Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
11.05.2017 101/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy
ve znění 129/2017 Sb.
17.05.2017 296/2008 Sb. Zákon o lidských tkáních a buňkách
ve znění 136/2017 Sb.
22.05.2017 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
ve znění 147/2017 Sb.
24.05.2017 86/2011 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
ve znění 97/2017 Sb.
31.05.2017 64/1986 Sb. Zákon o České obchodní inspekci
ve znění 65/2017 Sb.
31.05.2017 200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
ve znění 65/2017 Sb.
31.05.2017 455/1991 Sb. Živnostenský zákon
ve znění 65/2017 Sb.
31.05.2017 553/1991 Sb. Zákon o obecní policii
ve znění 65/2017 Sb.
31.05.2017 555/1992 Sb. Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky
ve znění 65/2017 Sb.
31.05.2017 167/1998 Sb. Zákon o návykových látkách
ve znění 65/2017 Sb.
31.05.2017 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
ve znění 65/2017 Sb.
31.05.2017 146/2002 Sb. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
ve znění 65/2017 Sb.
31.05.2017 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
ve znění 65/2017 Sb.
31.05.2017 225/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 65/2017 Sb.
31.05.2017 378/2007 Sb. Zákon o léčivech
ve znění 65/2017 Sb.
31.05.2017 273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR
ve znění 65/2017 Sb.
31.05.2017 274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
ve znění 65/2017 Sb.
31.05.2017 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
ve znění 65/2017 Sb.
31.05.2017 373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
ve znění 65/2017 Sb.
31.05.2017 375/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
ve znění 65/2017 Sb.
31.05.2017 247/2014 Sb. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
ve znění 65/2017 Sb.
01.06.2017 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
ve znění 123/2017 Sb.
01.06.2017 16/1993 Sb. Zákon o dani silniční
ve znění 63/2017 Sb.
01.06.2017 168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
ve znění 63/2017 Sb.
01.06.2017 325/1999 Sb. Zákon o azylu
ve znění 456/2016 Sb.
01.06.2017 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
ve znění 456/2016 Sb.
01.06.2017 328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech
ve znění 456/2016 Sb.
01.06.2017 133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel
ve znění 456/2016 Sb.
01.06.2017 56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
ve znění 63/2017 Sb.
01.06.2017 221/2003 Sb. Zákon o dočasné ochraně cizinců
ve znění 456/2016 Sb.
01.06.2017 392/2003 Sb. Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
ve znění 75/2017 Sb.
01.06.2017 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 63/2017 Sb.
01.06.2017 111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi
ve znění 98/2017 Sb.
01.06.2017 111/2009 Sb. Zákon o základních registrech
ve znění 456/2016 Sb.
01.06.2017 243/2013 Sb. Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
ve znění 133/2017 Sb.
01.06.2017 234/2014 Sb. Zákon o státní službě
ve znění 144/2017 Sb.
01.06.2017 172/2015 Sb. Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení
ve znění 141/2017 Sb.
01.06.2017 408/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou
ve znění 127/2017 Sb.
01.06.2017 29/2016 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
ve znění 36/2017 Sb.
01.06.2017 36/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
06.06.2017 592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
ve znění 145/2017 Sb.
06.06.2017 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
ve znění 151/2017 Sb.
06.06.2017 458/2000 Sb. Energetický zákon
ve znění 152/2017 Sb.
06.06.2017 130/2002 Sb. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
ve znění 146/2017 Sb.
06.06.2017 311/2006 Sb. Zákon o pohonných hmotách
ve znění 152/2017 Sb.
06.06.2017 133/2010 Sb. Vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot
ve znění 153/2017 Sb.