Objednat předplatné

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.07.2020 64/1986 Sb. Zákon o České obchodní inspekci
ve znění 238/2020 Sb.
01.07.2020 265/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
ve znění 238/2020 Sb.
01.07.2020 455/1991 Sb. Živnostenský zákon
ve znění 238/2020 Sb., 115/2020 Sb.
01.07.2020 21/1992 Sb. Zákon o bankách
ve znění 238/2020 Sb.
01.07.2020 338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí
ve znění 299/2020 Sb.
01.07.2020 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
ve znění 299/2020 Sb.
01.07.2020 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
ve znění 238/2020 Sb.
01.07.2020 6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
ve znění 238/2020 Sb.
01.07.2020 16/1993 Sb. Zákon o dani silniční
ve znění 299/2020 Sb.
01.07.2020 111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
ve znění 115/2020 Sb.
01.07.2020 266/1994 Sb. Zákon o dráhách
ve znění 115/2020 Sb.
01.07.2020 40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy
ve znění 238/2020 Sb.
01.07.2020 87/1995 Sb. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
ve znění 238/2020 Sb.
01.07.2020 90/1995 Sb. Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
ve znění 167/2020 Sb.
01.07.2020 117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
ve znění 363/2019 Sb.
01.07.2020 177/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává stavební a technický řád drah
ve znění 269/2020 Sb.
01.07.2020 100/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství
ve znění 278/2020 Sb.
01.07.2020 134/1998 Sb. Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
ve znění 259/2020 Sb.
01.07.2020 166/1999 Sb. Veterinární zákon
ve znění 238/2020 Sb.
01.07.2020 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
ve znění 176/2019 Sb.
01.07.2020 156/2000 Sb. Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
ve znění 238/2020 Sb.
01.07.2020 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
ve znění 238/2020 Sb.
01.07.2020 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
ve znění 115/2020 Sb.
01.07.2020 478/2000 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě
ve znění 304/2020 Sb.
01.07.2020 231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
ve znění 238/2020 Sb.
01.07.2020 146/2002 Sb. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
ve znění 238/2020 Sb.
01.07.2020 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
ve znění 299/2020 Sb.
01.07.2020 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
ve znění 299/2020 Sb.
01.07.2020 480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti
ve znění 238/2020 Sb.
01.07.2020 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 115/2020 Sb.
01.07.2020 595/2006 Sb. Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
ve znění 62/2020 Sb.
01.07.2020 132/2010 Sb. Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
ve znění 238/2020 Sb.
01.07.2020 70/2012 Sb. Vyhláška o preventivních prohlídkách
ve znění 259/2020 Sb.
01.07.2020 82/2012 Sb. Vyhláška o technických silničních kontrolách
ve znění 303/2020 Sb.
01.07.2020 89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
ve znění 163/2020 Sb.
01.07.2020 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích
ve znění 163/2020 Sb.
01.07.2020 98/2012 Sb. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci
ve znění 279/2020 Sb.
01.07.2020 262/2012 Sb. Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
ve znění 277/2020 Sb.
01.07.2020 67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
ve znění 163/2020 Sb.
01.07.2020 164/2013 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
ve znění 299/2020 Sb.
01.07.2020 225/2013 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů
ve znění 13/2020 Sb.
01.07.2020 256/2013 Sb. Katastrální zákon
ve znění 163/2020 Sb.
01.07.2020 311/2013 Sb. Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
ve znění 163/2020 Sb.
01.07.2020 358/2013 Sb. Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí
ve znění 256/2018 Sb.
01.07.2020 30/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti
ve znění 297/2020 Sb.
01.07.2020 343/2014 Sb. Vyhláška o registraci vozidel
ve znění 40/2020 Sb.
01.07.2020 60/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
ve znění 258/2020 Sb.
01.07.2020 236/2015 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
ve znění 307/2020 Sb.
01.07.2020 408/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou
ve znění 302/2020 Sb.
01.07.2020 41/2017 Sb. Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov
ve znění 244/2020 Sb.
01.07.2020 271/2017 Sb. Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
ve znění 251/2020 Sb.
01.07.2020 211/2018 Sb. Vyhláška o technických prohlídkách vozidel
ve znění 303/2020 Sb.
01.07.2020 256/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.
01.07.2020 176/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.07.2020 363/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
01.07.2020 159/2020 Sb. Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
ve znění 299/2020 Sb.
01.07.2020 215/2020 Sb. Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
ve znění 308/2020 Sb.
11.07.2020 561/2004 Sb. Školský zákon
ve znění 284/2020 Sb.
15.07.2020 332/2006 Sb. Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
ve znění 314/2020 Sb.
15.07.2020 378/2010 Sb. Vyhláška o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin
ve znění 315/2020 Sb.
15.07.2020 129/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
ve znění 313/2020 Sb.
16.07.2020 355/2019 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
ve znění 323/2020 Sb.
21.07.2020 11/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
22.07.2020 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
ve znění 325/2020 Sb.
30.07.2020 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
ve znění 285/2020 Sb.
30.07.2020 251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce
ve znění 285/2020 Sb.
30.07.2020 262/2006 Sb. Zákoník práce
ve znění 285/2020 Sb.
30.07.2020 234/2014 Sb. Zákon o státní službě
ve znění 285/2020 Sb.