Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
05.06.2018 358/1992 Sb. Notářský řád
ve znění 94/2018 Sb.
05.06.2018 523/1992 Sb. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR
ve znění 94/2018 Sb.
05.06.2018 85/1996 Sb. Zákon o advokacii
ve znění 94/2018 Sb.
05.06.2018 120/2001 Sb. Exekuční řád
ve znění 94/2018 Sb.
05.06.2018 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
ve znění 94/2018 Sb.
05.06.2018 93/2009 Sb. Zákon o auditorech
ve znění 94/2018 Sb.
05.06.2018 280/2009 Sb. Daňový řád
ve znění 94/2018 Sb.
05.06.2018 254/2010 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí
ve znění 80/2018 Sb.
12.06.2018 90/2016 Sb. Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
13.06.2018 313/2010 Sb. Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ve znění 83/2018 Sb.
15.06.2018 61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
ve znění 91/2018 Sb.
15.06.2018 6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
ve znění 89/2018 Sb.
15.06.2018 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 90/2018 Sb.
15.06.2018 38/2008 Sb. Zákon o vývozu a dovozu zboží použitelného k výkonu trestu smrti či mučení
ve znění 90/2018 Sb.
15.06.2018 136/2011 Sb. Zákon o oběhu bankovek a mincí
ve znění 89/2018 Sb.
01.07.2018 229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku
ve znění 185/2016 Sb.
01.07.2018 582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ve znění 195/2017 Sb.
01.07.2018 153/1994 Sb. Zákon o zpravodajských službách České republiky
ve znění 251/2017 Sb.
01.07.2018 85/1996 Sb. Zákon o advokacii
ve znění 258/2017 Sb.
01.07.2018 328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech
ve znění 251/2017 Sb., 195/2017 Sb.
01.07.2018 329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech
ve znění 195/2017 Sb.
01.07.2018 247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
ve znění 199/2017 Sb.
01.07.2018 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
ve znění 199/2017 Sb.
01.07.2018 365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy
ve znění 251/2017 Sb., 195/2017 Sb.
01.07.2018 31/2001 Sb. Vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů
ve znění 456/2017 Sb.
01.07.2018 418/2001 Sb. Vyhláška o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
ve znění 461/2017 Sb.
01.07.2018 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 251/2017 Sb., 195/2017 Sb.
01.07.2018 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
ve znění 195/2017 Sb.
01.07.2018 111/2009 Sb. Zákon o základních registrech
ve znění 251/2017 Sb.
01.07.2018 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
ve znění 251/2017 Sb.
01.07.2018 185/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.07.2018 186/2016 Sb. Zákon o hazardních hrách
ve znění 251/2017 Sb.
01.07.2018 258/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů