Objednat předplatné

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.01.2020 565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích
ve znění 278/2019 Sb.
01.01.2020 424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
01.01.2020 582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ve znění 164/2019 Sb., 259/2017 Sb.
01.01.2020 338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí
ve znění 364/2019 Sb.
01.01.2020 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
ve znění 364/2019 Sb., 125/2019 Sb., 80/2019 Sb.
01.01.2020 592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
ve znění 297/2017 Sb.
01.01.2020 593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
ve znění 364/2019 Sb.
01.01.2020 269/1994 Sb. Zákon o Rejstříku trestů
ve znění 42/2019 Sb.
01.01.2020 114/1995 Sb. Zákon o vnitrozemské plavbě
ve znění 135/2019 Sb.
01.01.2020 117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
ve znění 363/2019 Sb., 349/2019 Sb.
01.01.2020 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
ve znění 227/2019 Sb.
01.01.2020 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
ve znění 262/2019 Sb., 282/2018 Sb.
01.01.2020 252/1997 Sb. Zákon o zemědělství
ve znění 208/2019 Sb.
01.01.2020 134/1998 Sb. Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
ve znění 269/2019 Sb.
01.01.2020 166/1999 Sb. Veterinární zákon
ve znění 302/2017 Sb.
01.01.2020 10/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů
ve znění 88/2019 Sb.
01.01.2020 128/2000 Sb. Zákon o obcích
ve znění 263/2019 Sb.
01.01.2020 129/2000 Sb. Zákon o krajích
ve znění 263/2019 Sb.
01.01.2020 131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze
ve znění 263/2019 Sb.
01.01.2020 218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
ve znění 367/2019 Sb.
01.01.2020 256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
ve znění 208/2019 Sb.
01.01.2020 458/2000 Sb. Energetický zákon
ve znění 131/2015 Sb.
01.01.2020 185/2001 Sb. Zákon o odpadech
ve znění 45/2019 Sb.
01.01.2020 320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole
ve znění 126/2019 Sb.
01.01.2020 428/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích
ve znění 448/2017 Sb.
01.01.2020 77/2002 Sb. Zákon o a. s. České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty
ve znění 367/2019 Sb.
01.01.2020 114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
ve znění 357/2019 Sb.
01.01.2020 245/2002 Sb. Vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu
ve znění 323/2019 Sb.
01.01.2020 323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě
ve znění 343/2019 Sb.
01.01.2020 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
ve znění 364/2019 Sb., 80/2019 Sb.
01.01.2020 209/2004 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
ve znění 341/2019 Sb.
01.01.2020 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
ve znění 80/2019 Sb.
01.01.2020 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
ve znění 365/2019 Sb.
01.01.2020 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 364/2019 Sb.
01.01.2020 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
ve znění 248/2019 Sb.
01.01.2020 36/2006 Sb. Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
ve znění 316/2019 Sb.
01.01.2020 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
ve znění 164/2019 Sb., 92/2018 Sb., 259/2017 Sb.
01.01.2020 262/2006 Sb. Zákoník práce
ve znění 358/2019 Sb.
01.01.2020 448/2006 Sb. Vyhláška o provedení plemenářského zákona
ve znění 334/2019 Sb.
01.01.2020 567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
ve znění 347/2019 Sb.
01.01.2020 575/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2020 378/2007 Sb. Zákon o léčivech
ve znění 262/2019 Sb.
01.01.2020 93/2009 Sb. Zákon o auditorech
ve znění 367/2019 Sb.
01.01.2020 364/2009 Sb. Vyhláška o kontaktních místech veřejné správy
ve znění 345/2019 Sb.
01.01.2020 222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
ve znění 352/2019 Sb.
01.01.2020 99/2012 Sb. Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
ve znění 304/2019 Sb.
01.01.2020 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
ve znění 172/2018 Sb., 369/2016 Sb.
01.01.2020 312/2012 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
ve znění 154/2014 Sb.
01.01.2020 415/2012 Sb. Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
ve znění 216/2019 Sb.
01.01.2020 428/2012 Sb. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
ve znění 125/2019 Sb.
01.01.2020 470/2012 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
ve znění 243/2019 Sb.
01.01.2020 357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
ve znění 301/2019 Sb.
01.01.2020 5/2014 Sb. Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
ve znění 344/2019 Sb.
01.01.2020 154/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
01.01.2020 298/2014 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
ve znění 318/2019 Sb.
01.01.2020 302/2014 Sb. Nařízení vlády o katalogu správních činností
ve znění 352/2019 Sb.
01.01.2020 304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
ve znění 300/2019 Sb.
01.01.2020 321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
ve znění 210/2018 Sb.
01.01.2020 50/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
ve znění 350/2019 Sb.
01.01.2020 59/2015 Sb. Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
ve znění 322/2019 Sb.
01.01.2020 60/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
ve znění 156/2019 Sb.
01.01.2020 74/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
ve znění 332/2019 Sb.
01.01.2020 75/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 351/2019 Sb.
01.01.2020 76/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
ve znění 332/2019 Sb.
01.01.2020 131/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2020 306/2015 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
ve znění 307/2019 Sb.
01.01.2020 403/2015 Sb. Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
ve znění 360/2019 Sb.
01.01.2020 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
ve znění 248/2019 Sb., 196/2019 Sb.
01.01.2020 172/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
ve znění 335/2019 Sb.
01.01.2020 186/2016 Sb. Zákon o hazardních hrách
ve znění 364/2019 Sb.
01.01.2020 187/2016 Sb. Zákon o dani z hazardních her
ve znění 364/2019 Sb.
01.01.2020 302/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2020 347/2016 Sb. Nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
ve znění 273/2019 Sb.
01.01.2020 369/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2020 397/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
ve znění 274/2019 Sb.
01.01.2020 48/2017 Sb. Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
ve znění 292/2018 Sb.
01.01.2020 259/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ve znění 164/2019 Sb.
01.01.2020 297/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2020 302/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
01.01.2020 318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
ve znění 338/2019 Sb.
01.01.2020 341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
ve znění 300/2019 Sb.
01.01.2020 361/2017 Sb. Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
ve znění 87/2019 Sb.
01.01.2020 389/2017 Sb. Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem
ve znění 371/2019 Sb.
01.01.2020 448/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
01.01.2020 92/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
01.01.2020 132/2018 Sb. Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
ve znění 359/2019 Sb.
01.01.2020 172/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2020 210/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
01.01.2020 282/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2020 292/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb.
01.01.2020 42/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2020 44/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
01.01.2020 45/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
01.01.2020 80/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
01.01.2020 135/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2020 156/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb.
01.01.2020 196/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
01.01.2020 243/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2020 246/2019 Sb. Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020
01.01.2020 262/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2020 307/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
03.01.2020 383/2012 Sb. Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
ve znění 1/2020 Sb.
15.01.2020 265/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
ve znění 367/2019 Sb.
15.01.2020 266/1994 Sb. Zákon o dráhách
ve znění 367/2019 Sb.
15.01.2020 166/1999 Sb. Veterinární zákon
ve znění 368/2019 Sb.
15.01.2020 154/2000 Sb. Plemenářský zákon
ve znění 368/2019 Sb.
15.01.2020 77/2002 Sb. Zákon o a. s. České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty
ve znění 367/2019 Sb.
15.01.2020 147/2002 Sb. Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
ve znění 369/2019 Sb.
15.01.2020 326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči
ve znění 369/2019 Sb.
15.01.2020 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 369/2019 Sb., 368/2019 Sb.
15.01.2020 375/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče
ve znění 368/2019 Sb.
15.01.2020 194/2010 Sb. Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících
ve znění 367/2019 Sb.
25.01.2020 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií
ve znění 3/2020 Sb.
25.01.2020 227/2008 Sb. Vyhláška o paušálních nákladech orgánů kontroly dovozu ze třetích zemí
ve znění 7/2020 Sb.
27.01.2020 416/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
ve znění 24/2020 Sb.