Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.01.2018 141/1961 Sb. Trestní řád
ve znění 59/2017 Sb.
01.01.2018 99/1963 Sb. Občanský soudní řád
ve znění 365/2017 Sb.
01.01.2018 2/1969 Sb. Kompetenční zákon
ve znění 59/2017 Sb.
01.01.2018 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 44/1988 Sb. Horní zákon
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 62/1988 Sb. Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 388/1991 Sb. Zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky
ve znění 367/2017 Sb.
01.01.2018 424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
ve znění 303/2017 Sb.
01.01.2018 549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích
ve znění 303/2017 Sb., 296/2017 Sb., 460/2016 Sb., 368/2016 Sb.
01.01.2018 553/1991 Sb. Zákon o obecní policii
ve znění 248/2017 Sb.
01.01.2018 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
ve znění 377/2015 Sb.
01.01.2018 582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ve znění 203/2017 Sb., 99/2017 Sb.
01.01.2018 37/1992 Sb. Vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
ve znění 384/2017 Sb.
01.01.2018 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
ve znění 225/2017 Sb., 123/2017 Sb.
01.01.2018 334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 443/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o prohlášení území pevnosti Terezín za památkovou rezervaci
ve znění 430/2017 Sb.
01.01.2018 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
ve znění 293/2017 Sb., 225/2017 Sb., 200/2017 Sb.
01.01.2018 589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
ve znění 99/2017 Sb.
01.01.2018 592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
ve znění 297/2017 Sb., 183/2017 Sb., 145/2017 Sb.
01.01.2018 6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
ve znění 377/2015 Sb.
01.01.2018 166/1993 Sb. Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
ve znění 325/2017 Sb.
01.01.2018 283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství
ve znění 325/2017 Sb.
01.01.2018 153/1994 Sb. Zákon o zpravodajských službách České republiky
ve znění 325/2017 Sb.
01.01.2018 266/1994 Sb. Zákon o dráhách
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 87/1995 Sb. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
ve znění 333/2014 Sb.
01.01.2018 114/1995 Sb. Zákon o vnitrozemské plavbě
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
ve znění 407/2017 Sb., 200/2017 Sb.
01.01.2018 155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
ve znění 203/2017 Sb., 99/2017 Sb.
01.01.2018 289/1995 Sb. Lesní zákon
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 79/1996 Sb. Vyhláška o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení
ve znění 419/2017 Sb.
01.01.2018 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
ve znění 290/2017 Sb., 200/2017 Sb.
01.01.2018 49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
01.01.2018 151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
ve znění 377/2015 Sb.
01.01.2018 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
ve znění 303/2017 Sb., 137/2016 Sb.
01.01.2018 134/1998 Sb. Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
ve znění 354/2017 Sb., 421/2016 Sb.
01.01.2018 166/1999 Sb. Veterinární zákon
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
ve znění 293/2017 Sb.
01.01.2018 189/1999 Sb. Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 205/1999 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
ve znění 417/2017 Sb.
01.01.2018 349/1999 Sb. Zákon o Veřejném ochránci práv
ve znění 365/2017 Sb., 198/2017 Sb.
01.01.2018 359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
ve znění 200/2017 Sb.
01.01.2018 115/2000 Sb. Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
ve znění 197/2017 Sb.
01.01.2018 128/2000 Sb. Zákon o obcích
ve znění 99/2017 Sb.
01.01.2018 129/2000 Sb. Zákon o krajích
ve znění 99/2017 Sb.
01.01.2018 131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze
ve znění 225/2017 Sb., 99/2017 Sb.
01.01.2018 218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
ve znění 367/2017 Sb., 59/2017 Sb.
01.01.2018 239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení daní
ve znění 260/2017 Sb., 24/2017 Sb.
01.01.2018 248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje
ve znění 367/2017 Sb.
01.01.2018 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 458/2000 Sb. Energetický zákon
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 31/2001 Sb. Vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů
ve znění 456/2017 Sb., 43/2015 Sb.
01.01.2018 100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 164/2001 Sb. Lázeňský zákon
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 185/2001 Sb. Zákon o odpadech
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 254/2001 Sb. Vodní zákon
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 302/2001 Sb. Vyhláška o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
ve znění 228/2017 Sb.
01.01.2018 312/2001 Sb. Zákon o státních hranicích
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 428/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích
ve znění 448/2017 Sb.
01.01.2018 449/2001 Sb. Zákon o myslivosti
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 477/2001 Sb. Zákon o obalech
ve znění 149/2017 Sb.
01.01.2018 3/2002 Sb. Zákon o církvích a náboženských společnostech
ve znění 303/2017 Sb.
01.01.2018 76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 130/2002 Sb. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
ve znění 367/2017 Sb.
01.01.2018 139/2002 Sb. Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 150/2002 Sb. Soudní řád správní
ve znění 365/2017 Sb., 225/2017 Sb.
01.01.2018 244/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o myslivosti
ve znění 419/2017 Sb.
01.01.2018 281/2002 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
ve znění 253/2017 Sb.
01.01.2018 320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
ve znění 123/2017 Sb.
01.01.2018 474/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o zákazu biologických a toxinových zbraní
ve znění 379/2017 Sb.
01.01.2018 500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele
ve znění 441/2017 Sb.
01.01.2018 501/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro banky a jiné finanční instituce
ve znění 442/2017 Sb.
01.01.2018 502/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro pojišťovny
ve znění 443/2017 Sb.
01.01.2018 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
ve znění 315/2015 Sb.
01.01.2018 361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
ve znění 247/2017 Sb.
01.01.2018 136/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem
ve znění 449/2017 Sb.
01.01.2018 197/2004 Sb. Vyhláška k provedení zákona o rybářství
ve znění 419/2017 Sb.
01.01.2018 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
ve znění 371/2017 Sb., 225/2017 Sb.
01.01.2018 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
ve znění 327/2017 Sb.
01.01.2018 500/2004 Sb. Správní řád
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 518/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o zaměstnanosti
ve znění 444/2017 Sb.
01.01.2018 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 225/2017 Sb., 199/2017 Sb.
01.01.2018 641/2004 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
ve znění 400/2017 Sb.
01.01.2018 39/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání
ve znění 470/2017 Sb.
01.01.2018 104/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech
ve znění 399/2017 Sb.
01.01.2018 127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce
ve znění 327/2017 Sb., 225/2017 Sb.
01.01.2018 294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
ve znění 387/2016 Sb.
01.01.2018 412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
ve znění 256/2017 Sb.
01.01.2018 522/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací
ve znění 360/2017 Sb.
01.01.2018 36/2006 Sb. Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
ve znění 409/2017 Sb.
01.01.2018 183/2006 Sb. Stavební zákon
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 184/2006 Sb. Zákon o vyvlastnění
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
ve znění 259/2017 Sb., 99/2017 Sb.
01.01.2018 262/2006 Sb. Zákoník práce
ve znění 463/2017 Sb., 203/2017 Sb., 99/2017 Sb.
01.01.2018 311/2006 Sb. Zákon o pohonných hmotách
ve znění 152/2017 Sb.
01.01.2018 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb
ve znění 405/2017 Sb.
01.01.2018 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách
ve znění 387/2017 Sb.
01.01.2018 537/2006 Sb. Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem
ve znění 355/2017 Sb.
01.01.2018 567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
ve znění 286/2017 Sb.
01.01.2018 575/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2018 589/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
ve znění 337/2016 Sb.
01.01.2018 378/2007 Sb. Zákon o léčivech
ve znění 183/2017 Sb., 70/2013 Sb.
01.01.2018 54/2008 Sb. Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
ve znění 413/2017 Sb.
01.01.2018 84/2008 Sb. Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
ve znění 414/2017 Sb.
01.01.2018 112/2008 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám
ve znění 426/2017 Sb.
01.01.2018 111/2009 Sb. Zákon o základních registrech
ve znění 303/2017 Sb., 460/2016 Sb.
01.01.2018 128/2009 Sb. Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty
ve znění 445/2017 Sb.
01.01.2018 157/2009 Sb. Zákon o nakládání s těžebním odpadem
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon
ve znění 365/2017 Sb.
01.01.2018 349/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 123/2017 Sb.
01.01.2018 364/2009 Sb. Vyhláška o kontaktních místech veřejné správy
ve znění 412/2017 Sb.
01.01.2018 383/2009 Sb. Technická vyhláška o účetních záznamech
ve znění 398/2017 Sb., 274/2017 Sb.
01.01.2018 410/2009 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
ve znění 397/2017 Sb., 273/2017 Sb.
01.01.2018 416/2009 Sb. Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 105/2010 Sb. Vyhláška o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)
ve znění 423/2017 Sb.
01.01.2018 222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
ve znění 399/2017 Sb.
01.01.2018 270/2010 Sb. Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků
ve znění 411/2017 Sb.
01.01.2018 401/2010 Sb. Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
ve znění 330/2017 Sb.
01.01.2018 91/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
ve znění 152/2017 Sb.
01.01.2018 329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
ve znění 301/2017 Sb.
01.01.2018 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
ve znění 290/2017 Sb.
01.01.2018 388/2011 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
ve znění 408/2017 Sb.
01.01.2018 427/2011 Sb. Zákon o doplňkovém penzijním spoření
ve znění 377/2015 Sb.
01.01.2018 17/2012 Sb. Zákon o Celní správě České republiky
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 57/2012 Sb. Vyhláška o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu
ve znění 476/2017 Sb.
01.01.2018 89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
ve znění 303/2017 Sb., 460/2016 Sb.
01.01.2018 117/2012 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu
ve znění 476/2017 Sb.
01.01.2018 129/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
ve znění 334/2017 Sb.
01.01.2018 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 215/2012 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu
ve znění 476/2017 Sb.
01.01.2018 257/2012 Sb. Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
ve znění 472/2017 Sb.
01.01.2018 341/2012 Sb. Vyhláška o rozsahu činností depozitáře účastnického fondu
ve znění 476/2017 Sb.
01.01.2018 399/2012 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
ve znění 376/2015 Sb.
01.01.2018 415/2012 Sb. Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
ve znění 452/2017 Sb.
01.01.2018 425/2012 Sb. Vyhláška o předkládání informací penzijní společností České národní bance
ve znění 476/2017 Sb.
01.01.2018 465/2012 Sb. Vyhláška o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence
ve znění 404/2017 Sb.
01.01.2018 470/2012 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
ve znění 458/2017 Sb.
01.01.2018 503/2012 Sb. Zákon o Státním pozemkovém úřadu
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 70/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
ve znění 183/2017 Sb.
01.01.2018 133/2013 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání
ve znění 467/2017 Sb.
01.01.2018 240/2013 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
ve znění 377/2015 Sb.
01.01.2018 241/2013 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů
ve znění 376/2015 Sb.
01.01.2018 256/2013 Sb. Katastrální zákon
ve znění 225/2017 Sb., 460/2016 Sb.
01.01.2018 292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních
ve znění 303/2017 Sb., 460/2016 Sb.
01.01.2018 304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
ve znění 303/2017 Sb., 460/2016 Sb., 368/2016 Sb.
01.01.2018 323/2013 Sb. Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek
ve znění 459/2017 Sb.
01.01.2018 351/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích
ve znění 434/2017 Sb.
01.01.2018 441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška
ve znění 457/2017 Sb.
01.01.2018 474/2013 Sb. Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů
ve znění 476/2017 Sb.
01.01.2018 5/2014 Sb. Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
ve znění 466/2017 Sb.
01.01.2018 163/2014 Sb. Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
ve znění 392/2017 Sb.
01.01.2018 250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
ve znění 123/2017 Sb.
01.01.2018 298/2014 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
ve znění 403/2017 Sb.
01.01.2018 302/2014 Sb. Nařízení vlády o katalogu správních činností
ve znění 399/2017 Sb.
01.01.2018 304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
ve znění 342/2017 Sb.
01.01.2018 312/2014 Sb. Konsolidační vyhláška státu
ve znění 396/2017 Sb.
01.01.2018 333/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2018 341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
ve znění 235/2017 Sb.
01.01.2018 9/2015 Sb. Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek
ve znění 80/2017 Sb.
01.01.2018 43/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 456/2017 Sb.
01.01.2018 50/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
ve znění 427/2017 Sb.
01.01.2018 224/2015 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií
ve znění 225/2017 Sb.
01.01.2018 306/2015 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
ve znění 386/2017 Sb.
01.01.2018 315/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2018 367/2015 Sb. Vyhláška o finančním vypořádání
ve znění 435/2017 Sb.
01.01.2018 376/2015 Sb. Zákon o ukončení důchodového spoření
01.01.2018 377/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
01.01.2018 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
ve znění 416/2017 Sb.
01.01.2018 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
ve znění 368/2016 Sb.
01.01.2018 137/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 303/2017 Sb.
01.01.2018 169/2016 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
ve znění 405/2017 Sb.
01.01.2018 172/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
ve znění 471/2017 Sb.
01.01.2018 180/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2018 257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru
ve znění 303/2017 Sb.
01.01.2018 300/2016 Sb. Zákon o centrální evidenci účtů
ve znění 183/2017 Sb.
01.01.2018 337/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.
01.01.2018 368/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2018 387/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2018 421/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2018 460/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
01.01.2018 23/2017 Sb. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
01.01.2018 24/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
01.01.2018 123/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2018 149/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
01.01.2018 152/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2018 183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
01.01.2018 228/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2018 235/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
01.01.2018 334/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2018 342/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2018 386/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb.
03.01.2018 141/1961 Sb. Trestní řád
ve znění 204/2017 Sb.
03.01.2018 455/1991 Sb. Živnostenský zákon
ve znění 204/2017 Sb.
03.01.2018 21/1992 Sb. Zákon o bankách
ve znění 204/2017 Sb.
03.01.2018 15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
ve znění 204/2017 Sb.
03.01.2018 256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
ve znění 204/2017 Sb.
03.01.2018 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 204/2017 Sb.
03.01.2018 40/2009 Sb. Trestní zákoník
ve znění 204/2017 Sb.
03.01.2018 233/2009 Sb. Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky
ve znění 402/2017 Sb.
03.01.2018 408/2010 Sb. Zákon o finančním zajištění
ve znění 204/2017 Sb.
03.01.2018 243/2013 Sb. Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
ve znění 133/2017 Sb.
03.01.2018 163/2014 Sb. Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
ve znění 392/2017 Sb.
03.01.2018 133/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.
03.01.2018 392/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
06.01.2018 522/2006 Sb. Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
ve znění 462/2017 Sb.
13.01.2018 21/1992 Sb. Zákon o bankách
ve znění 371/2017 Sb.
13.01.2018 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
ve znění 371/2017 Sb.
13.01.2018 96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
ve znění 371/2017 Sb.
13.01.2018 58/1995 Sb. Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
ve znění 371/2017 Sb.
13.01.2018 87/1995 Sb. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
ve znění 371/2017 Sb.
13.01.2018 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
ve znění 371/2017 Sb.
13.01.2018 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 371/2017 Sb.
13.01.2018 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
ve znění 371/2017 Sb.
13.01.2018 233/2009 Sb. Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky
ve znění 402/2017 Sb.
13.01.2018 156/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ve znění 370/2017 Sb.
13.01.2018 139/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony
ve znění 370/2017 Sb.
13.01.2018 420/2011 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
ve znění 370/2017 Sb.
13.01.2018 37/2012 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii
ve znění 370/2017 Sb.
13.01.2018 261/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
ve znění 370/2017 Sb.
13.01.2018 258/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
ve znění 370/2017 Sb.
13.01.2018 452/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ve znění 370/2017 Sb.
13.01.2018 183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
ve znění 370/2017 Sb.
13.01.2018 402/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
15.01.2018 108/1997 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o civilním letectví
ve znění 2/2018 Sb.
24.01.2018 323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě
ve znění 12/2018 Sb.
24.01.2018 378/2010 Sb. Vyhláška o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin
ve znění 3/2018 Sb.
24.01.2018 61/2011 Sb. Vyhláška o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby
ve znění 3/2018 Sb.
24.01.2018 331/2017 Sb. Vyhláška o stanovení dalších odrůdovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy
ve znění 3/2018 Sb.
29.01.2018 500/2006 Sb. Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti
ve znění 13/2018 Sb.