Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
22.06.2017 210/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
ve znění 171/2017 Sb.
24.06.2017 422/2008 Sb. Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka
ve znění 167/2017 Sb.
01.07.2017 565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích
ve znění 170/2017 Sb.
01.07.2017 455/1991 Sb. Živnostenský zákon
ve znění 64/2017 Sb.
01.07.2017 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
ve znění 170/2017 Sb.
01.07.2017 593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
ve znění 170/2017 Sb.
01.07.2017 67/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství
ve znění 64/2017 Sb.
01.07.2017 290/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 23/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli
ve znění 166/2017 Sb.
01.07.2017 82/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
ve znění 150/2017 Sb.
01.07.2017 237/1995 Sb. Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 289/1995 Sb. Lesní zákon
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
ve znění 150/2017 Sb.
01.07.2017 252/1997 Sb. Zákon o zemědělství
ve znění 104/2017 Sb.
01.07.2017 168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 360/1999 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 121/2000 Sb. Autorský zákon
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 132/2000 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
ve znění 104/2017 Sb.
01.07.2017 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy
ve znění 104/2017 Sb.
01.07.2017 370/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 164/2001 Sb. Lázeňský zákon
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 254/2001 Sb. Vodní zákon
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 265/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 273/2001 Sb. Zákon o právech příslušníků národnostních menšin
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 312/2001 Sb. Zákon o státních hranicích
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 477/2001 Sb. Zákon o obalech
ve znění 149/2017 Sb.
01.07.2017 6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 62/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 78/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 130/2002 Sb. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
ve znění 194/2016 Sb.
01.07.2017 259/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a některé další zákony
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 311/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 512/2002 Sb. Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
ve znění 173/2017 Sb.
01.07.2017 218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 274/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
ve znění 453/2016 Sb., 382/2015 Sb.
01.07.2017 362/2003 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 47/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 95/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů
ve znění 67/2017 Sb.
01.07.2017 215/2004 Sb. Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory výzkumu a vývoje
ve znění 104/2017 Sb.
01.07.2017 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
ve znění 170/2017 Sb.
01.07.2017 436/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 501/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 559/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějšícch předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 586/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 170/2017 Sb.
01.07.2017 95/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 392/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 411/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 520/2005 Sb. Vyhláška o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
ve znění 112/2017 Sb.
01.07.2017 57/2006 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 76/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 80/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 134/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 181/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 182/2006 Sb. Insolvenční zákon
ve znění 64/2017 Sb.
01.07.2017 213/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 216/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákon
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 225/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 226/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 262/2006 Sb. Zákoník práce
ve znění 93/2017 Sb.
01.07.2017 312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích
ve znění 64/2017 Sb.
01.07.2017 319/2006 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory
ve znění 104/2017 Sb.
01.07.2017 564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
ve znění 168/2017 Sb.
01.07.2017 215/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 376/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 309/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 314/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 484/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 41/2009 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 52/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 280/2009 Sb. Daňový řád
ve znění 170/2017 Sb.
01.07.2017 306/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 346/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 395/2009 Sb. Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
ve znění 104/2017 Sb.
01.07.2017 150/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 199/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 133/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 366/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 142/2012 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 237/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 390/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 494/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 102/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 300/2013 Sb. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
ve znění 104/2017 Sb., 250/2016 Sb.
01.07.2017 306/2013 Sb. Zákon o zrušení karty sociálních systémů
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 308/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
ve znění 104/2017 Sb.
01.07.2017 234/2014 Sb. Zákon o státní službě
ve znění 150/2017 Sb.
01.07.2017 355/2014 Sb. Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
ve znění 170/2017 Sb.
01.07.2017 204/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 250/2016 Sb.
01.07.2017 340/2015 Sb. Zákon o registru smluv
01.07.2017 382/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.07.2017 194/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
01.07.2017 330/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
ve znění 126/2017 Sb.
01.07.2017 397/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
01.07.2017 417/2016 Sb. Vyhláška o některých způsobech označování potravin
01.07.2017 453/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
01.07.2017 93/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů