Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 53/1993 Sb.

Vydána dne: 13.08.1993
Číslo Název předpisu Účinnost od
210/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb. a zákona č. 544/1992 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb. a zákona č. 282/1992 Sb., a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 13.08.1993
211/1993 Sb. Zákon o zákazu výroby, dovozu a užívání látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země a výrobků takové látky obsahujících 13.08.1993
212/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách 13.08.1993
213/1993 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb. 13.08.1993
214/1993 Sb. Zákon o označování některých cestovních dokladů a o zkrácení doby jejich platnosti v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky 12.10.1993
215/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) 13.08.1993
216/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách 20.09.1993
217/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 13.08.1993
218/1993 Sb. Zákon České národní rady o Českých dráhách (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 9. července 1993 č. 212/1993 Sb.)
219/1993 Sb. Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť 01.09.1993
220/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi ministerstvem dopravy České republiky a ministerstvem dopravy, spojů a veřejných prací Slovenské republiky o spolupráci v oblastech vnitrozemské plavby, námořní plavby, silniční dopravy a pozemních komunikací 11.03.1993
o1/c53/1993 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se stanoví statistické ukazatele Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží a Změna stavu nedokončené výroby ke konci čtvrtletí proti jeho počátku a způsob jejich získávání 13.08.1993
o2/c53/1993 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje doplněk programu statistických zjišťování na rok 1993 13.08.1993
o3/c53/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření ministerstva financí pro předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací 13.08.1993
o4/c53/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy účtování při obchodování s cennými papíry 13.08.1993