Objednat předplatné

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.03.2020 582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ve znění 228/2019 Sb.
01.03.2020 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
ve znění 41/2020 Sb.
01.03.2020 84/2008 Sb. Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
ve znění 32/2020 Sb.
01.03.2020 329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
ve znění 228/2019 Sb.
01.03.2020 388/2011 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
ve znění 57/2020 Sb.
01.03.2020 481/2012 Sb. Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
ve znění 146/2019 Sb.
01.03.2020 112/2019 Sb. Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů
ve znění 55/2020 Sb.
01.03.2020 146/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
01.03.2020 329/2019 Sb. Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
ve znění 53/2020 Sb.
03.03.2020 455/1991 Sb. Živnostenský zákon
ve znění 39/2020 Sb.
03.03.2020 21/1992 Sb. Zákon o bankách
ve znění 39/2020 Sb.
12.03.2020 166/1993 Sb. Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
ve znění 46/2020 Sb.
12.03.2020 200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví
ve znění 47/2020 Sb.
12.03.2020 114/1995 Sb. Zákon o vnitrozemské plavbě
ve znění 44/2020 Sb.
12.03.2020 130/2002 Sb. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
ve znění 50/2020 Sb.
12.03.2020 412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
ve znění 46/2020 Sb.
12.03.2020 183/2006 Sb. Stavební zákon
ve znění 47/2020 Sb.
13.03.2020 453/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
ve znění 75/2020 Sb.
15.03.2020 29/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
ve znění 59/2020 Sb.
15.03.2020 308/2004 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití
ve znění 64/2020 Sb.
15.03.2020 239/2007 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
ve znění 64/2020 Sb.
15.03.2020 147/2008 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
ve znění 64/2020 Sb.
15.03.2020 53/2009 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
ve znění 64/2020 Sb.
15.03.2020 342/2012 Sb. Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
ve znění 60/2020 Sb.
15.03.2020 73/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
ve znění 64/2020 Sb.
15.03.2020 185/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády
ve znění 64/2020 Sb.
15.03.2020 29/2016 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
ve znění 64/2020 Sb.
15.03.2020 43/2018 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády
ve znění 64/2020 Sb.
15.03.2020 44/2018 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
ve znění 64/2020 Sb.
15.03.2020 82/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 211 o zákazu maloobchodního prodeje a služeb a o výjimkách z těchto zákazů
ve znění 84/2020 Sb.
16.03.2020 72/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 199 o příkazu přítomnosti v provozovnách veřejného stravování, nákupních centrech a dalších facilitách
ve znění 85/2020 Sb.
16.03.2020 80/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 208 o zákazu pobytu v bazénech, v turistických informačních centrech a na tržištích
ve znění 85/2020 Sb.
19.03.2020 82/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 211 o zákazu maloobchodního prodeje a služeb a o výjimkách z těchto zákazů
ve znění 110/2020 Sb.
19.03.2020 84/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 214 o pozastavení povinných zdravotních prohlídek, o výjimkách z omezení o zákazu prodeje, o nebaleném pečivu a dalších zákazech
ve znění 107/2020 Sb.
23.03.2020 199/2018 Sb. Nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2
ve znění 120/2020 Sb.
23.03.2020 89/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 219 k péči o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb ...
ve znění 124/2020 Sb.
24.03.2020 5/1995 Sb. Dohoda o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích a Ujednání k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo
ve znění 18/2020 Sb. m. s.
26.03.2020 355/2019 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
ve znění 129/2020 Sb.
27.03.2020 592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
ve znění 134/2020 Sb.
27.03.2020 330/2012 Sb. Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
ve znění 68/2020 Sb.
31.03.2020 71/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 198 o zákazu vstupu cizinců, zastavení příjmu žádostí o víza a další povolení k pobytu ...
ve znění 142/2020 Sb.