Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.01.2020 424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
01.01.2020 582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ve znění 164/2019 Sb., 259/2017 Sb.
01.01.2020 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
ve znění 125/2019 Sb., 80/2019 Sb.
01.01.2020 592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
ve znění 297/2017 Sb.
01.01.2020 269/1994 Sb. Zákon o Rejstříku trestů
ve znění 42/2019 Sb.
01.01.2020 114/1995 Sb. Zákon o vnitrozemské plavbě
ve znění 135/2019 Sb.
01.01.2020 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
ve znění 227/2019 Sb.
01.01.2020 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
ve znění 262/2019 Sb., 282/2018 Sb.
01.01.2020 252/1997 Sb. Zákon o zemědělství
ve znění 208/2019 Sb.
01.01.2020 134/1998 Sb. Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
ve znění 269/2019 Sb.
01.01.2020 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
ve znění 111/2019 Sb.
01.01.2020 166/1999 Sb. Veterinární zákon
ve znění 302/2017 Sb.
01.01.2020 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
ve znění 176/2019 Sb.
01.01.2020 10/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů
ve znění 88/2019 Sb.
01.01.2020 128/2000 Sb. Zákon o obcích
ve znění 263/2019 Sb.
01.01.2020 129/2000 Sb. Zákon o krajích
ve znění 263/2019 Sb.
01.01.2020 131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze
ve znění 263/2019 Sb.
01.01.2020 256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
ve znění 208/2019 Sb.
01.01.2020 458/2000 Sb. Energetický zákon
ve znění 131/2015 Sb.
01.01.2020 185/2001 Sb. Zákon o odpadech
ve znění 45/2019 Sb.
01.01.2020 320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole
ve znění 126/2019 Sb.
01.01.2020 428/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích
ve znění 448/2017 Sb.
01.01.2020 320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
ve znění 222/2016 Sb.
01.01.2020 114/2003 Sb. Zákon o provádění referenda
ve znění 222/2016 Sb.
01.01.2020 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
ve znění 80/2019 Sb.
01.01.2020 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
ve znění 80/2019 Sb.
01.01.2020 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
ve znění 248/2019 Sb.
01.01.2020 127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
ve znění 222/2016 Sb.
01.01.2020 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
ve znění 164/2019 Sb., 92/2018 Sb., 259/2017 Sb.
01.01.2020 575/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2020 378/2007 Sb. Zákon o léčivech
ve znění 262/2019 Sb.
01.01.2020 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
ve znění 172/2018 Sb., 369/2016 Sb.
01.01.2020 275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky
ve znění 222/2016 Sb.
01.01.2020 312/2012 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
ve znění 154/2014 Sb.
01.01.2020 415/2012 Sb. Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
ve znění 216/2019 Sb.
01.01.2020 428/2012 Sb. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
ve znění 125/2019 Sb.
01.01.2020 470/2012 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
ve znění 243/2019 Sb.
01.01.2020 154/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
01.01.2020 321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
ve znění 210/2018 Sb.
01.01.2020 60/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
ve znění 156/2019 Sb.
01.01.2020 131/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ve znění 222/2016 Sb.
01.01.2020 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
ve znění 248/2019 Sb., 196/2019 Sb.
01.01.2020 302/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2020 347/2016 Sb. Nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
ve znění 273/2019 Sb.
01.01.2020 369/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2020 397/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
ve znění 274/2019 Sb.
01.01.2020 48/2017 Sb. Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
ve znění 292/2018 Sb.
01.01.2020 259/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ve znění 164/2019 Sb.
01.01.2020 297/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2020 302/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
01.01.2020 361/2017 Sb. Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
ve znění 87/2019 Sb.
01.01.2020 448/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
01.01.2020 92/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
01.01.2020 132/2018 Sb. Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
01.01.2020 172/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2020 210/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
01.01.2020 282/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2020 292/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb.
01.01.2020 42/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2020 44/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
01.01.2020 45/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
01.01.2020 80/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
01.01.2020 111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
01.01.2020 135/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2020 156/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb.
01.01.2020 196/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
01.01.2020 243/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2020 246/2019 Sb. Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020
01.01.2020 262/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony