Přejít na PLUS

Předpisy nabývající účinnosti v rámci zvoleného měsíce

Seznam předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci.
Po kliknutí na číslo předpisu se zobrazí jeho aktuální znění (případně znění nejbližší aktuálnímu).

Účinnost od Číslo Název předpisu
06.02.2019 22/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže
07.02.2019 30/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
09.02.2019 44/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
15.02.2019 110/2018 Sb. Vyhláška o tabákových nálepkách
15.02.2019 268/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách
15.02.2019 46/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
15.02.2019 48/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
15.02.2019 50/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
16.02.2019 42/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
16.02.2019 43/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků
22.02.2019 28/2019 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách
27.02.2019 33/2019 Sb. Nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku
27.02.2019 34/2019 Sb. Vyhláška o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny
01.03.2019 35/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
01.03.2019 36/2019 Sb. Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
01.03.2019 37/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů
01.03.2019 45/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
02.03.2019 38/2019 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní
02.03.2019 39/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony