Objednat předplatné

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.06.2019 62/2001 Sb. Vyhláška o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
ve znění 54/2019 Sb.
01.06.2019 120/2001 Sb. Exekuční řád
ve znění 31/2019 Sb.
01.06.2019 159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů
ve znění 112/2018 Sb.
01.06.2019 182/2006 Sb. Insolvenční zákon
ve znění 31/2019 Sb.
01.06.2019 312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích
ve znění 31/2019 Sb.
01.06.2019 595/2006 Sb. Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
ve znění 91/2019 Sb.
01.06.2019 313/2007 Sb. Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů
ve znění 133/2019 Sb.
01.06.2019 427/2008 Sb. Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
ve znění 128/2019 Sb.
01.06.2019 132/2015 Sb. Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly
ve znění 129/2019 Sb.
01.06.2019 79/2017 Sb. Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
ve znění 95/2019 Sb.
01.06.2019 191/2017 Sb. Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení
ve znění 131/2019 Sb.
01.06.2019 112/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
04.06.2019 301/2013 Sb. Vyhláška o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie
ve znění 140/2019 Sb.
12.06.2019 481/2012 Sb. Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
ve znění 101/2018 Sb.
12.06.2019 101/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.
19.06.2019 114/1995 Sb. Zákon o vnitrozemské plavbě
ve znění 135/2019 Sb.
19.06.2019 222/1995 Sb. Vyhláška o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí
ve znění 139/2019 Sb.
19.06.2019 223/1995 Sb. Vyhláška o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách
ve znění 136/2019 Sb.
19.06.2019 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 135/2019 Sb.
19.06.2019 356/2009 Sb. Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách
ve znění 137/2019 Sb.
19.06.2019 334/2015 Sb. Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách
ve znění 138/2019 Sb.