Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Vyhlášené předpisy (v aktuálním znění)

Seznam předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů ve zvoleném měsíci.
Po kliknutí na číslo předpisu se zobrazí jeho aktuální znění (případně znění nejbližší aktuálnímu).
Ostatní znění jsou k dispozici prostřednictvím záložky Historie (všechna znění pouze pro předplatitele PLUS).

Platnost od Číslo Název předpisu
31.03.2021 155/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů
31.03.2021 154/2021 Sb. Nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021
31.03.2021 153/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
31.03.2021 152/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
31.03.2021 151/2021 Sb. Zákon o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu
31.03.2021 150/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
31.03.2021 149/2021 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021-2027 II, CPI %
31.03.2021 148/2021 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021-2027 II, FIX %
31.03.2021 145/2021 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
31.03.2021 144/2021 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
31.03.2021 143/2021 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2020 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
31.03.2021 142/2021 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
31.03.2021 141/2021 Sb. Vyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie
31.03.2021 140/2021 Sb. Vyhláška o energetickém auditu
26.03.2021 147/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 315 o změně krizových opatření
26.03.2021 146/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 314 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
23.03.2021 138/2021 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. března 2021
23.03.2021 137/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
22.03.2021 139/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 312, kterým nařizuje přednostní zásobování poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a poskytovatelů akutní lůžkové péče vybraným právnickým osobám pro výrobek - medicinální kyslík
19.03.2021 136/2021 Sb. Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů
18.03.2021 135/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 300 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb.
18.03.2021 134/2021 Sb. Usnesení vlády ČR č. 299 o omezení volného pohybu osob na území České republiky
18.03.2021 133/2021 Sb. Usnesení vlády ČR č. 298 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poutí a podobných tradičních akcí, provozu heren, poskytování ubytovacích služeb...
18.03.2021 132/2021 Sb. Usnesení vlády ČR č. 297 o zákazu u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních na pracovištích, na kterých se poskytuje akutní lůžková péče a na kterých se poskytuje dlouhodobá nebo následná lůžková péče...
18.03.2021 131/2021 Sb. Usnesení vlády ČR č. 296 o nařízení všem poskytovatelům sociálních služeb (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení po dobu trvání nouzového stavu byly splněny podmínky
17.03.2021 o1/c49/2021 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 90/2021 Sb.
17.03.2021 129/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů
17.03.2021 128/2021 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
17.03.2021 127/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů
17.03.2021 126/2021 Sb. Vyhláška o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
17.03.2021 125/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
16.03.2021 130/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 292 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb.
10.03.2021 o1/c46/2021 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v obsahu částky 35/2021 Sb.
10.03.2021 124/2021 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a zastavení návrhu na zrušení § 4 odst. 9 až 11 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon
10.03.2021 123/2021 Sb. Nález ÚS ČR o zastavení řízení věci návrhu na zrušení části usnesení vlády č. 1192, č. 1195, č. 1196, č. 1201 a č. 57 a o zrušení bodu I./1 usnesení vlády č. 78
05.03.2021 122/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 248 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu - studenti
05.03.2021 121/2021 Sb. Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
03.03.2021 120/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu
02.03.2021 119/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 244 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 115/2021 Sb.
02.03.2021 118/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 243 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 116/2021 Sb.
02.03.2021 117/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 155/2020 Sb.
01.03.2021 116/2021 Sb. Usnesení vlády České repubiky č. 241 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb.
01.03.2021 93/2021 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
01.03.2021 92/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
01.03.2021 91/2021 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
01.03.2021 90/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
01.03.2021 89/2021 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
01.03.2021 88/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony