Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
13.07.2017 218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
ve znění 203/2017 Sb.
25.07.2017 527/1990 Sb. Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
ve znění 196/2017 Sb.
25.07.2017 529/1991 Sb. Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků
ve znění 196/2017 Sb.
25.07.2017 478/1992 Sb. Zákon o užitných vzorech
ve znění 196/2017 Sb.
25.07.2017 207/2000 Sb. Zákon o ochraně průmyslových vzorů
ve znění 196/2017 Sb.
25.07.2017 452/2001 Sb. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení
ve znění 196/2017 Sb.
25.07.2017 441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách
ve znění 196/2017 Sb.
25.07.2017 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 194/2017 Sb.
25.07.2017 127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
ve znění 194/2017 Sb.
25.07.2017 183/2006 Sb. Stavební zákon
ve znění 194/2017 Sb.
25.07.2017 416/2009 Sb. Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
ve znění 194/2017 Sb.
29.07.2017 118/2000 Sb. Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
ve znění 206/2017 Sb.
29.07.2017 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
ve znění 206/2017 Sb.
29.07.2017 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 206/2017 Sb.
29.07.2017 251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce
ve znění 206/2017 Sb.
29.07.2017 262/2006 Sb. Zákoník práce
ve znění 206/2017 Sb.
29.07.2017 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
ve znění 206/2017 Sb.
01.08.2017 2/1969 Sb. Kompetenční zákon
ve znění 205/2017 Sb.
01.08.2017 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
ve znění 229/2016 Sb.
01.08.2017 451/1991 Sb. Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích
ve znění 205/2017 Sb.
01.08.2017 455/1991 Sb. Živnostenský zákon
ve znění 229/2016 Sb.
01.08.2017 582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ve znění 190/2016 Sb.
01.08.2017 327/1992 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost
ve znění 216/2017 Sb.
01.08.2017 589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
ve znění 190/2016 Sb.
01.08.2017 102/1994 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin
ve znění 216/2017 Sb.
01.08.2017 155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
ve znění 203/2017 Sb., 190/2016 Sb.
01.08.2017 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
ve znění 205/2017 Sb.
01.08.2017 240/2000 Sb. Krizový zákon
ve znění 205/2017 Sb.
01.08.2017 365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy
ve znění 205/2017 Sb.
01.08.2017 458/2000 Sb. Energetický zákon
ve znění 131/2015 Sb.
01.08.2017 119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu
ve znění 183/2017 Sb., 229/2016 Sb.
01.08.2017 370/2002 Sb. Vyhláška o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva
ve znění 179/2017 Sb.
01.08.2017 458/2003 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
ve znění 213/2017 Sb.
01.08.2017 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
ve znění 205/2017 Sb., 190/2016 Sb.
01.08.2017 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě
ve znění 205/2017 Sb.
01.08.2017 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 229/2016 Sb.
01.08.2017 251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce
ve znění 205/2017 Sb.
01.08.2017 412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
ve znění 205/2017 Sb.
01.08.2017 159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů
ve znění 190/2016 Sb.
01.08.2017 183/2006 Sb. Stavební zákon
ve znění 205/2017 Sb.
01.08.2017 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
ve znění 190/2016 Sb.
01.08.2017 273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR
ve znění 205/2017 Sb.
01.08.2017 278/2008 Sb. Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností
ve znění 178/2017 Sb.
01.08.2017 165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
ve znění 190/2016 Sb.
01.08.2017 229/2013 Sb. Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
ve znění 229/2016 Sb.
01.08.2017 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti
ve znění 205/2017 Sb.
01.08.2017 234/2014 Sb. Zákon o státní službě
ve znění 205/2017 Sb., 190/2016 Sb.
01.08.2017 313/2014 Sb. Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech
ve znění 211/2017 Sb.
01.08.2017 131/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.08.2017 206/2015 Sb. Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
ve znění 229/2016 Sb.
01.08.2017 190/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.
01.08.2017 183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
13.08.2017 141/1961 Sb. Trestní řád
ve znění 204/2017 Sb.
13.08.2017 21/1992 Sb. Zákon o bankách
ve znění 204/2017 Sb.
13.08.2017 87/1995 Sb. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
ve znění 204/2017 Sb.
13.08.2017 15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
ve znění 204/2017 Sb.
13.08.2017 256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
ve znění 204/2017 Sb.
13.08.2017 40/2009 Sb. Trestní zákoník
ve znění 204/2017 Sb.
13.08.2017 240/2013 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
ve znění 204/2017 Sb.