Objednat předplatné

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.11.2019 229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku
ve znění 229/2019 Sb.
01.11.2019 39/1993 Sb. Zákon České národní rady o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
ve znění 229/2019 Sb.
01.11.2019 6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích
ve znění 31/2019 Sb., 296/2017 Sb.
01.11.2019 503/2012 Sb. Zákon o Státním pozemkovém úřadu
ve znění 229/2019 Sb.
01.11.2019 340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
ve znění 264/2019 Sb.
01.11.2019 340/2015 Sb. Zákon o registru smluv
ve znění 177/2019 Sb.
01.11.2019 112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb
ve znění 256/2019 Sb.
01.11.2019 296/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
01.11.2019 31/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
06.11.2019 188/2009 Sb. Vyhláška o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
ve znění 282/2019 Sb.
15.11.2019 153/2016 Sb. Vyhláška o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
ve znění 271/2019 Sb.
18.11.2019 86/2011 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
ve znění 222/2019 Sb.
20.11.2019 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
ve znění 303/2019 Sb.
20.11.2019 177/1996 Sb. Advokátní tarif
ve znění 302/2019 Sb.
21.11.2019 301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení
ve znění 279/2019 Sb.
21.11.2019 207/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
ve znění 281/2019 Sb.
21.11.2019 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 279/2019 Sb.
21.11.2019 21/2006 Sb. Zákon o ověřování
ve znění 279/2019 Sb.
21.11.2019 36/2006 Sb. Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
ve znění 280/2019 Sb.
21.11.2019 300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
ve znění 279/2019 Sb.
21.11.2019 111/2009 Sb. Zákon o základních registrech
ve znění 279/2019 Sb.
21.11.2019 186/2013 Sb. Zákon o státním občanství České republiky
ve znění 279/2019 Sb.
21.11.2019 223/2016 Sb. Zákon o prodejní době v maloobchodě
ve znění 276/2019 Sb.
26.11.2019 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
ve znění 309/2019 Sb.
28.11.2019 127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
ve znění 311/2019 Sb.
29.11.2019 289/1995 Sb. Lesní zákon
ve znění 314/2019 Sb.
29.11.2019 256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
ve znění 314/2019 Sb.