Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.10.2017 141/1961 Sb. Trestní řád
ve znění 58/2017 Sb.
01.10.2017 246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
ve znění 255/2017 Sb.
01.10.2017 555/1992 Sb. Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky
ve znění 58/2017 Sb.
01.10.2017 293/1993 Sb. Zákon o výkonu vazby
ve znění 58/2017 Sb.
01.10.2017 109/1994 Sb. Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu vazby
ve znění 280/2017 Sb.
01.10.2017 117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
ve znění 200/2017 Sb.
01.10.2017 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
ve znění 200/2017 Sb.
01.10.2017 169/1999 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
ve znění 58/2017 Sb.
01.10.2017 221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání
ve znění 263/2017 Sb.
01.10.2017 345/1999 Sb. Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
ve znění 279/2017 Sb.
01.10.2017 585/2004 Sb. Branný zákon
ve znění 294/2017 Sb.
01.10.2017 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
ve znění 200/2017 Sb.
01.10.2017 147/2008 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
ve znění 314/2017 Sb.
01.10.2017 40/2009 Sb. Trestní zákoník
ve znění 58/2017 Sb.
01.10.2017 53/2009 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
ve znění 314/2017 Sb.
01.10.2017 177/2009 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
ve znění 311/2016 Sb.
01.10.2017 75/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 315/2017 Sb.
01.10.2017 146/2015 Sb. Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům
ve znění 281/2017 Sb.
01.10.2017 29/2016 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
ve znění 314/2017 Sb.
01.10.2017 45/2016 Sb. Zákon o službě vojáků v záloze
ve znění 294/2017 Sb.
01.10.2017 311/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
04.10.2017 111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
ve znění 304/2017 Sb.
04.10.2017 266/1994 Sb. Zákon o dráhách
ve znění 304/2017 Sb.
04.10.2017 478/2000 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě
ve znění 307/2017 Sb.
04.10.2017 120/2001 Sb. Exekuční řád
ve znění 298/2017 Sb.
04.10.2017 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 304/2017 Sb.
04.10.2017 273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR
ve znění 304/2017 Sb.
19.10.2017 176/2008 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení
ve znění 320/2017 Sb.
19.10.2017 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby
ve znění 323/2017 Sb.
21.10.2017 424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
ve znění 302/2016 Sb.
21.10.2017 302/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
31.10.2017 189/2009 Sb. Vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
ve znění 337/2017 Sb.