Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.11.2017 64/1986 Sb. Zákon o České obchodní inspekci
ve znění 264/2017 Sb.
01.11.2017 246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
ve znění 302/2017 Sb.
01.11.2017 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
ve znění 264/2017 Sb.
01.11.2017 97/1993 Sb. Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv
ve znění 302/2017 Sb.
01.11.2017 110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
ve znění 302/2017 Sb.
01.11.2017 156/1998 Sb. Zákon o hnojivech
ve znění 295/2017 Sb.
01.11.2017 275/1998 Sb. Vyhláška o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků
ve znění 335/2017 Sb.
01.11.2017 166/1999 Sb. Veterinární zákon
ve znění 302/2017 Sb.
01.11.2017 359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
ve znění 202/2017 Sb.
01.11.2017 256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
ve znění 295/2017 Sb.
01.11.2017 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
ve znění 202/2017 Sb.
01.11.2017 100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
ve znění 326/2017 Sb.
01.11.2017 139/2002 Sb. Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
ve znění 295/2017 Sb.
01.11.2017 146/2002 Sb. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
ve znění 302/2017 Sb.
01.11.2017 285/2002 Sb. Transplantační zákon
ve znění 202/2017 Sb.
01.11.2017 219/2003 Sb. Zákon o oběhu osiva a sadby
ve znění 295/2017 Sb.
01.11.2017 197/2004 Sb. Vyhláška k provedení zákona o rybářství
ve znění 336/2017 Sb.
01.11.2017 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 302/2017 Sb., 295/2017 Sb., 202/2017 Sb.
01.11.2017 262/2006 Sb. Zákoník práce
ve znění 202/2017 Sb.
01.11.2017 564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
ve znění 340/2017 Sb.
01.11.2017 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
ve znění 290/2017 Sb.
01.11.2017 373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
ve znění 202/2017 Sb.
01.11.2017 92/2012 Sb. Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
ve znění 284/2017 Sb.
01.11.2017 99/2012 Sb. Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
ve znění 285/2017 Sb.
01.11.2017 129/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
ve znění 334/2017 Sb.
01.11.2017 286/2012 Sb. Vyhláška o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy
ve znění 359/2017 Sb.
01.11.2017 503/2012 Sb. Zákon o Státním pozemkovém úřadu
ve znění 295/2017 Sb.
01.11.2017 304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
ve znění 342/2017 Sb.
01.11.2017 59/2015 Sb. Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
ve znění 328/2017 Sb.
01.11.2017 330/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
ve znění 321/2017 Sb.
06.11.2017 481/2012 Sb. Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
ve znění 391/2016 Sb.
06.11.2017 391/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
07.11.2017 23/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli
ve znění 363/2017 Sb.
07.11.2017 212/2009 Sb. Zákon, kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik
ve znění 364/2017 Sb.
13.11.2017 434/2004 Sb. Vyhláška o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
ve znění 372/2017 Sb.
15.11.2017 142/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství
ve znění 368/2017 Sb.
16.11.2017 455/1991 Sb. Živnostenský zákon
ve znění 261/2017 Sb.
16.11.2017 49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví
ve znění 261/2017 Sb.
16.11.2017 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 261/2017 Sb.
18.11.2017 592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
ve znění 145/2017 Sb.
18.11.2017 311/2006 Sb. Zákon o pohonných hmotách
ve znění 152/2017 Sb.
18.11.2017 152/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
24.11.2017 86/2011 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
ve znění 97/2017 Sb.
24.11.2017 97/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
28.11.2017 64/2009 Sb. Nařízení vlády o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
ve znění 374/2017 Sb.