Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Vyhlášené předpisy (v aktuálním znění)

Seznam předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů ve zvoleném měsíci.
Po kliknutí na číslo předpisu se zobrazí jeho aktuální znění (případně znění nejbližší aktuálnímu).
Ostatní znění jsou k dispozici prostřednictvím záložky Historie (všechna znění pouze pro předplatitele PLUS).

Platnost od Číslo Název předpisu
31.12.2020 612/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2020 611/2020 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
31.12.2020 610/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
31.12.2020 609/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
31.12.2020 608/2020 Sb. Vyhláška o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti
31.12.2020 607/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2020 606/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2020 605/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel
31.12.2020 604/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2020 603/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2020 602/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2020 601/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.
31.12.2020 600/2020 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
31.12.2020 592/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2020 591/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny
31.12.2020 590/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/ /1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2020 589/2020 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
31.12.2020 588/2020 Sb. Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
31.12.2020 587/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2020 586/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2020 585/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
31.12.2020 584/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
31.12.2020 583/2020 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury
31.12.2020 582/2020 Sb. Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje
31.12.2020 581/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb.
31.12.2020 580/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
31.12.2020 579/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění nařízení vlády č. 308/2020 Sb.
23.12.2020 599/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1379, kterým vláda ČR ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu
23.12.2020 598/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1378 o nařízení hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let
23.12.2020 597/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1377 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, základních škol, základních uměleckých škol, jazykových škol, středisek volného času, školních klubů a školních družin...
23.12.2020 596/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1376 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poskytování ubytovacích služeb, prodeje na tržištích...
23.12.2020 595/2020 Sb. Usnesení vlády ČR č. 1375 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou a zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou
23.12.2020 594/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1374 o změně krizových opatření
23.12.2020 593/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1373 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
23.12.2020 577/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
23.12.2020 576/2020 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
23.12.2020 575/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práce
23.12.2020 574/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanosti
23.12.2020 573/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby
23.12.2020 572/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech
23.12.2020 571/2020 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům
23.12.2020 570/2020 Sb. Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry
23.12.2020 569/2020 Sb. Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
23.12.2020 568/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů
23.12.2020 567/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
23.12.2020 566/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
23.12.2020 565/2020 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny
23.12.2020 563/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
23.12.2020 562/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
23.12.2020 o1/c229/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 515/2020 Sb.
23.12.2020 561/2020 Sb. Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene chirurgického
23.12.2020 560/2020 Sb. Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene patologického
23.12.2020 559/2020 Sb. Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického
23.12.2020 558/2020 Sb. Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene dermatovenerologického
23.12.2020 557/2020 Sb. Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene urologického
23.12.2020 556/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
23.12.2020 555/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020
23.12.2020 554/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb.
23.12.2020 553/2020 Sb. Vyhláška o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy
23.12.2020 552/2020 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 20z odst. 1 vět třetí a čtvrté zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
23.12.2020 551/2020 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
23.12.2020 550/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2021
23.12.2020 549/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů
23.12.2020 548/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
23.12.2020 547/2020 Sb. Nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým
23.12.2020 546/2020 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
23.12.2020 545/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon o obalech
23.12.2020 544/2020 Sb. Zákon, kterým se mění vodní zákon
23.12.2020 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
23.12.2020 542/2020 Sb. Zákon o výrobcích s ukončenou životností
23.12.2020 541/2020 Sb. Zákon o odpadech
21.12.2020 578/2020 Sb. Usnesení vlády ČR č. 1370, kterým se nařizuje všem poskytovatelům sociálních služeb, aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny podmínky
18.12.2020 540/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
18.12.2020 539/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů
18.12.2020 538/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
17.12.2020 564/2020 Sb. Usnesení vlády ČR č. 1341 o změně usnesení vlády ČR č. 1332 o zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, zákazu poskytování ubytovacích služeb, maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách ve státní svátek, o omezení č
17.12.2020 527/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
17.12.2020 526/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
17.12.2020 525/2020 Sb. Vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů
15.12.2020 531/2020 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 12. prosince 2020
15.12.2020 530/2020 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)
15.12.2020 529/2020 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC
15.12.2020 528/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
14.12.2020 537/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1336 o zrušení krizových opatření
14.12.2020 536/2020 Sb. Usnesení vlády ČR č. 1335 o zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol na vzdělávání a účastníků ve školní družině, ve školním klubu...
14.12.2020 535/2020 Sb. Usnesení vlády ČR č. 1334 o zákazu volného pohybu osob na území celé ČR v době od 23:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou, o zákazu volného pohybu osob na území celé ČR v době od 05:00 hod. do 22:59 hod. s výjimkou
14.12.2020 534/2020 Sb. Usnesení vlády ČR č. 1333 o změně usnesení vlády ČR č. 1290 o zákazu hromadných akcí, omezení vzdělávacích akcí a zkoušek, omezení provozu heren, sportovišť, umělých koupališť, zoologických zahrad, provozovny stravovacích služeb...
14.12.2020 533/2020 Sb. Usnesení vlády ČR č. 1332 o zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, zákazu poskytování ubytovacích služeb, maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách ve státní svátek, o omezení činnosti nákupních center...
14.12.2020 532/2020 Sb. Usnesení vlády ČR č. 1325, kterým se nařizuje všem poskytovatelům sociálních služeb, aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny podmínky
11.12.2020 520/2020 Sb. Vyhláška o provádění adaptačně-integračních kurzů
11.12.2020 519/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
11.12.2020 518/2020 Sb. Vyhláška o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance
11.12.2020 517/2020 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů
11.12.2020 516/2020 Sb. Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách
11.12.2020 515/2020 Sb. Vyhláška o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy
11.12.2020 514/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
10.12.2020 o1/c216/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v usnesení vlády České republiky ze dne 10. prosince 2020 č. 1295, vyhlášeném pod č. 522/2020 Sb.
10.12.2020 524/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
10.12.2020 523/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
10.12.2020 522/2020 Sb. Usnesení vlády ČR č. 1295 o změně doby účinnosti usnesení vlády vyhlášeného pod č. 478/2020 Sb., vyhlášeného pod č. 499/2020 Sb., vyhlášeného pod č. 500/2020 Sb., vyhlášeného pod č. 511/2020 Sb., a změně usnesení vlády vyhlášeného pod č. 511/2020 Sb.
10.12.2020 521/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1294 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
09.12.2020 510/2020 Sb. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021
07.12.2020 513/2020 Sb. Usnesení vlády ČR č. 1292 o zrušení usnesení vlády ČR č. 1023 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
07.12.2020 512/2020 Sb. Usnesení vlády ČR č. 1291 o změně usnesení vlády ČR č. 1049 o vzoru čestného prohlášení, kterým lze nahradit posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání, o výjimce z provádění periodických lékařských prohlídek...
07.12.2020 511/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1290 o zákazu hromadných akcí, omezení vzdělávacích akcí a zkoušek, omezení provozu heren, sportovišť, umělých koupališť, zoologických zahrad, provozovny stravovacích služeb, činnosti nákupních center...
07.12.2020 509/2020 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2021
07.12.2020 508/2020 Sb. Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení
07.12.2020 507/2020 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele
07.12.2020 506/2020 Sb. Vyhláška o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti
07.12.2020 505/2020 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví
07.12.2020 504/2020 Sb. Vyhláška o znalečném
07.12.2020 503/2020 Sb. Vyhláška o výkonu znalecké činnosti
04.12.2020 502/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů
04.12.2020 501/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
02.12.2020 497/2020 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
02.12.2020 496/2020 Sb. Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití
02.12.2020 495/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
02.12.2020 494/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
02.12.2020 493/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.
02.12.2020 492/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
02.12.2020 491/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu
02.12.2020 490/2020 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů