Objednat předplatné

Částka č. 63/1992 Sb.

Vydána dne: 25.06.1992
Číslo Název předpisu Účinnost od
305/1992 Sb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon č. 20/1966 Zb., o starostlivosti o zdravie ľudu 25.06.1992
306/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 25.06.1992
307/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu 25.06.1992
308/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady a emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991 25.06.1992
309/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o poplatkoch za uloženie odpadov 25.06.1992
310/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o stavebnom sporení 25.06.1992
311/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o poplatkoch za znečišťovanie ovzdušia 25.06.1992
312/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií 25.06.1992
313/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o príslušnosti orgánov Slovenskej republiky na udelovanie výnimiek zo zákazu niektorých majetkových úkonov poľnohospodárskych výrobných a spotrebných družstiev 25.06.1992
314/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach súvisiacich s ochranou verejného záujmu 25.06.1992
315/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach 25.06.1992
316/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů č. 190/1988 Sb., kterou se stanoví pevné částky náhrad za způsobení malých poruch v provozu vlaku na celostátních dráhách vlečkách 01.07.1992