Objednat předplatné

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.12.2019 141/1961 Sb. Trestní řád
ve znění 315/2019 Sb.
01.12.2019 582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ve znění 315/2019 Sb.
01.12.2019 589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
ve znění 315/2019 Sb.
01.12.2019 283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství
ve znění 315/2019 Sb.
01.12.2019 269/1994 Sb. Zákon o Rejstříku trestů
ve znění 315/2019 Sb.
01.12.2019 155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
ve znění 315/2019 Sb.
01.12.2019 201/1997 Sb. Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
ve znění 315/2019 Sb.
01.12.2019 152/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů
ve znění 265/2019 Sb.
01.12.2019 233/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR
ve znění 265/2019 Sb.
01.12.2019 6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích
ve znění 315/2019 Sb.
01.12.2019 7/2002 Sb. Zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů
ve znění 315/2019 Sb.
01.12.2019 59/2002 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev obcí
ve znění 265/2019 Sb.
01.12.2019 409/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu
ve znění 265/2019 Sb.
01.12.2019 515/2004 Sb. Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek
ve znění 299/2019 Sb.
01.12.2019 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
ve znění 315/2019 Sb.
01.12.2019 378/2007 Sb. Zákon o léčivech
ve znění 262/2019 Sb.
01.12.2019 40/2009 Sb. Trestní zákoník
ve znění 315/2019 Sb.
01.12.2019 294/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky
ve znění 265/2019 Sb.
01.12.2019 104/2013 Sb. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
ve znění 315/2019 Sb.
01.12.2019 306/2015 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
ve znění 307/2019 Sb.
01.12.2019 437/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
ve znění 305/2019 Sb.
04.12.2019 114/1995 Sb. Zákon o vnitrozemské plavbě
ve znění 135/2019 Sb.
04.12.2019 356/2009 Sb. Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách
ve znění 137/2019 Sb.
04.12.2019 135/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
04.12.2019 137/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách
04.12.2019 139/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)
06.12.2019 428/2010 Sb. Vyhláška stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza
ve znění 308/2019 Sb.
09.12.2019 246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
09.12.2019 359/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
09.12.2019 418/2012 Sb. Vyhláška o ochraně zvířat při usmrcování
13.12.2019 266/1994 Sb. Zákon o dráhách
ve znění 313/2019 Sb.
14.12.2019 162/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky
ve znění 160/2019 Sb.
14.12.2019 160/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.
31.12.2019 309/1999 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
ve znění 277/2019 Sb.
31.12.2019 328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech
ve znění 424/2010 Sb.
31.12.2019 424/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
ve znění 370/2019 Sb.
31.12.2019 122/2015 Sb. Vyhláška o policejním označení
ve znění 362/2019 Sb.