Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
10.08.2018 211/2010 Sb. Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
ve znění 144/2018 Sb.
15.08.2018 98/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
ve znění 136/2018 Sb.
15.08.2018 319/2014 Sb. Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády
ve znění 136/2018 Sb.
18.08.2018 185/2009 Sb. Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů
ve znění 153/2018 Sb.
01.09.2018 90/1995 Sb. Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
ve znění 300/2017 Sb.
01.09.2018 108/1997 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o civilním letectví
ve znění 2/2018 Sb.
01.09.2018 428/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích
ve znění 448/2017 Sb.
01.09.2018 561/2004 Sb. Školský zákon
ve znění 101/2017 Sb., 178/2016 Sb.
01.09.2018 13/2005 Sb. Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
ve znění 145/2018 Sb.
01.09.2018 14/2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání
ve znění 151/2018 Sb.
01.09.2018 48/2005 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
ve znění 140/2018 Sb.
01.09.2018 74/2005 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání
ve znění 163/2018 Sb.
01.09.2018 154/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
ve znění 138/2018 Sb.
01.09.2018 364/2005 Sb. Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení
ve znění 162/2018 Sb.
01.09.2018 449/2006 Sb. Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
ve znění 166/2018 Sb.
01.09.2018 378/2007 Sb. Zákon o léčivech
ve znění 251/2017 Sb.
01.09.2018 105/2008 Sb. Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol
ve znění 155/2018 Sb.
01.09.2018 31/2010 Sb. Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
ve znění 164/2018 Sb.
01.09.2018 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
ve znění 270/2017 Sb.
01.09.2018 178/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
01.09.2018 280/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
ve znění 151/2018 Sb.
01.09.2018 282/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
ve znění 160/2018 Sb.
01.09.2018 251/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci
01.09.2018 270/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
01.09.2018 448/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
01.09.2018 2/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů