Přejít na PLUS

Vyhlášené předpisy (v aktuálním znění)

Seznam předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů ve zvoleném měsíci.
Po kliknutí na číslo předpisu se zobrazí jeho aktuální znění (případně znění nejbližší aktuálnímu).
Ostatní znění jsou pak k dispozici prostřednictvím záložky Historie (všechna znění pouze pro předplatitele PLUS

Platnost od Číslo Název předpisu
13.01.2017 o1/c2/2017 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 437/2016 Sb.
13.01.2017 9/2017 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
13.01.2017 8/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016
09.01.2017 o1/c1/2017 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb.
09.01.2017 7/2017 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
09.01.2017 6/2017 Sb. Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
09.01.2017 5/2017 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
09.01.2017 4/2017 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
09.01.2017 3/2017 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
09.01.2017 2/2017 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
09.01.2017 1/2017 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
30.12.2016 o1/c186/2016 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 449/2016 Sb.
30.12.2016 466/2016 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
30.12.2016 465/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
30.12.2016 464/2016 Sb. Vyhláška o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu
30.12.2016 463/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášk ač. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
30.12.2016 462/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
30.12.2016 461/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
30.12.2016 460/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
30.12.2016 459/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
30.12.2016 458/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
30.12.2016 457/2016 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
29.12.2016 456/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
29.12.2016 455/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
29.12.2016 454/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
29.12.2016 453/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
29.12.2016 452/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
29.12.2016 451/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákonč. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
27.12.2016 450/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
27.12.2016 449/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
27.12.2016 448/2016 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 pro účely zákona o zaměstnanosti
27.12.2016 447/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
27.12.2016 446/2016 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2017
27.12.2016 445/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
27.12.2016 444/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
27.12.2016 443/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
27.12.2016 442/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb.
23.12.2016 441/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
23.12.2016 440/2016 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
23.12.2016 439/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a o jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her
23.12.2016 438/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění nařízení vlády č. 242/2015 Sb.
23.12.2016 o1/c178/2016 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 432/2016 Sb.
23.12.2016 437/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
23.12.2016 436/2016 Sb. Sdělení ÚS ČR o stanovisku pléna ÚS ČR k interpretaci § 7 odst. 2 č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům...
23.12.2016 435/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
23.12.2016 434/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb.
23.12.2016 433/2016 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
23.12.2016 432/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb.
23.12.2016 431/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištěných vkladů
23.12.2016 430/2016 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
23.12.2016 429/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
23.12.2016 428/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
23.12.2016 427/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
23.12.2016 426/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
23.12.2016 425/2016 Sb. Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
23.12.2016 424/2016 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
23.12.2016 423/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
23.12.2016 422/2016 Sb. Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
21.12.2016 421/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
19.12.2016 420/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
19.12.2016 419/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
19.12.2016 418/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí
19.12.2016 417/2016 Sb. Vyhláška o některých způsobech označování potravin
19.12.2016 416/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem
19.12.2016 415/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
19.12.2016 414/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
14.12.2016 413/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
14.12.2016 412/2016 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
14.12.2016 411/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
14.12.2016 410/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
14.12.2016 409/2016 Sb. Vyhláška o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta
14.12.2016 408/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na systém řízení
14.12.2016 407/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
12.12.2016 406/2016 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
12.12.2016 405/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
12.12.2016 o1/c164/2016 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 395/2016 Sb.
12.12.2016 404/2016 Sb. Statistická vyhláška
12.12.2016 403/2016 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
12.12.2016 402/2016 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
12.12.2016 401/2016 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
12.12.2016 400/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb.
12.12.2016 399/2016 Sb. Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017
12.12.2016 398/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici
12.12.2016 397/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
12.12.2016 396/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly
07.12.2016 395/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
07.12.2016 394/2016 Sb. Sdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska pléna ÚS ČR ve věci nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení, jímž se nepřipouští změna návrhu podle § 95 odst. 2 č. 99/1963 Sb., OSP
07.12.2016 393/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 22 odst. 3 č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR
05.12.2016 392/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy, ve znění vyhlášky č. 58/2010 Sb.
05.12.2016 391/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
02.12.2016 390/2016 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2017
02.12.2016 389/2016 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Jana Jessenia
02.12.2016 388/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů
02.12.2016 387/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
30.11.2016 386/2016 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
30.11.2016 385/2016 Sb. Ministerstvo vnitra
30.11.2016 384/2016 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru
30.11.2016 383/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
25.11.2016 382/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů
25.11.2016 381/2016 Sb. Vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru
22.11.2016 380/2016 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky
18.11.2016 379/2016 Sb. Vyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky
18.11.2016 378/2016 Sb. Vyhláška o umístění jaderného zařízení
18.11.2016 377/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie
18.11.2016 376/2016 Sb. Vyhláška o položkách dvojího použití v jaderné oblasti
18.11.2016 375/2016 Sb. Vyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti
18.11.2016 374/2016 Sb. Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich
16.11.2016 373/2016 Sb. Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
14.11.2016 372/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
14.11.2016 371/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
14.11.2016 370/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
14.11.2016 369/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
14.11.2016 368/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
14.11.2016 367/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
11.11.2016 366/2016 Sb. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017
11.11.2016 365/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby
09.11.2016 362/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích
09.11.2016 361/2016 Sb. Vyhláška o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu
09.11.2016 360/2016 Sb. Vyhláška o monitorování radiační situace
09.11.2016 359/2016 Sb. Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události
09.11.2016 358/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení
08.11.2016 364/2016 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. listopadu 2016
08.11.2016 363/2016 Sb. Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021
04.11.2016 357/2016 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby
04.11.2016 356/2016 Sb. Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2 v katastrálním území Rohatec a vymezení konkrétních ochranných opatření
04.11.2016 355/2016 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017
31.10.2016 354/2016 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
31.10.2016 353/2016 Sb. Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
31.10.2016 352/2016 Sb. Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu
31.10.2016 351/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
31.10.2016 350/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů
31.10.2016 349/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění vyhlášky č. 264/2015 Sb.
31.10.2016 348/2016 Sb. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017
26.10.2016 347/2016 Sb. Nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
26.10.2016 346/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb.
26.10.2016 345/2016 Sb. Nařízení vlády o lodní výstroji
26.10.2016 344/2016 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
26.10.2016 343/2016 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2017
26.10.2016 342/2016 Sb. Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu
26.10.2016 341/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů