Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1945 Sb. Ústavní dekret presidenta republiky o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné 02.04.1945
2/1945 Sb. Vyhláška předsedy vlády o zrušení Státní rady 30.04.1945
3/1945 Sb. Dekret presidenta republiky, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vojenského trestního zákona a branného zákona 30.04.1945
4/1945 Sb. Vládní nařízení o volbě a pravomoci národních výborů 09.05.1945
5/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů 23.05.1945
6/1945 Sb. Vládní nařízení o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami 23.05.1945
7/1945 Sb. Vládní nařízení o platidlech v zemích České a Moravskoslezské 09.05.1945
8/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků 02.06.1945
9/1945 Sb. Vládní nařízení o přechodných opatřeních na českých vysokých školách 06.06.1945
10/1945 Sb. Vládní nařízení, kterým se zmocňuje ministr výživy k úpravě výroby, oběhu a spotřeby potravin a poživatin 05.06.1945
11/1945 Sb. Vyhláška ministra financí o provisorním vydání kolkových známek platných zatím v zemi České a Moravskoslezské a o výměně kolkových známek bývalého Protektorátu Čechy a Morava 23.06.1945
12/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa 23.06.1945
13/1945 Sb. Vládní nařízení o zatímní výstavbě úřadů ochrany práce 27.06.1945
14/1945 Sb. Vládní nařízení, jímž se prohlašuje nepouživatelnost některých předpisů o řízení práce a o nouzové službě a zrušují se pracovní poměry, vzniklé přikázáním (nasazením) 27.06.1945
15/1945 Sb. Vládní nařízení o hlášení pracovního poměru a jeho zrušení 27.06.1945
16/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech 09.07.1945
17/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o Národním soudu 09.07.1945
18/1945 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádí dekret presidenta republiky č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech 09.07.1945
19/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé 11.07.1945
20/1945 Sb. Ústavní dekret presidenta republiky č. 2 Úř. věst. čsl., o prozatímním výkonu moci zákonodárné 15.10.1940
21/1945 Sb. Ústavní dekret presidenta republiky č. 3 Úř. věst. čsl., o výkonu moci zákonodárné v přechodném období 10.07.1945
22/1945 Sb. Ústavní dekret presidenta republiky o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé 10.07.1945
23/1945 Sb. Vládní nařízení o placené dovolené pro zaměstnance v roce 1945 12.07.1945
24/1945 Sb. Vyhláška ministra financí o obnovení platnosti drobných mincí československé měny po 5 K z čistého niklu, po 1 K, 50 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové a po 10 haléřích ze směsi mědi se zinkem 12.07.1945
25/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o sjednocení celního práva na území republiky Československé 16.07.1945
26/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o zrušení zák. č. 165/1934 Sb. o překládání soudců do výslužby podle věku 16.07.1945
27/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o jednotném řízení vnitřního osídlení 19.07.1945
28/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci 26.07.1945
29/1945 Sb. Vládní nařízení o zvýšení státního příspěvku vyživovacího 26.07.1945
30/1945 Sb. Vyhláška ministra vnitra o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky č. 11/1944 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku 08.08.1945
31/1945 Sb. Vládní nařízení, jímž se stanoví konec doby nesvobody pro obor předpisů o obnovení právního pořádku 08.08.1945
32/1945 Sb. Vládní nařízení o mimořádných opatřeních k zabezpečení nutných zemědělských prací v roce 1945 09.08.1945
33/1945 Sb. Ústavní dekret presidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské 10.08.1945
34/1945 Sb. Vládní nařízení o změně úrokové sazby ze vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny 01.07.1945
35/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o přechodném omezení výplat vkladů u peněžních ústavů (peněžních podniků) v pohraničním území 01.08.1945
36/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o plnění závazků znějících na říšské marky 01.08.1945
37/1945 Sb. Vládní nařízení o zřízení Poštovní spořitelny, pobočky v Brně 14.08.1945
38/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o přísném trestání drancování 22.08.1945
39/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským 25.08.1945
40/1945 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádí dekret presidenta republiky č. 17/1945 Sb., o Národním soudu 22.08.1945
41/1945 Sb. Vyhláška ministra financí o obnovení platnosti stokorunových státovek (tvaru III.) s datem 10. ledna 1931, drobných peněz papírových po 50 K (tvaru III.) s datem 1. října 1929 a drobných peněz papírových po 20 K (tvaru II.) s datem 1. října 1926 25.08.1945
42/1945 Sb. Vládní nařízení o poskytnutí dovolené zaměstnaným posluchačům vysokých škol 27.08.1945
43/1945 Sb. Vyhláška ministra vnitra o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky č. 18/1944 Úř. věst. čsl., o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění 24.08.1945
44/1945 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění vl. n. č. 4/1945 Sb. o volbě a pravomoci národních výborů 09.05.1945
45/1945 Sb. Vyhláška ministra vnitra o úplném znění vládního nařízení o volbě a pravomoci národních výborů 24.08.1945
46/1945 Sb. Vládní nařízení o prozatímní organisaci správy hlavního města Prahy 27.08.1945
47/1945 Sb. Ústavní dekret presidenta republiky o Prozatímním Národním shromáždění 27.08.1945
48/1945 Sb. Vládní nařízení o volbě Prozatímního Národního shromáždění 27.08.1945
49/1945 Sb. Vládní nařízení o prvních volbách do okresních a zemských národních výborů 27.08.1945
50/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu 28.08.1945
51/1945 Sb. Vyhláška ministra vnitra o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství pro manželky a děti československých státních občanů 28.08.1945
52/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o zatímním vedení státního hospodářství 30.05.1945
53/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o odčinění křivd československým veřejným zaměstnancům 01.09.1945
54/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry 08.09.1945
55/1945 Sb. Vládní nařízení, kterým se zmocňuje ministr zemědělství k opatřením v zemědělské výrobě 31.08.1945
56/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o úpravě platu presidenta Československé republiky 04.04.1945
57/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o platu a o činovním a representačním přídavku členů vlády 04.04.1945
58/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům 01.08.1945
59/1945 Sb. Dekret presidenta republiky, jímž se zrušují jmenování veřejných zaměstnanců z doby nesvobody 01.09.1945
60/1945 Sb. Ústavní dekret presidenta republiky o přípravě provedení smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945 01.09.1945
61/1945 Sb. Vládní nařízení o přípravě opce podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945 01.09.1945
62/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o úlevách v trestním řízení soudním 10.09.1945
63/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o Hospodářské radě 07.09.1945
64/1945 Sb. Vyhláška ministra ochrany práce a sociální péče o úrazovém pojištění zemědělských a lesních podniků 07.09.1945
65/1945 Sb. Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku 07.09.1945
66/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o Úředním listě republiky Československé 15.09.1945
67/1945 Sb. Dekret presidenta republiky, jímž se obnovuje činnost disciplinárních a kvalifikačních komisí pro veřejné zaměstnance a zrušují se předpisy o omezení opravných prostředků 20.09.1945
68/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o reaktivaci veřejných zaměstnanců 20.09.1945
69/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o přeložení vysoké školy báňské z Příbramě do Moravské Ostravy 20.09.1945
70/1945 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydává statut Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství 20.09.1945
71/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství 27.09.1945
72/1945 Sb. Vyhláška ministra vnitra o statutu osidlovacího úřadu v Praze 29.09.1945
73/1945 Sb. Dekret presidenta republiky, kterým se mění a doplňuje platový zákon č. 103/1926 Sb., pokud jde o profesory vysokých škol a vysokoškolské asistenty 01.01.1944
74/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o reaktivaci a o opětném ustanovení provdaných žen ve veřejné službě 03.10.1945
75/1945 Sb. Vládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů státních učitelů učňovských škol 01.07.1945
76/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o požadování dopravních prostředků po dobu mimořádných hospodářských poměrů 04.10.1945
77/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o některých opatřeních k urychlení nakládky a vykládky zboží v železniční dopravě 04.10.1945
78/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o přechodném finančním zabezpečení hospodářských podniků 04.10.1945
79/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a Moravskoslezské 12.10.1945
80/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o opětném zavedení středoevropského času 01.10.1945
81/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o některých opatřeních v oboru spolkovém 17.10.1945
82/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o zálohách na náhradu za některé válečné škody majetkové 10.10.1945
83/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o úpravě branné povinnosti osob povolaných, jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby 10.10.1945
84/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě délky presenční služby 10.10.1945
85/1945 Sb. Dekret presidenta republiky, kterým se ruší školné na státních středních školách 01.09.1945
86/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o znovuvybudování finanční stráže v zemích České a Moravskoslezské a o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže 05.05.1945
87/1945 Sb. Vládní nařízení o územním rozšíření použivatelnosti vl. nař. č. 121/1939 Sb., o zřízení nejvyššího úřadu cenového, ve znění vl. nař. č. 189/1940 Sb., a o dalším dočasném úřadování nejvyššího úřadu cenového 05.05.1945
88/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti 17.10.1945
89/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony 18.10.1945
90/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o úpravě některých organisačních a služebních otázek v oboru soudnictví 17.10.1945
91/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o obnovení československé měny 20.10.1945
92/1945 Sb. Vyhláška ministra financí o nových platidlech československé měny 20.10.1945
93/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o prozatímních opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění 23.10.1945
94/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o úpravě některých otázek organisace a služebních a platových poměrů sboru uniformované vězeňské stráže 23.10.1945
95/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů 23.10.1945
96/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Hradci Králové 23.10.1945
97/1945 Sb. Dekret presidenta republiky, kterým se mění a doplňují ustanovení o zvláštní dani výdělkové 01.01.1943
98/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o přechodných opatřeních v oboru daně z obratu 05.05.1945
99/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o úpravě přímých daní za kalendářní roky 1942 až 1944 a o úpravě poplatků a daní obchodových 26.10.1945
100/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků 27.10.1945
101/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského 27.10.1945
102/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o znárodnění akciových bank 27.10.1945
103/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o znárodnění soukromých pojišťoven 27.10.1945
104/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o závodních a podnikových radách 27.10.1945
105/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců 30.10.1945
106/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o platech členů Prozatímního Národního shromáždění 01.10.1945
107/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě poplatkového ekvivalentu v zemích České a Moravskoslezské 30.10.1945
108/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy 30.10.1945
109/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o řízení výroby 07.11.1945
110/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o organisaci lidové a umělecké výroby 07.11.1945
111/1945 Sb. Vládní nařízení, kterým se doplňuje vl. nař. č. 16/1927 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty 01.08.1945
112/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o správě soudních věznic a trestních ústavů 01.01.1946
113/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu 10.11.1945
114/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o zřízení nových ředitelství pošt a o úpravě obvodů ředitelství pošt v zemích České a Moravskoslezské 10.11.1945
115/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o hospodaření uhlím a palivovým dřívím 10.11.1945
116/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o změně zák. č. 122/1926 Sb., a vl. nař. č. 124/1928 Sb., o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných, a o platovém přídavku k nejnižšímu ročnímu příjmu duchovenstva 01.08.1945
117/1945 Sb. Dekret presidenta republiky, kterým se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého 20.11.1945
118/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství 13.11.1945
119/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě vojenského trestního řádu 13.11.1945
120/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě vojenského polního trestního řízení 06.10.1944
121/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory 27.11.1945
122/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o zrušení německé university v Praze 17.11.1939
123/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o zrušení německých vysokých škol technických v Praze a v Brně 17.11.1939
124/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o některých opatřeních ve věcech knihovních 15.11.1945
125/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o zřízení Svazu brannosti 15.11.1945
126/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o zvláštních nucených pracovních oddílech 15.11.1945
127/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o zřízení vysoké školy "Akademie musických umění v Praze" 15.11.1945
128/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské 15.11.1945
129/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o státním orchestru Česká filharmonie 20.11.1945
130/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o státní péči osvětové 20.11.1945
131/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o vybudování Akademického domu - Památníků 17. listopadu 17.11.1945
132/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o vzdělání učitelstva 20.11.1945
133/1945 Sb. Dekret presidenta republiky, kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského 21.11.1945
134/1945 Sb. Vládní nařízení o zrušení úrokování nových vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny 26.09.1945
135/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Plzni 21.11.1945
136/1945 Sb. Vyhláška ministra vnitra o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 15. května 1944, č. 5 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách 21.11.1945
137/1945 Sb. Ústavní dekret presidenta republiky o zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční 26.12.1945
138/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti 26.11.1945
139/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě právních poměrů Národní banky Československé 26.11.1945
140/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze 26.11.1945
141/1945 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se zmirňuje omezení, stanovené pro výplatu vkladů, uložených u peněžních ústavů na vkladní (spořitelní) knížky (vkladní listy) se zákonnou výpovědní lhůtou 26.11.1945
142/1945 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění vl. nař. č. 62/1933 Sb., o zrušení úrokování vkladů v šekové službě a o vybírání vplatného z vkladů v hotovosti šekovými vplatními lístky Poštovní spořitelny při povinném používání šekové služby 01.12.1945
143/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o omezení žalobního práva v trestním řízení 01.12.1945
144/1945 Sb. Vládní nařízení o složení, organisaci a způsobu činnosti generálního sekretariátu Hospodářské rady 03.12.1945
145/1945 Sb. Vládní nařízení o složení, organisaci a působnosti Státního úřadu plánovacího 03.12.1945
146/1945 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání prozatímních kolkových známek ve změněných barvách a o vydání těchto kolkových známek v dalších korunových hodnotách 06.12.1945
147/1945 Sb. Zákon o mimořádných opatřeních k účelům evidence majetku 07.12.1945
148/1945 Sb. Vyhláška ministerstva ochrany práce a sociální péče o sociálním pojištění osob přidělených k práci 07.12.1945
149/1945 Sb. Vyhláška ministra vnitra o publikaci dohod o UNRRA a o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 5. března 1945, č. 11 Úř. věst. čsl., kterým se určuje postavení Správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) 20.12.1945
150/1945 Sb. Vyhláška ministra vnitra o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 28. února 1942, č. 6 Úř. věst. čsl., o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti k zachování zákona v řízení před polními soudy u československé armády v zahraničí 26.10.1940
151/1945 Sb. Vyhláška ministerstva financí o sazbách poplatků za kopie (opisy, výpisy, otisky nebo snímky) s operátu pozemkového katastru 29.12.1945
152/1945 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.01.1946
153/1945 Sb. Vyhláška ministra financí o přihlášení některých majetkových hodnot 22.12.1945
154/1945 Sb. Zákon o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci 01.12.1945
155/1945 Sb. Zákon o zvýšení státních starobních podpor 01.12.1945
156/1945 Sb. Zákon o přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění 01.01.1946
157/1945 Sb. Zákon o jednorázových přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění 01.12.1945
158/1945 Sb. Zákon o úpravě a rozšíření tříd ve veřejnoprávním sociálním pojištění 01.12.1945
159/1945 Sb. Zákon o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů 01.12.1945
160/1945 Sb. Zákon o zatímním vedení státního hospodářství Československé republiky v roce 1946 01.01.1946
161/1945 Sb. Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové 31.12.1945
162/1945 Sb. Vládní vyhláška o ukončení stavu branné pohotovosti státu 31.12.1945
163/1945 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o neplatnosti obchodní dohody mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými (č. 69/1938 Sb.) 22.04.1939
164/1945 Sb. Vyhláška ministra ochrany práce a sociální péče o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček 31.12.1945
165/1945 Sb. Zákon o poplatkových a dávkových úlevách při změně jména 31.12.1945
Přesunout nahoru