Objednat předplatné

Částka č. 71/1994 Sb.

Vydána dne: 15.12.1994
Číslo Název předpisu Účinnost od
231/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 9. listopadu 1994 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Přerov - Tržní řád ze dne 1. prosince 1993, ve znění změn a doplňků 15.12.1994
232/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Krkonoše 15.12.1994
233/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Jeseníky 15.12.1994
234/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 50/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 505/1992 Sb. a vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 22/1994 Sb. 15.12.1994
235/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášky č. 71/1993 Sb., vyhlášky č. 178/1993 Sb. a vyhlášky č. 1/1994 Sb. 01.01.1995
236/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických týkající se obchodu s textilem, sjednané výměnou nót dne 25. června a 3. a 22. července 1986 a prodloužené Pamětním zápisem podepsaným mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických dne 28. května 1993 22.07.1986
237/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech a Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech 01.12.1994
238/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odstoupení Maďarské republiky od Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, vyhlášené pod č. 30/1979 Sb., a Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, vyhlášené pod č. 49/1979 Sb. 01.01.1994
239/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o vzájemném zaměstnávání českých a vietnamských občanů 09.08.1994
240/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/94 Společného výboru Evropského společenství a České republiky týkajícího se úprav Rozhodnutí č. 1/93 (C) Společného výboru Evropského společenství a České republiky a Slovenské republiky o vývozu některých ocelářských výrobků z České republiky do Společenství, vyhlášeného pod č. 204/1993 Sb. 25.06.1994
o1/c71/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví příloha k účetnímu výkazu Výkaz o plnění příjmů a výdajů rozpočtových organizací (Úč RO 2-04) 15.12.1994
o2/c71/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení pro podnikatele 15.12.1994
o3/c71/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění vykazování zůstatků účtů v rozvaze účetních jednotek při obchodování s cennými papíry 01.01.1995