Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.10.2020 141/1961 Sb. Trestní řád
ve znění 333/2020 Sb., 165/2020 Sb.
01.10.2020 21/1992 Sb. Zákon o bankách
ve znění 338/2020 Sb.
01.10.2020 555/1992 Sb. Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky
ve znění 165/2020 Sb.
01.10.2020 293/1993 Sb. Zákon o výkonu vazby
ve znění 165/2020 Sb.
01.10.2020 109/1994 Sb. Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu vazby
ve znění 363/2020 Sb.
01.10.2020 111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
ve znění 337/2020 Sb.
01.10.2020 87/1995 Sb. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
ve znění 338/2020 Sb.
01.10.2020 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
ve znění 165/2020 Sb.
01.10.2020 169/1999 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
ve znění 165/2020 Sb.
01.10.2020 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
ve znění 165/2020 Sb.
01.10.2020 345/1999 Sb. Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
ve znění 362/2020 Sb.
01.10.2020 10/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů
ve znění 364/2020 Sb.
01.10.2020 61/2000 Sb. Zákon o námořní plavbě
ve znění 339/2020 Sb.
01.10.2020 175/2000 Sb. Vyhláška o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
ve znění 374/2020 Sb.
01.10.2020 247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
ve znění 337/2020 Sb.
01.10.2020 257/2000 Sb. Zákon o Probační a mediační službě
ve znění 165/2020 Sb.
01.10.2020 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
ve znění 337/2020 Sb.
01.10.2020 408/2000 Sb. Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin
ve znění 334/2020 Sb.
01.10.2020 478/2000 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě
ve znění 370/2020 Sb.
01.10.2020 56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
ve znění 337/2020 Sb.
01.10.2020 218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
ve znění 333/2020 Sb.
01.10.2020 219/2003 Sb. Zákon o oběhu osiva a sadby
ve znění 334/2020 Sb.
01.10.2020 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
ve znění 229/2020 Sb.
01.10.2020 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
ve znění 388/2020 Sb.
01.10.2020 561/2004 Sb. Školský zákon
ve znění 284/2020 Sb.
01.10.2020 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 337/2020 Sb., 334/2020 Sb.
01.10.2020 332/2006 Sb. Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
ve znění 366/2020 Sb.
01.10.2020 522/2006 Sb. Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
ve znění 371/2020 Sb.
01.10.2020 156/2008 Sb. Vyhláška o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
ve znění 379/2020 Sb.
01.10.2020 40/2009 Sb. Trestní zákoník
ve znění 333/2020 Sb., 165/2020 Sb.
01.10.2020 194/2010 Sb. Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících
ve znění 367/2019 Sb.
01.10.2020 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
ve znění 165/2020 Sb.
01.10.2020 418/2011 Sb. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
ve znění 333/2020 Sb.
01.10.2020 104/2013 Sb. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
ve znění 333/2020 Sb.
01.10.2020 68/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
ve znění 380/2020 Sb.
01.10.2020 178/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 284/2020 Sb.
01.10.2020 59/2017 Sb. Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů
ve znění 333/2020 Sb.
01.10.2020 96/2018 Sb. Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
ve znění 366/2020 Sb.
01.10.2020 211/2018 Sb. Vyhláška o technických prohlídkách vozidel
ve znění 303/2020 Sb.
01.10.2020 367/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.10.2020 229/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
01.10.2020 303/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů
15.10.2020 15/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
ve znění 405/2020 Sb.
15.10.2020 177/2009 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
ve znění 405/2020 Sb.
15.10.2020 3/2015 Sb. Vyhláška o některých dokladech o vzdělání
ve znění 405/2020 Sb.
17.10.2020 167/2016 Sb. Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí
ve znění 415/2020 Sb.
21.10.2020 271/2017 Sb. Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
ve znění 394/2020 Sb.
21.10.2020 408/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1022 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, základních škol, základních uměleckých a jazykových škol, středisek volného času a školních klubů, školských výchovných zařízení
ve znění 421/2020 Sb.
23.10.2020 10/2005 Sb. Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání
ve znění 423/2020 Sb.
23.10.2020 14/2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání
ve znění 423/2020 Sb.
23.10.2020 33/2005 Sb. Vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
ve znění 423/2020 Sb.
23.10.2020 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání
ve znění 423/2020 Sb.
23.10.2020 74/2005 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání
ve znění 423/2020 Sb.
23.10.2020 402/2020 Sb. Usnesení vlády ČR č. 998 o zákazu návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních a přítomnosti třetí osoby při porodu u všech poskytovatelů zdravotních služeb, a zákazu návštěv u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory
ve znění 429/2020 Sb.
23.10.2020 425/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1079 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, o omezení provozu provozovny stravovacích služeb, klubů a diskoték a činnosti nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2
ve znění 427/2020 Sb.