Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
19.05.2019 110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
ve znění 180/2016 Sb.
20.05.2019 110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
20.05.2019 180/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
29.05.2019 247/2001 Sb. Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
ve znění 118/2019 Sb.
29.05.2019 35/2007 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární techniky
ve znění 118/2019 Sb.
01.06.2019 62/2001 Sb. Vyhláška o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
ve znění 54/2019 Sb.
01.06.2019 120/2001 Sb. Exekuční řád
ve znění 31/2019 Sb.
01.06.2019 159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů
ve znění 112/2018 Sb.
01.06.2019 182/2006 Sb. Insolvenční zákon
ve znění 31/2019 Sb.
01.06.2019 312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích
ve znění 31/2019 Sb.
01.06.2019 595/2006 Sb. Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
ve znění 91/2019 Sb.
01.06.2019 427/2008 Sb. Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
ve znění 128/2019 Sb.
01.06.2019 79/2017 Sb. Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
ve znění 95/2019 Sb.
01.06.2019 112/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
12.06.2019 481/2012 Sb. Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
ve znění 101/2018 Sb.
12.06.2019 101/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.