Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.05.2020 21/1992 Sb. Zákon o bankách
ve znění 119/2020 Sb.
01.05.2020 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
ve znění 205/2020 Sb.
01.05.2020 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
ve znění 205/2020 Sb.
01.05.2020 15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
ve znění 119/2020 Sb.
01.05.2020 107/1999 Sb. Zákon o jednacím řádu Senátu
ve znění 168/2020 Sb.
01.05.2020 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
ve znění 205/2020 Sb.
01.05.2020 164/2001 Sb. Lázeňský zákon
ve znění 205/2020 Sb.
01.05.2020 190/2004 Sb. Zákon o dluhopisech
ve znění 119/2020 Sb.
01.05.2020 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
ve znění 256/2019 Sb.
01.05.2020 256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
ve znění 119/2020 Sb.
01.05.2020 308/2004 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití
ve znění 217/2020 Sb.
01.05.2020 182/2006 Sb. Insolvenční zákon
ve znění 119/2020 Sb.
01.05.2020 239/2007 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
ve znění 217/2020 Sb.
01.05.2020 289/2007 Sb. Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
ve znění 181/2020 Sb.
01.05.2020 112/2008 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám
ve znění 217/2020 Sb.
01.05.2020 147/2008 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
ve znění 217/2020 Sb.
01.05.2020 53/2009 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
ve znění 217/2020 Sb.
01.05.2020 233/2009 Sb. Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky
ve znění 200/2020 Sb.
01.05.2020 373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
ve znění 205/2020 Sb.
01.05.2020 481/2012 Sb. Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
ve znění 121/2020 Sb.
01.05.2020 240/2013 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
ve znění 119/2020 Sb.
01.05.2020 247/2013 Sb. Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech
ve znění 201/2020 Sb.
01.05.2020 234/2014 Sb. Zákon o státní službě
ve znění 205/2020 Sb.
01.05.2020 50/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
ve znění 217/2020 Sb.
01.05.2020 73/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
ve znění 217/2020 Sb.
01.05.2020 74/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
ve znění 217/2020 Sb.
01.05.2020 75/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 217/2020 Sb.
01.05.2020 76/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
ve znění 217/2020 Sb.
01.05.2020 185/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády
ve znění 217/2020 Sb.
01.05.2020 29/2016 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
ve znění 217/2020 Sb.
01.05.2020 112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb
ve znění 256/2019 Sb.
01.05.2020 245/2016 Sb. Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona
ve znění 324/2019 Sb.
01.05.2020 43/2018 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády
ve znění 217/2020 Sb.
01.05.2020 44/2018 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
ve znění 217/2020 Sb.
01.05.2020 170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění
ve znění 119/2020 Sb.
01.05.2020 256/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
01.05.2020 330/2019 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření
ve znění 217/2020 Sb.
01.05.2020 331/2019 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství
ve znění 217/2020 Sb.
06.05.2020 133/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
ve znění 230/2020 Sb.
07.05.2020 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
ve znění 229/2020 Sb.
07.05.2020 353/2016 Sb. Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
ve znění 233/2020 Sb.
08.05.2020 159/2020 Sb. Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
ve znění 234/2020 Sb.
11.05.2020 71/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 198 o zákazu vstupu cizinců, zastavení příjmu žádostí o víza a další povolení k pobytu ...
ve znění 226/2020 Sb.
12.05.2020 551/1991 Sb. Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
ve znění 206/2020 Sb.
12.05.2020 280/1992 Sb. Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
ve znění 206/2020 Sb.
14.05.2020 127/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 280 o prodloužení zákazu maloobchodního prodeje, prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky do 1. dubna 2020 do 6:00 hod, o dočasných aspektech v pracovněprávních vztazích, požadavcích na zabalené potraviny
ve znění 236/2020 Sb.
19.05.2020 180/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
20.05.2020 110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
ve znění 180/2016 Sb.
27.05.2020 395/2009 Sb. Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
ve znění 254/2020 Sb.
27.05.2020 133/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
ve znění 255/2020 Sb.
31.05.2020 96/2018 Sb. Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
ve znění 138/2020 Sb.