Objednat předplatné

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.04.2019 358/1992 Sb. Notářský řád
ve znění 7/2019 Sb.
01.04.2019 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
ve znění 80/2019 Sb.
01.04.2019 245/2000 Sb. Zákon o státních svátcích a dnech pracovního klidu
ve znění 49/2019 Sb.
01.04.2019 56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
ve znění 193/2018 Sb.
01.04.2019 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
ve znění 80/2019 Sb.
01.04.2019 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
ve znění 80/2019 Sb.
01.04.2019 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 193/2018 Sb.
01.04.2019 26/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko
ve znění 60/2019 Sb.
01.04.2019 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
ve znění 47/2019 Sb.
01.04.2019 182/2006 Sb. Insolvenční zákon
ve znění 80/2019 Sb.
01.04.2019 280/2009 Sb. Daňový řád
ve znění 80/2019 Sb.
01.04.2019 456/2011 Sb. Zákon o Finanční správě České republiky
ve znění 80/2019 Sb.
01.04.2019 17/2012 Sb. Zákon o Celní správě České republiky
ve znění 80/2019 Sb.
01.04.2019 259/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
ve znění 85/2019 Sb.
01.04.2019 164/2013 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
ve znění 80/2019 Sb.
01.04.2019 189/2013 Sb. Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
ve znění 86/2019 Sb.
01.04.2019 277/2013 Sb. Zákon o směnárenské činnosti
ve znění 5/2019 Sb.
01.04.2019 321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
ve znění 210/2018 Sb.
01.04.2019 343/2014 Sb. Vyhláška o registraci vozidel
ve znění 72/2019 Sb.
01.04.2019 187/2016 Sb. Zákon o dani z hazardních her
ve znění 80/2019 Sb.
01.04.2019 242/2016 Sb. Celní zákon
ve znění 80/2019 Sb.
01.04.2019 370/2017 Sb. Zákon o platebním styku
ve znění 5/2019 Sb.
01.04.2019 193/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
02.04.2019 289/1995 Sb. Lesní zákon
ve znění 90/2019 Sb.
09.04.2019 115/2000 Sb. Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
ve znění 100/2019 Sb.
09.04.2019 365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy
ve znění 99/2019 Sb.
24.04.2019 141/1961 Sb. Trestní řád
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 99/1963 Sb. Občanský soudní řád
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 358/1992 Sb. Notářský řád
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 555/1992 Sb. Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 269/1994 Sb. Zákon o Rejstříku trestů
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 85/1996 Sb. Zákon o advokacii
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 257/2000 Sb. Zákon o Probační a mediační službě
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 450/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 110/2019 Sb.
24.04.2019 6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 107/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony
ve znění 110/2019 Sb.
24.04.2019 150/2002 Sb. Soudní řád správní
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 310/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 110/2019 Sb.
24.04.2019 517/2002 Sb. Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy
ve znění 110/2019 Sb.
24.04.2019 256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 439/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 110/2019 Sb.
24.04.2019 480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti
ve znění 110/2019 Sb.
24.04.2019 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 626/2004 Sb. Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování
ve znění 110/2019 Sb.
24.04.2019 413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
ve znění 110/2019 Sb.
24.04.2019 109/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
ve znění 110/2019 Sb.
24.04.2019 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
ve znění 110/2019 Sb.
24.04.2019 342/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
ve znění 110/2019 Sb.
24.04.2019 170/2007 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru
ve znění 110/2019 Sb.
24.04.2019 129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 41/2009 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
ve znění 110/2019 Sb.
24.04.2019 52/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 110/2019 Sb.
24.04.2019 227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
ve znění 110/2019 Sb.
24.04.2019 280/2009 Sb. Daňový řád
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
ve znění 110/2019 Sb.
24.04.2019 341/2011 Sb. Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 375/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
ve znění 110/2019 Sb.
24.04.2019 427/2011 Sb. Zákon o doplňkovém penzijním spoření
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 456/2011 Sb. Zákon o Finanční správě České republiky
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 468/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 110/2019 Sb.
24.04.2019 17/2012 Sb. Zákon o Celní správě České republiky
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 104/2013 Sb. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 300/2013 Sb. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 64/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
ve znění 110/2019 Sb.
24.04.2019 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 234/2014 Sb. Zákon o státní službě
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
ve znění 110/2019 Sb.
24.04.2019 374/2015 Sb. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 186/2016 Sb. Zákon o hazardních hrách
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 300/2016 Sb. Zákon o centrální evidenci účtů
ve znění 111/2019 Sb.
24.04.2019 301/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů
ve znění 110/2019 Sb.
24.04.2019 183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
ve znění 110/2019 Sb.
27.04.2019 68/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
ve znění 101/2019 Sb.