Objednat předplatné

Vyhlášené předpisy (v aktuálním znění)

Seznam předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů ve zvoleném měsíci.
Po kliknutí na číslo předpisu se zobrazí jeho aktuální znění (případně znění nejbližší aktuálnímu).
Ostatní znění jsou k dispozici prostřednictvím záložky Historie (všechna znění pouze pro předplatitele PLUS).

Platnost od Číslo Název předpisu
31.10.2019 272/2019 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
31.10.2019 271/2019 Sb. Vyhláška o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
29.10.2019 270/2019 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020
29.10.2019 269/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
29.10.2019 268/2019 Sb. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020
29.10.2019 267/2019 Sb. Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO 14065:2013 a dalších norem, které tuto normu mění nebo nahrazují, a prováděním akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení programu EMAS podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1221/2009 a dalších předpisů, které toto nařízení mění nebo nahrazují
29.10.2019 266/2019 Sb. Vyhláška o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem
18.10.2019 265/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
18.10.2019 264/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
18.10.2019 263/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
18.10.2019 262/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
14.10.2019 261/2019 Sb. Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020
14.10.2019 260/2019 Sb. Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020
14.10.2019 259/2019 Sb. Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí
09.10.2019 258/2019 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
09.10.2019 257/2019 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
09.10.2019 256/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
09.10.2019 255/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
09.10.2019 254/2019 Sb. Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
04.10.2019 253/2019 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
04.10.2019 252/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb.
04.10.2019 251/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů