Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.01.2012 141/1961 Sb. Trestní řád
ve znění 459/2011 Sb., 348/2011 Sb., 341/2011 Sb.
01.01.2012 99/1963 Sb. Občanský soudní řád
ve znění 470/2011 Sb., 420/2011 Sb., 364/2011 Sb., 355/2011 Sb., 347/2010 Sb.
01.01.2012 40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 36/1967 Sb. Zákon o znalcích a tlumočnících
ve znění 444/2011 Sb.
01.01.2012 174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
ve znění 341/2011 Sb.
01.01.2012 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
ve znění 350/2011 Sb., 341/2011 Sb.
01.01.2012 61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
ve znění 184/2011 Sb.
01.01.2012 51/1989 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů
ve znění 395/2011 Sb.
01.01.2012 83/1990 Sb. Zákon o sdružování občanů
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
ve znění 366/2011 Sb.
01.01.2012 202/1990 Sb. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách
ve znění 458/2011 Sb., 420/2011 Sb., 300/2011 Sb.
01.01.2012 210/1990 Sb. Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
ve znění 329/2011 Sb.
01.01.2012 531/1990 Sb. Zákon o územních finančních orgánech
ve znění 457/2011 Sb., 370/2011 Sb., 199/2010 Sb.
01.01.2012 565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích
ve znění 458/2011 Sb., 329/2011 Sb.
01.01.2012 424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 455/1991 Sb. Živnostenský zákon
ve znění 420/2011 Sb., 355/2011 Sb., 351/2011 Sb., 350/2011 Sb.
01.01.2012 513/1991 Sb. Obchodní zákoník
ve znění 420/2011 Sb., 355/2011 Sb., 351/2011 Sb., 309/2002 Sb.
01.01.2012 549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích
ve znění 303/2011 Sb., 218/2011 Sb.
01.01.2012 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
ve znění 355/2011 Sb.
01.01.2012 578/1991 Sb. Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1992
ve znění 329/2011 Sb.
01.01.2012 582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ve znění 470/2011 Sb., 367/2011 Sb., 366/2011 Sb., 365/2011 Sb., 364/2011 Sb., 348/2011 Sb., 341/2011 Sb., 329/2011 Sb., 220/2011 Sb., 347/2010 Sb.
01.01.2012 21/1992 Sb. Zákon o bankách
ve znění 470/2011 Sb., 420/2011 Sb.
01.01.2012 37/1992 Sb. Vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
ve znění 438/2011 Sb.
01.01.2012 229/1992 Sb. Zákon o komoditních burzách
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 235/1992 Sb. Zákon o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení
ve znění 329/2011 Sb.
01.01.2012 246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
ve znění 308/2011 Sb.
01.01.2012 265/1992 Sb. Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
ve znění 349/2011 Sb.
01.01.2012 279/1992 Sb. Zákon České národní rady o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky
ve znění 341/2011 Sb.
01.01.2012 338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí
ve znění 212/2011 Sb.
01.01.2012 357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
ve znění 351/2011 Sb.
01.01.2012 555/1992 Sb. Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky
ve znění 341/2011 Sb.
01.01.2012 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
ve znění 470/2011 Sb., 458/2011 Sb., 420/2011 Sb., 370/2011 Sb., 355/2011 Sb., 353/2011 Sb., 329/2011 Sb., 346/2010 Sb.
01.01.2012 589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
ve znění 470/2011 Sb., 365/2011 Sb., 364/2011 Sb., 341/2011 Sb., 347/2010 Sb.
01.01.2012 592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
ve znění 329/2011 Sb.
01.01.2012 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
ve znění 468/2011 Sb.
01.01.2012 96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
ve znění 353/2011 Sb., 348/2010 Sb.
01.01.2012 125/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
ve znění 365/2011 Sb.
01.01.2012 283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství
ve znění 459/2011 Sb., 303/2011 Sb.
01.01.2012 307/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 329/2011 Sb.
01.01.2012 23/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli
ve znění 462/2011 Sb.
01.01.2012 42/1994 Sb. Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 241/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předdpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 329/2011 Sb.
01.01.2012 266/1994 Sb. Zákon o dráhách
ve znění 134/2011 Sb.
01.01.2012 269/1994 Sb. Zákon o Rejstříku trestů
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 87/1995 Sb. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
ve znění 470/2011 Sb., 420/2011 Sb.
01.01.2012 89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
ve znění 227/2009 Sb.
01.01.2012 117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
ve znění 408/2011 Sb., 366/2011 Sb., 364/2011 Sb., 347/2010 Sb.
01.01.2012 118/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
ve znění 329/2011 Sb.
01.01.2012 155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
ve znění 470/2011 Sb., 365/2011 Sb., 364/2011 Sb., 348/2011 Sb., 341/2011 Sb., 220/2011 Sb., 347/2010 Sb.
01.01.2012 160/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění
ve znění 329/2011 Sb.
01.01.2012 219/1995 Sb. Devizový zákon
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu
ve znění 364/2011 Sb., 347/2010 Sb.
01.01.2012 238/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 329/2011 Sb.
01.01.2012 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
ve znění 341/2011 Sb., 329/2011 Sb.
01.01.2012 18/1997 Sb. Atomový zákon
ve znění 249/2011 Sb.
01.01.2012 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
ve znění 365/2011 Sb., 298/2011 Sb.
01.01.2012 201/1997 Sb. Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
ve znění 347/2011 Sb.
01.01.2012 289/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č.1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 329/2011 Sb.
01.01.2012 91/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů
ve znění 329/2011 Sb.
01.01.2012 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
ve znění 420/2011 Sb., 365/2011 Sb.
01.01.2012 134/1998 Sb. Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
ve znění 411/2011 Sb.
01.01.2012 155/1998 Sb. Zákon o znakové řeči
ve znění 329/2011 Sb.
01.01.2012 167/1998 Sb. Zákon o návykových látkách
ve znění 341/2011 Sb.
01.01.2012 166/1999 Sb. Veterinární zákon
ve znění 308/2011 Sb.
01.01.2012 168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
ve znění 341/2011 Sb.
01.01.2012 221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání
ve znění 470/2011 Sb.
01.01.2012 325/1999 Sb. Zákon o azylu
ve znění 341/2011 Sb., 303/2011 Sb.
01.01.2012 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
ve znění 341/2011 Sb., 329/2011 Sb., 303/2011 Sb., 274/2008 Sb.
01.01.2012 328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech
ve znění 424/2010 Sb., 227/2009 Sb.
01.01.2012 329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech
ve znění 424/2010 Sb.
01.01.2012 349/1999 Sb. Zákon o Veřejném ochránci práv
ve znění 303/2011 Sb.
01.01.2012 359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 360/1999 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí
ve znění 329/2011 Sb.
01.01.2012 29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách
ve znění 329/2011 Sb.
01.01.2012 61/2000 Sb. Zákon o námořní plavbě
ve znění 261/2011 Sb.
01.01.2012 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
ve znění 468/2011 Sb.
01.01.2012 118/2000 Sb. Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
ve znění 367/2011 Sb., 365/2011 Sb.
01.01.2012 121/2000 Sb. Autorský zákon
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 128/2000 Sb. Zákon o obcích
ve znění 364/2011 Sb.
01.01.2012 129/2000 Sb. Zákon o krajích
ve znění 364/2011 Sb., 347/2010 Sb.
01.01.2012 131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze
ve znění 364/2011 Sb.
01.01.2012 132/2000 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
ve znění 329/2011 Sb.
01.01.2012 218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
ve znění 370/2011 Sb., 366/2011 Sb.
01.01.2012 227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu
ve znění 424/2010 Sb.
01.01.2012 242/2000 Sb. Zákon o ekologickém zemědělství
ve znění 344/2011 Sb.
01.01.2012 243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení daní
ve znění 370/2011 Sb.
01.01.2012 247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
ve znění 341/2011 Sb.
01.01.2012 248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
ve znění 458/2011 Sb.
01.01.2012 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
ve znění 298/2011 Sb.
01.01.2012 278/2000 Sb. Vyhláška o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel
ve znění 327/2011 Sb.
01.01.2012 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
ve znění 341/2011 Sb., 329/2011 Sb., 297/2011 Sb.
01.01.2012 458/2000 Sb. Energetický zákon
ve znění 420/2011 Sb., 211/2011 Sb.
01.01.2012 56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
ve znění 341/2011 Sb.
01.01.2012 117/2001 Sb. Zákon o veřejných sbírkách
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 137/2001 Sb. Zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením
ve znění 348/2011 Sb.
01.01.2012 207/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
ve znění 417/2011 Sb.
01.01.2012 231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
ve znění 420/2011 Sb., 302/2011 Sb., 235/2006 Sb.
01.01.2012 320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole
ve znění 341/2011 Sb.
01.01.2012 428/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích
ve znění 120/2011 Sb.
01.01.2012 3/2002 Sb. Zákon o církvích a náboženských společnostech
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 86/2002 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
ve znění 221/2011 Sb.
01.01.2012 109/2002 Sb. Zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
ve znění 352/2011 Sb.
01.01.2012 119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 130/2002 Sb. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 150/2002 Sb. Soudní řád správní
ve znění 303/2011 Sb.
01.01.2012 151/2002 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
ve znění 329/2011 Sb.
01.01.2012 198/2002 Sb. Zákon o dobrovolnické službě
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků
ve znění 420/2011 Sb., 365/2011 Sb.
01.01.2012 320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
ve znění 329/2011 Sb.
01.01.2012 323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě
ve znění 452/2011 Sb.
01.01.2012 345/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
ve znění 285/2011 Sb.
01.01.2012 388/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
ve znění 440/2011 Sb.
01.01.2012 500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele
ve znění 413/2011 Sb.
01.01.2012 518/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb.
ve znění 329/2011 Sb.
01.01.2012 162/2003 Sb. Zákon o zoologických zahradách
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
ve znění 459/2011 Sb.
01.01.2012 221/2003 Sb. Zákon o dočasné ochraně cizinců
ve znění 341/2011 Sb.
01.01.2012 279/2003 Sb. Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
ve znění 420/2011 Sb., 221/2011 Sb., 95/2011 Sb.
01.01.2012 361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
ve znění 470/2011 Sb., 341/2011 Sb.
01.01.2012 38/2004 Sb. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 100/2004 Sb. Zákon o obchodování s ohroženými druhy
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 186/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
ve znění 350/2011 Sb.
01.01.2012 189/2004 Sb. Zákon o kolektivním investování
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 190/2004 Sb. Zákon o dluhopisech
ve znění 355/2011 Sb.
01.01.2012 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
ve znění 457/2011 Sb., 370/2011 Sb., 47/2011 Sb.
01.01.2012 245/2004 Sb. Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem
ve znění 480/2009 Sb.
01.01.2012 256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 307/2004 Sb. Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
ve znění 291/2011 Sb.
01.01.2012 321/2004 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství
ve znění 256/2011 Sb.
01.01.2012 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
ve znění 470/2011 Sb., 420/2011 Sb., 367/2011 Sb., 365/2011 Sb., 364/2011 Sb., 347/2010 Sb.
01.01.2012 436/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
ve znění 329/2011 Sb.
01.01.2012 480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti
ve znění 468/2011 Sb.
01.01.2012 501/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
ve znění 329/2011 Sb.
01.01.2012 518/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o zaměstnanosti
ve znění 390/2011 Sb.
01.01.2012 561/2004 Sb. Školský zákon
ve znění 472/2011 Sb., 420/2011 Sb.
01.01.2012 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 627/2004 Sb. Zákon o evropské společnosti
ve znění 355/2011 Sb.
01.01.2012 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 472/2011 Sb., 458/2011 Sb., 428/2011 Sb., 367/2011 Sb., 350/2011 Sb., 349/2011 Sb., 344/2011 Sb., 329/2011 Sb., 308/2011 Sb., 300/2011 Sb., 255/2011 Sb., 249/2011 Sb.
01.01.2012 104/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech
ve znění 460/2011 Sb.
01.01.2012 107/2005 Sb. Vyhláška o školním stravování
ve znění 463/2011 Sb.
01.01.2012 125/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony
ve znění 350/2011 Sb.
01.01.2012 127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
ve znění 468/2011 Sb., 420/2011 Sb., 341/2011 Sb.
01.01.2012 168/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 329/2011 Sb.
01.01.2012 223/2005 Sb. Vyhláška o některých dokladech o vzdělání
ve znění 431/2011 Sb.
01.01.2012 251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce
ve znění 367/2011 Sb., 365/2011 Sb., 350/2011 Sb., 341/2011 Sb.
01.01.2012 412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
ve znění 420/2011 Sb., 255/2011 Sb.
01.01.2012 523/2005 Sb. Vyhláška o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor
ve znění 453/2011 Sb.
01.01.2012 525/2005 Sb. Vyhláška o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací
ve znění 434/2011 Sb.
01.01.2012 528/2005 Sb. Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků
ve znění 454/2011 Sb.
01.01.2012 529/2005 Sb. Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací
ve znění 433/2011 Sb.
01.01.2012 541/2005 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou
ve znění 468/2009 Sb.
01.01.2012 36/2006 Sb. Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
ve znění 441/2011 Sb.
01.01.2012 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
ve znění 420/2011 Sb., 366/2011 Sb., 364/2011 Sb., 347/2010 Sb., 206/2009 Sb.
01.01.2012 109/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
ve znění 329/2011 Sb.
01.01.2012 110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu
ve znění 409/2011 Sb., 366/2011 Sb., 329/2011 Sb.
01.01.2012 111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi
ve znění 366/2011 Sb., 364/2011 Sb., 329/2011 Sb., 347/2010 Sb.
01.01.2012 112/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
ve znění 329/2011 Sb.
01.01.2012 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách (2006 - 2016)
ve znění 420/2011 Sb., 367/2011 Sb.
01.01.2012 165/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 329/2011 Sb.
01.01.2012 182/2006 Sb. Insolvenční zákon
ve znění 217/2009 Sb.
01.01.2012 183/2006 Sb. Stavební zákon
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
ve znění 470/2011 Sb., 410/2011 Sb., 365/2011 Sb., 364/2011 Sb., 341/2011 Sb.
01.01.2012 189/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
ve znění 329/2011 Sb.
01.01.2012 222/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 350/2011 Sb.
01.01.2012 235/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
01.01.2012 262/2006 Sb. Zákoník práce
ve znění 429/2011 Sb., 367/2011 Sb., 365/2011 Sb., 364/2011 Sb., 341/2011 Sb.
01.01.2012 299/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, a vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 400/2011 Sb.
01.01.2012 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ve znění 365/2011 Sb.
01.01.2012 310/2006 Sb. Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 449/2006 Sb. Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
ve znění 404/2011 Sb.
01.01.2012 484/2006 Sb. Nařízení vlády o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací
ve znění 354/2011 Sb.
01.01.2012 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách
ve znění 391/2011 Sb.
01.01.2012 527/2006 Sb. Vyhláška o užívání zpoplatněných pozemních komunikací
ve znění 356/2011 Sb.
01.01.2012 545/2006 Sb. Vyhláška o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství
ve znění 396/2011 Sb.
01.01.2012 564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
ve znění 448/2011 Sb.
01.01.2012 575/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2012 615/2006 Sb. Nařízení vlády o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
ve znění 475/2009 Sb.
01.01.2012 29/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony voblasti ochrany před domácím násilím, zákon č. 586/1992 Sb., o daních zpříjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 329/2011 Sb.
01.01.2012 45/2007 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy
ve znění 480/2009 Sb.
01.01.2012 47/2007 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu
ve znění 480/2009 Sb.
01.01.2012 75/2007 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
ve znění 480/2009 Sb.
01.01.2012 79/2007 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
ve znění 480/2009 Sb.
01.01.2012 239/2007 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
ve znění 480/2009 Sb.
01.01.2012 261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
ve znění 420/2011 Sb., 366/2011 Sb., 329/2011 Sb.
01.01.2012 384/2007 Sb. Vyhláška o seznamu referenčních skupin
ve znění 386/2011 Sb.
01.01.2012 3/2008 Sb. Oceňovací vyhláška
ve znění 387/2011 Sb.
01.01.2012 77/2008 Sb. Nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu
ve znění 447/2011 Sb.
01.01.2012 78/2008 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona
ve znění 447/2011 Sb.
01.01.2012 95/2008 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování
ve znění 480/2009 Sb.
01.01.2012 112/2008 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám
01.01.2012 125/2008 Sb. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev
ve znění 355/2011 Sb.
01.01.2012 145/2008 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
ve znění 450/2011 Sb.
01.01.2012 147/2008 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
ve znění 480/2009 Sb.
01.01.2012 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR
ve znění 459/2011 Sb., 341/2011 Sb., r1/c122/2008 Sb.
01.01.2012 305/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 470/2011 Sb.
01.01.2012 412/2008 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
ve znění 358/2011 Sb.
01.01.2012 40/2009 Sb. Trestní zákoník
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 53/2009 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
ve znění 480/2009 Sb.
01.01.2012 93/2009 Sb. Zákon o auditorech
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 109/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
01.01.2012 206/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 366/2011 Sb., 364/2011 Sb., 347/2010 Sb., 362/2009 Sb.
01.01.2012 217/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2012 227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
ve znění 350/2011 Sb., 424/2010 Sb.
01.01.2012 277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
ve znění 350/2011 Sb.
01.01.2012 284/2009 Sb. Zákon o platebním styku
ve znění 420/2011 Sb.
01.01.2012 333/2009 Sb. Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám
01.01.2012 362/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
ve znění 364/2011 Sb., 347/2010 Sb.
01.01.2012 364/2009 Sb. Vyhláška o kontaktních místech veřejné správy
ve znění 464/2011 Sb.
01.01.2012 365/2009 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem
ve znění 442/2011 Sb., 370/2010 Sb.
01.01.2012 383/2009 Sb. Technická vyhláška o účetních záznamech
ve znění 437/2011 Sb.
01.01.2012 410/2009 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
ve znění 436/2011 Sb., 403/2011 Sb.
01.01.2012 449/2009 Sb. Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
ve znění 451/2011 Sb.
01.01.2012 468/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2012 475/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
01.01.2012 479/2009 Sb. Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor
01.01.2012 480/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor
01.01.2012 87/2010 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka
01.01.2012 133/2010 Sb. Vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot
01.01.2012 199/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 471/2011 Sb.
01.01.2012 346/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2012 348/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 119/2011 Sb.
01.01.2012 370/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem
01.01.2012 424/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
01.01.2012 427/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ve znění 329/2011 Sb.
01.01.2012 47/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2012 73/2011 Sb. Zákon o Úřadu práce ČR
ve znění 366/2011 Sb.
01.01.2012 95/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
01.01.2012 119/2011 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 348/2010 Sb., kterým se mění č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření, a č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
01.01.2012 120/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
01.01.2012 134/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2012 211/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2012 218/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2012 220/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
01.01.2012 221/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2012 245/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ve znění 350/2011 Sb.
01.01.2012 249/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2012 256/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2012 284/2011 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
01.01.2012 298/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2012 302/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
01.01.2012 356/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
03.01.2012 448/2009 Sb. Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky
ve znění 362/2011 Sb.
05.01.2012 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
ve znění 1/2012 Sb.
05.01.2012 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
ve znění 1/2012 Sb.
05.01.2012 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách (2006 - 2016)
ve znění 1/2012 Sb.
05.01.2012 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
ve znění 1/2012 Sb.
05.01.2012 454/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem
ve znění 2/2012 Sb.
05.01.2012 455/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku
ve znění 3/2012 Sb.
05.01.2012 467/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
ve znění 4/2012 Sb.
17.01.2012 101/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy
ve znění 16/2012 Sb.
17.01.2012 178/2005 Sb. Zákon o zrušení Fondu národního majetku
ve znění 15/2012 Sb.
24.01.2012 419/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu
ve znění 24/2012 Sb.
30.01.2012 327/2004 Sb. Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
ve znění 33/2012 Sb.
31.01.2012 21/1992 Sb. Zákon o bankách
ve znění 37/2012 Sb.
31.01.2012 87/1995 Sb. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
ve znění 37/2012 Sb.
31.01.2012 15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
ve znění 37/2012 Sb.
31.01.2012 100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
ve znění 38/2012 Sb.
31.01.2012 189/2004 Sb. Zákon o kolektivním investování
ve znění 37/2012 Sb.
31.01.2012 256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
ve znění 37/2012 Sb.
31.01.2012 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 37/2012 Sb.
31.01.2012 364/2005 Sb. Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení
ve znění 29/2012 Sb.
31.01.2012 377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech
ve znění 37/2012 Sb.
31.01.2012 284/2009 Sb. Zákon o platebním styku
ve znění 37/2012 Sb.