 12.06.1946
126/1946 Sb. Zákon o úpravě zemědělských pachtovních poměrů 19.06.1946
127/1946 Sb. Stanovy Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů 09.04.1946
128/1946 Sb. Zákon o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících 17.06.1946
129/1946 Sb. Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro některé nároky z doby nesvobody 24.06.1946
130/1946 Sb. Zákon o doplnění a změně dekretu presidenta republiky ze dne 4. října 1945, č. 105 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců 17.06.1946
131/1946 Sb. Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1934, č. 279 Sb., o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech 01.05.1946
132/1946 Sb. Zákon o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců 17.06.1946
133/1946 Sb. Vládní nařízení, jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění předpisů je měnících a doplňujících 01.01.1946
134/1946 Sb. Zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku 30.06.1946
135/1946 Sb. Zákon o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii 18.06.1946
136/1946 Sb. Zákon o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního boje za osvobození 18.06.1946
137/1946 Sb. Zákon o Národních kulturních komisích pro správu státního kulturního majetku 18.06.1946
138/1946 Sb. Zákon o úpravě některých otázek týkajících se notářství 19.06.1946
139/1946 Sb. Zákon, jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů 01.01.1946
140/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění vládního nařízení ze dne 18. října 1945, č. 111 Sb. 01.11.1945
141/1946 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.07.1946
142/1946 Sb. Vyhláška ministra financí o změně lhůt pro podávání zpráv o úvěrech podléhajících evidenci obchodních úvěrů 22.06.1946
143/1946 Sb. Zákon o úpravě pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce 24.06.1946
144/1946 Sb. Zákon o jednotné odborové organisaci 24.06.1946
145/1946 Sb. Dohoda medzi Československom a Maďarskom o výmene obyvateľstva 15.05.1946
146/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah, ve znění nařízení je doplňujících a pozměňujících 01.07.1946
147/1946 Sb. Vyhláška ministra dopravy o úplném znění vládního nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah 28.06.1946
148/1946 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 105 Sb., o úředních titulech úředníků československých státních drah 01.07.1946
149/1946 Sb. Zákon o prodloužení účinnosti dekretů presidenta republiky i mimořádném lidovém soudnictví 09.07.1946
150/1946 Sb. Vyhláška ministra financí o přenesení agendy Úschovny hromadných sirotčích pokladen v Brně na berní úřad Brno-venkov 01.07.1946
151/1946 Sb. Vládní nařízení o uvolnění některých stavebních hmot 18.07.1946
152/1946 Sb. Vládní nařízení, jímž se zřizuje Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova 10.07.1946
153/1946 Sb. Ústavní zákon, jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 2. dubna 1945, č. 1 Sb., o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné 17.07.1946
154/1946 Sb. Vládní nařízení, jímž se zřizuje Československá Jánošíkova medaile 17.07.1946
155/1946 Sb. Vyhláška ministra vnitra, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 16. května 1946, č. 126 Sb., o úpravě zemědělských pachtovních poměrů 17.07.1946
156/1946 Sb. Dojednanie pre utvorenie Europskej uholnej organizácie 12.06.1946
157/1946 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží, podepsaná v Moskvě dne 12. dubna 1946 12.04.1946
158/1946 Sb. Zákon, jímž se mění zákon ze dne 22. ledna 1946, č. 24 Sb., o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským 01.07.1946
159/1946 Sb. Vládní nařízení, jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění předpisů je měnících a doplňujících 01.01.1946
160/1946 Sb. Vyhláška ministra financí o příslušnosti úřadů vyměřujících poplatkový ekvivalent z průmyslových podniků znárodněných 05.08.1946
161/1946 Sb. Zákon o zálohách na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry 24.08.1946
162/1946 Sb. Zákon, kterým se mění zákon ze dne 19. února 1946, č. 35 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů 01.07.1946
163/1946 Sb. Zákon o mimořádných opatřeních bytové péče 09.08.1946
164/1946 Sb. Zákon o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce 01.01.1946
165/1946 Sb. Zákon o trestní ochraně národních podniků, znárodněných podniků a podniků pod národní správou 12.08.1946
166/1946 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňují trestní řády 12.08.1946
167/1946 Sb. Zákon, ktorým sa rozširuje na územie Slovenska platnosť dekrétu prezidenta Republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 116 Sb., o zmene zákona zo dňa 25. júna 1926, č. 122 Sb. a vládného nariadenia zo dňa 17. júla 1928, č. 124 Sb., o úprave platov duchovenstva cirkví a náboženských spoločností štátom uznaných prípadne recipovaných, a o platovom prídavku k najnižšiemu ročnému príjmu duchovenstva 01.01.1946
168/1946 Sb. Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a mírové spolupráci mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií 09.05.1946
169/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1946 01.01.1946
170/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydává statut pedagogických fakult a určuje studijní doba učitelů 02.09.1946
171/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 20. března 1936, č. 60 Sb., o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné prakse lékařské i pro obor zubního lékařství 19.09.1946
172/1946 Sb. Vyhláška ministra zdravotnictví o úplném znění vládního nařízení o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné prakse lékařské i pro obor zubního lékařství 19.09.1946
173/1946 Sb. Vyhláška ministra financí, jíž se stanoví den počátku účinnosti zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a dávce z majetku 27.09.1946
174/1946 Sb. Vyhláška ministerstva financí o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku 30.09.1946
175/1946 Sb. Vyhláška ministra techniky, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení §1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela) 12.10.1946
176/1946 Sb. Zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č. 121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní stavby státu 01.08.1946
177/1946 Sb. Zákon o úpravě pracovní doby v pekárnách 09.10.1946
178/1946 Sb. Vyhláška ministra sociální péče, kterou se mění vyhláška ze dne 21. prosince 1945, č. 164 Sb., o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček 02.10.1946
179/1946 Sb. Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům z Maďarska 04.10.1946
180/1946 Sb. Vládní nařízení o přechodných úlevách při průkazu praktického zaměstnání podle §11 ministerského nařízení ze dne 7. května 1913, č. 77 ř. z., o civilních technicích (civilních inženýrech a civilních geometrech) 04.10.1946
181/1946 Sb. Vládní nařízení o konci letního času v roce 1946 04.10.1946
182/1946 Sb. Zákon, jímž se mění zákon ze dne 15. května 1946, č. 135 Sb., o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii 05.10.1946
183/1946 Sb. Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů 15.10.1946
184/1946 Sb. Vyhláška ministra sociální péče o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění 01.05.1947
185/1946 Sb. Vyhláška ministra financí, jíž se mění vyhláška ministra financí ze dne 23. března 1946, č. 58 Sb., kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu 07.10.1946
186/1946 Sb. Smluva medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republik o Zakarpatskej Ukrajine 30.01.1946
187/1946 Sb. Zákon, kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic 21.10.1946
188/1946 Sb. Vládní nařízení o statutu Společnosti pro obnovu Lidic 21.10.1946
189/1946 Sb. Zákon o povinném očkování proti záškrtu 26.10.1946
190/1946 Sb. Zákon o započtení vojenské služby a o odčinění křivd lékárnickým osobám 26.10.1946
191/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. července 1926, č. 114 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů pomocných zřízenců, a rozšiřuje platnost ustanovení §§62 a 63 služební pragmatiky (zákon č. 15/1914 ř. z.) na některé státní zaměstnance 26.10.1946
192/1946 Sb. Zákon o dvouletém hospodářském plánu 29.10.1946
193/1946 Sb. Zákon o úpravě některých poměrů sirotčích pokladen 30.10.1946
194/1946 Sb. Vládní nařízení, jímž se doplňuje a mění vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 104 Sb., o služebních kategoriích vojenských a četnických důstojníků 30.10.1946
195/1946 Sb. Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody 15.11.1946
196/1946 Sb. Zákon, jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům 31.10.1946
197/1946 Sb. Zákon o ústavním výboru ústavodárného Národního shromáždění 31.10.1946
198/1946 Sb. Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí o rozvodu nebo o rozluce z doby nesvobody 08.11.1946
199/1946 Sb. Zákon o uznání rozhodnutí v manželských věcech, vydaných soudy nebo úřady v cizině, v oblasti československého právního řádu 08.12.1946
200/1946 Sb. Zákon o některých opatřeních v oboru obchodního a společenstevního práva 08.11.1946
201/1946 Sb. Zákon o úpravě některých otázek týkajících se advokacie 14.11.1946
202/1946 Sb. Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové 14.11.1946
203/1946 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o přistoupení republiky Československé k Úmluvě a ujednáním Světové poštovní unie z roku 1939 (Buenos Aires) 10.08.1945
204/1946 Sb. Zákon, kterým se mění některé předpisy o obchodních knihách 19.11.1946
205/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné účetní zásady 19.11.1946
206/1946 Sb. Zákon o zvláštních služebních přídavcích justičních důstojníků z povolání, důstojníků a gážistů mimo služební třídy soudní kancelářské služby z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů 01.01.1946
207/1946 Sb. Zákon o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského 20.11.1946
208/1946 Sb. Zákon o vyměřování obecní dávky z nájemného a obecních poplatků, vybíraných na podkladě nájemného nebo nájemní hodnoty, na léta 1944 až 1946 20.11.1946
209/1946 Sb. Vyhláška ministra financí, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku osob, které po 1. listopadu 1945 změnily bydliště, a mění vyhláška ministerstva financí ze dne 12. září 1946, č. 174 Sb., o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku 26.11.1946
210/1946 Sb. Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1947 26.11.1946
211/1946 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 12. března 1946 26.11.1946
212/1946 Sb. Zákon o zimním čase 27.11.1946
213/1946 Sb. Vládní nařízení o zavedení zimního času v období 1946/1947 27.11.1946
214/1946 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se opravují tiskové chyby v dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven
215/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven 03.12.1946
216/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách 06.12.1946
217/1946 Sb. Vládní nařízení, jímž se stanoví konec doby zvýšeného ohrožení republiky 07.12.1946
218/1946 Sb. Vyhláška ministra financí o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových 07.12.1946
219/1946 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.01.1947
220/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění předpisů je měnících a doplňujících 01.07.1946
221/1946 Sb. Vládní nařízení, jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech 01.07.1946
222/1946 Sb. Zákon o poště (poštovní zákon) 12.01.1947
223/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 7. listopadu 1946, č. 222 Sb., o poště (poštovní zákon) 12.01.1947
224/1946 Sb. Vyhláška ministra dopravy o rozšíření koncese pro troleybusovou dráhu ve Zlíně 13.12.1946
225/1946 Sb. Vyhláška ministra financí o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků 14.12.1946
226/1946 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o vyclívání jihoslovanských vín 15.12.1946
227/1946 Sb. Zákon o některých opatřeních v občanských věcech právních 03.01.1947
228/1946 Sb. Zákon o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků 19.12.1946
229/1946 Sb. Vládní nařízení o úpravě služby vnitřního státního dluhu v roce 1946 01.01.1946
230/1946 Sb. Vládní nařízení o zřízení správního okresu lanškrounského 02.01.1947
231/1946 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu 19.12.1946
232/1946 Sb. Zákon o porotních soudech 01.03.1947
233/1946 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu 01.01.1947
234/1946 Sb. Finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1947 01.01.1947
235/1946 Sb. Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova 28.12.1946
236/1946 Sb. Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení 01.01.1947
237/1946 Sb. Vládní nařízení o vyměření náhrady poštovného za zásilky v soudním řízení 01.01.1947
238/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o umisťování délesloužících 28.12.1946
239/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 27. března 1931, č. 57 Sb., o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů 04.01.1947
240/1946 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti o skončení platnosti vládního nařízení ze dne 18. ledna 1929, č. 9 Sb., o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve starých rakousko-uherských korunách u poštovních úřadů na nynějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapešťskou nebo vídeňskou 01.01.1947
241/1946 Sb. Vyhláška ministra vnútra o štatúte Osídľovacieho úradu pre Slovensko v Bratislave 28.12.1946
242/1946 Sb. Vyhláška ministra techniky, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení §1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela) 12.01.1947
243/1946 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemích České a Moravskoslezské 01.01.1947
244/1946 Sb. Zákon o parlamentní kontrolní a úsporné komisi 30.12.1946
245/1946 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňují dekrety presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví a prodlužuje jejich účinnost 09.01.1947
246/1946 Sb. Zákon, kterým se mění ustanovení dekretu presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti 30.12.1946
247/1946 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňují předpisy o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců 30.12.1946
248/1946 Sb. Zákon o úpravě svátkového práva 01.01.1947
249/1946 Sb. Zákon o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva 01.01.1946
250/1946 Sb. Zákon o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh 30.12.1946
251/1946 Sb. Zákon o vyvlastnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí 30.12.1946
252/1946 Sb. Zákon o jednorázové výpomoci a o přídavcích k zaopatřovacím požitkům bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém a jejich rodinných příslušníků 30.12.1946
253/1946 Sb. Vládní nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu VII 30.12.1946
254/1946 Sb. Vyhláška ministra vnitra o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství manžely československých státních občanek 01.01.1947
255/1946 Sb. Zákon o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození 18.06.1946
256/1946 Sb. Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání 01.01.1947
257/1946 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti o obvodech rozhodčích soudů pro úpravu pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce 31.12.1946
Přesunout nahoru