Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 45/1996 Sb.

Vydána dne: 05.06.1996
Číslo Název předpisu Účinnost od
152/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů 01.07.1996
153/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úplaty za vzdělávání ve vyšších odborných školách zařizovaných státem a způsob její úhrady 01.09.1996
154/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných 05.06.1996
155/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o řešení stavů nouze v teplárenství 05.06.1996
156/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb., č. 175/1994 Sb. a č. 192/1995 Sb. 05.06.1996
157/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě 01.06.1996
158/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek 29.02.1996
159/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL) 01.03.1963
160/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Mnohostranné úmluvě o letových poplatcích 01.01.1986
o1/c45/1996 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven 05.06.1996