Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel,
které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
11.01.2017 173/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
ve znění 450/2016 Sb.
13.01.2017 64/1986 Sb. Zákon o České obchodní inspekci
ve znění 452/2016 Sb.
13.01.2017 284/2009 Sb. Zákon o platebním styku
ve znění 452/2016 Sb.
13.01.2017 273/2015 Sb. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016
ve znění 8/2017 Sb.
13.01.2017 437/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
ve znění o1/c2/2017 Sb.
14.01.2017 61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
ve znění 451/2016 Sb.
14.01.2017 410/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
ve znění 465/2016 Sb.
14.01.2017 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích
ve znění 458/2016 Sb.
14.01.2017 83/2013 Sb. Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
ve znění 451/2016 Sb.
01.02.2017 141/1961 Sb. Trestní řád
ve znění 455/2016 Sb.
01.02.2017 96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
ve znění 461/2016 Sb.
01.02.2017 119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu
ve znění 455/2016 Sb.
01.02.2017 111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi
ve znění 367/2016 Sb.
01.02.2017 40/2009 Sb. Trestní zákoník
ve znění 455/2016 Sb.
01.02.2017 418/2011 Sb. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
ve znění 455/2016 Sb.
01.02.2017 191/2016 Sb. Zákon o ochraně státních hranic
01.02.2017 228/2016 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic