Objednat předplatné

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.07.2019 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
ve znění 32/2019 Sb.
01.07.2019 589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
ve znění 32/2019 Sb.
01.07.2019 101/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy
ve znění 149/2019 Sb.
01.07.2019 117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
ve znění 32/2019 Sb.
01.07.2019 155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
ve znění 32/2019 Sb.
01.07.2019 236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu
ve znění 32/2019 Sb.
01.07.2019 197/1996 Sb. Advokátní zkušební řád
ve znění 219/2018 Sb.
01.07.2019 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
ve znění 32/2019 Sb.
01.07.2019 55/1999 Sb. Vyhláška o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
ve znění 296/2018 Sb.
01.07.2019 221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání
ve znění 32/2019 Sb.
01.07.2019 128/2000 Sb. Zákon o obcích
ve znění 32/2019 Sb.
01.07.2019 129/2000 Sb. Zákon o krajích
ve znění 32/2019 Sb.
01.07.2019 131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze
ve znění 32/2019 Sb.
01.07.2019 361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
ve znění 163/2019 Sb., 32/2019 Sb., 235/2018 Sb.
01.07.2019 645/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o archivnictví a spisové službě
ve znění 85/2019 Sb.
01.07.2019 197/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
ve znění 148/2019 Sb.
01.07.2019 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
ve znění 47/2019 Sb.
01.07.2019 262/2006 Sb. Zákoník práce
ve znění 32/2019 Sb.
01.07.2019 340/2006 Sb. Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
ve znění 165/2019 Sb.
01.07.2019 278/2008 Sb. Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností
ve znění 143/2019 Sb.
01.07.2019 259/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
ve znění 85/2019 Sb.
01.07.2019 481/2012 Sb. Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
ve znění 146/2019 Sb.
01.07.2019 234/2014 Sb. Zákon o státní službě
ve znění 32/2019 Sb., 335/2018 Sb.
01.07.2019 302/2014 Sb. Nařízení vlády o katalogu správních činností
ve znění 158/2019 Sb.
01.07.2019 304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
ve znění 158/2019 Sb.
01.07.2019 60/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
ve znění 156/2019 Sb.
01.07.2019 136/2015 Sb. Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
ve znění 157/2019 Sb.
01.07.2019 162/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky
ve znění 160/2019 Sb.
01.07.2019 349/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem
ve znění 326/2018 Sb.
01.07.2019 373/2016 Sb. Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
ve znění 115/2019 Sb.
01.07.2019 259/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ve znění 164/2019 Sb.
01.07.2019 341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
ve znění 158/2019 Sb.
01.07.2019 92/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 164/2019 Sb.
01.07.2019 296/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
01.07.2019 326/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.
01.07.2019 335/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
01.07.2019 47/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
04.07.2019 124/2007 Sb. Vyhláška o vzoru paměťové karty řidiče
ve znění 166/2019 Sb.
05.07.2019 210/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
ve znění 159/2019 Sb.
16.07.2019 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
ve znění 179/2019 Sb.
22.07.2019 481/2012 Sb. Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
ve znění 146/2019 Sb., 391/2016 Sb.
22.07.2019 391/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
22.07.2019 146/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
31.07.2019 2/1969 Sb. Kompetenční zákon
ve znění 178/2019 Sb.
31.07.2019 455/1991 Sb. Živnostenský zákon
ve znění 176/2019 Sb.
31.07.2019 236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu
ve znění 178/2019 Sb.
31.07.2019 325/1999 Sb. Zákon o azylu
ve znění 176/2019 Sb.
31.07.2019 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
ve znění 176/2019 Sb.
31.07.2019 115/2001 Sb. Zákon o podpoře sportu
ve znění 178/2019 Sb.
31.07.2019 150/2002 Sb. Soudní řád správní
ve znění 176/2019 Sb.
31.07.2019 18/2004 Sb. Zákon o uznávání odborné kvalifikace
ve znění 176/2019 Sb.
31.07.2019 95/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů
ve znění 176/2019 Sb.
31.07.2019 96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
ve znění 176/2019 Sb.
31.07.2019 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
ve znění 176/2019 Sb.
31.07.2019 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 176/2019 Sb.
31.07.2019 251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce
ve znění 176/2019 Sb.
31.07.2019 341/2005 Sb. Zákon o veřejných výzkumných institucích
ve znění 176/2019 Sb.
31.07.2019 234/2014 Sb. Zákon o státní službě
ve znění 178/2019 Sb.