Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Vyhlášené předpisy (v aktuálním znění)

Seznam předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů ve zvoleném měsíci.
Po kliknutí na číslo předpisu se zobrazí jeho aktuální znění (případně znění nejbližší aktuálnímu).
Ostatní znění jsou k dispozici prostřednictvím záložky Historie (všechna znění pouze pro předplatitele PLUS).

Platnost od Číslo Název předpisu
25.02.2021 87/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
25.02.2021 86/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.
25.02.2021 85/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvůláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění pozdějších předpisů
23.02.2021 84/2021 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny o zrušení nouzového stavu
23.02.2021 83/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
23.02.2021 82/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.
23.02.2021 81/2021 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
19.02.2021 80/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
19.02.2021 79/2021 Sb. Nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití
19.02.2021 78/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu
19.02.2021 77/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
16.02.2021 76/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
16.02.2021 58/2021 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
16.02.2021 57/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
15.02.2021 75/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 167 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
14.02.2021 74/2021 Sb. Usnesení vlády ČR č.143, kterým ukládá k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek a průkazu osoby se zdravotním postižením Úřadu práce ČR a Ministerstvu práce a sociálních věcí jak postupovat po dobu trvání nouzového stavu v řízeních
14.02.2021 73/2021 Sb. Usnesení vlády ČR č. 141 o nařízení cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty, nejpozději v den nástupu oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra a schvaluje možnost cizinců změnit na území ČR zaměstnavatele bez podmínky
14.02.2021 72/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 140, kterým vláda stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb.
14.02.2021 71/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 137 o udělení výjimky z provádění periodických lékařských prohlídek, o uložení považovat za nadále platné lékařské posudky...
14.02.2021 70/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 136 o zákazu zpopelnit tělo osoby zemřelé mimo území České republiky, která není státním občanem České republiky ani nemá trvalý pobyt na území České republiky
14.02.2021 69/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 135 o uložení subjektům kritické infrastruktury přijmout nezbytná opatření k zajištění provozu dotčených prvků kritické infrastruktury dle tohoto krizového opatření
14.02.2021 68/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 134 o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov
14.02.2021 67/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 133 o zákazu ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence návštěvy
14.02.2021 66/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 132 poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení byly splněny podmínky
14.02.2021 65/2021 Sb. Usnesení vlády ČR č. 131 o zákazu u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních na pracovištích, na kterých se poskytuje akutní lůžková péče a na kterých se poskytuje dlouhodobá nebo následná lůžková péče...
14.02.2021 64/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 130, kterým vláda nařizuje hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let
14.02.2021 63/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 129 o zákazu provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, základních škol, základních uměleckých škol, jazykových škol, středisek volného času, školských výchovných a ubytovacích zařízení...
14.02.2021 62/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 128, kterým vláda ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu
14.02.2021 61/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 127 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky s výjimkou
14.02.2021 60/2021 Sb. Usnesení vlády ČR č.126 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poutí a podobných tradičních akcí, provozu heren, poskytování ubytovacích služeb...
14.02.2021 59/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 125 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů
12.02.2021 55/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády
12.02.2021 54/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
12.02.2021 53/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
12.02.2021 52/2021 Sb. Vyhláška o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla
12.02.2021 51/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
12.02.2021 50/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
11.02.2021 56/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 121 o přijetí krizového opatření, kterým se omezuje volný pohyb osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov a při jejich opuštění...
10.02.2021 49/2021 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
09.02.2021 47/2021 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části § 63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
09.02.2021 46/2021 Sb. Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického
09.02.2021 45/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů
09.02.2021 44/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod
08.02.2021 48/2021 Sb. Usnesení vlády ČR č. 119 o změně usnesení vlády č. 78 o zákazu maloobchodního prodeje, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poskytování ubytovacích služeb, pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech...
05.02.2021 43/2021 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
05.02.2021 42/2021 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2024, 0,00 %
05.02.2021 41/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů
03.02.2021 39/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
03.02.2021 38/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů
03.02.2021 37/2021 Sb. Zákon o evidenci skutečných majitelů
03.02.2021 36/2021 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
03.02.2021 35/2021 Sb. Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
03.02.2021 34/2021 Sb. Zákon o prověřování zahraničních investic
01.02.2021 40/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
01.02.2021 30/2021 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech
01.02.2021 29/2021 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení zákona č. 209/2020 Sb. a zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby a sloužících podnikání